ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

illegal

IH2 L IY1 G AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illegal-, *illegal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illegal(adj) ผิดกฎหมาย, See also: นอกกฎหมาย, Syn. illicit, prohibited, unlawful, Ant. lawful, legal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
illegal(อิลี'เกิล) adj. ผิดกฎหมาย, ผิดกฎ, ผิดกติกา, See also: illegality n., Syn. illicit

English-Thai: Nontri Dictionary
illegal(adj) ที่ผิดกฎหมาย, ที่ผิดกฎ, ที่ผิดกติกา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
illegal abortionการทำให้แท้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
illegal confinementการกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal considerationการกระทำที่จะมีผลเป็นการผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal contractสัญญาที่ขัดต่อกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal entryการเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal interestดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal per seผิดกฎหมายอยู่ในตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal practiceการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal trade; illicit tradeการค้าที่ผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegalityความไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illegal aliensคนต่างด้าวนอกกฎหมาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
beatings, illegal seizures demanding services without pay.จ้างงานโดยไม่จ่ายค่าแรง Gandhi (1982)
It's illegal to make it or sell it without a government license.การผลิตหรือขายเกลือ โดยไม่มีใบอนุญาตของรัฐ Gandhi (1982)
Don't worry. There's nothing illegal about any of this.ไม่ต้องกังวล เรื่องนี้ไม่มีอะไรที่ผิดกฎหมายหรอก Clue (1985)
Break up this illegal gathering!หยุดการกระทำที่ไม่ถูกกฎหมายนี้! Akira (1988)
It's illegal to buy or sell anything on the street.ซื้อขายตามถนนผิดกฏหมายนะ Schindler's List (1993)
It's illegal to carry it, but-but that doesn't matter, 'cause get a load of this.มันผิดกฎหมายที่จะดำเนินการ แต่ แต่ที่ไม่ได้เรื่องเพราะได้รับภาระนี้ Pulp Fiction (1994)
If you get stopped by a cop in Amsterdam, it's illegal for them to search you.ถ้าคุณได้รับหยุดโดยตำรวจในอัมสเตอร์ดัม, มันผิดกฎหมายสำหรับพวกเขาที่จะค้นหาคุณ Pulp Fiction (1994)
My last partner got busted working as an illegal alien.คู่หูคนก่อนของฉันมันโดนจับข้อหาคนต่างด้าว Ghost in the Shell (1995)
He's had prior convictions of violating immigration law and illegal possession of firearms.ถูกลงโทษข้อหาลักลอบเข้าประเทศ.. ... มีอาวุธต้องห้ามไว้ในครอบครอง Ghost in the Shell (1995)
And it's illegal to use therm-optics inside government facilities.และมันผิดกฏหมายที่จะใช้ชุดพรางกายในเขตราชการ Ghost in the Shell (1995)
She alleges that you're not sending your grandson to school, in violation of state and federal codes, and that you have involved him in illegal activities.เธออ้างว่า คุณไม่ยอมส่งหลาน ไปโรงเรียน เป็นการละเมิดกฎของรัฐ และนอกจากนี้... ...คุณยังให้เขาเข้าไปเกี่ยวข้อง กับเรื่องผิดกฎหมาย The Education of Little Tree (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
illegalAge discrimination is illegal and retirement is mandatory in only a few occupations.
illegalA lot of bicycle are illegally parked in front of the station.
illegalEverybody took a hostile attitude toward illegal aliens.
illegalHe committed an illegal act.
illegalHe was fined for illegal parking.
illegalIn Canada there are many areas where it is illegal to log trees.
illegalIn many parts of the world it is illegal to shoot wild game such as deer, moose or pheasant.
illegalIt is illegal for bicycles to pass on the right of cars.
illegalIt is illegal to copy from books without the author's permission.
illegalIt is illegal to park a car there.
illegalIt is over a century since slavery was made illegal.
illegalIt's illegal to park your car here.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวยใต้ดิน(n) illegal lottery, Syn. หวย, Example: ชาวบ้านมักจะเล่นการพนันเช่น ถั่วโป ชนไก่ กัดปลา หวยใต้ดิน ลอตเตอรี่ ฯลฯ เพื่อหวังรวยทางลัด, Thai Definition: การเล่นการพนันที่ใช้เลขรางวัลจากสลากกินแบ่งในการพนัน
นอกสมรส(adj) unlawful, See also: illegal, illicit, illegitimate, Syn. นอกกฎหมาย, Example: อย่าหวังเลยว่า ปัญหาการท้องนอกสมรส การทำแท้งจะหมดไป, Thai Definition: ไม่ถูกต้องตามกฎหมายสมรส
ภรรยานอกสมรส(n) illegal wife, See also: concubine, second wife, minor wife, Syn. ภรรยานอกกฎหมาย, Example: เธอไม่เคยรู้เลยว่าตลอดเวลาเธออยู่ในสถานภาพภรรยานอกสมรสของเขา, Count Unit: คน
ใต้โต๊ะ(n) bribery, See also: illegal payment, Syn. เงินใต้โต๊ะ, Example: พ่อค้าจ่ายใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ชนะการประมูล, Thai Definition: เงินที่ให้สินบนเพื่อให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ, Notes: (สำนวน)
เถื่อน(adj) illicit, See also: illegal, unlawful, Syn. นอกกฎหมาย, ผิดกฎหมาย, Example: ตำรวจจับฝิ่นเถื่อนได้รายใหญ่, Thai Definition: ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
หวยเถื่อน(n) illegal lottery, See also: numbers game, Example: แม้แผ่นดินอีสานจะแห้งแล้งเพียงใด แต่หวยเถื่อนกลับเบ่งบานเจริญเติบโต จนเรียกได้ว่าอีสานเป็นอาณาจักรเจ้ามือสลากกินรวบ
คนเถื่อน(n) illegal, See also: unlicensed person, outlawed person, unlawful person, Example: ยายบอกมันว่ามันเป็นคนเถื่อนไม่ได้ตีทะเบียนก็เลยเข้าโรงเรียนไม่ได้, Count Unit: คน, Thai Definition: คนนอกกฎหมาย
สิ่งผิดกฎหมาย(n) contraband, See also: illegal article, illegal goods, pirated goods, Syn. ของผิดกฎหมาย
สิ่งผิดกฎหมาย(n) contraband, See also: illegal article, illegal goods, pirated goods, Syn. ของผิดกฎหมาย
กินรวบ(n) illegal lottery, Syn. สลากกินรวบ, หวยเถื่อน, Example: รายชื่อเจ้ามือสลากกินรวบที่หน่วยข่าวกรองรวบรวมไว้ในเขตจังหวัดขอนแก่นมีเป็นร้อยคน, Thai Definition: เรียกหวยใต้ดินซึ่งอาศัยเลขท้ายของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกเป็นรางวัล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยผิดกฎหมาย[dōi phit kotmāi] (adv) FR: illégalement
หวยเถื่อน[hūay theūoen] (n, exp) EN: illegal lottery ; umbers game  FR: pari illégal [ m ] ; loterie illégale [ f ]
ขโมยข้ามพรมแดน[khamōi khām phromdaēn] (xp) EN: cross the border illegally  FR: franchir la frontière illégalement
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย[khao meūang dōi phit kotmāi] (n, exp) FR: entrer illégalement
ของเถื่อน[khøng theūoen] (n, exp) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods  FR: produit de contrebande [ m ] ; marchandise importée illégalement [ f ]
กินรวบ[kinrūap] (n) EN: illegal lottery
ละเมิดกฎหมาย[lamoēt kotmāi] (v, exp) EN: break the law ; violate the law ; be illegal ; be unlawful ; be illicit  FR: violer la loi ; être illégal ; être illicite
เหล้าเถื่อน[lao theūoen] (n, exp) EN: home-made liquor ; illegal liquor
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย[mai chøp dūay kotmāi] (adj) EN: illegal
มิชอบด้วยกฎหมาย[michøp dūay kotmāi] (adj) EN: illegal ; unlawful

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ILLEGAL IH2 L IY1 G AH0 L
ILLEGALS IH2 L IY1 G AH0 L Z
ILLEGALLY IH2 L IY1 G AH0 L IY0
ILLEGALITY IH2 L IY0 G AE1 L IH0 T IY0
ILLEGALITIES IH2 L IY0 G AE1 L IH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illegal (j) ˈɪlˈiːgl (i1 l ii1 g l)
illegally (a) ˈɪlˈiːgəliː (i1 l ii1 g @ l ii)
illegality (n) ˌɪlɪgˈælɪtiː (i2 l i g a1 l i t ii)
illegalities (n) ˌɪlɪgˈælɪtɪz (i2 l i g a1 l i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
违法[wéi fǎ, ㄨㄟˊ ㄈㄚˇ,   /  ] illegal; to break the law #1,906 [Add to Longdo]
非法[fēi fǎ, ㄈㄟ ㄈㄚˇ,  ] illegal #2,452 [Add to Longdo]
套汇[tào huì, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄟˋ,   /  ] illegal currency exchange; arbitrage (illegal purchase of several simultaneous investments for a single sum) #90,750 [Add to Longdo]
不合法[bù hé fǎ, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ,   ] illegal [Add to Longdo]
歪点子[wāi diǎn zi, ㄨㄞ ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙,    /   ] illegal device; devious; crooked [Add to Longdo]
犯毒[fàn dú, ㄈㄢˋ ㄉㄨˊ,  ] illegal drug; narcotic [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
非合法[ひごうほう, higouhou] TH: ผิดกฎหมาย  EN: illegal

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
illegal; widerrechtlich; unerlaubt { adj } | illegaler; widerrechtlicher; unerlaubter | am illegalsten; am widerrechtlichsten; am unerlaubtestenillegal | more illegal | most illegal [Add to Longdo]
illegal { adv }illegally [Add to Longdo]
rechtswidrig { adj } | rechtswidriger | am rechtswidrigstenillegal | more illegal | most illegal [Add to Longdo]
Zuordnung nicht erlaubt. [ comp. ]Illegal assignment. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やみ, yami] (n, adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P) #3,351 [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] (adj-na, n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P) #4,391 [Add to Longdo]
違法[いほう, ihou] (adj-na, n, adj-no) illegal; illegality; invalid; unlawfulness; (P) #6,559 [Add to Longdo]
不法[ふほう, fuhou] (adj-na, n, adj-no) lawlessness; injustice; illegality; unlawfulness; (P) #10,820 [Add to Longdo]
ドラッグ[doraggu] (n) (1) drag; (n, vs) (2) drug (esp. illegal); (vs) (3) to drag; (4) { comp } to highlight (e.g. by click-dragging a cursor over text); (P) #13,102 [Add to Longdo]
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
イリーガル[iri-garu] (n) { comp } illegal [Add to Longdo]
イリガリティー[irigaritei-] (n) illegality [Add to Longdo]
スキミング[sukimingu] (n) skimming (illegally copying credit cards with a swipe device) [Add to Longdo]
ダーティー[da-tei-] (adj-na) dirty (often as in underhand, immoral, illegal) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
違法[いほうの, ihouno] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
違法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] illegal copy, pirate copy [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
不正文字[ふせいもじ, fuseimoji] illegal character [Add to Longdo]
無効[むこう, mukou] illegal (a-no) (an), invalid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illegal \Il*le"gal\, a. [Pref. il- not + legal: cf. F.
   ill['e]gal.]
   Not according to, or authorized by, law; specif., contrary
   to, or in violation of, human law; unlawful; illicit; hence,
   immoral; as, an illegal act; illegal trade; illegal love.
   --Bp. Burnet.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 illegal
   adj 1: prohibited by law or by official or accepted rules; "an
       illegal chess move" [ant: {legal}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 illegal /ileːgaːl/
  illegally

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top