ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -倒-, *倒*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[倒, dào, ㄉㄠˋ] to collapse, to fall over; to lie down
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  到 (dào ㄉㄠˋ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 608

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎo, ㄉㄠˇ, ] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer, #1,009 [Add to Longdo]
[dào, ㄉㄠˋ, ] upset; turn over; to tip; to pour; to go home; to the contrary; inverted, #1,009 [Add to Longdo]
[dào shi, ㄉㄠˋ ㄕ˙, ] contrary to what one might expect; actually; contrariwise, #3,563 [Add to Longdo]
[dǎo méi, ㄉㄠˇ ㄇㄟˊ, ] have bad luck; be out of luck, #7,628 [Add to Longdo]
[dào shǔ, ㄉㄠˋ ㄕㄨˇ, / ] to count backwards (from 10 down to 0); to count down; from the bottom (lines on a page); from the back (rows of seats), #7,964 [Add to Longdo]
[dào shù, ㄉㄠˋ ㄕㄨˋ, / ] (math.) reciprocal, #7,964 [Add to Longdo]
[dǎo xià, ㄉㄠˇ ㄒㄧㄚˋ, ] to collapse; to topple over, #9,351 [Add to Longdo]
计时[dǎo jì shí, ㄉㄠˇ ㄐㄧˋ ㄕˊ, / ] countdown, #10,116 [Add to Longdo]
[fǎn dào, ㄈㄢˇ ㄉㄠˋ, ] but on the contrary; but expectedly, #10,416 [Add to Longdo]
[dǎ dǎo, ㄉㄚˇ ㄉㄠˇ, ] flatten, #10,722 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とうさん, tousan] (vt) ปิดกิจการ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[たおす, taosu] Thai: โค่นให้ล้ม English: to throw down
[たおす, taosu] Thai: ปราบ English: to beat
れる[だおれる, daoreru] Thai: ล้ม English: to collapse
れる[だおれる, daoreru] Thai: ล่มสลาย English: to break down
れる[だおれる, daoreru] Thai: ล้มละลาย English: to go bankrupt

Japanese-English: EDICT Dictionary
す(P);斃す;殪す;仆す[たおす, taosu] (v5s,vt) (1) (す only) to throw down; to bring down; to blow down; to fell; to knock down; to set (something) down on its side; to turn (something) on its side; (2) to kill; to defeat; to beat; (3) (す only) to overthrow; to trip up; to ruin; (4) (す only) to leave unpaid; to cheat; (P) [Add to Longdo]
[たおれ, taore] (n) (1) bad debt; (2) collapse (esp. pref.); (P) [Add to Longdo]
れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P) [Add to Longdo]
れ掛かる[たおれかかる, taorekakaru] (v5r,vi) to be weighed down by debt [Add to Longdo]
れ込む[たおれこむ, taorekomu] (v5m) to collapse into; to flop onto [Add to Longdo]
れ伏す[たおれふす, taorefusu] (v5s) to fall down [Add to Longdo]
[とうえい, touei] (n) reflection [Add to Longdo]
壊;[とうかい, toukai] (n,vs) destruction; collapse; crumbling [Add to Longdo]
[とうかく, toukaku] (n,vs) overthrow of government; (P) [Add to Longdo]
[とうく, touku] (n) reading Chinese in the Japanese order [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Cut down my trunk and make a boat," said the tree.「私の幹を切りしてボートを作ってください」と木は、言いました。
Down fell the house a week later.1週間後に、その家は壊した。
I will take care of you when you are old.あなたが年をとったらわたしが面を見てあげます。
I'll look after the children while you go shopping.あなたが買い物に行っている間、子供達の面を見ましょう。
If it had not been for your foolishness, we would never have been in that trouble.あなたのばかげた振る舞いがなかったら、私たちはあんな面にあわなかったろうに。
Don't you think you're putting the cart before the horse?あなたの言っていることは本末転だと思わないかい?
You must look after the child.あなたは子供の面をみなければならない。
That company went bankrupt.あの会社は産した。
For a healthy cheerful guy like that to get sick is like the devil getting sunstroke. Everyone is talking about it.あの元気な男が病気でれるなんて、鬼の霍乱ともっぱらの噂だよ。
Cut down that dead tree, or it will fall down on your house.あの枯れ木を切りしなさい、さもないと、君の家にれてくる。 [M]
While they were away on holiday, their neighbours looked after the dog.あの人たちが休暇で留守にしている間、隣の人たちが犬の面をみてやった。
Only if it's not too much trouble.あまりご面でなければいただきます。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hello.[CN] 这也太霉了 Career Days (2016)
A second later, he heard a body hit the floor.[JA] その直後 体のれる音 12 Angry Men (1957)
Sure! Then what do we do, skip town without paying our bills?[JA] 借金踏みして 夜逃げ? D.O.A. (1949)
I'd...[CN] 我是... Korengal (2014)
It is this way, it was there same.[JA] そうです そこにれてた Scarlet Street (1945)
Okay.[CN] - 我摔 The Sitter (1998)
For luck this gentleman he/she went in my defense.[JA] そこに この方が来て 殴りしたの Scarlet Street (1945)
She is my forever idol...she is my rival whom I can never win against, she is the one who always makes me happy, and she is my mother.[CN] 她是我永远的偶像 也是我无法击的对手 她是令我怦然心动的恋人 Episode #1.2 (2004)
That's what I mean! Shoot, and don't be frightened if I fall.[JA] そうさ、だから撃て 僕がれても怖がらないで And Then There Were None (1945)
Take cover.[CN] 卧 Downfall (2004)
The ghost who died falling down from a three story building?[CN] 从三楼教室栽葱死掉的鬼 用头咚咚咚走路的鬼 Episode #1.5 (2004)
-What do you mean what did I do?[CN] 全在妈妈的脸上了 Episode #1.5 (2004)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たおす, taosu] umwerfen, umstuerzen, stuerzen, besiegen [Add to Longdo]
れる[たおれる, taoreru] umfallen, fallen, zusammenbrechen [Add to Longdo]
[とうさん, tousan] Konkurs, Bankrott [Add to Longdo]
[とうさく, tousaku] Perversion, Umkehrung [Add to Longdo]
[とうかく, toukaku] eine_Regierung_stuerzen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top