Search result for

(53 entries)
(0.0626 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -極-, *極*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きょくち, kyokuchi] (n) ขั้วโลก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きょくせい, kyokusei] (n) ลักษณะขั้ว ความตรงกันข้าม คุณสมบัติของการมีขั้วหรือมีผลตรงข้ามที่ปลายทั้งสอง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
める[きわめる, kiwameru] Thai: สำรวจอย่างถี่ถ้วน English: to investigate thoroughly
める[きわめる, kiwameru] Thai: ฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ English: to master
める[きわめる, kiwameru] Thai: ทำให้ถึงที่สุด English: to carry to extremes

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[極, jí, ㄐㄧˊ] extreme, top; final, furthest, utmost; pole
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  亟 (jí ㄐㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wood

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きょく, kyoku] (n) (1) pole; (2) climax; extreme; extremity; culmination; height; zenith; nadir [Add to Longdo]
(P);く(io)[ごく, goku] (adv) (1) (uk) quite; very; (n) (2) ( only) quindecillion (US); octillion (Europe); 10^48; (P) [Add to Longdo]
まり無い;まりない;窮まり無い;窮まりない[きわまりない, kiwamarinai] (adj-i) extremely; in the extreme; boundless; limitless [Add to Longdo]
まる(P);窮まる[きわまる, kiwamaru] (v5r,vi) to terminate; to reach an extreme; to take to the extreme; to be in a dilemma; to be at an end; (P) [Add to Longdo]
み(P);窮み[きわみ, kiwami] (n) height; acme; extremity; (P) [Add to Longdo]
め;決め[ぎめ, gime] (n,n-suf) (uk) (See 月め,日め) contracted regular payment, e.g. monthly, weekly, etc.; by the (month, week, etc.) [Add to Longdo]
めつけ;め付け[きわめつけ, kiwametsuke] (adj-no) (See めつき) guaranteed (article) [Add to Longdo]
めて[きわめて, kiwamete] (adv) exceedingly; extremely; decisively; (P) [Add to Longdo]
める(P);究める;窮める[きわめる, kiwameru] (v1,vt) (1) (esp. める, 窮める) to carry to extremes; to go to the end of something; (2) (esp. 究める) to investigate thoroughly; to master; (P) [Add to Longdo]
め出し[きめだし, kimedashi] (n) arm-barring force out (sumo) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
2、3ヶ月後、彼らは北にある繁殖地へと戻っていきます。A few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
あの学生はとても積的だ。That student is very active.
アメリカ人は積的な国民である。The Americans are an aggressive people.
あやは物事を端にまで押し進める傾向がある。Aya tends to carry things to extremes.
エコロジーの視点からいうと、南は観光や商業的な探索ではなく、研究のみに利用されるべきである。From the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.
オーロラは地に特有の現象です。The aurora is a phenomenon characteristic of the Polar Regions.
かつて、この国では、地域全体が他人の子供に注意を与えたものだが、今は、そのような大人の姿を目にすることはめて少ない。The restraining role that the community once played is losing its force as adults become reluctant to reprimand other people's unruly children.
このような障害が完全に取り除かれるまで、めてささいな、ちょう発でさえ争いが起こる可能性がいつもある。Until such difficulties are ironed out completely, there is always a chance of fighting breaking out at the slightest provocation.
このようにしてスコットと彼の部下は南にたどりついた。This is how Scott and his men arrived at the South Pole.
この磁場の線が2で北の磁力と南の磁力の間に走っています。The lines of this field run between magnetic north and magnetic south at the two poles.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jí, ㄐㄧˊ, / ] extremely; pole (geography, physics); utmost; top [Add to Longdo]
极了[jí le, ㄐㄧˊ ㄌㄜ˙, / ] extremely; exceedingly [Add to Longdo]
极值[jí zhí, ㄐㄧˊ ㄓˊ, / ] maxima and minima [Add to Longdo]
极光[jí guāng, ㄐㄧˊ ㄍㄨㄤ, / ] aurora (astronomy) [Add to Longdo]
极其[jí qí, ㄐㄧˊ ㄑㄧˊ, / ] extremely [Add to Longdo]
极力[jí lì, ㄐㄧˊ ㄌㄧˋ, / ] to make a supreme effort; at all costs [Add to Longdo]
极化[jí huà, ㄐㄧˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] polarization [Add to Longdo]
极北[jí běi, ㄐㄧˊ ㄅㄟˇ, / ] extreme north [Add to Longdo]
极南[jí nán, ㄐㄧˊ ㄋㄢˊ, / ] extreme south [Add to Longdo]
极右分子[jí yòu fèn zǐ, ㄐㄧˊ ㄧㄡˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] an extreme right-winger [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きょく, kyoku] pole [Add to Longdo]
座標[きょくざひょう, kyokuzahyou] polar coordinates [Add to Longdo]
[きょくせい, kyokusei] polarity [Add to Longdo]
性ゼロ復帰記録[きょくせいぜろふっききろく, kyokuseizerofukkikiroku] polarized return-to-zero recording, RZ(P) (abbr.) [Add to Longdo]
低温記憶装置[ごくていおんきおくそうち, gokuteionkiokusouchi] cryogenic storage [Add to Longdo]
[きょくげん, kyokugen] limit [Add to Longdo]
限をとる[きょくげんをとる, kyokugenwotoru] take the limit of [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ごく, goku] Ende, -Pol [Add to Longdo]
[ごく, goku] sehr, aeusserst [Add to Longdo]
まる[きわまる, kiwamaru] enden [Add to Longdo]
[きわみ, kiwami] Hoehe, Extrem, Ende [Add to Longdo]
める[きわめる, kiwameru] bis_zum_aeussersten_gehen [Add to Longdo]
[ごくじょう, gokujou] -best, feinst, von_bester_Qualitaet [Add to Longdo]
地圏[きょくちけん, kyokuchiken] Polarkreis [Add to Longdo]
[ごっかん, gokkan] strenge_Kaelte [Add to Longdo]
[きょくとう, kyokutou] der_Ferne_Osten [Add to Longdo]
[ごくひ, gokuhi] strenges_Geheimnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top