Search result for

(67 entries)
(0.0523 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -別-, *別*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[べつばい, betsubai] (vt) แยกขายต่างหาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[べっと, betto] (n vt adj) เป็นพิเศษ, แยกต่างหาก
[べっそう, bessou] (n) บ้านพักตากอากาศ
[べつめい, betsumei] สมญานาม
[べつめい, betsumei] นามแฝง,ชือเล่น,นามปากกา (ชื่อ)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[べつもの, betsumono] Thai: คนละอันกัน English: another thing
[べつもの, betsumono] Thai: คนละเรื่อง English: exception
[べつもの, betsumono] Thai: กรณีพิเศษ English: special case
れる[わかれる, wakareru] Thai: แบ่งเป็น English: to be divided
れる[わかれる, wakareru] Thai: แยกจากกัน English: to part from
れる[わかれる, wakareru] Thai: พรากจากกัน English: to separate

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[別, bié, ㄅㄧㄝˊ] to separate, to distinguish, to classify; to leave; other; do not, must not
Radical: Decomposition: 另 (lìng ㄌㄧㄥˋ)  刂 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [ideographic] To draw boundaries 刂 between classes 另

Japanese-English: EDICT Dictionary
[わけ, wake] (adj-no,adj-na,n,n-suf) distinction; difference; different; another; particular; separate; extra; exception; (P) [Add to Longdo]
[わけ, wake] (n) (arch) (See 姓・かばね) lord (hereditary title for imperial descendants in outlying regions) [Add to Longdo]
々(P);[べつべつ, betsubetsu] (adj-na,n,adj-no) separately; individually; (P) [Add to Longdo]
々に;[べつべつに, betsubetsuni] (adv) separately; apart; severally; individually [Add to Longdo]
して[べっして, besshite] (adv) especially; particularly [Add to Longdo]
ち与える[わかちあたえる, wakachiataeru] (v1) to divide and pass around [Add to Longdo]
て;けて;分けて[わけて, wakete] (adv) above all; especially; particularly; all the more [Add to Longdo]
として[べつとして, betsutoshite] (exp) other than; except for; aside from; apart from; save for [Add to Longdo]
[べつに, betsuni] (adv) (1) (not) particularly; nothing; (2) separately; apart; (P) [Add to Longdo]
の本[べつのほん, betsunohon] (n) another (different) book [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bié, ㄅㄧㄝˊ, / ] leave; depart; separate; distinguish; classify; other; another; do not; must not; to pin [Add to Longdo]
别人[bié rén, ㄅㄧㄝˊ ㄖㄣˊ, / ] other people; others; other person [Add to Longdo]
别克[Bié kè, ㄅㄧㄝˊ ㄎㄜˋ, / ] Buick [Add to Longdo]
别具一格[bié jù yī gé, ㄅㄧㄝˊ ㄐㄩˋ ㄧ ㄍㄜˊ, / ] having a unique or distinctive style [Add to Longdo]
别出心裁[bié chū xīn cái, ㄅㄧㄝˊ ㄔㄨ ㄒㄧㄣ ㄘㄞˊ, / ] adopt an original approach; try to be different [Add to Longdo]
别动队[bié dòng duì, ㄅㄧㄝˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] special detachment; commando; an armed secret agent squad [Add to Longdo]
别名[bié míng, ㄅㄧㄝˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] another name [Add to Longdo]
别墅[bié shù, ㄅㄧㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] villa [Add to Longdo]
别太客气[bié tài kè qi, ㄅㄧㄝˊ ㄊㄞˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, / ] lit. no excessive politeness; Don't mention it!; You're welcome!; Please don't stand on ceremony. [Add to Longdo]
别字[bié zì, ㄅㄧㄝˊ ㄗˋ, / ] mispronounced or wrongly written character [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you have anything to do?" "No, not really."「何かする事があるの」「いやに」
Terms like "sexism" are now in vogue.「性差」という言葉が今、流行っている。
The house was empty except for a cat.1匹の猫をとすれば家は空っぽだった。
Apart from a few faults, he is a trustworthy partner.2、3の欠点をにすれば、彼は信頼できるパートナーだ。
Apart from a few minor mistakes, your composition was excellent.2、3の小さな誤りをにすれば、君の作文は優秀だった。 [M]
For quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.20以上の注文につきましては、見積りより10%引きの特価格でご提供します。
Are you able to grant us a special discount of 5% for 50 sets of the product?50セットの製品について5%特に値引きしていただけませんか。
As the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.DTA総会の出席者は特料金で宿泊できるので、マリオットホテルを予約する際は、私が会議出席者だと伝えて下さい。
That fellow can't tell right from wrong.あいつは善悪の区がない。
In case it rains tomorrow, we should make another arrangement.あす雨の場合はの日程を組まなくちゃ。
You will do well to leave her.あなたが彼女とれるのは賢明である。
At your age you ought to know better.あなたの年ごろではもっと分があって当然だ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's not like I've tried to keep it a secret.[JA] (慎) 特 秘密にしてるわけじゃ ないんだけどね Confrontation (2017)
I'd like to include a special guest.[JA] 特ゲストを 入れようと思ってるんですよ Appeal (2017)
-Bill Nye. -Nicely done.[CN] 白人再利用亞洲文化 賣無科學根據的未管制藥品 Tune Your Quack-o-Meter (2017)
I'm not worried about...[JA] (ひとみ) に そういうつもりじゃ... Affection (2017)
So arrogant." "Yeah, I think we figured it out."[CN] 這兩個類涵蓋全人類 Louis C.K. 2017 (2017)
Who cares about that?[JA] (森口(もりぐち)) いいじゃん そんなこと にどうでも! Absolute (2017)
Today, the funeral for Nanaka Hiraki was held.[JA] (ニュースキャスター) 本日行われた 開 菜々果さんの葬儀告式に Reason (2017)
Over 4,000 fans, actors and other film industry people gathered to mourn her untimely passing.[JA] ファンや俳優 映画関係者ら 4000人以上が参列に集まり 菜々果さんとの早すぎるれを 惜しんでいます Reason (2017)
I'll treat you to a look at the work I do.[JA] 私の仕事 特に見せてあげる Values (2017)
I do regret what happened to Mr. Mizuguchi.[JA] 水口さんは Values (2017)
-A special guest?[JA] (西条(さいじょう))特ゲスト? Appeal (2017)
- Like, you know. You know that something is up.[CN] 相信你聽到的這些話 Do Some Shots, Save the World (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[べつめい, betsumei] alias [Add to Longdo]
[べつめい, betsumei] alias [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[べつ, betsu] UNTERSCHIED, TRENNUNG, ANDERS, BESONDERS [Add to Longdo]
れる[わかれる, wakareru] Abschied_nehmen, sich_trennen [Add to Longdo]
[べつじん, betsujin] ein_anderer_Mensch [Add to Longdo]
便[べつびん, betsubin] getrennte_Post, Extrapost [Add to Longdo]
[べっさつ, bessatsu] Sonderband [Add to Longdo]
[べっきょ, bekkyo] Trennung, getrennt_leben [Add to Longdo]
[べつむね, betsumune] getrenntes_Gebaeude, Nebengebaeude [Add to Longdo]
[べっそう, bessou] Wochenendhaus, Ferienhaus [Add to Longdo]
[べっかん, bekkan] Nebengebaeude, Annex [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top