ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wrongdoing

R AO1 NG D UW0 IH0 NG   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wrongdoing-, *wrongdoing*, wrongdo
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wrongdoing(รอง'ดูอิง) n. การกระทำผิด,เรื่องชั่ว,การกระทำผิดศีลธรรม, Syn. miscreance

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jules, did you ever hear the philosophy that once a man admits he is wrong... that he is immediately forgiven for all wrongdoings?จูลส์, คุณเคยได้ยินปรัชญาว่าเมื่อผู้ชายคนหนึ่งยอมรับว่าเขาเป็นสิ่งที่ผิด ... ว่าเขาได้รับการให้อภัยได้ทันทีสำหรับความผิดทั้งหมดหรือไม่ Pulp Fiction (1994)
As it wasn't Lewis's car, the money isn't clear evidence of any wrongdoing.เพราะไม่ใช่รถของ ลิวอิส เงินนั่นไม่ใช่หลักฐานแน่ชัดว่าเป็นความผิด Crash (2004)
I beg Your Majesty to record her wrongdoings in the book so the shame will pass down to generations yonderขอฝ่าบาทได้โปรดบันทึก ความผิดไว้ในประวัติของนาง และให้ประจานความผิดนี้ ตกทอดไปยังทายาทรุ่นต่อไปด้วย Portrait of a Beauty (2008)
There was wrongdoing.มันมีการกระทำผิดเกิดขึ้น Frost/Nixon (2008)
His most lasting legacy is that today any political wrongdoing is immediately given the suffix "gate."มรดกตกทอดที่ยืนยาวที่สุดของเขา ก็คือ ทุกวันนี้การกระทำผิดศีลธรรมในทางการเมือง จะถูกต่อท้ายทันทีด้วยคำว่า "เกท" Frost/Nixon (2008)
When you take a step to address wrongdoing, you are taking a step away from God, but in His service.เมื่อเธอต้องเอ่ยถึงเรื่องผิดศีลธรรม เธอก็กำลังก้าวห่างออกจากพระเจ้า แต่ทำไปเพื่อรับใช้พระองค์ท่าน Doubt (2008)
In the pursuit of wrongdoing, one steps away from God.แ่่ต่ละครั้งที่ไล่ล่าการทำผิด ก็ยิ่งก้าวห่างออกจากพระเจ้าที่ละก้าว Doubt (2008)
Let this be the punishment for your wrongdoings to my family.ให้ได้รับการลงโทษนี้ \ N สำหรับการทำผิดของคุณให้กับครอบครัวของฉัน Dogtooth (2009)
So you maintain that you were not involved in any criminal wrongdoing or violation of agency policy whatsoever?คุณยังยืนยันว่าคุณไม่มีส่วนรู้เห็นใด ๆ กับการกระทำผิด หรือใช้ความรุนแรงกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใด? Bolt Action (2009)
I was cleared of any wrongdoing.พวกเราผ่านสิ่งนี้มาแล้ว ฉันเห็นชัดถึงข้อผิดพลาดแล้ว Subversion (2010)
Personal wrongdoing, duchess.เรื่องความผิดส่วนตัว ท่านดัชเชส The Mandalore Plot (2010)
Even if you've just got a suspicion of wrongdoing,หรือแม้กระทั่งสิ่งที่คุณสงสัย ว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย I.F.T. (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wrongdoingThose guys are ruthless, covering up their tracks like that after all their wrongdoing.
wrongdoingYour wrongdoing is disgrace to our school.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกระทำในทางที่ไม่ถูกต้อง[n. exp.] (kān kratham nai thāng thī mai thūktǿng) EN: wrongdoing   
การรู้ตัวว่าเป็นความผิด[n. exp.] (kān rūtūa wā pen khwāmphit) EN: knowledge of wrongdoing   
คาดโทษ[v. exp.] (khāt thōt) EN: warn of punishment for further wrongdoing   
ตราบาป[n.] (trābāp) EN: remorse ; sense of guilt ; deep-rooting feeling of wrongdoing   FR: remords [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WRONGDOING    R AO1 NG D UW0 IH0 NG
WRONGDOINGS    R AO0 NG D UW1 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wrongdoing    (n) rˈɒŋduːɪŋ (r o1 ng d uu i ng)
wrongdoings    (n) rˈɒŋduːɪŋz (r o1 ng d uu i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
渎职[dú zhí, ㄉㄨˊ ㄓˊ, / ] wrongdoing; failure to do one's duty, #18,496 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪行[あくぎょう;あっこう, akugyou ; akkou] (n) misdeed; wrongdoing; wickedness [Add to Longdo]
庚申待;庚申待ち[こうしんまち, koushinmachi] (n) (See 三尸) staying awake on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle (to prevent the three worms from reporting one's wrongdoings and shortening one's lifespan), while worshipping Sakra, the Blue-Faced Vajra, or Sarutahiko [Add to Longdo]
三尸[さんし, sanshi] (n) (See 庚申待) the three worms (in Taoism, worms that inhabit the human gut and, on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle, ascend to heaven during one's sleep to report on one's wrongdoings) [Add to Longdo]
尻隠し[しりかくし, shirikakushi] (n) (1) hiding one's mistakes (or wrongdoings, etc.); (2) back pocket [Add to Longdo]
賊心[ぞくしん, zokushin] (n) (1) malicious intent; inclination for wrongdoing; (2) rebellious mind [Add to Longdo]
盗人猛々しい[ぬすっとたけだけしい;ぬすびとたけだけしい, nusuttotakedakeshii ; nusubitotakedakeshii] (exp) phrase used to berate someone for arguing back when caught out in wrongdoing; (lit [Add to Longdo]
不正行為[ふせいこうい, fuseikoui] (n) unfair practices; unfair practises; wrongdoing; malpractice; malpractise; cheating; foul play [Add to Longdo]
不都合[ふつごう, futsugou] (adj-na,n) inconvenience; inexpedience; trouble; harm; impropriety; wrongdoing; (P) [Add to Longdo]
咎;科[とが, toga] (n) (1) (uk) error; mistake; fault; (2) (uk) sin; wrongdoing; offense [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrongdoing \Wrong"do`ing\, n.
   Evil or wicked behavior or action.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wrongdoing
   n 1: departure from what is ethically acceptable [syn: {error},
      {wrongdoing}]
   2: activity that transgresses moral or civil law; "he denied any
     wrongdoing" [syn: {wrongdoing}, {wrongful conduct},
     {misconduct}, {actus reus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top