ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wrongful

R AO1 NG F AH0 L   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wrongful-, *wrongful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrongful[ADJ] ซึ่งไม่ถูกต้อง, See also: ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. illegal, illicit, unlawful, Ant. legal, lawful
wrongful[ADJ] ซึ่งไม่ยุติธรรม, Syn. unfair, unjust, partial, Ant. fair, just, impartial
wrongfully[ADV] อย่างผิดกฎหมาย, Syn. wrongly, unscrupulously
wrongfulness[N] ความไม่ถูกต้อง, See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย, Syn. illegality, illicitness, unlawfulness, Ant. legality, lawfulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wrongful(รอง'ฟูล) adj. ผิดล ไม่ยุติธรรม,ไม่ถูกต้อง,ผิดศีลธรรม,ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, See also: wrongfully adv. wrongfulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
wrongful(adj) ผิดพลาด,ไม่ยุติธรรม,ผิดกฎหมาย,ไม่ถูกต้อง,ผิดศีลธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wrongful abstractionการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริต (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongful actการละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongful conductการประพฤติมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongful dismissalการให้ออกจากงานโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongful interference with goodsทำให้เสียทรัพย์, ทำให้ทรัพย์เสียหายโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrongfullyโดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll book you for false arrest and wrongful imprisonment and obstructing an officer in the course of his duty, and murder!ผมจะรายงานพวกคุณเรื่องที่คุณจับผมมาไว้ในนี้ และขังผมไว้และขัดขวางการเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่และการฆาตกรรม! Clue (1985)
That's why I'm filing a wrongful death lawsuit... against the City of New York and the New York City Library, both complicit in the radiation deaths of my clients,That's why I'm filing a wrongful death lawsuit... against the City of New York and the New York City Library, both complicit in the radiation deaths of my clients, Page Turner (2008)
Open the gates of the past and free the souls of the wrongfully damned.เปิดประตูแห่งอดีต ปลดปล่อยดวงวิญญาณผู้ถูกสาบโดยมิชอบ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
The husband he filed a suit for wrongful death.สามีของเธอ... .. ...เขาทำเรื่องฟ้องร้องการตาย Nights in Rodanthe (2008)
And let her know that I'm filing suit against her for wrongful termination!ไม่มีปัญหา -การสืบสวนนี้... Trust Me (2009)
And let her know that I'm filing a suit against her for, for wrongful termination!และบอกเธอด้วยว่าผมกำลังส่งฟ้อง ที่เธอเลิกจ้างผมอย่างไม่ยุติธรรม You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Ms. Carr could sue the school For wrongful termination,-แล้วหมายความว่าไงคะ? -ครูคาร์จะได้กลับมาสอนอีก Carrnal Knowledge (2009)
The CIA just cut me a check for a hundred grand for, uh, wrongful something and defamation of something else.CIA เพิ่งจะคืนเงินผม 100 เหรียญ สำหรับ... อ่า... ข้อผิดพลาดบางอย่าง The Bond in the Boot (2009)
And now she's suing the hospital for wrongful termination,และตอนนี้เธอกำลังฟ้องร้องรพ.เราจากการไล่ออกที่ผิด Invasion (2009)
I used the settlement I got from my wrongful incarceration to acquire the extra property.ผมได้ใช้ข้อตกลงที่ผมได้จากการ ถูกขังโดยไม่มีความผิด เพื่อได้สิทธิในการครอบครองทรัพย์สินมากขึ้น ใช่ไหม ลี Pleasant Little Kingdom (2010)
They died a wrongful death, but no one took care of them.พวกเขาตายเพราะความผิดพลาด ไม่มีใครต้องรับผิดชอบมัน Episode #1.14 (2010)
A wrongful death?เพราะความผิดพลาดเหรอ? Episode #1.14 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยมิชอบ[ADV] improperly, See also: wrongfully, Syn. โดยไม่ถูกต้อง, Ant. โดยชอบ, Example: เธอต่อสู้แย่งชิงสิ่งนี้มาโดยมิชอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มิชอบ[adj.] (michøp) EN: wrong ; wrongful ; unlawful   
มิจฉา-[pref. (adj.)] (mitchā-) EN: wrongful ; Attha Micchatta ; Eight Faleshood   FR: faux ; perfide ; erroné
มิจฉาชีพ[n.] (mitchāchīp) EN: wrongful occupation ; unlawful occupation ; unlawful way of making a living ; wrongful livelihood   
ผิดกฎหมาย[adj.] (phit kotmāi) EN: illegal ; unlawful ; illicit ; against the law ; wrongful   FR: illégal ; illicite ; contraire à la loi ; irrégulier
ผิดร้าย[adj.] (phitrāi) EN: wrongful   

CMU English Pronouncing Dictionary
WRONGFUL    R AO1 NG F AH0 L
WRONGFULLY    R AO1 NG F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wrongful    (j) rˈɒŋfəl (r o1 ng f @ l)
wrongfully    (a) rˈɒŋfəliː (r o1 ng f @ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrongful \Wrong"ful\, a.
   Full of wrong; injurious; unjust; unfair; as, a wrongful
   taking of property; wrongful dealing. -- {Wrong"ful*ly}, adv.
   -- {Wrong"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wrongful
   adj 1: having no legally established claim; "the wrongful heir
       to the throne" [syn: {unlawful}, {wrongful}]
   2: unlawfully violating the rights of others; "wrongful death";
     "a wrongful diversion of trust income"
   3: not just or fair; "a wrongful act"; "a wrongful charge"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top