ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

defame

D IH0 F EY1 M   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defame-, *defame*
Possible hiragana form: でふぁめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defame[VT] ทำลายชื่อเสียง, See also: ทำให้เสียชื่อเสียง, กล่าวให้ร้าย, Syn. backbite, denigrate, discredit, disparage, malign, revile, vilify, Ant. extol, laud, praise
defame[VT] ทำให้เสียชื่อเสียง, See also: ทำให้เสื่อมเสีย, Syn. besmirch, traduce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defame(ดิเฟม') vt. ทำลายชื่อเสียง,ใส่ร้ายป้ายสี., See also: defamation n. ดูdefame defamatory adj. ดูdefame

English-Thai: Nontri Dictionary
defame(vt) ใส่ร้ายป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,หมิ่นประมาท,สบประมาท

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
but Manolo here is a lover of dogs, and he hates me to defame animals.แต่ มาโนโล คนนี้เป็นคนรักสุนัข และเขาไม่ชอบให้ผมดูถูกสัตว์ Frost/Nixon (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาดโคลน[V] malign, See also: defame, slander, Syn. ทำลายชื่อเสียง, ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียหาย
วางเพลิง[V] defame, See also: slander, frame, malign, Syn. ว่าร้าย, ให้ร้าย, นินทา, Thai definition: พูดให้ร้ายคนอื่นลับหลัง
ให้ร้าย[V] defame, See also: malign, slander, smear, vilify, abuse, Syn. ป้ายสี, ให้ร้ายป้ายสี, ใส่ความ, ใส่ร้าย, ป้ายร้าย, Example: เขาได้ใช้วิธีประจบสอพลอเลียเจ้านายหรือแม้กระทั่งให้ร้ายเพื่อนร่วมงานเพื่อประโยชน์ตนเอง, Thai definition: ใส่ความผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง
ป้ายสี[V] slander, See also: defame, malign, traduce, incriminate, Syn. ใส่ร้าย, ให้ร้ายป้ายสี, ใส่ร้ายป้ายสี, Example: ถ้าทำงานมากกว่าที่จำเป็นมักจะถูกอิจฉาริษยาให้ร้ายป้ายสีหรือกล่าวหาว่าคิดการใหญ่, Thai definition: ใส่ความผู้อื่นโดยไม่มีมูลความจริง
พาโล[V] accuse wrongly, See also: defame, impute the fault to, Syn. พาลพาโล, พาโลโฉเก, พาโลโสเก, Example: เขาทำผิดเอง แต่เขาพาโลลูกน้องเพื่อให้ตนพ้นข้อกล่าวหา, Thai definition: แสร้งพูดใส่ความไม่จริงให้คนอื่น, กล่าวหาความ
โพนทะนา[V] defame, See also: condemn publicly, publicize, propagate, Syn. กระจายข่าว, แพร่ข่าว, ประจาน, ป่าวร้อง, Example: เขาถูกรัฐบาลโพนทะนาว่าเป็นศัตรูของชาติ, Thai definition: พูดกล่าวโทษหรือติเตียนท่านต่อหน้าผู้อื่น
อัปยศ[ADJ] defamed, See also: shameful, disgraceful, ignominious, Syn. อับอาย, ขายหน้า, เสื่อมเสีย, อดสู, Example: องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเกือบได้ลงนามในสัญญาอัปยศหมื่นกว่าล้านบาท เพื่อขยายเครือข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง, Thai definition: เสื่อมเสียชื่อเสียง, น่าอับอาย
ทับถม[V] defame, See also: incriminate, criticize, defame, slander, Syn. ซ้ำเติม, Example: สมศรีทับถมเพื่อนเมื่อรู้ว่าเขาทำความผิด, Thai definition: กล่าวซ้ำเติมให้เขาเสียหายหนักขึ้น
กลั่นแกล้ง[V] defame, See also: persecute, treat somebody badly, slander, libel, Syn. แกล้ง, Example: เจ้าหน้าที่ได้กล่าวถึงการตรวจค้นครั้งนี้ว่าไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งใครเป็นการเข้าตรวจค้นตามหน้าที่, Thai definition: หาความไม่ดีใส่ให้, หาอุบายให้ร้ายโดยวิธีต่างๆ, แกล้งใส่ความ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious   FR: ignoble ; honteux
ให้ร้าย[v. exp.] (hairāi) EN: defame ; malign ; slander ; smear ; vilify ; abuse   FR: calomnier ; diffamer
สาดโคลน[v. exp.] (sāt khlōn) EN: slander ; malign ; vilify ; defame ; make a false charge   FR: salir la réputation

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFAME D IH0 F EY1 M
DEFAMED D IH0 F EY1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defame (v) dˈɪfˈɛɪm (d i1 f ei1 m)
defamed (v) dˈɪfˈɛɪmd (d i1 f ei1 m d)
defames (v) dˈɪfˈɛɪmz (d i1 f ei1 m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huǐ, ㄏㄨㄟˇ, / ] defame; to slander, #5,052 [Add to Longdo]
丑化[chǒu huà, ㄔㄡˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] defame; libel; to defile; to smear; to vilify, #37,519 [Add to Longdo]
[, ㄉㄧˇ, / ] defame; to slander, #92,792 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defame \De*fame"\, n.
   Dishonor. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defame \De*fame"\, v. t. [imp. & p. p. {Defamed}; p. pr. & vb.
   n. {Defaming}.] [OE. defamen, diffamen, from F. diffamer, or
   OF. perh. defamer, fr. L. diffamare (cf. defamatus infamous);
   dis- (in this word confused with de) + fama a report. See
   {Fame}.]
   1. To harm or destroy the good fame or reputation of; to
    disgrace; especially, to speak evil of maliciously; to
    dishonor by slanderous reports; to calumniate; to asperse.
    [1913 Webster]
 
   2. To render infamous; to bring into disrepute.
    [1913 Webster]
 
       My guilt thy growing virtues did defame;
       My blackness blotted thy unblemish'd name. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To charge; to accuse. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Rebecca is . . . defamed of sorcery practiced on the
       person of a noble knight.       --Sir W.
                          Scott.
 
   Syn: To asperse; slander; calumniate; vilify. See {Asperse}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 defame
   v 1: charge falsely or with malicious intent; attack the good
      name and reputation of someone; "The journalists have
      defamed me!" "The article in the paper sullied my
      reputation" [syn: {defame}, {slander}, {smirch}, {asperse},
      {denigrate}, {calumniate}, {smear}, {sully}, {besmirch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top