ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wrongly

R AO1 NG L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wrongly-, *wrongly*, wrong
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrongly(adv) อย่างผิดพลาด, Syn. unfairly, wrongfully, badly, unjustifiably

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is it your feeling, Corporal Clark that you are wrongly brought to trial by the U.S. Government?งั้นคุณคงคิดว่า.. คุณถูกนำตัวขึ้นศาลอย่างผิดๆ โดยรัฐบาลสหรัฐล่ะสิ Casualties of War (1989)
I'm not wrongly assuming..ดีๆ A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
It's all because you guys wrongly met the father and son.มันเป็นเพราะว่าเจ้ากับแม่ดันโชคร้าย ไปเจอกับพ่อลูกตัวแสบโดยไม่ได้ตั้งใจ Bomui walcheu (2006)
think of it--25 years, and he holds absolutely no grudge against the man who wrongly convicted him.คิดดูนะ25ปีและเขา ไม่มีการขุ่นแค้น ไม่โกรธชายคนที่กล่าวโทษเขาผิด ๆเลย Out of the Past (2007)
I also read about the wrongly convicted peopleผมยังอ่านถึงคนที่ถูกตัดสินคดีผิดๆ Easy as Pie (2008)
Look, I s wrongly accused last time.sleeping, like everyone else. Power Trip (2008)
It was reported wrongly right?มันแค่รายงานผิดใช่มั้ย? Episode #1.6 (2009)
Gemma was wrongly charged.เจมม่าถูกใส่ร้าย June Wedding (2010)
Maybey've wrongly assumedอาจเพราะยอมรับอย่างผิดๆ Point of No Return (2010)
Hannibal what is this guy talking about? We were wrongly convicted but it's still illegal to break out of jail.เราถูกปรักปรำให้ติดคุก แต่เราก็ยังกลายเป็นผู้ผิดกฎหมาย The A-Team (2010)
At first I felt that I was wrongly fired, but after a few days I realized that your reasons were all valid.ตอนแรกคิดว่านั้นเป็นความผิดให้โดนไล่ออก แต่หลายวันต่อมาก็ได้รู้เหตุผลที่แท้จริงที่สมเหตุสมผล Episode #1.11 (2010)
You knowing that I feel sorry for my actions versus thinking that I feel that I was wrongly fired are clearly different.เจ้านายรู้นี่ว่า ฉันรู้สึกเสียใจกับการกระทำของฉัน ตรงกันข้ามกับความคิดที่ฉันรู้สึกผิดที่โดนไล่ออกแต่มันต่างออกไปนะ Episode #1.11 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wronglyHaving been wrongly addressed, the letter never reached him.
wronglyHer name was wrongly spelled.
wronglyIf it is wrongly used, the medicine will be a poison.
wronglyI'm afraid I have addressed the parcel wrongly.
wronglyOn the other hand, when public officials act wrongly, Americans feel a responsibility to protest.
wronglyThat woman has wrongly accused me.
wronglyThe letter was wrongly addressed.
wronglyThe words were wrongly spelled.
wronglyThis letter is wrongly addressed.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้ในทางที่ผิด[chai nai thāng thī phit] (v, exp) EN: use wrongly ; abuse
มิชอบ[michøp] (adv) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably  FR: malhonnêtement
ถูกใส่ความ[thūk saikhwām] (v, exp) EN: be wrongly accused ; be slandered ; be libelled  FR: être dénigré

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WRONGLY R AO1 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wrongly (a) rˈɒŋliː (r o1 ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白字[bái zì, ㄅㄞˊ ㄗˋ, ] wrongly written and mispronounced character #56,734 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp, v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age [Add to Longdo]
数え違える[かぞえちがえる, kazoechigaeru] (v1) to miscount; to count wrongly (e.g. pages) [Add to Longdo]
是が非でも[ぜがひでも, zegahidemo] (exp, adv) rightly or wrongly; by all possible means [Add to Longdo]
善かれ悪しかれ;良かれ悪しかれ[よかれあしかれ, yokareashikare] (exp, adv) good or bad; right or wrong; for better or for worse; rightly or wrongly [Add to Longdo]
読み誤る;読み誤まる[よみあやまる, yomiayamaru] (v5r, vt) (1) to mispronounce; (2) to misread; to misinterpret; to read wrongly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrongly \Wrong"ly\, adv.
   In a wrong manner; unjustly; erroneously; wrong; amiss; as,
   he judges wrongly of my motives. "And yet wouldst wrongly
   win." --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wrongly
   adv 1: without justice or fairness; "wouldst not play false and
       yet would wrongly win"- Shakespeare
   2: in an inaccurate manner; "he decided to reveal the details
     only after other sources had reported them incorrectly"; "she
     guessed wrong" [syn: {incorrectly}, {wrongly}, {wrong}] [ant:
     {aright}, {correctly}, {right}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top