ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

badness

B AE1 D N AH0 S   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -badness-, *badness*, badnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
badness[N] ความเลว, See also: ความชั่วร้าย, Syn. evil, wickedness, Ant. goodness

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What´d l do? You got that slap ´cause you with him. - And I know you´re part of whatever badness he´s into.เธอไปกับเขาและทำเรื่องร้าย ๆ กับเขา Nothing to Lose (1997)
You see badness surrounded by goodness-- cut out the badness, all is right with the world.เราจะเห็นสิ่งดีๆอยู่รอบๆสิ่งที่แย่ๆ ผ่าสิ่งที่แย่ๆออก ทุกอย่างก็ดีเหมือนเดิม Here Comes the Flood (2008)
AND FOR ALL THIS MALE-PATTERNED BADNESS I GOTTA PUT YOU IN THE DEEPEST, DARKEST HOLE IN GITMO.ความแค้นทั้งหมด น่าจะให้นาย ไปชดใช้อยู่ในหลุมสุดลึกที่กิตโม The Expendables 2 (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งเลวร้าย[N] badness, See also: evil, Syn. เรื่องเลวร้าย
ความเลวทราม[N] wickedness, See also: badness, immorality, depravity, Syn. ความต่ำช้า, ความชั่วช้า, Example: ทุกคนรู้จักความเลวทรามของมันดี แต่มันก็ยังลอยหน้าอยู่ได้, Thai definition: ความไม่ดี, การกระทำชั่วช้าเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรม
ความต่ำช้า[N] wickedness, See also: badness, Syn. ความเลวทราม, ความชั่วช้า, Ant. ความดี, Example: ดิฉันไม่เคยคิดอะไรที่มันเป็นการทำร้ายทำลายหรือเป็นความต่ำช้าแบบนั้นหรอก
ความร้าย[N] malignance, See also: badness, vileness, mercilessness, evil, vice, wickedness, terribleness, Syn. ความชั่ว, ความเลว, ความร้ายกาจ, ความชั่วร้าย, Ant. ความดี, Example: ในที่สุดเขาก็ถูกเปิดโปงความร้ายของเขาออกมา
สิ่งเลวร้าย[N] evil, See also: badness, depravity, villainy, vice, sin, malignity, Ant. สิ่งดี, Example: อย่าคิดว่าสิ่งเลวร้ายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับคุณคนเดียว
สิ่งเลวร้าย[N] evil, See also: badness, depravity, villainy, vice, sin, malignity, Ant. สิ่งดี, Example: อย่าคิดว่าสิ่งเลวร้ายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับคุณคนเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรม[n.] (kam) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune   FR: mauvaise action [f]
ความชั่วร้าย[n.] (khwām chūarāi) EN: malignance ; vice ; wickedness ; viciousness ; atrocity ; evilness ; harm ; badness   FR: méchanceté [f] ; malveillance [f]
ความเลว[n.] (khwām lēo) EN: malignance ; badness ; vice   FR: médiocrité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BADNESS B AE1 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
badness (n) bˈædnəs (b a1 d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪さ[わるさ, warusa] (n) badness; mean mischief; (P) [Add to Longdo]
悪しき[あしき, ashiki] (n) (1) badness; evilness; (adj-pn) (2) bad; evil [Add to Longdo]
不良[ふりょう, furyou] (adj-na,adj-no,n) badness; inferiority; delinquency; failure; defect; blemish; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Badness \Bad"ness\, n.
   The state of being bad.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 badness
   n 1: that which is below standard or expectations as of ethics
      or decency; "take the bad with the good" [syn: {bad},
      {badness}] [ant: {good}, {goodness}]
   2: used of the degree of something undesirable e.g. pain or
     weather [syn: {badness}, {severity}, {severeness}]
   3: an attribute of mischievous children [syn: {naughtiness},
     {mischievousness}, {badness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top