ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conscience

K AA1 N SH AH0 N S   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conscience-, *conscience*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conscience[N] ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี, Syn. moral sense, inner voice
conscience-stricken[ADJ] ที่รู้สึกผิด, Syn. guilt-ridden, remorseful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conscience(คอน'เชินซฺ) n. สติรู้ผิดรู้ชอบ,สติสัมปชัญญะ,หิริโอตตัปปะ,ความกลัวบาป -Phr. (for conscience's sake เพราะมีความบริสุทธิ์ใจ) -Phr. (in all conscience แน่นอน อย่างไม่ต้องสงสัย โดยเหตุผล) -Conf. conscious -Conf. conscientous,conscious
conscience-striken(คอน'เชินสทริค'เคิน) adj. ซึ่งมีจิตครอบงำด้วยความผิดหรือบาปที่ได้กระทำ

English-Thai: Nontri Dictionary
conscience(n) สติ,สติสัมปชัญญะ,ความรู้สึกผิดชอบ,คุณธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conscienceมโนธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conscienceสัมมาสติยับยั้ง,มโนธรรม,หิริโอตตัปปะ,คุณธรรม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
conscience (n ) สัมปชัญญะ ความพร้อมที่จะทำดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Your conscience will tell you.จิตสำนึกของคุณจะบอกคุณ Pinocchio (1940)
A conscience is that still small voice that people won't listen to.จิตสำนึกคือว่าเสียงยังมีขนาด เล็ก ว่าคนจะไม่ฟัง Pinocchio (1940)
And always let your conscience be your guide.และมักจะปล่อยให้จิตสำนึก ของคุณเป็นไกด์ของคุณ Pinocchio (1940)
And always let your conscience be your guideและมักจะปล่อยให้จิตสำนึก ของคุณเป็นไกด์ของคุณ Pinocchio (1940)
And always let your conscience be your guideและมักจะปล่อยให้จิตสำนึก ของคุณเป็นไกด์ของคุณ Pinocchio (1940)
And always let your conscience be your guideและมักจะปล่อยให้จิตสำนึก ของคุณเป็นไกด์ของคุณ Pinocchio (1940)
Fine conscience I turned out to be.มโนธรรมวิจิตรฉันเปิด ออกมาเป็น Pinocchio (1940)
What does an actor want with a conscience anyway?สิ่งที่ไม่เป็นนักแสดงที่ต้องการ ด้วยจิตสำนึก อย่างไรก็ตาม? Pinocchio (1940)
A fine conscience I turned out to be.มีจิตสำนึกที่ดีฉันเปิดออกมา เป็น Pinocchio (1940)
Who's his conscience anyway?ใครเป็นจิตสำนึกของเขา หรือไม่? Pinocchio (1940)
"Mahatma Gandhi has become the spokesman for the conscience of all mankind."มหาตมะ คานธี เป็นตัวแทน ความรู้สึกรับผิดชอบของมนุษยชาติ Gandhi (1982)
Roxie, you're not developing a conscience on me, are you?ร็อกซี่, คุณคงไม่ได้กำลังสงสัย ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของผม ใช่ไหม? Mannequin (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conscienceA good conscience is a soft pillow.
conscienceConduct abhorrent to his conscience.
conscienceDon't obtain wealth at the expense of your conscience.
conscienceDo you have the conscience to do such a thing?
conscienceEvery sane man is accountable to his conscience for his behavior.
conscienceFor the first time in my life, I felt a pang of conscience, but there was no other way out.
conscienceHe felt the pangs of conscience.
conscienceHe felt the pricks of conscience.
conscienceHis conscience pricked him.
conscienceHis conscience stung him.
conscienceHis conscience suddenly awoke in him.
conscienceHis lie weighed on his conscience.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มโนธรรม[N] conscience, Example: หากมนุษย์ทุกคนมีมโนธรรม โลกของเราคงจะสงบสุขกว่านี้, Thai definition: การควบคุมภายในจิตใจของบุคคล เป็นระบบความคิดและความรู้สึก ซึ่งช่วยบุคคลในการตัดสินว่าการกระทำอะไรถูก อะไรผิด อะไรควรทำและไม่ควรทำ
สำนึก[N] sense, See also: conscience
ความรู้สึกผิด[N] guilt, See also: conscience, Example: เธอโกหกพ่อแม่แต่เธอก็ยังมีความรู้สึกผิดในใจ
หิริโอตตัปปะ[N] conscience, See also: shame of sins, sense of shame, sense of right or wrong, Syn. ความละอายบาป, ความเกรงกลัวบาป, Example: ชาวพุทธต้องมีหิริโอตตัปปะเป็นพื้นฐาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: regain consciousness ; come to one's sense ; regain sanity ; revive   FR: reprendre conscience ; reprendre connaissance
ฟื้น[v.] (feūn) EN: regain consciousness ; recover ; revive ; recuperate   FR: se remettre ; se rétablir ; récupérer ; reprendre conscience ; reprendre connaissance ; ressusciter ; revivre
จิต[n.] (jit) EN: mind ; heart ; spirit ; thoughts   FR: âme [f] ; pensée [f] ; esprit [m] ; conscience [f] ; mental [m]
จิตสำนึก[n.] (jitsamneuk) EN: conscious mind ; conscious ; conscience   FR: conscient [m]
ความรู้สึกผิด[n. exp.] (khwām rūseuk phit) EN: guilt ; conscience   
ความสำนึก[n.] (khwām samneuk) EN: consciousness ; awareness ; recognition   FR: conscience [f] ; le sens de [m]
ไม่มีสติ[xp] (mai mī sati) EN: be senseless ; lose consciousness ; be unconscious ; lose one's mind ; lose one's sense   FR: manquer de conscience
มโนธรรม[n.] (manōtham) EN: conscience   FR: probité [f] ; sens moral [f] ; conscience [f]
มิจฉาสติ[n.] (mitchāsati) EN: wrong conscience ; wrong meditation   
หมดสติ[v. exp.] (mot sati) EN: lose conscious ; faint   FR: perdre connaissance ; perdre conscience ; s'évanouir

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSCIENCE K AA1 N SH AH0 N S
CONSCIENCES K AA1 N CH IH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conscience (n) kˈɒnʃəns (k o1 n sh @ n s)
consciences (n) kˈɒnʃənsɪz (k o1 n sh @ n s i z)
conscience-smitt (j) kˈɒnʃəns-smɪtn (k o1 n sh @ n s - s m i t n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
良心[liáng xīn, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄣ, ] conscience, #8,812 [Add to Longdo]
心肝[xīn gān, ㄒㄧㄣ ㄍㄢ, ] conscience; darling; character; sincerity; cordiality, #22,147 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
良心[りょうしん, ryoushin] Thai: สำนึกที่ดี English: conscience

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewissen {n} | ein schlechtes Gewissen (wegen)conscience | a guilty conscience (about) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
確信犯[かくしんはん, kakushinhan] (n) (1) crime of conscience; (2) premeditated crime (viewed as mistaken usage); act carried out while knowing that it should not be [Add to Longdo]
気がとがめる;気が咎める[きがとがめる, kigatogameru] (exp,v1) to feel guilty; to suffer from a guilty conscience; to feel uneasy; to have qualms about; to have scruples about; to feel regret [Add to Longdo]
義理にも[ぎりにも, girinimo] (exp) (often with negative verb) in all conscience; in honour; in duty bound [Add to Longdo]
金に目が眩む[かねにめがくらむ, kanenimegakuramu] (exp,v5m) (See 目が眩む・3) to be lost in lust for riches; to throw all caution and conscience away in pursuit of riches [Add to Longdo]
潔しとしない;屑しとしない[いさぎよしとしない, isagiyoshitoshinai] (exp,adj-i) find it against one's conscience (to do); too proud (to do) [Add to Longdo]
潔しとせず[いさぎよしとせず, isagiyoshitosezu] (exp) (See 潔しとしない) find it against one's conscience (to do); too proud (to do) [Add to Longdo]
後ろめたい[うしろめたい, ushirometai] (adj-i) feeling guilty; with a guilty conscience [Add to Longdo]
後ろめたく思う[うしろめたくおもう, ushirometakuomou] (exp,v5u) to have a guilty conscience [Add to Longdo]
済まない[すまない, sumanai] (adj-i) (1) (uk) inexcusable; unjustifiable; unpardonable; (2) sorry; remorseful; apologetic; conscience-stricken; contrite; (exp) (3) (See 済みません) excuse me; (I'm) sorry; thank you; (P) [Add to Longdo]
自責の念[じせきのねん, jisekinonen] (exp) guilty conscience; feelings of remorse; Agenbite of Inwit (book name) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conscience \Con"science\, n. [F. conscience, fr. L. conscientia,
   fr. consciens, p. pr. of conscire to know, to be conscious;
   con- + scire to know. See {Science}.]
   1. Knowledge of one's own thoughts or actions; consciousness.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The sweetest cordial we receive, at last,
       Is conscience of our virtuous actions past.
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
   2. The faculty, power, or inward principle which decides as
    to the character of one's own actions, purposes, and
    affections, warning against and condemning that which is
    wrong, and approving and prompting to that which is right;
    the moral faculty passing judgment on one's self; the
    moral sense.
    [1913 Webster]
 
       My conscience hath a thousand several tongues,
       And every tongue brings in a several tale,
       And every tale condemns me for a villain. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       As science means knowledge, conscience
       etymologically means self-knowledge . . . But the
       English word implies a moral standard of action in
       the mind as well as a consciousness of our own
       actions. . . . Conscience is the reason, employed
       about questions of right and wrong, and accompanied
       with the sentiments of approbation and condemnation.
                          --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   3. The estimate or determination of conscience; conviction or
    right or duty.
    [1913 Webster]
 
       Conscience supposes the existence of some such
       [i.e., moral] faculty, and properly signifies our
       consciousness of having acted agreeably or contrary
       to its directions.          --Adam Smith.
    [1913 Webster]
 
   4. Tenderness of feeling; pity. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Conscience clause}, a clause in a general law exempting
    persons whose religious scruples forbid compliance
    therewith, -- as from taking judicial oaths, rendering
    military service, etc.
 
   {Conscience money}, stolen or wrongfully acquired money that
    is voluntarily restored to the rightful possessor. Such
    money paid into the United States treasury by unknown
    debtors is called the Conscience fund.
 
   {Court of Conscience}, a court established for the recovery
    of small debts, in London and other trading cities and
    districts. [Eng.] --Blackstone.
 
   {In conscience}, {In all conscience}, in deference or
    obedience to conscience or reason; in reason; reasonably.
    "This is enough in conscience." --Howell. "Half a dozen
    fools are, in all conscience, as many as you should
    require." --Swift.
 
   {To make conscience of}, {To make a matter of conscience}, to
    act according to the dictates of conscience concerning
    (any matter), or to scruple to act contrary to its
    dictates.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conscience
   n 1: motivation deriving logically from ethical or moral
      principles that govern a person's thoughts and actions
      [syn: {conscience}, {scruples}, {moral sense}, {sense of
      right and wrong}]
   2: conformity to one's own sense of right conduct; "a person of
     unflagging conscience"
   3: a feeling of shame when you do something immoral; "he has no
     conscience about his cruelty"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 conscience /kɔ̃sjɑ̃s/ 
  conscience; awareness; consciousness

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top