Search result for

conscience

(68 entries)
(0.0082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conscience-, *conscience*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conscience[N] ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี, Syn. moral sense, inner voice
conscience-stricken[ADJ] ที่รู้สึกผิด, Syn. guilt-ridden, remorseful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conscience(คอน'เชินซฺ) n. สติรู้ผิดรู้ชอบ,สติสัมปชัญญะ,หิริโอตตัปปะ,ความกลัวบาป -Phr. (for conscience's sake เพราะมีความบริสุทธิ์ใจ) -Phr. (in all conscience แน่นอน อย่างไม่ต้องสงสัย โดยเหตุผล) -Conf. conscious -Conf. conscientous,conscious
conscience-striken(คอน'เชินสทริค'เคิน) adj. ซึ่งมีจิตครอบงำด้วยความผิดหรือบาปที่ได้กระทำ

English-Thai: Nontri Dictionary
conscience(n) สติ,สติสัมปชัญญะ,ความรู้สึกผิดชอบ,คุณธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conscienceมโนธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conscienceสัมมาสติยับยั้ง,มโนธรรม,หิริโอตตัปปะ,คุณธรรม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
conscience (n ) สัมปชัญญะ ความพร้อมที่จะทำดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He paid for your lunch, liked monster trucks, And was your conscience.เขาจ่ายมื้อเที่ยงให้คุณ เหมือน Monster Trucks และเป็นด้านที่มีสติของคุณ Not Cancer (2008)
Your conscience bleeds more freely than my head.เลือดของควา่มสำนึกผิดของนาย มากกว่าของฉันหรือ Dying Changes Everything (2008)
If she's carrying a virus, she could annihilate half the city... and I'm not gonna have it on my conscience!ถ้าหล่อนเป็นพาหะไวรัสจริง หล่อนทำลายคนได้ครึ่งเมืองแน่ ผมไม่มีวันปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแน่ Babylon A.D. (2008)
These pacifists. They say they won't fight on conscience.พวกลัทธิอหิงสาเหล่านี้ บอกว่า เขาไม่ยอมรบเพราะขัดมโนธรรม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Where would we be... if everybody decided to act according to their conscience?พวกเราจะเป็นยังไง.. ถ้าทุกคนตัดสินใจทำตามมโนธรรมกันหมด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Well, if Michael's conscience doesn't get in the way.ใช่ ถ้าไมเคิลไม่ออกนอกลู่นอกทาง Under & Out (2008)
Olivia, the time to worry about your conscience was before you put this in motion.โอลืเวีย, มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้อง ใช้สามัญสำนึก ก่อนจะคิดทำเรื่องนี้มากกว่า เพิ่งจะมาคิดตอนนี้ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
That your conscience won't allow youและอธิบายให้เธอฟัง ว่าคุณรู้สึกผิด คุณไม่ยอม Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Rebecca, you have a moral conscience.รีเบ็คก้า เธอก็แค่คนปกติธรรมดา Confessions of a Shopaholic (2009)
You think I'm just creating this to clear my conscience.เธอคิดว่าฉันทำสิ่งนี้เพียงแค่เคลียร์ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของฉันเหรอ I Lied, Too. (2009)
Why would you need to clear your conscience?ทำไมคุณจำเป็นต้องเคลียร์ ความรู้สึกผิดชอบของคุณด้วยละ? I Lied, Too. (2009)
My conscience is clear about that.ฉันไม่ได้คิดถึงมันแล้ว I Lied, Too. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conscienceA good conscience is a soft pillow.
conscienceConduct abhorrent to his conscience.
conscienceDon't obtain wealth at the expense of your conscience.
conscienceDo you have the conscience to do such a thing?
conscienceEvery sane man is accountable to his conscience for his behavior.
conscienceFor the first time in my life, I felt a pang of conscience, but there was no other way out.
conscienceHe felt the pangs of conscience.
conscienceHe felt the pricks of conscience.
conscienceHis conscience pricked him.
conscienceHis conscience stung him.
conscienceHis conscience suddenly awoke in him.
conscienceHis lie weighed on his conscience.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มโนธรรม[N] conscience, Example: หากมนุษย์ทุกคนมีมโนธรรม โลกของเราคงจะสงบสุขกว่านี้, Thai definition: การควบคุมภายในจิตใจของบุคคล เป็นระบบความคิดและความรู้สึก ซึ่งช่วยบุคคลในการตัดสินว่าการกระทำอะไรถูก อะไรผิด อะไรควรทำและไม่ควรทำ
สำนึก[N] sense, See also: conscience
ความรู้สึกผิด[N] guilt, See also: conscience, Example: เธอโกหกพ่อแม่แต่เธอก็ยังมีความรู้สึกผิดในใจ
หิริโอตตัปปะ[N] conscience, See also: shame of sins, sense of shame, sense of right or wrong, Syn. ความละอายบาป, ความเกรงกลัวบาป, Example: ชาวพุทธต้องมีหิริโอตตัปปะเป็นพื้นฐาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: regain consciousness ; come to one's sense ; regain sanity ; revive   FR: reprendre conscience ; reprendre connaissance
ฟื้น[v.] (feūn) EN: regain consciousness ; recover ; revive ; recuperate   FR: se remettre ; se rétablir ; récupérer ; reprendre conscience ; reprendre connaissance ; ressusciter ; revivre
จิต[n.] (jit) EN: mind ; heart ; spirit ; thoughts   FR: âme [f] ; pensée [f] ; esprit [m] ; conscience [f] ; mental [m]
จิตสำนึก[n.] (jitsamneuk) EN: conscious mind ; conscious ; conscience   FR: conscient [m]
ความรู้สึกผิด[n. exp.] (khwām rūseuk phit) EN: guilt ; conscience   
ความสำนึก[n.] (khwām samneuk) EN: consciousness ; awareness ; recognition   FR: conscience [f] ; le sens de [m]
ไม่มีสติ[xp] (mai mī sati) EN: be senseless ; lose consciousness ; be unconscious ; lose one's mind ; lose one's sense   FR: manquer de conscience
มโนธรรม[n.] (manōtham) EN: conscience   FR: probité [f] ; sens moral [f] ; conscience [f]
มิจฉาสติ[n.] (mitchāsati) EN: wrong conscience ; wrong meditation   
หมดสติ[v. exp.] (mot sati) EN: lose conscious ; faint   FR: perdre connaissance ; perdre conscience ; s'évanouir

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSCIENCE    K AA1 N SH AH0 N S
CONSCIENCES    K AA1 N SH AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conscience    (n) (k o1 n sh @ n s)
consciences    (n) (k o1 n sh @ n s i z)
conscience-smitt    (j) - (k o1 n sh @ n s - s m i t n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
良心[りょうしん, ryoushin] Thai: สำนึกที่ดี English: conscience

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewissen {n} | ein schlechtes Gewissen (wegen)conscience | a guilty conscience (about) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
確信犯[かくしんはん, kakushinhan] (n) (1) crime of conscience; (2) premeditated crime (viewed as mistaken usage); act carried out while knowing that it should not be [Add to Longdo]
気がとがめる;気が咎める[きがとがめる, kigatogameru] (exp,v1) to feel guilty; to suffer from a guilty conscience; to feel uneasy; to have qualms about; to have scruples about; to feel regret [Add to Longdo]
義理にも[ぎりにも, girinimo] (exp) (often with negative verb) in all conscience; in honour; in duty bound [Add to Longdo]
金に目が眩む[かねにめがくらむ, kanenimegakuramu] (exp,v5m) (See 目が眩む・3) to be lost in lust for riches; to throw all caution and conscience away in pursuit of riches [Add to Longdo]
潔しとしない;屑しとしない[いさぎよしとしない, isagiyoshitoshinai] (exp,adj-i) find it against one's conscience (to do); too proud (to do) [Add to Longdo]
潔しとせず[いさぎよしとせず, isagiyoshitosezu] (exp) (See 潔しとしない) find it against one's conscience (to do); too proud (to do) [Add to Longdo]
後ろめたい[うしろめたい, ushirometai] (adj-i) feeling guilty; with a guilty conscience [Add to Longdo]
後ろめたく思う[うしろめたくおもう, ushirometakuomou] (exp,v5u) to have a guilty conscience [Add to Longdo]
済まない[すまない, sumanai] (adj-i) (1) (uk) inexcusable; unjustifiable; unpardonable; (2) sorry; remorseful; apologetic; conscience-stricken; contrite; (exp) (3) (See 済みません) excuse me; (I'm) sorry; thank you; (P) [Add to Longdo]
自責の念[じせきのねん, jisekinonen] (exp) guilty conscience; feelings of remorse; Agenbite of Inwit (book name) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心肝[xīn gān, ㄒㄧㄣ ㄍㄢ, ] conscience; darling; character; sincerity; cordiality [Add to Longdo]
良心[liáng xīn, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄣ, ] conscience [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conscience \Con"science\, n. [F. conscience, fr. L. conscientia,
   fr. consciens, p. pr. of conscire to know, to be conscious;
   con- + scire to know. See {Science}.]
   1. Knowledge of one's own thoughts or actions; consciousness.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The sweetest cordial we receive, at last,
       Is conscience of our virtuous actions past.
                          --Denham.
    [1913 Webster]
 
   2. The faculty, power, or inward principle which decides as
    to the character of one's own actions, purposes, and
    affections, warning against and condemning that which is
    wrong, and approving and prompting to that which is right;
    the moral faculty passing judgment on one's self; the
    moral sense.
    [1913 Webster]
 
       My conscience hath a thousand several tongues,
       And every tongue brings in a several tale,
       And every tale condemns me for a villain. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       As science means knowledge, conscience
       etymologically means self-knowledge . . . But the
       English word implies a moral standard of action in
       the mind as well as a consciousness of our own
       actions. . . . Conscience is the reason, employed
       about questions of right and wrong, and accompanied
       with the sentiments of approbation and condemnation.
                          --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   3. The estimate or determination of conscience; conviction or
    right or duty.
    [1913 Webster]
 
       Conscience supposes the existence of some such
       [i.e., moral] faculty, and properly signifies our
       consciousness of having acted agreeably or contrary
       to its directions.          --Adam Smith.
    [1913 Webster]
 
   4. Tenderness of feeling; pity. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Conscience clause}, a clause in a general law exempting
    persons whose religious scruples forbid compliance
    therewith, -- as from taking judicial oaths, rendering
    military service, etc.
 
   {Conscience money}, stolen or wrongfully acquired money that
    is voluntarily restored to the rightful possessor. Such
    money paid into the United States treasury by unknown
    debtors is called the Conscience fund.
 
   {Court of Conscience}, a court established for the recovery
    of small debts, in London and other trading cities and
    districts. [Eng.] --Blackstone.
 
   {In conscience}, {In all conscience}, in deference or
    obedience to conscience or reason; in reason; reasonably.
    "This is enough in conscience." --Howell. "Half a dozen
    fools are, in all conscience, as many as you should
    require." --Swift.
 
   {To make conscience of}, {To make a matter of conscience}, to
    act according to the dictates of conscience concerning
    (any matter), or to scruple to act contrary to its
    dictates.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conscience
   n 1: motivation deriving logically from ethical or moral
      principles that govern a person's thoughts and actions
      [syn: {conscience}, {scruples}, {moral sense}, {sense of
      right and wrong}]
   2: conformity to one's own sense of right conduct; "a person of
     unflagging conscience"
   3: a feeling of shame when you do something immoral; "he has no
     conscience about his cruelty"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 conscience [kõsjãs]
   conscience
   awareness; consciousness
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top