Search result for

inaccurate

(30 entries)
(0.0528 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inaccurate-, *inaccurate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inaccurate[ADJ] ซึ่งไม่ถูกต้อง, See also: ซึ่งคลาดเคลื่อน, Syn. incorrect, Ant. accurate, correct
inaccurately[ADV] อย่างไม่ถูกต้อง, See also: อย่างคลาดเคลื่อน, Syn. incorrectly, Ant. accurately, correctly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inaccurate(อินแอค' คิวเรท) adj. ไม่แม่นยำ, ไม่ละเอียด, ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน., See also: inaccurately adv. inaccurateness n., Syn. inexact, imprecise, faulty

English-Thai: Nontri Dictionary
inaccurate(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่แม่นยำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I believe that darwin was simply inaccurate, that females can be just as aggressive as males, with males equally dispassionate.ฉันเชื่อว่าดาร์วินนั้นก็แค่ไม่แม่นยำ ว่าเพศหญิงสามาุรถเ้ป็นฝ่ายรุกได้เหมือนกับเพศชาย กับเพศชายที่ก็ไร้อารมณ์ได้เหมือนกัน The No-Brainer (2009)
I'll admit a lot of history might be inaccurate,ฉันยอมรับว่าบางที ประวัติศาสตร์มีการคลาดเคลื่อน Legion (2009)
They were concerned with the church's inaccurate teachings and they were dedicated to scientific truth.พวกเขากังวลเกี่ยวกับความไม่ยุติธรรม คริสตจักรสอน dedicasera วิทยาศาสตร์และความจริง. Angels & Demons (2009)
But so often inaccurate our intelligence is.แต่บ่อยครั้งที่มันคลาดเคลื่อน ข่าวกรองของเรา Grievous Intrigue (2010)
Does inaccurate sound better?นั่นไม่ถูกต้อง ฟังดูดีกว่าไหม ไม่นิ The Beginning in the End (2010)
- Why? - Leonard's having astronomically inaccurateทำไม เลนเนิร์ดมีเซ็กซ์ที่ไม่แม่นยำ The Roommate Transmogrification (2011)
"As you suspected, data surrounding Heihachi's death is inaccurate.""ในเรื่องที่คุณสงสัยในการตายของ เฮฮาจิ" Tekken: Blood Vengeance (2011)
It's not inaccurate.มันก็ไม่เชิง Hecking Order (2011)
An old saying. Inaccurate in this case.ภาษิตโบราณ ไม่ถูกต้องเท่าใด ในกรณีนี้ The House of Black and White (2015)
Inaccurate and unfair to put it squarely on my shoulders.บิดเบือนและไม่แฟร์นะที่โบ้ยมาให้ฉันคนเดียว Collateral Beauty (2016)
The prisoners keep these mad, always inaccurate books under the watchful eye of the SS and the privileged Kapos.เหล่านักโทษต่างก็เก็บบันทึกนี้ไว้ ภายใต้การกำกับอย่างใกล้ชิดจากผู้คุม และพวกคาโปว Night and Fog (1956)
- Hmm. That painting is highly inaccurate.ภาพนั้นผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง Around the World in 80 Days (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inaccurateOur experiment has revealed that his report was inaccurate.
inaccurateThe budget appears to be inaccurate and unrealistic.
inaccurateThe data is often inaccurate.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่จริง[adj.] (mai jing) EN: inaccurate ; false   FR: inexact ; faux
เพี้ยน[adj.] (phīen) EN: slightly distorted ; somewhat inaccurate ; with a slight difference   FR: légèrement différent
ผิดเพี้ยน[adj.] (phitphīen) EN: inaccurate ; off ; at variance with ; not in line with ; deviating ; strange ; unusual ; odd ; queer ; excentric   
พลาด[v.] (phlāt) EN: fail ; make a mistake ; err ; be inaccurate ; blunder   FR: rater ; échouer ; louper (fam.) ; commettre une erreur ; gaffer (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
INACCURATE    IH2 N AE1 K Y ER0 AH0 T
INACCURATELY    IH2 N AE1 K Y ER0 AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inaccurate    (j) (i1 n a1 k y u r @ t)
inaccurately    (a) (i1 n a1 k y u r @ t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不明確[ふめいかく, fumeikaku] (adj-na,n) inaccurate; indistinct; imprecise; unclear; indecisive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inaccurate \In*ac"cu*rate\, a.
   Not accurate; not according to truth; inexact; not quite
   correct; incorrect; erroneous; as, in inaccurate man,
   narration, copy, judgment, calculation, etc.
 
   Note: The term inaccurate is usually used when an assertion
      or result is near to the truth, but not exactly, or has
      some basis for belief; however, it is sometimes used as
      a gentle euphemism for wrong even if the error is
      flagrant.
      [1913 Webster +PJC]
 
         The expression is plainly inaccurate. --Bp. Hurd.
 
   Syn: Inexact; incorrect; erroneous; faulty; imperfect;
     incomplete; defective.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inaccurate
   adj 1: not exact; "an inaccurate translation"; "the thermometer
       is inaccurate" [ant: {accurate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top