ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -面-, *面*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, miàn, ㄇㄧㄢˋ] face; surface, side; plane, dimension
Radical: , Decomposition:   ?  
Etymology: [pictographic] A person's face, Rank: 74

KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: mask; face; features; surface
On-yomi: メン, ベン, men, ben
Kun-yomi: おも, おもて, つら, omo, omote, tsura
Radical:
Variants: , , Rank: 186
[] Meaning: pimple
On-yomi: ホウ, hou
Kun-yomi: にきび, nikibi
Radical:
Variants: ,
[] Meaning: unashamed
On-yomi: テン, ten
Radical:
[] Meaning: dimple
On-yomi: ヨウ, you
Kun-yomi: えくぼ, ekubo
Radical:
[] Meaning:
On-yomi: メン, ベン, men, ben
Kun-yomi: おも, おもて, つら, omo, omote, tsura
Radical:
Variants:
[] Meaning: wash face
On-yomi: カイ, ケ, kai, ke
Kun-yomi: かおをあら.う, kaowoara.u
Radical:
Variants:

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[miàn, ㄇㄧㄢˋ, ] fade; side; surface; aspect; top; face; classifier for flat surfaces such as drums, mirrors, flags etc #410 [Add to Longdo]
[miàn, ㄇㄧㄢˋ, / ] flour; noodles #410 [Add to Longdo]
[fāng miàn, ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, ] respect; aspect; field; side #201 [Add to Longdo]
[quán miàn, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ, ] all-around; comprehensive; total; overall #682 [Add to Longdo]
[miàn duì, ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] confront; face #909 [Add to Longdo]
[lǐ miàn, ㄌㄧˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] inside; interior #952 [Add to Longdo]
[miàn ji, ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧ˙, / ] surface area #1,077 [Add to Longdo]
[miàn lín, ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] be faced with (a problem); to be confronted with #1,504 [Add to Longdo]
[shàng mian, ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢ˙, ] on top of; above-mentioned #1,883 [Add to Longdo]
[hòu mian, ㄏㄡˋ ㄇㄧㄢ˙, / ] rear; back; behind; later; afterwards #1,901 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[めんせつ, mensetsu] (n) การสอบสัมภาษณ์
白い[おもしろい, omoshiroi] (adj) น่าสนใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
取り[面取り, men tori] (n) การลบมุมหน้าตัดชิ้นงาน
白さ[おもしろさ, omoshirosa] (n) (ฟัน) n. ความสนุกสนาน, ความขบขัน, เรื่องขบขัน, การหยอกล้อ -Phr. (make fun of, poke fun at หยอกล้อ, หัวเราะเยาะ) vt., vi. เล่นตลก, ล้อเล่น. adj. เกี่ยวกับการหยอกล้อ, เกี่ยวกับการล้อเล่น, เพ้อฝัน, ร่าเริง, S. amusement
倒臭い[めんどうくさい, mendoukusai] (n, vi, vt, modal, ver) ยุ่งยากมาก รำคาญ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[めん, men] (n) (1) face; (2) surface; (3) (おもて, もて only) mask (esp. a noh or kyogen mask); (P) #530 [Add to Longdo]
[めん, men] (n-suf) looking like a ...; acting as if a .... #530 [Add to Longdo]
[めん, men] (n) (1) face; (2) mask; face guard; (3) { MA } (in kendo) striking the head; (4) surface (esp. a geometrical surface); (5) page; (n, suf) (6) aspect; facet; side; (7) chamfer; (ctr) (8) counter for broad, flat objects, levels or stages, e.g. in a video game; (P) #530 [Add to Longdo]
(P);頬[つら, tsura] (n) (1) (See 顔・かお) face (often derog. or vulg.); mug; (2) surface; (3) (arch) surrounding area; (4) (arch) cheek; cheeks; (P) #530 [Add to Longdo]
[めんせき, menseki] (n) area; (P) #931 [Add to Longdo]
[めんどう, mendou] (adj-na, n) trouble; difficulty; care; attention; (P) #6,912 [Add to Longdo]
白い[おもしろい, omoshiroi] (adj-i) interesting; amusing; (P) #9,401 [Add to Longdo]
[めんかい, menkai] (n, vs, adj-no) meeting (face-to-face); interview; (P) #12,808 [Add to Longdo]
[おもしろ, omoshiro] (adj-f) amusing; interesting; (P) #13,666 [Add to Longdo]
[めんせつ, mensetsu] (n, vs) interview; (P) #14,107 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Be all smiles.喜色満である。
There is a certain amount of truth in ~.〜にも一の真理がある。
It's a double whammy.「泣きっに蜂」だな。
"One aspect of language is an intent to communicate," he says.「言葉の一は、伝達しようとする意志である」と彼は言う。
You'll be sorry!後で吠えかくなよ!
A dry leaf fell to the ground.1枚の枯れ葉が地に落ちた。
A fallen leaf floated on the surface of the water.1枚の落ち葉が水に浮かんでいた。
I'm near the on ramp to 25 north.25号線北方の入り口付近にいます。
Three men jumped out, rolled an old mower down the ramp.3人の男が飛び降り、古い芝刈り機をトラックと地にかけた板で降ろした。
When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.CFITは乗務員が航空機を完全にコントロールし、すべてが正常に作動しているにもかかわらず、地に激突する場合に起こるものである。
He has an evil countenance.あいつは悪党をしている。
He is a shame of the town.あいつは町の汚しだ。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Front.[CN] - 前 Unwritten Rule (2013)
Thin cuts.[CN] -薄截. DNR (2005)
Certainly feels good to be back on dry land.[JP] の上はいい 乾いてて Pinocchio (1940)
Funny.[JP] 白いわ I'm No Angel (2013)
In what?[CN] 哪方? You Don't Mess with the Zohan (2008)
No.[CN] - 外呢? Next (2007)
Tails[CN] The Express (2008)
I'm thumping. That's why they call me Thumper.[JP] 僕は地を叩くんだ だからみんなは僕をテンパーって呼ぶんだよ! Bambi (1942)
Heads.[CN] - 正 Blue Ribbon Panel (2012)
Gee, you're funny.[JP] 白かった Pinocchio (1940)
Funny.[JP] 白い Babel One (2005)
In there.[CN] 在里. Missing in Action 2: The Beginning (1985)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オクテット[めんオクテット, men okutetto] plane octet [Add to Longdo]
[めんが, menga] surface-drawing [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[めん, men] Gesicht [Add to Longdo]
[めん, men] Gesicht [Add to Longdo]
[めん, men] Gesicht [Add to Longdo]
[めん, men] GESICHT, MASKE, OBERFLAECHE, FLAECHE, SEITE [Add to Longdo]
[めんかい, menkai] Gespraech, Besuch [Add to Longdo]
[おもかげ, omokage] Gesicht, Gestalt, Spur [Add to Longdo]
[めんせつ, mensetsu] Gespraech, Interview [Add to Longdo]
[めんぼく, menboku] Ehre, Wuerde, Gesicht [Add to Longdo]
[めんせき, menseki] Flaeche, Flaecheninhalt [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top