ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dogmatic

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dogmatic-, *dogmatic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dogmatic(adj) หัวรั้น, See also: ดันทุรัง, หัวดื้อ, Syn. opinionated, biased stubborn, hardheaded
dogmatics(n) การศึกษาหลักคำสอนของศาสนา
dogmatically(adv) อย่างหัวรั้น, See also: อย่างดันทุรัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dogmatic(ดอกแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คำสอน ความเชื่อ หรือความคิดเห็นที่ไร้ข้อพิสูจน์, หยั่ง, หัวรั้น, มั่นใจ, ดันทุรัง, Syn. dogmatical, opinionated, settled, one-sided

English-Thai: Nontri Dictionary
dogmatic(adj) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์, ดันทุรัง, ดื้อรั้น, ไม่มีข้อพิสูจน์, ไม่มีเหตุผล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิจฉาทิฐิ(n) mistaken notion, See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept, Syn. ความเห็นผิด, มิจฉาทิฎฐิ, มฤจฉาทิฎฐิ, Ant. สัมมาทิฐิ, Example: มนุษย์ส่วนใหญ่มักมีมิจฉาทิฐิอยู่ภายในตน, Notes: (บาลี)
มิจฉาทิฐิ(n) mistaken notion, See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept, Syn. ความเห็นผิด, มิจฉาทิฎฐิ, มฤจฉาทิฎฐิ, Ant. สัมมาทิฐิ, Example: มนุษย์ส่วนใหญ่มักมีมิจฉาทิฐิอยู่ภายในตน, Notes: (บาลี)
รั้น(adj) stubborn, See also: dogmatic, obstinate, recalcitrant, headstrong, obdurate, Syn. ดื้อดึง, ดื้อ, ดื้อด้าน, Ant. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รั้น[ran] (adj) EN: stubborn ; be dogmatic  FR: têtu ; obstiné ; dogmatique

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
dogmatic
dogmatic
dogmatically

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dogmatic
dogmatically

Japanese-English: EDICT Dictionary
独断[どくだん, dokudan] (n, adj-no, adv) one's own judgement (judgment); dogmatic; arbitrary; (P) #8,990 [Add to Longdo]
ドグマティック;ドグマチック[dogumateikku ; dogumachikku] (adj-na) dogmatic [Add to Longdo]
独断的[どくだんてき, dokudanteki] (adj-na) { comp } dogmatic; arbitrary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dogmatic \dog*mat"ic\ (d[o^]g*m[a^]t"[i^]k), n.
   One of an ancient sect of physicians who went by general
   principles; -- opposed to the {Empiric}. dogmatic

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dogmatic \dog*mat"ic\ (d[o^]g*m[a^]t"[i^]k), dogmatical
 \dog*mat`ic*al\ (d[o^]g*m[a^]t"[i^]*kal), a. [L. dogmaticus, Gr.
   dogmatiko`s, fr. do`gma: cf. F. dogmatique.]
   1. Pertaining to a dogma, or to an established and authorized
    doctrine or tenet.
    [1913 Webster]
 
   2. Asserting a thing positively and authoritatively;
    positive; magisterial; hence, arrogantly authoritative;
    overbearing.
    [1913 Webster]
 
       Critics write in a positive, dogmatic way. --
                          Spectator.
    [1913 Webster]
 
       [They] are as assertive and dogmatical as if they
       were omniscient.           -- Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   {Dogmatic theology}. Same as {Dogmatics}.
 
   Syn: Magisterial; arrogant. See {Magisterial}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dogmatic
   adj 1: characterized by assertion of unproved or unprovable
       principles [syn: {dogmatic}, {dogmatical}]
   2: of or pertaining to or characteristic of a doctrine or code
     of beliefs accepted as authoritative
   3: relating to or involving dogma; "dogmatic writings"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top