ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กุศลกรรม

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กุศลกรรม-, *กุศลกรรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุศลกรรม[N] good deeds, See also: merit, Syn. กุศลผลบุญ, Example: ข้าพเจ้าตั้งใจจะประกอบแต่กุศลกรรมในชั่วชีวิตนี้, Thai definition: การกระทำความดี
กุศลกรรมบถ[N] ten principles of an honest man, See also: Dasa Kusala-karm, ten wholesome actions, Ant. อกุศลกรรมบถ, Example: การทำกุศลให้ถึงพร้อม ได้แก่ การทำความดีทุกอย่างซึ่งได้แก่ กุศลกรรมบถซึ่งเป็นแบบของการทำฝ่ายดีอันเป็นความดีทางกาย ทางวาจาและทางใจ, Thai definition: ธรรมหมวดหนึ่ง มี 10 อย่าง คือ กายสุจริต 3 วจีสุจริต 4 มโนสุจริต 3, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กุศลกรรมบถ(กุสนละกำมะบด) น. ธรรมหมวดหนึ่ง มี ๑๐ อย่าง คือ กายสุจริต ๓ วจีสุจริต ๔ มโนสุจริต ๓.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benefaction(เบนนิแฟค'เชิน) n. การทำความดี,กุศลกรรม,กุศล,คุณความดีที่ทำ,การบริจาค, Syn. benevolence ,grant
benevolence(บะเนฟ'วะเลินซฺ) n. ความเมตตากรุณา,การกุศล,กุศลกรรม,ของบริจาค,เงินบริจาค, Syn. beneficence
benignity(บินิก'นีที) n. ความกรุณา,ความปรานี,ความใจดี,กุศลกรรม, Syn. kindness

English-Thai: Nontri Dictionary
commandment(n) ศีล,ข้อบัญญัติ,กุศลกรรมบถ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
善い行い[よいおこない, yoiokonai] (n ) กุศลกรรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top