ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -迷-, *迷*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[迷, mí, ㄇㄧˊ] to bewitch, to charm; a fan of; infatuated
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  米 (mǐ ㄇㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 1,153

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄇㄧˊ, ] bewilder; crazy about; fan; enthusiast; lost; confused, #2,383 [Add to Longdo]
[qiú mí, ㄑㄧㄡˊ ㄇㄧˊ, ] soccer fan; crazy about ball sports, #2,310 [Add to Longdo]
[gē mí, ㄍㄜ ㄇㄧˊ, ] fan and devotee of singing and singer, #6,033 [Add to Longdo]
[mí rén, ㄇㄧˊ ㄖㄣˊ, ] fascinating; enchanting; charming; tempting, #6,582 [Add to Longdo]
[dī mí, ㄉㄧ ㄇㄧˊ, ] depression (esp. economic), #8,261 [Add to Longdo]
[mí máng, ㄇㄧˊ ㄇㄤˊ, ] dim; hazy; (of the mind) in a trance; in a state of delirium, #9,422 [Add to Longdo]
[mí shī, ㄇㄧˊ ㄕ, ] lost; not knowing one's location, #9,822 [Add to Longdo]
[hūn mí, ㄏㄨㄣ ㄇㄧˊ, ] to lose consciousness; to be in a coma, #9,968 [Add to Longdo]
[mí xìn, ㄇㄧˊ ㄒㄧㄣˋ, ] superstition, #11,299 [Add to Longdo]
[mí huo, ㄇㄧˊ ㄏㄨㄛ˙, ] to puzzle; to confuse; to baffle, #12,052 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[まいご, maigo] (n ) เด็กหลงทาง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[まよう, mayou] Thai: ลังเลใจ
[まよう, mayou] Thai: หลงทาง English: to lose one's way

Japanese-English: EDICT Dictionary
い(P);紕い;紕(io)[まよい, mayoi] (n) (1) (See う・2) hesitation; bewilderment; doubt; indecision; (2) {Buddh} inability to reach enlightenment; (P) [Add to Longdo]
い込む[まよいこむ, mayoikomu] (v5m) to go astray; to lose one's way [Add to Longdo]
い子[まよいご, mayoigo] (n) lost (stray) child [Add to Longdo]
い箸[まよいばし, mayoibashi] (n) (See 惑い箸) hovering one's chopsticks back and forth over side dishes, when trying to choose which one to take (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
う(P);紕う[まよう, mayou] (v5u,vi) (1) (See 道にう) to lose one's way; (2) (See い・1) to waver; to hesitate; to be of two minds over; to be puzzled; to be perplexed; (3) to give into temptation; to lose control of oneself; (4) to turn in one's grave; (P) [Add to Longdo]
わす[まよわす, mayowasu] (v5s,vt) to puzzle; perplex; bewilder; delude; mislead; fascinate [Add to Longdo]
[めいきゅう, meikyuu] (n,adj-no) mystery; maze; labyrinth; (P) [Add to Longdo]
宮入り[めいきゅういり, meikyuuiri] (adj-no) going unsolved; unanswered; unresolved; deadend [Add to Longdo]
[めいこう, meikou] (n) stray light [Add to Longdo]
[めいさい, meisai] (n) camouflage; disguise; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What should we do with this white elephant your aunt gave us? It's way too ugly to go on the wall.あなたの叔母さんのくれた有難惑なあのプレゼントだけど、どうしたものかしらね。みっともなくてとても壁にはかけられないし。 [F]
I wonder what happened to that lost child.あの子の子供はどうなったのかしら。 [F]
Who was that troublesome man?あの惑な人は、誰だったのですか。
I was wondering if you could give me a lift, if it isn't too much trouble?あまりご惑でなければ乗せていただけませんか。
I hope this will not inconvenience you too much.あまり惑がかからないことを祈ります。
One day Souseki Natsume was lost in London.ある日夏目漱石はロンドンで道にった。
One day I was lost in London.ある日私はロンドンで道にった。
Hmm. I have a feeling I'm going to get lost whichever road I take.ウーン、どっちの道に行ってもいそうな気がする。
She wanted to return home, but she got lost.うちへ帰りたいと思っていたが、道にった。
I am in doubt what to do with him.かれをどう処置しようかとわたしはっているのです。
The poor girl lost her way in the dark woods.かわいそうに少女は暗い森の中で道にった。
I'm sorry to have troubled you owing to our mistake.こちらの手違いからご惑をおかけしてすみませんでした。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You needn't worry. My friend's charming.[CN] 我的朋友非常 À Nous la Liberté (1931)
In the enemy's country, hopelessly lost, helplessly cold and horribly hungry.[CN] 在敌人土地上,绝望地路 无助地寒冷及非常地饥饿 The General (1926)
I do. And if it bothers you, I can easily do it elsewhere![JA] そうよ 惑なら他でするわ! Purple Noon (1960)
Crazy about Kitty. Jealous of everybody.[CN] 對Kitty瘋狂著,妒恨每個接近她的人 Applause (1929)
You know, doc, I don't know which I like better.[JA] どっちにするかうなあ The Manster (1959)
He didn't want you implicated if it was found on him.[JA] 君に惑を かけたくないと Purple Noon (1960)
They don't have to sweat blood wondering if they are.[JA] 無駄な心のいはないさ Detour (1945)
- You're attractive enough to be anything.[CN] - 你這麼人, 無論是什麼身份都像. Grand Hotel (1932)
Come and enchant my heart[CN] 快來吧,我已經被你住了 À Nous la Liberté (1931)
No there isn't, and I've been enough trouble as it is.[JA] すっかり ご惑を かけたみたいだし Roman Holiday (1953)
I'm no stray dog you can pick up and I like my neck without a collar.[JA] 俺を子の子犬扱いするな 自由に生きたいんだ Kansas City Confidential (1952)
-No.[CN] - 你路了吗 Hunt for the Wilderpeople (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まよう, mayou] verlegen_sein, zoegern, schwanken, sich_verirren, irren [Add to Longdo]
[めいしん, meishin] Aberglaube [Add to Longdo]
[めいもう, meimou] -Wahn, Taeuschung [Add to Longdo]
[まいご, maigo] verlaufenes_Kind, verlorenes_Kind [Add to Longdo]
[めいきゅう, meikyuu] Labyrinth [Add to Longdo]
[めいさい, meisai] Tarnung [Add to Longdo]
[めいわく, meiwaku] Belaestigung, Stoerung [Add to Longdo]
[めいろ, meiro] Labyrinth [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top