Search result for

ความผิด

(104 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความผิด-, *ความผิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความผิด[N] mistake, See also: error, fault, wrong, Syn. ความผิดพลาด, ข้อผิดพลาด, Example: ความผิดในการคำนวณเลขอย่างง่ายๆ เป็นความผิดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
ความผิด[N] guilt, See also: culpability, Ant. ความถูกต้อง, Example: ศาลตัดสินว่าจำเลยไม่มีความผิดแต่อย่างใด
ความผิดปกติ[N] abnormality, Syn. ความผิดธรรมดา, ความแปลกประหลาด, ความแปลก, Ant. ความปกติ, ธรรมดา, Example: นักจิตวิทยาไม่ถือว่า ความผิดปกติทางจิตใจในลักษณะอาการโรคจิต เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดโดยตรงได้, Thai definition: อาการที่แปลกไปจากธรรมดา, ไม่เป็นเหมือนที่เคยปฏิบัติมา
ความผิดปกติ[N] strangeness, See also: abnormality, queerness, peculiarity, Syn. ความผิดแผก, Ant. ความปกติ, ความปกติ, Example: หัวหน้าพบความผิดปกติในเอกสารแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัท
ความผิดพลาด[N] error, See also: faulty, wrong, incorrectness, Syn. ข้อผิดพลาด, ความพลาดพลั้ง, ความบกพร่อง, Example: เรื่องนี้น่าจะตรวจสอบลึกลงไปว่าความผิดพลาดอยู่ตรงไหน
ความผิดหวัง[N] disappointment, Syn. ความหมดหวัง, ความสิ้นหวัง, Ant. ความสมหวัง, Example: ในชีวิตจริงทุกคนจะต้องพบกับความผิดหวังไม่มากก็น้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ความผิดซึ่งหน้าน. ความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำ หรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำผิดมาแล้วสด ๆ.
ความผิดต่อส่วนตัวน. ความผิดที่มีผลต่อผู้เสียหายเป็นการเฉพาะตัวโดยตรง และมีกฎหมายกำหนดให้เป็นความผิดต่อส่วนตัว ในปัจจุบันประมวลกฎหมายอาญาเรียกว่า ความผิดอันยอมความได้.
ความผิดลหุโทษน. ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.
ความผิดอันยอมความได้น. ความผิดที่มีผลต่อผู้เสียหายเป็นการเฉพาะตัวโดยตรง และมีกฎหมายกำหนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ในการดำเนินคดีอาญาในความผิดอันยอมความได้ ผู้เสียหายต้องฟ้องหรือร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดและเมื่อฟ้องแล้วจะถอนฟ้อง หรือยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้.
ความผิดอาญาแผ่นดินน. ความผิดอาญาที่ยอมความกันไม่ได้ และพนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนดำเนินคดีได้แม้ผู้เสียหายไม่ร้องทุกข์.
รันธะความผิด, ความบกพร่อง.
ลหุโทษความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.
วิวระความผิด.
เสียงแหบความผิดปรกติของเส้นเสียงของคนร้องทำให้เสียงที่ร้องออกมามีลักษณะแหบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
offenceความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delictความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
faultความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flagrant offenceความผิดซึ่งหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treason-felonyความผิดฐานกบฏ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parricideความผิดฐานฆ่าบิดา, ผู้มีความผิดฐานฆ่าบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parenticideความผิดฐานฆ่าบิดามารดา, ผู้ฆ่าบิดามารดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bestialityความผิดฐานชำเรากับสัตว์ (ก. อังกฤษ และ ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious mischief; malicious damageความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious damage; malicious mischiefความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Customs offenceความผิดเกี่ยวกับศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
syntax errorผิดไวยากรณ์, ความผิดพลาดในโปรแกรมอันเกิดจากการสะกดคำสั่งผิดบ้าง หรือใช้รูปแบบคำสั่งผิดบ้าง โปรแกรมทีเขียนด้วยภาษาระดับสูงนั้นจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาเครื่องก่อนจึงจะนำไปใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ ในการแปลนั้นตัวแปลภาษาจะตรวจสอบการใช้ไวยากรณ์ในโปรแกรมนั้นไปด้วย ถ้าหากมีที่ผิดตัวแปลภาษาก็จะรายงานความผิดพลาดให้ทราบ เพื่อที่เราจะได้นำไปพิจารณาแก้ไข [คอมพิวเตอร์]
errorความผิดพลาด [คอมพิวเตอร์]
Abnormalities ; Congenitalความผิดปกติแต่กำเนิด [TU Subject Heading]
Alcohol-related disordersความผิดปกติเกิดจากการได้รับแอลกอฮอล์ [TU Subject Heading]
Alienation (Philosophy)ความผิดแปลกสภาวะ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Alienation (Social psychology)ความผิดแปลกสภาวะ (จิตวิทยาสังคม) [TU Subject Heading]
Amphetamine-related disordersความผิดปกติเกิดจากการใช้แอมฟิตะมีนในทางที่ผิด [TU Subject Heading]
Bigamyความผิดฐานสมรสซ้อน [TU Subject Heading]
Communication disordersความผิดปกติทางการสื่อสาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is my fault.เป็นความผิดของผมเอง 0-8-4 (2013)
What was the trouble?เขามีความผิดอะไร The Great Dictator (1940)
Don't hate. Only the unloved and the unnatural hate.ไม่เกลียดชัง เพียงแค่ไม่มีใครรัก และความผิดปรกติของตัวเอง The Great Dictator (1940)
No, it was my fault.ไม่มีมันเป็นความผิดของฉัน Pinocchio (1940)
members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน Night and Fog (1956)
If there's a reasonable doubt in your minds as to the guilt of the accused - a reasonable doubt-then you must bring me a verdict of not guilty.ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยในใจของคุณเป็นความผิดของผู้ถูกกล่าวหา - สงสัย-แล้วที่เหมาะสมที่คุณจะต้องนำคำตัดสินของฉันไม่ผิด 12 Angry Men (1957)
If there's no reasonable doubt, then you must, in good conscience, find the accused guilty.หากมีข้อสงสัยใด ๆ ที่เหมาะสมแล้วคุณจะต้องอยู่ในจิตสำนึกที่ดี พบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด 12 Angry Men (1957)
In the event that you find the accused guilty, the bench will not entertain a recommendation for mercy.ในกรณีที่คุณพบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด ม้านั่งจะไม่ได้สร้างความบันเทิงให้คำแนะนำสำหรับความเมตตา 12 Angry Men (1957)
OK, that's eleven guilty.ตกลงที่สิบเอ็ดว่ามีความผิด 12 Angry Men (1957)
Eleven guilty, one not guilty. Well, now we know where we are.สิบเอ็ดมีความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มีความผิด ดีตอนนี้เรารู้ว่าเราอยู่ที่ไหน 12 Angry Men (1957)
Eleven of us think he's guilty.สิบเอ็ดของเราคิดว่าเขามีความผิด 12 Angry Men (1957)
There were eleven votes for guilty.มีสิบเอ็ดโหวตได้สำหรับความผิด 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความผิด[n.] (khwāmphit) EN: mistake ; error ; fault ; wrong   FR: erreur [f] ; faute [f] ; inexactitude [f]
ความผิด[n.] (khwāmphit) EN: offence ; offense (Am.) ; delict   FR: délit [m] ; forfait [m]
ความผิด[n.] (khwāmphit) EN: guilt ; culpability   FR: culpabilité [f] ; tort [m]
ความผิดต่อร่างกายอันได้กระทำโดยประมาท[n. exp.] (khwāmphit tø rāngkāi an dāi kratham dōi pramāt) EN: negligent bodily injury   
ความผิดตามกฎหมายศุลกากร[n. exp.] (khwāmphit tām kotmāi sunlakākøn) EN: customs offence   
ความผิดปกติ[n. exp.] (khwām phitpakati = khwām phitpokkati) EN: strangeness ; abnormality ; queerness ; peculiarity ; disorder   FR: anomalie [f]
ความผิดพลาด[n.] (khwām phitphlāt) EN: error ; faulty ; wrong ; incorrectness ; wrongness   FR: erreur [f]
ความผิดพลาดคลาดเคลื่อน[n. exp.] (khwām phitphlāt khlātkhleūoen) EN: margin of error   FR: marge d'erreur [f]
ความผิดลหุโทษ[n. exp.] (khwāmphit lahuthōt) EN: petty offence ; petty offense (Am.) ; minor offence ; minor offense (Am.) ; misdemeanor   
ความผิดหวัง[n.] (khwām phitwang) EN: disappointment   FR: déception [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
dyslacxia(n ) โรคดิสเล็กเซีย คือ ความบกพร่องในการอ่าน มีปัญหาในการอ่าน อ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง อ่านไม่คล่อง สะกดคำติดขัด ผสมคำไม่ได้ หรืออ่านไม่ได้เลย โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเส้นประสาท
alogia(n ) ความผิดปกติด้านพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคจิตเภท เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการด้านลบ ลักษณะคือพูดน้อย, เนื้อหาที่พูดมีน้อย , ใช้เวลานานกว่าจะตอบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aberration[N] การเบี่ยงเบนจากปกติ, See also: ความผิดปกติ, Syn. deviant, anomalous
abnormality[N] ความผิดปรกติ, See also: สภาพผิดปกติ, Syn. aberration, peculiarity
aeroneurosis[N] ความผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดกับนักบินเนื่องจากความเครียดในการบิน
anomaly[N] ความผิดปกติ, Syn. abnormality, peculiarity, oddity
autism[N] ความผิดปกติทางการสื่อสารและอารมณ์
backslide[VT] ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหลังพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม, Syn. relapse
balk[N] ความผิดหวัง, See also: ความพ่ายแพ้
bloomer[N] ความผิดพลาด
boner[N] ความผิดที่น่าอับอาย
combat fatigue[N] ความผิดปกติทางจิตใจที่เกิดหลังจากไปสงครามมาเป็นเวลานาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
alexia(อะเลค' เซีย) n. ความผิดปกติของสมองที่ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เชียนได้
aminoacidopathyโรคที่เกิดจากความผิดปกติในการย่อยของเอนไซม์ใน metabolic pathway ชองกรดอมิโนแอซิด
apraxia(อะแพรด'เซีย) n. ความผิดปกติของระบบประสาทที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวบางอย่างได้. -apraxic adj.
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
bigamy(บิก'กะมี) n. การมีความผิดฐานมีภรรยา หรือสามีในขณะเดียวกันสองคน
black bookn. สมุดรายชื่อคนที่ต้องได้รับโทษ,สมุดรายชื่อคนที่มีความผิด
blame(เบลม) {blamed,blaming,blames} vt. กล่าวโทษ,ตำหนิ,ประณาม,นินทา,กล่าวร้าย,โยนความผิดให้ -Phr. (be to blame ควรถูกตำหนิ,ควรรับผิดชอบ) n. การตำหนิ,ความรับผิดชอบ,ภาระ, See also: blamer n. blameful adj. ดูblame blameless adj. ดูblame -Conf. put
blob(บลอบ) n. หยด,หยดสี,รอยเปื้อน,ก้อนกลุ่ม,กอง,ความผิดพลาด vt. หยด,ใส่ลงหยดหนึ่ง,ทำให้เปื้อน, Syn. globule
blood dyscrasiasความผิดปกติทางเม็ดเลือด

English-Thai: Nontri Dictionary
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
anachronism(n) ความผิดสมัย,ความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลา
anomaly(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ
blunder(n) ความผิดพลาด,ความซุ่มซ่าม,ความเซ่อ
chagrin(n) ความผิดหวัง,ความเสียใจ,ความโทมนัส
crime(n) คดีอาญา,อาชญากรรม,ความผิดทางอาญา
criminal(adj) เกี่ยวกับอาชญากรรม,ทุจริต,ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา
deformation(n) ความเสียโฉม,ความผิดปกติ,ความพิการ
disappointment(n) ความเสียใจ,ความหมดหวัง,ความผิดหวัง,ความท้อแท้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
falsi crimen (n) ความผิดทางอาญาประเภทหลอกลวง
felonyความผิดอาญาอุกฉกรรจ์
pari delicto (phrase) ความผิดเท่าเทียมกัน
Rhabdomyolysisความผิดปกติของเซลล์กล้ามเนื้อม, อาจนำไปสู่สภาวะร้ายแรง การสลายตัวของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อโครงร่างเป็นผลมาจากการเกิดไฟฟ้าหรือการสัมผัสเป็นเวลานานกับสารพิษ (ลักษณะการขับถ่ายของ ปัสสาวะออกมาสีดำเหมือนน้ำโคคาโคล่า ในปัสสาวะ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
失望[しつぼう, shitsubou] (n) ความผิดหวัง , ความสิ้นหวัง
間違い[まちがい, machigai] ความผิดพลาด, พลาดท่า
過失[かしつ, kashitsu] ความผิด

German-Thai: Longdo Dictionary
Fehler(n) |der pl. Fehler| ความผิดพลาด, ข้อผิด
Irrtum(n) |der, Irrtümer| ความผิดพลาด, ข้อผิด, See also: S. Fehler,
Schuld(n) |die, nur Sg.| ความผิด, ต้นเหตุ เช่น Wer ist Schuld daran? ใครเป็นสาเหตุ หรือ มันเป็นความผิดของใคร, Du solltest mir die Schuld nicht zuschieben. เธอไม่ควรซัดทอดความผิดมาให้ฉันนะ
schuldig(adj) มีความผิด, เป็นคนผิด เช่น Man hat den Mann verurteilt, dass er schuldig war. ผู้คนตัดสินว่าผู้ชายคนนี้มีความผิด, See also: A. unschuldig,
Mängel(n) |nur pl.| ความผิดปกติ เช่น Das Gebrauchauto hat zuviel Mängel, deshalb möchte ich es nicht kaufen. รถมือสองคันนี้มีอะไรแปลกๆเยอะ ดังนั้นฉันจึงไม่อยากซื้อมัน
eine Dummheit begehen(phrase) ทำเรื่องโง่ๆ, ทำเรื่องโง่เขลา เช่น Man soll keine Dummheit zweimal begehen. เราไม่ควรทำความผิดพลาดนี้อีกเป็นครั้งที่สอง
sich irren(vt) |irrte sich(A), hat sich geirrt| ทำความผิดพลาด เช่น Doch hier irrte sich die Geheimpolizei, denn hinter diesem Namen verbarg sich der aus Deutschland geflohene Jude Paul Ludwig Landsberg.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top