ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

間違い電話

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -間違い電話-, *間違い電話*
Japanese-English: EDICT Dictionary
間違い電話[まちがいでんわ, machigaidenwa] (n) wrong number [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Wrong number.[JA] ) 間違い電話 Scream 4 (2011)
If not, she'll think you have the wrong number and hang up.[JA] 間違い電話だと思って 切ってしまうわ The Fabulous Baker Boys (1989)
Must have been a wrong number.[JA] 間違い電話だろ? Bang and Burn (2007)
- Wrong number.[JA] 間違い電話 Scream 4 (2011)
- Wrong number.[JA] - 間違い電話 Wild Bill (2011)
I think he was telling the truth when he said he dialed the wrong number this morning.[JA] 彼が今朝 間違い電話をかけたと言ったのは 本当だと思うね The Long Fuse (2012)
You must have the wrong number.[JA] 間違い電話だろう? Fugue in Red (2011)
You got the wrong number.[JA] 間違い電話だろ The Spectacular Now (2013)
- You've got a wrong number.[JA] 間違い電話 Kansas City Confidential (1952)
- Wrong number. What was that about? - Groundwork.[JA] - 間違い電話だって なんなの? Red Sauce (2009)
It was a wrong number.[JA] 間違い電話だって Tower Heist (2011)
No,lady,it's the wrong number.[JA] いや お嬢さん 間違い電話だな Red Sauce (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top