ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

erroneous

EH0 R OW1 N IY0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erroneous-, *erroneous*, erroneou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erroneous(adj) ไม่ถูกต้องเนื่องจากเข้าใจผิด, Syn. inaccurate, incorrect, wrong

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erroneous(เอโร'เยิส) adj. เกี่ยวกับความผิด, เข้าใจผิด, ไม่ถูกต้อง, See also: erroneousness n., Syn. false

English-Thai: Nontri Dictionary
erroneous(adj) ผิดพลาด, ทำผิด, เข้าใจผิด, ไม่ถูกต้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
erroneous assumptionการหลงสันนิษฐานพลาดไป, การสันนิษฐานผิดพลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
erroneous judgmentคำพิพากษาที่ผิดพลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We made an erroneous accusation.เราจับกุมแบบเข้าใจผิด Carbon Copy (2013)
Well, erroneous message or not, what's in it for releasing evil upon Sleepy Hollow?การที่เธอปล่อยภูติผีมาสลีปปี้ฮอลโลว์ The Sisters Mills (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
erroneousRie has erroneous ideas.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิด[phit] (adj) EN: wrong ; incorrect ; mistaken ; erroneous ; untrue ; false ; different ; unlike ; dissimilar  FR: faux ; erroné ; incorrect ; inexact
ผิดพลาด[phitphlāt] (v, exp) EN: be wrong ; be mistaken ; be incorrect ; be erroneous ; be amiss ; make a mistake ; miss ; err ; do something wrong  FR: se tromper ; commettre une erreur ; commettre une faute ; avoir tort ; faire erreur

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ERRONEOUS EH0 R OW1 N IY0 AH0 S
ERRONEOUS ER0 OW1 N IY0 AH0 S
ERRONEOUSLY EH0 R OW1 N IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erroneous (j) ˈɪrˈounɪəʳs (i1 r ou1 n i@ s)
erroneously (a) ˈɪrˈounɪəʳsliː (i1 r ou1 n i@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侯选人[hòu xuǎn rén, ㄏㄡˋ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ, / ] erroneous variant of 候選人|候选人, candidate, #93,594 [Add to Longdo]
谬见[miù jiàn, ㄇㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] erroneous views; false idea; false opinion, #209,556 [Add to Longdo]
核銷[hé xiāo, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄠ, ] erroneous variant of 覈銷|核销, to audit and write off [Add to Longdo]
误读[wù dú, ㄨˋ ㄉㄨˊ, / ] erroneous reading (of character); mistaken interpretation (of data) [Add to Longdo]
议和团[yì hé tuán, ㄧˋ ㄏㄜˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] erroneous variant of 義和團|义和团, the righteous harmonious fists; the Boxers [Add to Longdo]
阴帝[yīn dì, ㄧㄣ ㄉㄧˋ, / ] erroneous variant of 陰蒂|阴蒂 clitoris [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
誤判[ごはん, gohan] (n) misjudgement; misjudgment; erroneous judgement; miscarriage of justice [Add to Longdo]
[ひが, higa] (pref) evil; untrue; erroneous [Add to Longdo]
鳳凰[ほうおう, houou] (n) mythical Firebird Goddess (sometimes erroneously associated with 'phoenix'); female Hinotori [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Erroneous \Er*ro"ne*ous\, a. [L. erroneus, fr. errare to err.
   See {Err}.]
   1. Wandering; straying; deviating from the right course; --
    hence, irregular; unnatural. [Obs.] "Erroneous
    circulation." --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       Stopped much of the erroneous light, which otherwise
       would have disturbed the vision.   --Sir I.
                          Newman.
    [1913 Webster]
 
   2. Misleading; misled; mistaking. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       An erroneous conscience commands us to do what we
       ought to omit.            --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. Containing error; not conformed to truth or justice;
    incorrect; false; mistaken; as, an erroneous doctrine;
    erroneous opinion, observation, deduction, view, etc. --
    {Er*ro"ne*ous*ly}, adv. -- {Er*ro"ne*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 erroneous
   adj 1: containing or characterized by error; "erroneous
       conclusions"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top