ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contraband

K AA1 N T R AH0 B AE2 N D   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contraband-, *contraband*, contraban
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contraband[N] การค้าขายที่ผิดกฎหมาย
contraband[ADJ] ที่ขายอย่างผิดกฎหมาย, Syn. black, black-market, bootleg
contraband[N] สินค้าเถื่อน, See also: ของเถื่อน, ของหนีภาษี, Syn. smuggled goods

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contraband(คอน'ทระแบนดฺ) n. ของต้องห้ามตามกฎหมาย,ของเถื่อน,การค้าเถื่อน,การลักลอบขนสินค้า adj. เป็นสินค้าเถื่อน,ซึ่งห้ามไม่ให้ส่งออกหรือสั่งเข้าประเทศ, Syn. excluded

English-Thai: Nontri Dictionary
contraband(adj) ต้องห้าม,ทึ่ห้ามนำเข้ามา,เป็นของเถื่อน
contraband(n) ของต้องห้าม,สินค้าต้องห้าม,ของเถื่อน,สินค้าเถื่อน
contrabandist(n) ผู้ค้าของเถื่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contrabandของต้องห้าม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contraband of warของต้องห้ามยามสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contraband, absoluteยุทธปัจจัยต้องห้ามเด็ดขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They ship most of the contraband across Lake Michigan.เรือพวกนั้นก็คง ข้ามทะเลสาบมิชิแกน มาแบบผิดกฎหมาย. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Some contraband here, but nothing to get in a twist over.แต่ไม่มีอะไรที่จะได้รับในการบิดกว่า The Shawshank Redemption (1994)
We're looking into smuggling and contraband transportation of Cuban cigars.พนันว่าคุณมี เรากำลังตรวจสอบการลักลอบนำเข้าอยู่ และการส่งของที่ผิดกฎหมายอย่างซิการ์คิวบัน The Sunshine State (2008)
I got contraband in my locker.ชั้นถูกลอบเอาของมาใส่ในล้อกเกอร์ชั้น Chuck Versus the Beard (2010)
He has a fridge full of stolen blood bank contraband In the house.เขามีเลือดที่ผิดกฎหมายเก็บไว้ในบ้าน มันถูกขโมยมาจากธนาคารเลือด Miss Mystic Falls (2010)
Contribute any contraband to tonight's menu?รายการคืนนี้ มีของผิดกฏหมายมั้ย Consumed (2010)
By the time we found the cache of contraband weapons, it was clear...แล้วเราก็เราก็เจอโกดัง เก็บอาวุธเถื่อน Genesis: Part 1 (2011)
Contraband cheese.ชีสผิดกฏหมาย Deadline (2011)
Only now he's using delivery drivers to smuggle his contraband through the airport.เฉพาะตอนนี้เขาก็ใช้ คนขับรถส่งของเพื่อลักลอบ ขนสินค้าผ่านด่านที่สนามบิน Pu'olo (2012)
Earlier today, we got a tip on one of the unrecorded lines that a stewardess was planning on smuggling some contraband onto a New York bound flight.วันนี้มีคนแจ้งว่า โอสเตสส์คนหนึ่ง จะลักลอบขนของผิดกฏหมาย Kalele (2012)
They don't use a tactical team to open a container of contraband electronics.มาร์ติน พวกเขาไม่ยอมใช้ หน่วยยุทธวิธีเปิดตู้เครื่องใช้ไฟฟ้าเถื่อน Tessellations (2012)
Yuh... Sir, are you bringing any contraband back into the United States?คุณครับอะไรที่นำกลับเข้ามาในสหรัฐอเมริกาครับ? We're the Millers (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สินค้าหนีภาษี[N] smuggled goods, See also: contraband, Syn. ของหนีภาษี, Example: การลักลอบนำสินค้าหนีภาษีเข้ามาขายพบมากตามจังหวัดชายแดน
สิ่งผิดกฎหมาย[N] contraband, See also: illegal article, illegal goods, pirated goods, Syn. ของผิดกฎหมาย
ของเถื่อน[N] contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, bootleg goods, Syn. ของผิดกฎหมาย, Ant. ของถูกกฎหมาย, Example: พรุ่งนี้คนร้ายจะลักลอบขนของเถื่อนเข้าพม่า, Thai definition: ของที่ผิดกฎหมาย
นอกกฎหมาย[ADJ] illegitimate, See also: contraband, wrong, illicit, irregular, illegal, unlawful, Syn. ผิดกฎหมาย, เถื่อน, Ant. ถูกกฎหมาย, Example: ครอบครัวของผมจะไม่ทำอาชีพนอกกฎหมายเด็ดขาด, Thai definition: ที่ไม่ถูกกฎหมาย
สินค้าเถื่อน[N] contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, illegally-imported goods, Syn. ของเถื่อน, Ant. สินค้าถูกกฎหมาย, ของถูกกฎหมาย, Example: ศุลกากรสามารถตรวจจับไม้เถื่อนและสินค้าเถื่อนได้เป็นจำนวนมากในปีนี้, Thai definition: สินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศโดยมิได้ผ่านการเสียภาษี
สิ่งผิดกฎหมาย[N] contraband, See also: illegal article, illegal goods, pirated goods, Syn. ของผิดกฎหมาย
สินค้าเถื่อน[N] contraband goods, See also: smuggled goods, illicit goods, illegally-imported goods, Syn. ของเถื่อน, Ant. สินค้าถูกกฎหมาย, ของถูกกฎหมาย, Example: ศุลกากรสามารถตรวจจับไม้เถื่อนและสินค้าเถื่อนได้เป็นจำนวนมากในปีนี้, Thai definition: สินค้าที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศโดยมิได้ผ่านการเสียภาษี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การค้าของเถื่อน[n. exp.] (kānkhā khøng theūoen) EN: bootleg ; illicit trade ; contraband business   FR: commerce de contrebande [m] ; commerce illicite [m]
ของหนีภาษี[n. exp.] (khøng nī phāsī) EN: contraband   FR: produit de contrebande [m]
ของเถื่อน[n. exp.] (khøng theūoen) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods   FR: produit de contrebande [m] ; marchandise importée illégalement [f]
ปล่อยของ[X] (plǿikhøng) EN: market contraband   
สินค้าเถื่อน[n. exp.] (sinkhā theūoen) EN: contraband goods ; contravand   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRABAND K AA1 N T R AH0 B AE2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contraband (n) kˈɒntrəbænd (k o1 n t r @ b a n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
禁品[jìn pǐn, ㄐㄧㄣˋ ㄆㄧㄣˇ, ] contraband goods [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
闇再販[やみさいはん, yamisaihan] (n) price-support measures for contraband goods [Add to Longdo]
禁制品[きんせいひん, kinseihin] (n) contraband (goods); prohibited goods [Add to Longdo]
禁輸品[きんゆひん, kinyuhin] (n) contraband (goods) [Add to Longdo]
御法度[ごはっと, gohatto] (n) contraband; taboo; strictly forbidden [Add to Longdo]
密売品[みつばいひん, mitsubaihin] (n) smuggled goods; contraband [Add to Longdo]
密輸[みつゆ, mitsuyu] (n,vs) smuggling; contraband trade; (P) [Add to Longdo]
虱潰し;蝨潰し[しらみつぶし, shiramitsubushi] (n) (uk) very thorough search (for contraband, escaped convict, etc.) (lit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contraband \Con"tra*band\, n. [It. contrabando; contra + bando
   ban, proclamation: cf. F. contrebande. See {Ban} an edict.]
   1. Illegal or prohibited traffic.
    [1913 Webster]
 
       Persons the most bound in duty to prevent
       contraband, and the most interested in the seizures.
                          --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. Goods or merchandise the importation or exportation of
    which is forbidden.
    [1913 Webster]
 
   3. A negro slave, during the Civil War, escaped to, or was
    brought within, the Union lines. Such slave was considered
    contraband of war. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   {Contraband of war}, that which, according to international
    law, cannot be supplied to a hostile belligerent except at
    the risk of seizure and condemnation by the aggrieved
    belligerent. --Wharton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contraband \Con"tra*band\, a.
   Prohibited or excluded by law or treaty; forbidden; as,
   contraband goods, or trade.
   [1913 Webster]
 
      The contraband will always keep pace, in some measure,
      with the fair trade.           --Burke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contraband \Con"tra*band\, v. t.
   1. To import illegally, as prohibited goods; to smuggle.
    [Obs.] --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. To declare prohibited; to forbid. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The law severly contrabands
       Our taking business of men's hands.  --Hudibras.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contraband
   adj 1: distributed or sold illicitly; "the black economy pays no
       taxes" [syn: {bootleg}, {black}, {black-market},
       {contraband}, {smuggled}]
   n 1: goods whose importation or exportation or possession is
      prohibited by law

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top