หรือคุณหมายถึง correctneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

correctness

K ER0 EH1 K T N AH0 S   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -correctness-, *correctness*, correctnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
correctness[N] ความถูกต้อง, See also: ความเที่ยงตรง, Syn. rightness, Ant. incorrectness, wrongness

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
correctness proof๑. การพิสูจน์ความถูกต้อง๒. ข้อพิสูจน์ความถูกต้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, I haven't figured out the weapon problem, and I know it's a lot to ask a jury, but the correctness of it came to me in my sleep and I am going to break this case.เวลานี้เหลือเพียงปัญหาเรื่องอาวุธปืนเท่านั้น ผมรู้ดีว่าคณะลูกขุนคงต้องถามถึงเรื่องนี้ ทั้งหมดนั้นคือความจริงที่เกิดขึ้น ผมเห็นมันจากความฝัน Match Point (2005)
And political correctness.และความถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง Paranormal Activity (2007)
Most importantly, it is about procedural correctness in the execution of unquestionable moral authority.โดยเฉพาะการแก้ไข การกระทำผิดศีลธรรม Hot Fuzz (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
correctnessThe correctness of the information is doubtful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความถูกต้อง[N] justice, See also: correctness, Syn. ความยุติธรรม, Example: เพราะยึดมั่นในหลักการอุดมคติสากลนิยม สหรัฐฯ จึงมักแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อฝ่ายผู้รุกราน และผดุงความถูกต้อง
ความเที่ยง[N] accuracy, See also: correctness, exactitude, Syn. ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ, Ant. ความคลาดเคลื่อน, Example: การคิดคำนวณทางจีออเดซีจะทำได้ด้วยความเที่ยงละเอียดดีพอด้วยการใช้ทรงวงรี
ความเที่ยงตรง[N] accuracy, See also: correctness, exactitude, precision, Syn. ความถูกต้อง, ความแม่นยำ, Ant. ความไม่เที่ยง, ความไม่ถูกต้อง, Example: เครื่องพวกนี้จะใช้งานเฉพาะที่ต้องการรายละเอียดสูงส่งและความเที่ยงตรงของรูป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความแม่นยำ[n.] (khwām maenyam) EN: accuracy ; exactness ; correctness ; precision   FR: précision [f] ; exactitude [f]
ความผิดพลาด[n.] (khwām phitphlāt) EN: error ; faulty ; wrong ; incorrectness ; wrongness   FR: erreur [f]
ความถูกต้อง[n.] (khwām thuktǿng) EN: accuracy ; rightness ; correctness ; exactness   FR: exactitude [f] ; validité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CORRECTNESS    K ER0 EH1 K T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
correctness    (n) kˈərˈɛktnəs (k @1 r e1 k t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポリティカルコレクトネス[, poriteikarukorekutonesu] (n) political correctness [Add to Longdo]
至正[しせい, shisei] (n,adj-na) perfect correctness [Add to Longdo]
[ひた, hita] (adj-na,adv,n) (1) direct; in person; frankness; honesty; simplicity; cheerfulness; correctness; being straight; (2) (See 当直) night duty; shift (e.g. in a factory); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Correctness \Cor*rect"ness\, n.
   The state or quality of being correct; as, the correctness of
   opinions or of manners; correctness of taste; correctness in
   writing or speaking; the correctness of a text or copy.
 
   Syn: Accuracy; exactness; precision; propriety.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 correctness
   n 1: conformity to fact or truth [syn: {correctness},
      {rightness}] [ant: {incorrectness}, {wrongness}]
   2: the quality of conformity to social expectations [ant:
     {incorrectness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top