ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

immoral

IH2 M AO1 R AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immoral-, *immoral*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immoral(adj) ซึ่งผิดทำนองคลองธรรม, See also: ผิดศีลธรรม, ผิดศีล, ซึ่งไม่เหมาะสม, ซึ่งไม่ซื่อสัตย์, ซึ่งขัดกับหลักคำสอน, Syn. sinful, unethical, wicked, Ant. moral, pious, pure
immorally(adv) อย่างผิดศีลธรรม, See also: อย่างเลวทราม, อย่างชั่วร้าย, Syn. sinfully, viciously, wickedly, Ant. morally
immorality(n) การผิดศีลธรรม, See also: การผิดทำนองคลองธรรม, Syn. sin, vice, wickedness, Ant. morality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immoral(อิมอ'เริล) adj. ผิดศีลธรรม, ผิดทำนองคลองธรรม, เลว, ชั่ว.
immorality(อิมอแรล'ลิที) n. การผิดศีลธรรม, การผิดทำนองคลองธรรม, Syn. dishonesty

English-Thai: Nontri Dictionary
immoral(adj) ผิดศีลธรรม, เลวทราม, ชั่ว, ผิดทำนองคลองธรรม
immorality(n) ความเลวทราม, ความผิดศีลธรรม, การผิดทำนองคลองธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immoralผิดศีลธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
immoralผิดศีลธรรม, ขัดต่อศีลธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immoral actการกระทำที่ผิดศีลธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immoral conductความประพฤติที่ผิดศีลธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immoral contractสัญญาที่ขัดต่อศีลธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Immoral contractsสัญญาที่ขัดต่อศีลธรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was not because he thought it was immoral or not but because Watson with a very keen sense of public relations thought it was risky.แต่เพราะวัตสัน เป็นคนที่มีความรู้สึกไวมากเกี่ยวกับภาพพจน์บริษัท เขาจึงคิดว่ามันเสี่ยง The Corporation (2003)
In keeping with the themes you've mentioned, Linda, we've commissioned local artist Gwen Anderson and Coming In member Violet Mufdaver to portray the revolting and immoral acts of homosexuality in a new and compelling campaign, which we'd like toจากเจตนารมณ์ของคุณลินดา เราจึงได้เชิญศิลปินมาเข้าร่วมสร้างสรรค์งาน นั่นคือคุณ เกวน แอนเดอร์สัน แลผู้ช่วย คุณไวโอเล็ท มูฟดาเวอร์ เธอได้แรงบันดาลใจ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Which you did in a way that was... immoral and illegal, but... baby steps.มันเหมือนกับการขับรถ คุณขับมันไปตามทางที่ House Divided (2009)
When a law is deemed immoral by you, You must disobey it. You must disobey it....เมื่อกฎหมายถูกประชาชนมองว่าเป็นสิ่งที่ชั่วร้าย คุณก็ไม่จำเป็นต้องเคารพมัน You Don't Know Jack (2010)
"I give you my word, we've never had immoral relations."พ่อบอกเขาไปตรงๆ ว่า ราชตระกูลเราจะไม่ยอมรับหญิงหม้าย The King's Speech (2010)
Hey, this is illegal and immoral and...เฮ้ นี่มันผิดกฎหมายแล้วก็ผิกจรรยาบรรณและ... Blink (2010)
Technically, I think it's immoral not to kill him.ถือว่าฉันไร้ศีลธรรมถ้าฉันไม่ฆ่ามัน Horrible Bosses (2011)
Carol, don't take this the wrong way, but do you realize that you've been kissing the ass of an immoral hybrid who ruined your son's life?แต่คุณตระหนักบ้างรึเปล่าว่าคุณกำลังเยินยอ ไอ้ไฮบริดไร้ศีลธรรม ที่ทำลายชีวิตของลูกชายคุณอยู่น่ะ Our Town (2012)
Men who would turn around and publicly shame me for being the immoral one.ผู้ชายที่จะยอมรับฉันและผู้คนก็ประนามฉัน ที่ฉันทำผิดศีลธรรม Let the Games Begin (2013)
These horrible people doing immoral things, and now they're creeping across the border, threatening to make the boogeyman a real thing.คนที่น่ากลัวเหล่านี้ทำสิ่งที่ผิด ศีลธรรม และตอนนี้พวกเขากำลังคืบคลาน ข้ามพรมแดน ขู่ว่าจะทำให้บูกี้แมนเป็นสิ่งที่จริง The Hollow Point (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
immoralHis immoral actions did not go unnoticed.
immoralIt is still immoral.
immoralThe time has come for mankind to put an end to the madness and immorality of the arms race.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจสัตว์(adj) evil, See also: immoral, base, vile, Syn. ใจทราม, Example: คนใจสัตว์ข่มขืนหลานตัวเอง, Thai Definition: ใจชั่วจนเหมือนกับไม่ใช่คน, ไม่รู้บาปบุญคุณโทษ
ต่ำช้า(adv) basely, See also: immorally, badly, Syn. ชั่วช้า, ต่ำทราม, เลวทราม, สามานย์, เลว, Ant. ดีงาม, Example: เขาทำกับลูกของเขาอย่างต่ำช้าผิดมนุษย์, Thai Definition: อย่างที่คิดหรือทำไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีเป็นต้น
ใจทราม(adj) mean, See also: immoral, vile, base, meanspirited, Syn. ใจต่ำ, ใฝ่ต่ำ, ใจต่ำทราม, Example: เขาถูกมองว่าเป็นคนใจทรามที่ชอบทำร้ายผู้หญิง
อลัชชี(n) sham monk, See also: immoral monk, monk who transgresses the canons, Example: เขาเป็นเพียงอลัชชีที่อาศัยผ้าเหลืองประพฤติผิดเท่านั้น, Thai Definition: นักพรตหรือภิกษุผู้มักประพฤติละเมิดพระพุทธบัญญัติ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาจาร[anājān] (n) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency  FR: obscénité [ f ]
อนาจาร[anājān] (adj) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral  FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
การผิดศีลธรรม[kān phit sīntham =phit sīlatham] (n, exp) EN: immorality
มิชอบ[michøp] (adj) EN: bad ; reprehensible ; immoral
ผิดประเพณี[phit praphēnī] (adj) EN: unconventional ; contrary to custom ; wrong ; immoral
ผิดศีลธรรม[phit sīntham =phit sīlatham] (v) EN: be against morality ; be immoral  FR: être opposé à la morale ; offenser la morale
ผิดศีลธรรม[phit sīntham =phit sīlatham] (adj) EN: immoral  FR: immoral
ผิดศีลธรรม[phit sīntham =phit sīlatham] (adv) EN: immorally
เสื่อมโทรม[seūamsōm] (adj) EN: decadent ; decaying ; immoral ; low ; dissolute ; declining  FR: décadent ; dissolu ; dépravé
ต่ำช้า[tamchā] (adv) EN: basely ; immorally ; badly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMMORAL IH2 M AO1 R AH0 L
IMMORALITY IH2 M ER0 AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immoral (j) ˈɪmˈɒrəl (i1 m o1 r @ l)
immorally (a) ˈɪmˈɒrəliː (i1 m o1 r @ l ii)
immorality (n) ˌɪmərˈælɪtiː (i2 m @ r a1 l i t ii)
immoralities (n) ˌɪmərˈælɪtɪz (i2 m @ r a1 l i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不道德[bù dào dé, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ, ] immoral, #25,588 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sittenlos; unsittlich { adj } | sittenloser | am sittenlosestenimmoral | more immoral | most immoral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インモラル;インモーラル[inmoraru ; inmo-raru] (adj-na, adj-no) immoral [Add to Longdo]
ダーティー[da-tei-] (adj-na) dirty (often as in underhand, immoral, illegal) [Add to Longdo]
悪徳[あくとく, akutoku] (adj-na, n, adj-no) vice; immorality; corruption; (P) [Add to Longdo]
淫風[いんぷう, inpuu] (n) lewd manners; immorality [Add to Longdo]
狂悖[きょうはい, kyouhai] (n) (obsc) conduct that is immoral and lacking in common sense [Add to Longdo]
極道;獄道[ごくどう, gokudou] (adj-na) (1) wicked; evil; profligate; immoral; (n) (2) wickedness; evildoing; (3) (See やくざ) organized crime; yakuza; underworld [Add to Longdo]
際どい;際疾い[きわどい, kiwadoi] (adj-i) (1) very close; close; narrow (e.g. narrow victory); dangerous; risky; hazardous; (2) suggestive; bordering on the obscene; risqué; delicate (e.g. question); immoral; questionable; shady; (3) (arch) extreme; harsh; cruel [Add to Longdo]
盗撮カメラ[とうさつカメラ, tousatsu kamera] (n) (See 盗撮) hidden camera (for illegal and immoral purposes) [Add to Longdo]
道ならぬ[みちならぬ, michinaranu] (exp, adj-f) immoral [Add to Longdo]
破倫[はりん, harin] (n) immorality; incest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immoral \Im*mor"al\, a. [Pref. im- not + moral: cf. F. immoral.]
   Not moral; inconsistent with rectitude, purity, or good
   morals; contrary to conscience or the divine law; wicked;
   unjust; dishonest; vicious; licentious; as, an immoral man;
   an immoral deed.
 
   Syn: Wicked; sinful; criminal; vicious; unjust; dishonest;
     depraved; impure; unchaste; profligate; dissolute;
     abandoned; licentious; lewd; obscene.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 immoral
   adj 1: deliberately violating accepted principles of right and
       wrong [ant: {moral}]
   2: not adhering to ethical or moral principles; "base and
     unpatriotic motives"; "a base, degrading way of life";
     "cheating is dishonorable"; "they considered colonialism
     immoral"; "unethical practices in handling public funds"
     [syn: {base}, {immoral}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 immoral /imoʀal/ 
  abandoned; nasty

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top