ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

immoral

IH2 M AO1 R AH0 L   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immoral-, *immoral*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immoral[ADJ] ซึ่งผิดทำนองคลองธรรม, See also: ผิดศีลธรรม, ผิดศีล, ซึ่งไม่เหมาะสม, ซึ่งไม่ซื่อสัตย์, ซึ่งขัดกับหลักคำสอน, Syn. sinful, unethical, wicked, Ant. moral, pious, pure
immorally[ADV] อย่างผิดศีลธรรม, See also: อย่างเลวทราม, อย่างชั่วร้าย, Syn. sinfully, viciously, wickedly, Ant. morally
immorality[N] การผิดศีลธรรม, See also: การผิดทำนองคลองธรรม, Syn. sin, vice, wickedness, Ant. morality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immoral(อิมอ'เริล) adj. ผิดศีลธรรม,ผิดทำนองคลองธรรม,เลว,ชั่ว.
immorality(อิมอแรล'ลิที) n. การผิดศีลธรรม,การผิดทำนองคลองธรรม, Syn. dishonesty

English-Thai: Nontri Dictionary
immoral(adj) ผิดศีลธรรม,เลวทราม,ชั่ว,ผิดทำนองคลองธรรม
immorality(n) ความเลวทราม,ความผิดศีลธรรม,การผิดทำนองคลองธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immoralผิดศีลธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
immoralผิดศีลธรรม, ขัดต่อศีลธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immoral actการกระทำที่ผิดศีลธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immoral conductความประพฤติที่ผิดศีลธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
immoral contractสัญญาที่ขัดต่อศีลธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Immoral contractsสัญญาที่ขัดต่อศีลธรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've lied to me, you steal from me... you engage in an utterly immoral... selfish, arrogant stunt without any regard for my feelings whatsoever.คุณโกหกฉัน ขโมยของของฉัน คุณทำในสิ่งที่ผิดทำนองคลองธรรม เห็นแก่ตัว หยิ่งยะโสทำอะไรไม่เห็นแก่ความรู้สึกของฉันเลย Junior (1994)
He´s got it aII-- sex, intrigue, immorality in the education system.เขามีครบ เซ็กซ์ ชู้สาว เรื่องอมตะในระบบการศึกษา Never Been Kissed (1999)
It was not because he thought it was immoral or not but because Watson with a very keen sense of public relations thought it was risky.แต่เพราะวัตสัน เป็นคนที่มีความรู้สึกไวมากเกี่ยวกับภาพพจน์บริษัท เขาจึงคิดว่ามันเสี่ยง The Corporation (2003)
...is immoral....มันผิดศีลธรรม The Corporation (2003)
In keeping with the themes you've mentioned, Linda, we've commissioned local artist Gwen Anderson and Coming In member Violet Mufdaver to portray the revolting and immoral acts of homosexuality in a new and compelling campaign, which we'd like toจากเจตนารมณ์ของคุณลินดา เราจึงได้เชิญศิลปินมาเข้าร่วมสร้างสรรค์งาน นั่นคือคุณ เกวน แอนเดอร์สัน แลผู้ช่วย คุณไวโอเล็ท มูฟดาเวอร์ เธอได้แรงบันดาลใจ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
You can't do that. That's immoral.ทำอย่างนั้นไม่ถูก นั่นทรมานคนนะ 3:10 to Yuma (2007)
Someone has got to take a stand for public safety over permissiveness and immorality.บางคนถูกจับตัวไปเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะชน อย่างผิดกฏหมายและผิดศีลธรรม The Fourth Man in the Fire (2008)
Besides, it's immoral. We don't do that sort of thing.เพราะมันผิด กฏหมาย เราครอบครองไม่ได้ Superhero Movie (2008)
No, you're being immoral.ไม่ เธอกำลังทำผิดศีลธรรม Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Which you did in a way that was... immoral and illegal, but... baby steps.มันเหมือนกับการขับรถ คุณขับมันไปตามทางที่ House Divided (2009)
This is immoral, Terri.- มันผิดศีลธรรม เทอรี่ Ballad (2009)
No, honey, you know what's immoral?- ไม่ค่ะ รู้มั้ยว่าอะไรผิดศีลธรรม? Ballad (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
immoralHis immoral actions did not go unnoticed.
immoralIt is still immoral.
immoralThe time has come for mankind to put an end to the madness and immorality of the arms race.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจสัตว์[ADJ] evil, See also: immoral, base, vile, Syn. ใจทราม, Example: คนใจสัตว์ข่มขืนหลานตัวเอง, Thai definition: ใจชั่วจนเหมือนกับไม่ใช่คน, ไม่รู้บาปบุญคุณโทษ
ต่ำช้า[ADV] basely, See also: immorally, badly, Syn. ชั่วช้า, ต่ำทราม, เลวทราม, สามานย์, เลว, Ant. ดีงาม, Example: เขาทำกับลูกของเขาอย่างต่ำช้าผิดมนุษย์, Thai definition: อย่างที่คิดหรือทำไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีเป็นต้น
ใจทราม[ADJ] mean, See also: immoral, vile, base, meanspirited, Syn. ใจต่ำ, ใฝ่ต่ำ, ใจต่ำทราม, Example: เขาถูกมองว่าเป็นคนใจทรามที่ชอบทำร้ายผู้หญิง
อลัชชี[N] sham monk, See also: immoral monk, monk who transgresses the canons, Example: เขาเป็นเพียงอลัชชีที่อาศัยผ้าเหลืองประพฤติผิดเท่านั้น, Thai definition: นักพรตหรือภิกษุผู้มักประพฤติละเมิดพระพุทธบัญญัติ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
อนาจาร[adj.] (anājān) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral   FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
การผิดศีลธรรม[n. exp.] (kān phit sīntham =phit sīlatham) EN: immorality   
มิชอบ[adj.] (michøp) EN: bad ; reprehensible ; immoral   
ผิดประเพณี[adj.] (phit praphēnī) EN: unconventional ; contrary to custom ; wrong ; immoral   
ผิดศีลธรรม[v.] (phit sīntham =phit sīlatham) EN: be against morality ; be immoral   FR: être opposé à la morale ; offenser la morale
ผิดศีลธรรม[adj.] (phit sīntham =phit sīlatham) EN: immoral   FR: immoral
ผิดศีลธรรม[adv.] (phit sīntham =phit sīlatham) EN: immorally   
เสื่อมโทรม[adj.] (seūamsōm) EN: decadent ; decaying ; immoral ; low ; dissolute ; declining   FR: décadent ; dissolu ; dépravé
ต่ำช้า[adv.] (tamchā) EN: basely ; immorally ; badly   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMMORAL    IH2 M AO1 R AH0 L
IMMORALITY    IH2 M ER0 AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immoral    (j) ˈɪmˈɒrəl (i1 m o1 r @ l)
immorally    (a) ˈɪmˈɒrəliː (i1 m o1 r @ l ii)
immorality    (n) ˌɪmərˈælɪtiː (i2 m @ r a1 l i t ii)
immoralities    (n) ˌɪmərˈælɪtɪz (i2 m @ r a1 l i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不道德[bù dào dé, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ, ] immoral, #25,588 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sittenlos; unsittlich {adj} | sittenloser | am sittenlosestenimmoral | more immoral | most immoral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インモラル;インモーラル[, inmoraru ; inmo-raru] (adj-na,adj-no) immoral [Add to Longdo]
ダーティー[, da-tei-] (adj-na) dirty (often as in underhand, immoral, illegal) [Add to Longdo]
悪徳[あくとく, akutoku] (adj-na,n,adj-no) vice; immorality; corruption; (P) [Add to Longdo]
淫風[いんぷう, inpuu] (n) lewd manners; immorality [Add to Longdo]
狂悖[きょうはい, kyouhai] (n) (obsc) conduct that is immoral and lacking in common sense [Add to Longdo]
極道;獄道[ごくどう, gokudou] (adj-na) (1) wicked; evil; profligate; immoral; (n) (2) wickedness; evildoing; (3) (See やくざ) organized crime; yakuza; underworld [Add to Longdo]
際どい;際疾い[きわどい, kiwadoi] (adj-i) (1) very close; close; narrow (e.g. narrow victory); dangerous; risky; hazardous; (2) suggestive; bordering on the obscene; risqué; delicate (e.g. question); immoral; questionable; shady; (3) (arch) extreme; harsh; cruel [Add to Longdo]
盗撮カメラ[とうさつカメラ, tousatsu kamera] (n) (See 盗撮) hidden camera (for illegal and immoral purposes) [Add to Longdo]
道ならぬ[みちならぬ, michinaranu] (exp,adj-f) immoral [Add to Longdo]
破倫[はりん, harin] (n) immorality; incest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immoral \Im*mor"al\, a. [Pref. im- not + moral: cf. F. immoral.]
   Not moral; inconsistent with rectitude, purity, or good
   morals; contrary to conscience or the divine law; wicked;
   unjust; dishonest; vicious; licentious; as, an immoral man;
   an immoral deed.
 
   Syn: Wicked; sinful; criminal; vicious; unjust; dishonest;
     depraved; impure; unchaste; profligate; dissolute;
     abandoned; licentious; lewd; obscene.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 immoral
   adj 1: deliberately violating accepted principles of right and
       wrong [ant: {moral}]
   2: not adhering to ethical or moral principles; "base and
     unpatriotic motives"; "a base, degrading way of life";
     "cheating is dishonorable"; "they considered colonialism
     immoral"; "unethical practices in handling public funds"
     [syn: {base}, {immoral}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 immoral /imoʀal/ 
  abandoned; nasty

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top