ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

illegality

IH2 L IY0 G AE1 L IH0 T IY0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illegality-, *illegality*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
illegalityความไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
ILLEGALITY    IH2 L IY0 G AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illegality    (n) ˌɪlɪgˈælɪtiː (i2 l i g a1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イリガリティー[, irigaritei-] (n) illegality [Add to Longdo]
違法[いほう, ihou] (adj-na,n,adj-no) illegal; illegality; invalid; unlawfulness; (P) [Add to Longdo]
違法性[いほうせい, ihousei] (n) illegality [Add to Longdo]
非違[ひい, hii] (n) illegality [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P) [Add to Longdo]
不法[ふほう, fuhou] (adj-na,n,adj-no) lawlessness; injustice; illegality; unlawfulness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illegality \Il`le*gal"i*ty\, n.; pl. {Illegalities}. [Cf. F.
   ill['e]galit['e].]
   The quality or condition of being illegal; unlawfulness; as,
   the illegality of trespass or of false imprisonment; also, an
   illegal act.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 illegality
   n 1: unlawfulness by virtue of violating some legal statute
      [ant: {legality}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top