Search result for

ดื้อดึง

(45 entries)
(0.037 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดื้อดึง-, *ดื้อดึง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดื้อดึงว. ดื้อไม่ยอมฟังเหตุผล, ดึงดื้อ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I didn't say you weren't stubborn.ฉันไม่ได้ว่าคุณดื้อดึง Joy (2008)
Because she insisted on being obstinate!เป็นเพราะเธอดื้อดึง จนเกินจะเยียวยา! Changeling (2008)
Excuse me, I'm sorry, but he is really being persistent.โทษที ขอโทษที เขาดื้อดึงมาก Confessions of a Shopaholic (2009)
After she died, his obsession compelled him to dig up corpses of women who resembled his mother.ความดื้อดึงของเค้าคือการพยายามชุบชีวิตแม่เค้าขึ้นมาอีกครั้งนึง Cold Comfort (2009)
Because I love you, you enormously stubborn pain in the ass.เพราะว่า ฉันรักเธอ นายอาจจะเป็นคนที่ดื้อดึงมากๆและแสบสุดๆ The Lost Boy (2009)
Okay, I know that this is probably gonna be strike three but I hope you can see it for what it is.แต่ผมก็หวังว่า คุณคงเข้าใจว่ามันคืออะไร คืออะไรละ? ความดื้อดึง Family Ties (2009)
This time, I've got to tear apart and fix her immaturity, stubbornness, and that attitude.ตอนนี้ แค่อยากจะดัดนิสัยเธอ จะได้แก้นิสัยดื้อดึงนั่น My Fair Lady (2009)
And cost me four men in his defiance.และทำให้ข้าเสียคนไปสี่คนในการดื้อดึงของมัน Shadow Games (2010)
And yet I've insulted you, defied you, hurt you.แม้หม่อมฉันจะหยาบคาย ดื้อดึง ทำร้ายน้ำใจพระองค์ The Tears of Uther Pendragon (2010)
I don't understand your obstinacy.ข้าไม่เข้าใจความดื้อดึงของเจ้าเลย It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
But Susan Delfino was determined to get back to Wisteria Lane,แต่ซูซาน เดลฟีโน่ก็ยังดื้อดึง เพิ่อที่จะได้กลับวิสทีเรียนเลนส์ Let Me Entertain You (2010)
If you keep drawing things out, we won't be able to make anything.ถ้านายยังดื้อดึงแบบนี้นะ เราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะ Episode #1.9 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดื้อดึง[adj.] (deūdeung) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed   FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contumacious[ADJ] ดื้อรั้น, See also: ดื้อดึง, รั้น
defy[VT] ฝ่าฝืน, See also: ดื้อดึง, ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง, Syn. disobey, break, violate, Ant. obey
determined[ADJ] ดื้อดึง, See also: ไม่ประนีประนอม, ดึงดัน, ซึ่งไม่ยอมเปลี่ยน, Syn. firm, strong-minded, stubborn
intractable[ADJ] ดื้อรั้น, See also: ดื้อดึง, รั้น, ควบคุมหรือจัดการได้ยาก, Syn. stubborn, obstinate, perverse, Ant. docile, tractable
naughtily[ADV] อย่างไม่เชื่อฟัง, See also: ดื้อดึง, Syn. badly, mischievously
obstinate[ADJ] ดื้อดึง, See also: ถือทิฐิ, หัวแข็ง, Syn. stubborn, headstrong, Ant. submissive, tractable
obstreperous[ADJ] ซึ่งควบคุมได้ยาก, See also: ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ที่ไม่เชื่อฟัง, Syn. unruly, uncontrolled, Ant. obedient, docile
opinionated[ADJ] ดื้อดึง, Syn. prejudiced, stubborn, biased
self-willed[ADJ] ดื้อดึง, See also: ดื้อรั้น, เอาแต่ใจตัวเอง, ถือทิฐิ, Syn. disobedient, difficult, obstinate, willful
stubborn[ADJ] ดื้อรั้น, See also: ดื้อดึง, หัวแข็ง, Syn. dogged, headstrong, obstinate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impenitent(อิมเพน' นิเทินทฺ) adj. ไม่สำนึกผิด, หัวดื้อ, ดื้อดึง, ไม่ยอม., See also: impenitence, impenitency, impenitentness n. impenitently adv., Syn. remorseless
obstinacy(ออบ'สทะนาซี) n. ความดันทุรัง,ความดื้อดึง,โรคที่รักษายาก, Syn. stubbornness
obstinate(ออบ'สทะนิท) adj. ดันทุรัง,หัวแข็ง,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,รักษายาก,บังคับไม่อยู่,ควบคุมได้ยาก,เอาชนะได้ยาก, See also: obstinateness n., Syn. headstrong
opinionated(อะพิน'เยินเนทิด) adj. ดื้อดึง,มีความเห็นที่ยึดแน่น, See also: opinionatedness n.
recalcitrant(รีแคล'ซีเทรินทฺ) adj. ดื้อรั้น,พยศ,ดื้อดึง,ไม่เชื่อฟัง,ไม่อ่อนน้อม,หัวแข็ง,หัวรั้น n. บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว, See also: recalcitrance n. recalcitrancy n.
refractory(รีแฟรค'ทอรี) adj. ดื้อ,ดื้อรั้น,รั้น,ดื้อดึง,ไม่ยอมอ่อนข้อ,ไม่อ่อนน้อม,หัวแข็ง,พยศ, (โรค) รักษายาก,ดื้อยา,ต้านโรค,หลอมยาก, Syn. obstinate,headstrong
stubborn(สทับ'เบิร์น) adj. ดื้อดึง,ดื้อรั้น,หัวรั้น,แข็งกระด้าง,ควบคุมยาก,ว่ายาก,รับมือยาก,แน่วแน่, See also: stubbornly adv. stubbornness n., Syn. adamant,dogged ###A. flexible
tenacity(ทะแนส'ซิที) n. ความดื้อรั้น,ความดื้อดึง,การยืนหยัด,การถือทิฐิ,ความเหนียว,ความเหนียวเหนอะ, Syn. stubbornness
wayward(เว'เวิร์ด) adj. เถลไถล,ผ่าเหล่า,ไม่เชื่อฟัง,ถือทิฐิ,ดื้อดึง,เอาแต่ใจ,ไม่แน่นอน,ผันแปร,เปลี่ยนแปลง, See also: waywardly adv. way wardness n., Syn. headstrong

English-Thai: Nontri Dictionary
cantankerous(adj) พาล,เอาใจยาก,ดื้อดึง,ฉุนเฉียว,ชวนทะเลาะ
defy(vt) ท้าทาย,ฝ่าฝืน,ดื้อดึง,ต้านทาน,ขัดขืน,เป็นปรปักษ์
disobedience(n) ความดื้อดึง,ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง
disobedient(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง,ขัดขืน,ไม่เชื่อฟัง
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง,ขัดขืน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง
dogged(adj) ดื้อดึง,ทรหด,พากเพียร,แน่วแน่,ดื้อรั้น
headstrong(adj) ดื้อดึง,มุทะลุ,เอาแต่ใจ,ดื้อรั้น
impenitent(adj) ไม่รู้สึกผิด,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ไม่ยอมรับ
intractable(adj) ดื้อดึง,ว่ายาก,หัวแข็ง,ไม่เชื่อง,รักษายาก
obdurate(adj) บึกบึน,แข็งขัน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
しつこい[shitsukoi, shitsukoi] (adj ) ดื้อดึง, เซ้าซี้, เข้มข้น

German-Thai: Longdo Dictionary
stur(adj) ที่หัวแข็งดื้อดึง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top