ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -输-, *输*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[输, shū, ㄕㄨ] to carry, to haul, to transport
Radical: Decomposition: 车 (chē ㄔㄜ)  俞 (yú ㄩˊ) 
Etymology: [pictophonetic] cart,  Rank: 939

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shū, ㄕㄨ, / ] to transport; to lose, #1,839 [Add to Longdo]
[yùn shū, ㄩㄣˋ ㄕㄨ, / ] transport; haulage; transit, #2,069 [Add to Longdo]
[shū rù, ㄕㄨ ㄖㄨˋ, / ] to import; to input, #4,391 [Add to Longdo]
[shū chū, ㄕㄨ ㄔㄨ, / ] to export; to output, #4,413 [Add to Longdo]
[chuán shū, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ, / ] transport; transmission, #6,012 [Add to Longdo]
[shū sòng, ㄕㄨ ㄙㄨㄥˋ, / ] transport; carry, #9,061 [Add to Longdo]
[shū xuè, ㄕㄨ ㄒㄩㄝˋ, / ] to transfuse blood; to give aid and support, #14,236 [Add to Longdo]
卵管[shū luǎn guǎn, ㄕㄨ ㄌㄨㄢˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] Fallopian tube; oviduct, #18,290 [Add to Longdo]
[guàn shū, ㄍㄨㄢˋ ㄕㄨ, / ] channel water to another place; imbue with; inculcate; instill into; teach; impart, #18,462 [Add to Longdo]
[rèn shū, ㄖㄣˋ ㄕㄨ, / ] to concede; to admit defeat, #19,527 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You lose this one, every civil lawyer in the country's gonna be holding out his hand.[CN] 掉这场官司,全国民事律师 都会弃你于不顾 Runaway Jury (2003)
The infusion gave him the rest.[CN] 液没有休息。 Anatomy 2 (2003)
If you're relying on testimony to win this case, you've already lost it, fella.[CN] 靠证词求胜,那你已经 Runaway Jury (2003)
Gray craps, line away.[CN] 废骰子,赌Pass The Cooler (2003)
That means you lose. Enjoy your drink.[CN] 所以你就了,好好喝吧 Runaway Jury (2003)
But in court, it's not that simple. Somebody always loses.[CN] 但在法庭上没那么简单,有人永远是 Runaway Jury (2003)
That was those kids messing with the water main.[CN] 那是因为小鬼乱弄水干管 Runaway Jury (2003)
'Lose...[CN] "... The Cooler (2003)
Look, Rankin, in 30 seconds, you're still gonna lose. Understand?[CN] 蓝金,30秒内我可以让你 Runaway Jury (2003)
The gun industry hasn't lost in court, but the man leading this fight attorney Wendall Rohr, says it'll be different.[CN] 此前制枪业者从未过官司 但温道洛尔律师表示... Runaway Jury (2003)
- You're gonna lose.[CN] - 你定了 Runaway Jury (2003)
The Buffalo Sabres lost again last night to the Toronto Maple Leafs.[CN] 水牛城军刀冰上曲棍球队 又给多伦多枫叶队了 Bruce Almighty (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top