ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

make a mistake

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -make a mistake-, *make a mistake*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You make a mistake! You make a big-a mistake!คุณพลาดแล้วล่ะ ทำผิดอย่างมาก The Great Dictator (1940)
Well, Colonel Julyan, apparently I did make a mistake about that other body.ผู้พันจูเลี่ยนครับ เห็นชัดว่าผมชี้ศพนั่นผิดพลาด Rebecca (1940)
Anybody with that kind of record is gonna make a mistake.ใครๆกับบันทึกนี้จะทำความผิด The Blues Brothers (1980)
You won't make a mistake. You never do.หนูไม่เคยทำอะไรพลาดเลยด้วย Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Did I make a mistake, Imam?-ข้าดูคนผิดใช่มั๊ย อิหม่าม The Chronicles of Riddick (2004)
No, no, no, you make a mistake.ไม่ ไม่ คุณเข้าใจผิดแล้ว Hotel Rwanda (2004)
I hardly make a mistakeฉันทำผิดตรงไหน Paris ei yeonin (2004)
I don't want to make a mistake.ผมไม่ต้องการทำสิ่งที่ผิดพลาด Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
That's why I can't make a mistake.นั่นแหละเราถึงผิดพลาดอีกไม่ได้. Fantastic Four (2005)
If you make a mistake, we are both dead.ถ้าเจ้าพลาด เราทั้งคู่ก็ต้องตาย Episode #1.41 (2006)
When we go there and if you still make a mistake, I'm really going to divorce you.เมื่อเราไปถึงที่นั่นและถ้าคุณทำมันพลาด ฉันจะหย่ากับคุณจริง ๆ Episode #1.3 (2006)
I'm asking you to make a mistake;ผมกำลังขอให้คุณทำผิดพลาด Manhunt (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
make a mistakeAnybody can make a mistake.
make a mistakeDon't make a mistake.
make a mistakeEven an expert driver can make a mistake.
make a mistakeHe was very careful for fear he should make a mistake.
make a mistakeI am afraid he will make a mistake.
make a mistakeIf you make a mistake just cross it out neatly.
make a mistakeI was stupid to make a mistake like that.
make a mistakeJohn is likely to make a mistake.
make a mistakeWe often make a mistake.
make a mistakeWhen you're in a hurry, it's easy to make a mistake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลั้งพลาด[V] err, See also: make a mistake, make a slip, Syn. พลาด, ผิดพลาด, พลาดพลั้ง, เผลอผิด, Example: ดนัยไม่ใช่คนไม่มีคุณธรรม เพียงเขาพลั้งพลาดไปเท่านั้น
พลาดพลั้ง[V] err, See also: make a mistake, make a wrong step, blunder, Syn. เผลอผิด, พลั้งผิด, Example: เราควรระวัง ไม่ประมาท เพราะอาจพลาดพลั้งโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้, Thai definition: พลาดโดยไม่ตั้งใจ
ทำผิด[V] make a mistake, See also: do something wrong, Syn. พลาด, พลั้งเผลอ, เผอเรอ, ผิดพลาด, พลาดพลั้ง, ทำชั่ว, กระทำผิด, Ant. ทำถูก, Example: เขาทำผิดมาหลายครั้งแล้ว จึงไม่ควรให้อภัย
ทำ[V] commit, See also: make a mistake, do wrong, Syn. ประพฤตผิด, กระทำผิด, Example: ที่เด็กๆ ต้องเจ็บตัวแบบนี้เพราะเขาเป็นคนทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระทำผิด[v. exp.] (kratham phit) EN: make a mistake   
ผิดพลาด[v. exp.] (phitphlāt) EN: be wrong ; be mistaken ; be incorrect ; be erroneous ; be amiss ; make a mistake ; miss ; err ; do something wrong   FR: se tromper ; commettre une erreur ; commettre une faute ; avoir tort ; faire erreur
พลั้ง[v.] (phlang) EN: make a slip of the tongue ; make an indiscreet remark ; blunder ; make a mistake   FR: se tromper ; commettre un impair
พลั้งพลาด[v. exp.] (phlang phlāt) EN: err ; make a mistake ; make a slip   
พลาด[v.] (phlāt) EN: fail ; make a mistake ; err ; be inaccurate ; blunder   FR: rater ; échouer ; louper (fam.) ; commettre une erreur ; gaffer (fam.)
พลาดพลั้ง[v. exp.] (phlātphlang) EN: err ; make a mistake ; make a wrong step ; blunder ; make a blunder   
ถลำ[v.] (thalam) EN: slip ; trip ; blunder; take a false step ; make a mistake ; break into; intrude; act or move recklessly   
ทำ [v.] (tham) EN: commit ; make a mistake ; do wrong ; cause ; perpetrate   
ทำความผิด[v. exp.] (tham khwāmphit) EN: do sth wrong ; make a mistake   
ทำผิด[v. exp.] (tham phit) EN: make a mistake ; commit an error ; do something wrong   FR: se tromper ; faire erreur ; commettre une erreur

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミスる[, misu ru] (v5r,vt) (See ミス・1) to make a mistake; to mess up; to make an error; to err [Add to Longdo]
違える[ちがえる, chigaeru] (v1,vt) (1) to change; to alter; (2) to mistake; to make a mistake; (3) (See たがえる) to fail to keep (e.g. one's promise); (4) to dislocate (e.g. one's neck) [Add to Longdo]
猿も木から落ちる[さるもきからおちる, sarumokikaraochiru] (exp,v1) even monkeys fall from trees; anyone can make a mistake; pride comes before a fall; even Homer sometimes nods [Add to Longdo]
河童の川流れ[かっぱのかわながれ, kappanokawanagare] (exp) anyone can make a mistake; even Homer sometimes nods [Add to Longdo]
間違う[まちがう, machigau] (v5u) to make a mistake; to be incorrect; to be mistaken; (P) [Add to Longdo]
間違える[まちがえる, machigaeru] (v1,vt) (1) to make a mistake (in); to commit an error (e.g. in calculation); (2) to confuse; to mistake something for something else; (P) [Add to Longdo]
誤る(P);謬る[あやまる, ayamaru] (v5r,vi) (1) to make a mistake; to err; (2) to mislead; to misguide; (P) [Add to Longdo]
弘法にも筆の誤り[こうぼうにもふでのあやまり, koubounimofudenoayamari] (exp) anyone can make a mistake [Add to Longdo]
仕損じる;為損じる;し損じる[しそんじる, shisonjiru] (v1,vt) to blunder; to fail; to make a mistake [Add to Longdo]
仕損ずる;為損ずる;し損ずる[しそんずる, shisonzuru] (vz,vt) (See 仕損じる) to blunder; to fail; to make a mistake [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top