ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unlawful

AH0 N L AO1 F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unlawful-, *unlawful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unlawful(adj) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย, See also: ผิดกฎหมาย, Syn. illegal, Ant. lawful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unlawful(อันลอ'ฟูล) adj. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,ผิดกฎหมาย., See also: unlawfully adv. unlawfulness n., Syn. illegal, illicit, lawless

English-Thai: Nontri Dictionary
unlawful(adj) ผิดกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unlawfulไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unlawful assembly๑. ซ่องโจร (ก. อาญา)๒. การมั่วสุม (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unlawful conditionเงื่อนไขอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unlawful detainerการถือครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unlawful oathการทำคำสาบานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unlawful picketing๑. การประท้วงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย๒. การขัดขวางการเข้าทำงานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unlawful sexual intercourseการกระทำชำเราโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unlawful woundingการทำให้บาดเจ็บโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Under Department "W" provisions, it is unlawful to kill a worker without just cause.โดยไม่มีเหตุผลสมควร ตามระเบียบการประกันธุรกิจ Schindler's List (1993)
Stop this felonious and unlawful act, or I shall have to use force.หยุดการกระทำที่ร้ายแรงและ ฝ่าฝืนกฏหมายนี่ซะ... ไม่เช่นนั้นจะใช้กำลัง Inspector Gadget 2 (2003)
Stop this felonious and unlawful act, or I shall have to use force.หยุดการกระทำที่ร้ายแรงและ ฝ่าฝืนกฏหมายนี่ซะ... ไม่เช่นนั้นจะใช้กำลัง Inspector Gadget 2 (2003)
Stop this felonious and unlawful act, or I shall have to use force.หยุดการกระทำที่ร้ายแรงและ ฝ่าฝืนกฏหมายนี่ซะ... ไม่เช่นนั้นจะใช้กำลัง Inspector Gadget 2 (2003)
Stop this felonious and unlawful act, or I shall have to use force.หยุดการกระทำที่ร้ายแรงและ ฝ่าฝืนกฏหมายนี่ซะ... ไม่เช่นนั้นจะใช้กำลัง Inspector Gadget 2 (2003)
Now stop this felonious and unlawful act, or I shall have to use force.คราวนี้หยุดการกระทำที่ร้ายแรงและ ฝ่าฝืนกฏหมายนี่ซะ... ไม่เช่นนั้นจะใช้กำลัง Inspector Gadget 2 (2003)
It's unlawful to operate a motor vehicle without a license.ขับรถไม่พกใบขับขี่มันผิดกฏหมายนะคุณ. 11:14 (2003)
Intoxication, unlawful entry and attempted kidnappingเมา ไม่รักษาระเบียบของทางโรงเรียน และพยายามลักพาตัวเด็ก Crazy First Love (2003)
You violated Code 753. That's unlawful spitting.คุณทำผิดกฏหมายมาตรา 753 ที่ว่าด้วยการบ้วนน้ำลายลงบนที่สาธารณะ The House Bunny (2008)
Unlawful entry, resisting arrest.ทั้งบุกรุก, ขัดขืนการจับกุม Blow Out (2008)
Arrest that girl for unlawful seduction!จับกุมนางซะ ข้อหาพยายาม ยั่วยวนผู้อื่นให้กระทำความผิด Alice in Wonderland (2010)
This is a domicile, a residence, and thus protected by the Fourth Amendment from unlawful search and seizure.นี่คือบริเวณที่พักอาศัย และดังนั้นได้รับการคุ้มครอง โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญ จากการเข้าค้นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และยึดทรัพย์สิน Sunset (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอกสมรส(adj) unlawful, See also: illegal, illicit, illegitimate, Syn. นอกกฎหมาย, Example: อย่าหวังเลยว่า ปัญหาการท้องนอกสมรส การทำแท้งจะหมดไป, Thai Definition: ไม่ถูกต้องตามกฎหมายสมรส
มฤจฉาชีพ(n) unlawful occupation, Syn. มิจฉาชีพ, Example: กรณีที่พระภิกษุใช้ปลัดขิกรักษาคนไข้ดังเอกสารอ้างอิงนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมฤจฉาชีพของพระภิกษุ, Thai Definition: การเลี้ยงชีวิตผิดทาง, การเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย(adv) unlawfully, See also: illegally, wrongfully, Example: ลำพูน เชียงใหม่ คือสองจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มีการกว้านซื้อที่ดินอย่างกว้างขวาง ดังนั้นจึงมีพื้นที่ออกโฉนดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยมิชอบ[dōi michøp] (adv) EN: improperly ; unlawfully
การกักขังหน่วงเหนี่ยว[kān kakkhang nūang-nīo] (n, exp) EN: unlawful detention
ละเมิดกฎหมาย[lamoēt kotmāi] (v, exp) EN: break the law ; violate the law ; be illegal ; be unlawful ; be illicit  FR: violer la loi ; être illégal ; être illicite
มิชอบ[michøp] (adj) EN: wrong ; wrongful ; unlawful
มิชอบด้วยกฎหมาย[michøp dūay kotmāi] (adj) EN: illegal ; unlawful
มิจฉาชีพ[mitchāchīp] (n) EN: wrongful occupation ; unlawful occupation ; unlawful way of making a living ; wrongful livelihood
มั่วสุม[mūasum] (n) EN: assemble for unlawful purposes ; meet or gather for unlawful purpose  FR: organiser un gang
ผิดกฎหมาย[phit kotmāi] (adj) EN: illegal ; unlawful ; illicit ; against the law ; wrongful  FR: illégal ; illicite ; contraire à la loi ; irrégulier

CMU English Pronouncing Dictionary
UNLAWFUL AH0 N L AO1 F AH0 L
UNLAWFULLY AH0 N L AO1 F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unlawful (j) ˈʌnlˈɔːfəl (uh1 n l oo1 f @ l)
unlawfully (a) ˈʌnlˈɔːfəliː (uh1 n l oo1 f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
違法[いほう, ihou] (adj-na,n,adj-no) illegal; illegality; invalid; unlawfulness; (P) [Add to Longdo]
違法所持[いほうしょじ, ihoushoji] (n) (See 不法所持) illegal possession; unlawful possession [Add to Longdo]
共同不法行為[きょうどうふほうこうい, kyoudoufuhoukoui] (n) joint unlawful act; joint tort [Add to Longdo]
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity [Add to Longdo]
非合法[ひごうほう, higouhou] (adj-na,n,adj-no) illegal; unlawful; (P) [Add to Longdo]
不退去罪[ふたいきょざい, futaikyozai] (n) unlawful trespass; occupying a property and refusing to leave [Add to Longdo]
不法[ふほう, fuhou] (adj-na,n,adj-no) lawlessness; injustice; illegality; unlawfulness; (P) [Add to Longdo]
不法集会[ふほうしゅうかい, fuhoushuukai] (n) unlawful assembly [Add to Longdo]
不法所持[ふほうしょじ, fuhoushoji] (n) (See 違法所持) illegal possession; unlawful possession [Add to Longdo]
不法占有[ふほうせんゆう, fuhousenyuu] (n) unlawful detention (of shipping); unlawful occupation (of a house or land) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unlawful \Un*law"ful\, a.
   Not lawful; contrary to law. -- {Un*law"ful*ly}, adv. --
   {Un*law"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
   {Unlawful assembly}. (Law) See under {Assembly}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unlawful
   adj 1: not conforming to legality, moral law, or social
       convention; "an unconventional marriage"; "improper
       banking practices" [syn: {improper}, {unconventional},
       {unlawful}]
   2: contrary to or prohibited by or defiant of law; "unlawful
     measures"; "unlawful money"; "unlawful hunters" [ant:
     {lawful}]
   3: not morally right or permissible; "unlawful love"
   4: having no legally established claim; "the wrongful heir to
     the throne" [syn: {unlawful}, {wrongful}]
   5: contrary to or forbidden by law; "an illegitimate seizure of
     power"; "illicit trade"; "an outlaw strike"; "unlawful
     measures" [syn: {illegitimate}, {illicit}, {outlaw(a)},
     {outlawed}, {unlawful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top