หรือคุณหมายถึง appropriateneß?
Search result for

appropriateness

(10 entries)
(0.0086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appropriateness-, *appropriateness*.
CMU English Pronouncing Dictionary
APPROPRIATENESS    AH0 P R OW1 P R IY0 AH0 T N AH0 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
合目的性[ごうもくてきせい, goumokutekisei] (n) appropriateness; finality (philosophy); purposiveness [Add to Longdo]
正当性[せいとうせい, seitousei] (n,adj-no) lawfulness; propriety; reasonableness; appropriateness; legality; legitimacy [Add to Longdo]
年相応[としそうおう, toshisouou] (n,adj-no) appropriateness for one's age [Add to Longdo]
不穏当[ふおんとう, fuontou] (adj-na,n) impropriety; inappropriateness; unfairness; unreasonableness [Add to Longdo]
不適[ふてき, futeki] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety [Add to Longdo]
不適当[ふてきとう, futekitou] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety; (P) [Add to Longdo]
剴切[がいせつ, gaisetsu] (adj-na,n) appropriateness; adequacy; aptness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appropriateness \Ap*pro"pri*ate*ness\, n.
   The state or quality of being appropriate; peculiar fitness.
   --Froude.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appropriateness
   n 1: appropriate conduct; doing the right thing [syn:
      {appropriateness}, {rightness}] [ant: {inappropriateness},
      {wrongness}]
   2: the quality of being specially suitable [ant:
     {inappropriateness}, {unworthiness}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top