ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wicked

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wicked-, *wicked*, wick, wicke
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wicked(sl) เจ๋ง, See also: สุดยอด
wicked(adj) ชั่วร้าย, See also: โฉด, เลว, คดในข้อ, ทราม, Syn. evil, immoral, iniquitous, Ant. moral, righteous, virtuous
wickedly(adv) อย่างโหดร้าย, See also: อย่างชั่วช้า, อย่างเลวทราม, Syn. sinfully, viciously, vilely, Ant. morally, righteously, virtuously
wickedness(n) ความโหดร้าย, See also: ความชั่วช้า, ความเลวทราม, Syn. devilishness, viciousness, vileness, Ant. righteousness, virtuousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wicked(วิค'คิด) adj. โหดร้าย, ชั่วช้า, เลวทราม, มีเจตนาร้าย, คุกคาม, น่ารังเกียจ, ไร้เหตุผล, ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, See also: wickedly adv.
wickedness(วิค'คิดนิส) n. ความชั่วร้าย, ความเลวทราม, ความโหดร้าย, พฤติกรรมที่ชั่วร้าย, สิ่งที่ชั่วร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
wicked(adj) โหดร้าย, ชั่วร้าย, ดุร้าย, เลวทราม, บาปหนา
wickedness(n) ความโหดร้าย, ความชั่วร้าย, ความดุร้าย, ความเลวทราม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're full of wicked wiles.พวกเขากำลังเต็มรูปแบบของยา ที่ชั่วร้าย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
What are wicked wiles?อะไรคือความชั่วร้ายมายา? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
On Thursday night they serve a wicked pepper steak.เมื่อคืนวันพฤหัสพวกเขาเสิร์ฟเนื้อพริกไทยแย่มาก The Blues Brothers (1980)
That's where we landed on the Wicked Witch of the East.นั่นล่ะที่เราร่อนลงทับแม่มดแห่งทิศตะวันออก Return to Oz (1985)
- Wicked Witch?- แม่มดเหรอ? Return to Oz (1985)
She treats me like a wicked stepmother in a fairy story no matter what I say.แกทำอย่างกับฉันเป็นแม่เลี้ยงที่ร้ายกาจ / ในนิทาน ไม่ว่าฉันจะพูดอะไร Labyrinth (1986)
You think I speak from wicked selfishness?เธอคิดว่าพี่พูดเช่นนี้ เพราะความห่วงแหนในตัวเขาหรือ Wuthering Heights (1992)
She was a wild, wicked slip of a girl.หล่อนบ้าระห่ำ และซุกซน Wuthering Heights (1992)
♫ A wicked spellA wicked spell Hocus Pocus (1993)
F.D.A. decision, wicked bad news.อาหารและยา ซึ่งผมว่าเป็นข่าวร้าย Junior (1994)
Are all of the wicked men just in Germany?คนร้าย ๆ อยู่ที่เยอรมันเท่านั้นหรือ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Wouldn't that be nice if all the wicked men were on the battlefields of France?คงจะดีไม่น้อย ถ้าคนร้าย ๆ ทั้งหมดจะอยู่ ในสนามรบที่ฝรั่งเศส The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wickedAnimals act in a better manner than wicked humans.
wickedA tennis player with a wicked serve.
wickedDon't do wicked things.
wickedHe cloaks his wickedness under a smiling face.
wickedHe's capable of wickedness of any kind.
wickedHe seems nice, but he's wicked at heart.
wickedIt is wicked of you to do such things.
wickedMurder is a wicked crime.
wickedOnce there lived a very wicked king in England.
wickedPunish the wicked and save the weak.
wickedThe wicked man is scared of heights.
wickedThe wicked witch cast an evil spell on the man and turned him into an insect.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเลวทราม(n) wickedness, See also: badness, immorality, depravity, Syn. ความต่ำช้า, ความชั่วช้า, Example: ทุกคนรู้จักความเลวทรามของมันดี แต่มันก็ยังลอยหน้าอยู่ได้, Thai Definition: ความไม่ดี, การกระทำชั่วช้าเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรม
ความต่ำช้า(n) wickedness, See also: badness, Syn. ความเลวทราม, ความชั่วช้า, Ant. ความดี, Example: ดิฉันไม่เคยคิดอะไรที่มันเป็นการทำร้ายทำลายหรือเป็นความต่ำช้าแบบนั้นหรอก
ขี้ถัง(adj) bad, See also: wicked, low-down, Syn. เลว, เลวทราม, Example: ที่นี่มีแต่มนุษย์ขี้ถัง ไปที่อื่นดีกว่า, Thai Definition: ที่มีนิสัยเลวทรามต่ำช้า, Notes: (ปาก)
ความโหดร้าย(n) ferocity, See also: wickedness, cruelness, Syn. ความร้ายกาจ, Example: เบี้ยวต้องกล้ำกลืนรันทดใจกับความโหดร้ายที่พ่อและทุกคนหยิบยื่นให้
โทษ(n) wicked things, See also: evil, wickedness, Syn. สิ่งร้าย, ผลร้าย, Ant. สิ่งดี, คุณ, Example: ความกลัวมีทั้งคุณและโทษ ก็สมควรศึกษาว่าด้านใดดีด้านใดเลวเพื่อใช้ความกลัวให้เป็นประโยชน์, Notes: (บาลี-สันสกฤต)
พาล(adj) bad, See also: wicked, quarrelsome, Syn. เกเร, Example: ฉันไม่ชอบนิสัยคนพาลอย่างที่เธอทำเมื่อกี้นี้เลย, Thai Definition: ที่ชั่วร้าย, ที่มีนิสัยเกเรชอบหาเรื่องผู้อื่น, Notes: (บาลี)
อุบาทว์(adj) wicked, See also: evil, Syn. อัปรีย์, จัญไร, Ant. มงคล, ดีงาม, Example: สงครามมาเฟียในซิซิลีผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เป็นวงจรอุบาทว์เหมือนกับภูเขาไฟ ที่มีไฟคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา, Thai Definition: ไม่เป็นมงคล
สิ่งชั่วร้าย(n) evil, See also: wickedness, iniquity, Syn. สิ่งเลวร้าย, Example: คนโบราณเชื่อว่าดาวหางเป็นสิ่งชั่วร้ายที่กระจายเชื้อโรคและสงครามลงมา, Thai Definition: สิ่งที่ไม่ดีที่อาจนำความเดือดร้อนเสียหายมาให้
ต่ำทราม(adj) depraved, See also: wicked, evil, vicious, vile, despicable, dirty, Syn. ชั่วช้า, ต่ำช้า, เลวทราม, สามานย์, เลว, Ant. ดีงาม, Example: โจรพวกนี้มีจิตใจต่ำทราม ฆ่าได้ทุกคนไม่เว้นแม้แต่เด็กหรือคนแก่, Thai Definition: ที่คิดหรือทำไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีเป็นต้น
ใจบาป(adj) wicked, See also: evil, immoral, ungodly, bad, depraved, Syn. ใจชั่ว, จิตใจต่ำทราม, Example: เราต้องต่อต้านคนใจบาปหยาบช้าที่ทำร้ายได้แม้แต่เด็กเล็กๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปรีย์[apprī] (adj) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious  FR: maudit ; méprisable ; diabolique
บาปหนา[bāpnā] (adj) EN: sinful ; godless ; wicked  FR: impie ; mauvais
ชาติหมา[chāt mā] (n, exp) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch   FR: fils de pute [ m ] (vulg.)
โฉด[chōt] (adj) EN: mad ; bad ; evil ; wicked ; extremely evil ; absolutely vicious  FR: méchant ; mauvais
ชั่ว[chūa] (adj) EN: bad ; evil ; ill ; wicked ; mean  FR: méchant ; mauvais ; malade
ชั่วช้า[chūachā] (v) EN: be wicked
ชั่วช้า[chūachā] (adj) EN: wicked ; evil ; vicious ; nefarious
ชั่วร้าย[chūarāi] (adj) EN: wicked ; bad ; low ; evil ; sinful  FR: méchant ; malveillant
ใจดำ[jaidam] (adj) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless  FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจร้าย[jairāi] (adj) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean  FR: mauvais ; méchant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
wicked
wickedly
wickedness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wicked
wickedly
wickedness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邪念[xié niàn, ㄒㄧㄝˊ ㄋㄧㄢˋ,  ] wicked idea; evil thought; evil desire #48,250 [Add to Longdo]
丧德[sàng dé, ㄙㄤˋ ㄉㄜˊ,   /  ] wicked; offending morality #181,934 [Add to Longdo]
恶德[è dé, ㄜˋ ㄉㄜˊ,   /  ] wickedness; evil behavior [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
böse; schlecht; schlimm; gemein; niederträchtig { adj } | böses Spielwicked | wicked game [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黒い[くろい, kuroi] (adj-i) (1) black; (2) dark; (3) illicit; wicked; underground; (P) #4,152 [Add to Longdo]
邪(P);邪ま(io)[よこしま, yokoshima] (adj-na) wicked; evil; (P) #9,977 [Add to Longdo]
禍;曲[まが, maga] (n) (arch) wickedness; evil; calamity; disaster #12,705 [Add to Longdo]
極道;獄道[ごくどう, gokudou] (adj-na) (1) wicked; evil; profligate; immoral; (n) (2) wickedness; evildoing; (3) (See やくざ) organized crime; yakuza; underworld #14,341 [Add to Longdo]
悪人[あくにん, akunin] (n, adj-no) bad person; villain; scoundrel; wrongdoer; wicked person; (P) #15,808 [Add to Longdo]
邪悪[じゃあく, jaaku] (adj-na, n) wicked; evil #17,437 [Add to Longdo]
凶;兇[きょう, kyou] (n) (1) bad luck; bad fortune; (2) evil; wickedness #17,589 [Add to Longdo]
悪を懲らす[あくをこらす, akuwokorasu] (exp, v5s) to punish the wicked [Add to Longdo]
悪行[あくぎょう;あっこう, akugyou ; akkou] (n) misdeed; wrongdoing; wickedness [Add to Longdo]
悪事[あくじ, akuji] (n) evil deed; crime; wickedness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wicked \Wick"ed\ (w[i^]k"[e^]d), a. [OE. wicked, fr. wicke
   wicked; probably originally the same word as wicche wizard,
   witch. See {Witch}.]
   [1913 Webster]
   1. Evil in principle or practice; deviating from morality;
    contrary to the moral or divine law; addicted to vice or
    sin; sinful; immoral; profligate; -- said of persons and
    things; as, a wicked king; a wicked woman; a wicked deed;
    wicked designs.
    [1913 Webster]
 
       Hence, then, and evil go with thee along,
       Thy offspring, to the place of evil, hell,
       Thou and thy wicked crew!       --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Never, never, wicked man was wise.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Cursed; baneful; hurtful; bad; pernicious; dangerous.
    [Obs.] "Wicked dew." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This were a wicked way, but whoso had a guide. --P.
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
   3. Ludicrously or sportively mischievous; disposed to
    mischief; roguish. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Pen looked uncommonly wicked.     --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Iniquitous; sinful; criminal; guilty; immoral; unjust;
     unrighteous; unholy; irreligious; ungodly; profane;
     vicious; pernicious; atrocious; nefarious; heinous;
     flagrant; flagitious; abandoned. See {Iniquitous}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wicked \Wicked\ (w[i^]kt), a.
   Having a wick; -- used chiefly in composition; as, a
   two-wicked lamp.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wicked
   adj 1: morally bad in principle or practice [ant: {virtuous}]
   2: having committed unrighteous acts; "a sinful person" [syn:
     {sinful}, {unholy}, {wicked}]
   3: intensely or extremely bad or unpleasant in degree or
     quality; "severe pain"; "a severe case of flu"; "a terrible
     cough"; "under wicked fire from the enemy's guns"; "a wicked
     cough" [syn: {severe}, {terrible}, {wicked}]
   4: naughtily or annoyingly playful; "teasing and worrying with
     impish laughter"; "a wicked prank" [syn: {arch}, {impish},
     {implike}, {mischievous}, {pixilated}, {prankish}, {puckish},
     {wicked}]
   5: highly offensive; arousing aversion or disgust; "a disgusting
     smell"; "distasteful language"; "a loathsome disease"; "the
     idea of eating meat is repellent to me"; "revolting food"; "a
     wicked stench" [syn: {disgusting}, {disgustful},
     {distasteful}, {foul}, {loathly}, {loathsome}, {repellent},
     {repellant}, {repelling}, {revolting}, {skanky}, {wicked},
     {yucky}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top