Search result for

wicked

(75 entries)
(0.0375 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wicked-, *wicked*, wick, wicke
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wicked    [SL] เจ๋ง, See also: สุดยอด
wicked    [ADJ] ชั่วร้าย, See also: โฉด, เลว, คดในข้อ, ทราม, Syn. evil, immoral, iniquitous, Ant. moral, righteous, virtuous
wickedly    [ADV] อย่างโหดร้าย, See also: อย่างชั่วช้า, อย่างเลวทราม, Syn. sinfully, viciously, vilely, Ant. morally, righteously, virtuously
wickedness    [N] ความโหดร้าย, See also: ความชั่วช้า, ความเลวทราม, Syn. devilishness, viciousness, vileness, Ant. righteousness, virtuousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wicked(วิค'คิด) adj. โหดร้าย,ชั่วช้า,เลวทราม,มีเจตนาร้าย,คุกคาม,น่ารังเกียจ,ไร้เหตุผล,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม, See also: wickedly adv.
wickedness(วิค'คิดนิส) n. ความชั่วร้าย,ความเลวทราม,ความโหดร้าย,พฤติกรรมที่ชั่วร้าย,สิ่งที่ชั่วร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
wicked(adj) โหดร้าย,ชั่วร้าย,ดุร้าย,เลวทราม,บาปหนา
wickedness(n) ความโหดร้าย,ความชั่วร้าย,ความดุร้าย,ความเลวทราม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Wicked.- ดีเลย The Bank Job (2008)
Listen Cujo, I got some pretty wicked claws under these mitts, do not, I beg of you, do not make me bring out these bad boys!ฟังนะ คูโจ ฉันมีเจ้าอุ้งเท้าที่แฝงไปด้วยเขี้ยวเล็บน่ารักๆ อย่าให้ฉัน.. ขอร้องละ อย่าทำให้ฉัน ... Bolt (2008)
That styrofoam is wicked stuff.ไอ่โฟมใยสังเคราะห์นั่น มันของชั่วร้ายชัดๆ Bolt (2008)
"Kill the Wicked Witch of the West." " From the far north they heard a low wail of the wind and Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed before the coming storm.""สังหารแม่มดเจ้าเล่ห์แห่งตะวันตก" "พวกเขาได้ยินเสียงลมหวีดหวิว มาจากทางเหนือ Inkheart (2008)
You wicked woman.ผู้หยิงชั่ว. Episode #1.5 (2008)
A wicked guy.ชายที่ชั่วร้าย. Episode #1.7 (2008)
You despicable, wicked person.แกมัน เลวทราม, คนชั่วร้าย. Episode #1.7 (2008)
You are wicked!คุณนี่ร้ายกาจจริง ๆ ! Doubt (2008)
And the snogging is wicked.แล้้วตอนจูบนี้สุดๆ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- Does he make a wicked guitar face?- แล้วเขาทำหน้าเจ๋งๆด้วยหรือเปล่า Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Oh, not as wicked as me. I've taken the uncool guitar face to a whole new level.ไม่เจ๋งเท่าฉันหรอก ฉันทำให้ หน้าไม่เท่เป็นเท่สุดๆได้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- Oh, wicked.- โอ้ เยี่ยม Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wickedAnimals act in a better manner than wicked humans.
wickedA tennis player with a wicked serve.
wickedDon't do wicked things.
wickedHe cloaks his wickedness under a smiling face.
wickedHe's capable of wickedness of any kind.
wickedHe seems nice, but he's wicked at heart.
wickedIt is wicked of you to do such things.
wickedMurder is a wicked crime.
wickedOnce there lived a very wicked king in England.
wickedPunish the wicked and save the weak.
wickedThe wicked man is scared of heights.
wickedThe wicked witch cast an evil spell on the man and turned him into an insect.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเลวทราม    [N] wickedness, See also: badness, immorality, depravity, Syn. ความต่ำช้า, ความชั่วช้า, Example: ทุกคนรู้จักความเลวทรามของมันดี แต่มันก็ยังลอยหน้าอยู่ได้, Thai definition: ความไม่ดี, การกระทำชั่วช้าเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรม
ความต่ำช้า    [N] wickedness, See also: badness, Syn. ความเลวทราม, ความชั่วช้า, Ant. ความดี, Example: ดิฉันไม่เคยคิดอะไรที่มันเป็นการทำร้ายทำลายหรือเป็นความต่ำช้าแบบนั้นหรอก
ขี้ถัง    [ADJ] bad, See also: wicked, low-down, Syn. เลว, เลวทราม, Example: ที่นี่มีแต่มนุษย์ขี้ถัง ไปที่อื่นดีกว่า, Thai definition: ที่มีนิสัยเลวทรามต่ำช้า, Notes: (ปาก)
ความโหดร้าย    [N] ferocity, See also: wickedness, cruelness, Syn. ความร้ายกาจ, Example: เบี้ยวต้องกล้ำกลืนรันทดใจกับความโหดร้ายที่พ่อและทุกคนหยิบยื่นให้
โทษ [N] wicked things, See also: evil, wickedness, Syn. สิ่งร้าย, ผลร้าย, Ant. สิ่งดี, คุณ, Example: ความกลัวมีทั้งคุณและโทษ ก็สมควรศึกษาว่าด้านใดดีด้านใดเลวเพื่อใช้ความกลัวให้เป็นประโยชน์, Notes: (บาลี-สันสกฤต)
พาล    [ADJ] bad, See also: wicked, quarrelsome, Syn. เกเร, Example: ฉันไม่ชอบนิสัยคนพาลอย่างที่เธอทำเมื่อกี้นี้เลย, Thai definition: ที่ชั่วร้าย, ที่มีนิสัยเกเรชอบหาเรื่องผู้อื่น, Notes: (บาลี)
อุบาทว์    [ADJ] wicked, See also: evil, Syn. อัปรีย์, จัญไร, Ant. มงคล, ดีงาม, Example: สงครามมาเฟียในซิซิลีผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เป็นวงจรอุบาทว์เหมือนกับภูเขาไฟ ที่มีไฟคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา, Thai definition: ไม่เป็นมงคล
สิ่งชั่วร้าย    [N] evil, See also: wickedness, iniquity, Syn. สิ่งเลวร้าย, Example: คนโบราณเชื่อว่าดาวหางเป็นสิ่งชั่วร้ายที่กระจายเชื้อโรคและสงครามลงมา, Thai definition: สิ่งที่ไม่ดีที่อาจนำความเดือดร้อนเสียหายมาให้
ต่ำทราม    [ADJ] depraved, See also: wicked, evil, vicious, vile, despicable, dirty, Syn. ชั่วช้า, ต่ำช้า, เลวทราม, สามานย์, เลว, Ant. ดีงาม, Example: โจรพวกนี้มีจิตใจต่ำทราม ฆ่าได้ทุกคนไม่เว้นแม้แต่เด็กหรือคนแก่, Thai definition: ที่คิดหรือทำไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีเป็นต้น
ใจบาป [ADJ] wicked, See also: evil, immoral, ungodly, bad, depraved, Syn. ใจชั่ว, จิตใจต่ำทราม, Example: เราต้องต่อต้านคนใจบาปหยาบช้าที่ทำร้ายได้แม้แต่เด็กเล็กๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
บาปหนา[adj.] (bāpnā) EN: sinful ; godless ; wicked   FR: impie ; mauvais
ชาติหมา[n. exp.] (chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch   FR: fils de pute [m] (vulg.)
โฉด[adj.] (chōt) EN: mad ; bad ; evil ; wicked ; extremely evil ; absolutely vicious   FR: méchant ; mauvais
ชั่ว[adj.] (chūa) EN: bad ; evil ; ill ; wicked ; mean   FR: méchant ; mauvais ; malade
ชั่วช้า[v.] (chūachā) EN: be wicked   
ชั่วช้า[adj.] (chūachā) EN: wicked ; evil ; vicious ; nefarious   
ชั่วร้าย[adj.] (chūarāi) EN: wicked ; bad ; low ; evil ; sinful   FR: méchant ; malveillant
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless   FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจร้าย[adj.] (jairāi) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean   FR: mauvais ; méchant

CMU English Pronouncing Dictionary
WICKED    W IH1 K AH0 D
WICKEDLY    W IH1 K AH0 D L IY0
WICKEDNESS    W IH1 K AH0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wicked    (j) (w i1 k i d)
wickedly    (a) (w i1 k i d l ii)
wickedness    (n) (w i1 k i d n i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
böse; schlecht; schlimm; gemein; niederträchtig {adj} | böses Spielwicked | wicked game [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪を懲らす[あくをこらす, akuwokorasu] (exp,v5s) to punish the wicked [Add to Longdo]
悪行[あくぎょう;あっこう, akugyou ; akkou] (n) misdeed; wrongdoing; wickedness [Add to Longdo]
悪事[あくじ, akuji] (n) evil deed; crime; wickedness; (P) [Add to Longdo]
悪女[あくじょ, akujo] (n) wicked or ugly woman; (P) [Add to Longdo]
悪人[あくにん, akunin] (n,adj-no) bad person; villain; scoundrel; wrongdoer; wicked person; (P) [Add to Longdo]
悪婦[あくふ, akufu] (n) wicked woman [Add to Longdo]
横道[よこみち, yokomichi] (n) wickedness; evil; iniquity; wrongness [Add to Longdo]
横様[よこざま;よこさま, yokozama ; yokosama] (adj-na,n) wickedness; sideways; unreasonable [Add to Longdo]
禍;曲[まが, maga] (n) (arch) wickedness; evil; calamity; disaster [Add to Longdo]
姦悪;奸悪[かんあく, kan'aku] (adj-na,n) (1) wickedness; (2) wicked person [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丧德[sàng dé, ㄙㄤˋ ㄉㄜˊ, / ] wicked; offending morality [Add to Longdo]
恶德[è dé, ㄜˋ ㄉㄜˊ, / ] wickedness; evil behavior [Add to Longdo]
邪念[xié niàn, ㄒㄧㄝˊ ㄋㄧㄢˋ, ] wicked idea; evil thought; evil desire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wicked \Wick"ed\ (w[i^]k"[e^]d), a. [OE. wicked, fr. wicke
   wicked; probably originally the same word as wicche wizard,
   witch. See {Witch}.]
   [1913 Webster]
   1. Evil in principle or practice; deviating from morality;
    contrary to the moral or divine law; addicted to vice or
    sin; sinful; immoral; profligate; -- said of persons and
    things; as, a wicked king; a wicked woman; a wicked deed;
    wicked designs.
    [1913 Webster]
 
       Hence, then, and evil go with thee along,
       Thy offspring, to the place of evil, hell,
       Thou and thy wicked crew!       --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Never, never, wicked man was wise.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Cursed; baneful; hurtful; bad; pernicious; dangerous.
    [Obs.] "Wicked dew." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This were a wicked way, but whoso had a guide. --P.
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
   3. Ludicrously or sportively mischievous; disposed to
    mischief; roguish. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       Pen looked uncommonly wicked.     --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Iniquitous; sinful; criminal; guilty; immoral; unjust;
     unrighteous; unholy; irreligious; ungodly; profane;
     vicious; pernicious; atrocious; nefarious; heinous;
     flagrant; flagitious; abandoned. See {Iniquitous}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wicked \Wicked\ (w[i^]kt), a.
   Having a wick; -- used chiefly in composition; as, a
   two-wicked lamp.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wicked
   adj 1: morally bad in principle or practice [ant: {virtuous}]
   2: having committed unrighteous acts; "a sinful person" [syn:
     {sinful}, {unholy}, {wicked}]
   3: intensely or extremely bad or unpleasant in degree or
     quality; "severe pain"; "a severe case of flu"; "a terrible
     cough"; "under wicked fire from the enemy's guns"; "a wicked
     cough" [syn: {severe}, {terrible}, {wicked}]
   4: naughtily or annoyingly playful; "teasing and worrying with
     impish laughter"; "a wicked prank" [syn: {arch}, {impish},
     {implike}, {mischievous}, {pixilated}, {prankish}, {puckish},
     {wicked}]
   5: highly offensive; arousing aversion or disgust; "a disgusting
     smell"; "distasteful language"; "a loathsome disease"; "the
     idea of eating meat is repellent to me"; "revolting food"; "a
     wicked stench" [syn: {disgusting}, {disgustful},
     {distasteful}, {foul}, {loathly}, {loathsome}, {repellent},
     {repellant}, {repelling}, {revolting}, {skanky}, {wicked},
     {yucky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top