หรือคุณหมายถึง perverseneß?
Search result for

perverseness

(7 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perverseness-, *perverseness*, perversenes
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, here's perverseness.ดังนั้นนี่คือความชั่วร้าย The Invisible Woman (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perverseness    (n) (p @1 v @@1 s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
へそ曲がり;へそ曲り;臍曲がり;臍曲り[へそまがり, hesomagari] (n,adj-na,adj-no) perverseness; devil's advocate [Add to Longdo]
横車[よこぐるま, yokoguruma] (exp,n) (1) (See 横車を押す) perverseness; obstinacy; something unreasonable (like pushing a cart from the side (instead of from behind)); (n) (2) side wheel throw (judo) [Add to Longdo]
佞悪[ねいあく, neiaku] (adj-na,n) perverseness; perverse person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perverseness \Per*verse"ness\, n.
   The quality or state of being perverse. "Virtue hath some
   perverseness." --Donne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perverseness
   n 1: deliberate and stubborn unruliness and resistance to
      guidance or discipline [syn: {contrariness}, {perversity},
      {perverseness}]
   2: deliberately deviating from what is good; "there will always
     be a few people who, through macho perversity, gain
     satisfaction from bullying and terrorism" [syn: {perversity},
     {perverseness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top