ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wickedness

W IH1 K AH0 D N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wickedness-, *wickedness*, wickednes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wickedness(n) ความโหดร้าย, See also: ความชั่วช้า, ความเลวทราม, Syn. devilishness, viciousness, vileness, Ant. righteousness, virtuousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wickedness(วิค'คิดนิส) n. ความชั่วร้าย, ความเลวทราม, ความโหดร้าย, พฤติกรรมที่ชั่วร้าย, สิ่งที่ชั่วร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
wickedness(n) ความโหดร้าย, ความชั่วร้าย, ความดุร้าย, ความเลวทราม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And God saw that the wickedness of man was great in the earth...พระเจ้าทรงเห็นถึงความชั่วร้ายของมนุษย์ ที่ครองความเป็นใหญ่ในโลกนี้ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
* I loved you * * the same way I do * * but I've got so much wickedness and sin * * my name is pearl * * and I love you * * the best way I know how ** I loved you * * the same way I do * * but I've got so much wickedness and sin * Pilot (2009)
"against spiritual wickedness in high places."ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่ว ในสถานฟ้าอากาศ" The Name Game (2013)
You weep for mercy when you've lived lives of wickedness and pride.คุณร้องขอความเมตตา เมื่อลูกอยู่ในโลกแห่งความชั่วร้ายและโอหัง Outbreak (2013)
The wickedness is not just in them.ความชั่วไม่ได้มีเเค่พวกเขา Noah (2014)
He showed you the wickedness of man and knew you would not look away.พระองค์แสดงให้ท่านเห็นความเลวของมนุษย์ และรู้ว่าท่านมองข้ามไป Noah (2014)
What you saw was the wickedness and evil that laid beneath it.ที่คุณเห็น... คือความเลวร้ายที่ซ่อนอยู่ใต้ล่าง Urge (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wickednessHe cloaks his wickedness under a smiling face.
wickednessHe's capable of wickedness of any kind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเลวทราม(n) wickedness, See also: badness, immorality, depravity, Syn. ความต่ำช้า, ความชั่วช้า, Example: ทุกคนรู้จักความเลวทรามของมันดี แต่มันก็ยังลอยหน้าอยู่ได้, Thai Definition: ความไม่ดี, การกระทำชั่วช้าเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรม
ความต่ำช้า(n) wickedness, See also: badness, Syn. ความเลวทราม, ความชั่วช้า, Ant. ความดี, Example: ดิฉันไม่เคยคิดอะไรที่มันเป็นการทำร้ายทำลายหรือเป็นความต่ำช้าแบบนั้นหรอก
ความโหดร้าย(n) ferocity, See also: wickedness, cruelness, Syn. ความร้ายกาจ, Example: เบี้ยวต้องกล้ำกลืนรันทดใจกับความโหดร้ายที่พ่อและทุกคนหยิบยื่นให้
สิ่งชั่วร้าย(n) evil, See also: wickedness, iniquity, Syn. สิ่งเลวร้าย, Example: คนโบราณเชื่อว่าดาวหางเป็นสิ่งชั่วร้ายที่กระจายเชื้อโรคและสงครามลงมา, Thai Definition: สิ่งที่ไม่ดีที่อาจนำความเดือดร้อนเสียหายมาให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรม[kam] (n) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune  FR: mauvaise action [ f ]
ความชั่วช้า[khwām chūachā] (n) EN: wickedness ; depravity
ความชั่วร้าย[khwām chūarāi] (n) EN: malignance ; vice ; wickedness ; viciousness ; atrocity ; evilness ; harm ; badness  FR: méchanceté [ f ] ; malveillance [ f ]
ความโหดร้าย[khwām hōtrāi] (n) EN: ferocity ; wickedness ; cruelness  FR: cruauté [ f[ ; atrocité [ f ]
ความเลวทราม[khwām lēosām] (n) EN: wickedness
ความต่ำช้า[khwām tamchā] (n) EN: wickedness ; vileness

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WICKEDNESS W IH1 K AH0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wickedness (n) wˈɪkɪdnɪs (w i1 k i d n i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶德[è dé, ㄜˋ ㄉㄜˊ, / ] wickedness; evil behavior [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪行[あくぎょう;あっこう, akugyou ; akkou] (n) misdeed; wrongdoing; wickedness [Add to Longdo]
悪事[あくじ, akuji] (n) evil deed; crime; wickedness; (P) [Add to Longdo]
横道[よこみち, yokomichi] (n) wickedness; evil; iniquity; wrongness [Add to Longdo]
横様[よこざま;よこさま, yokozama ; yokosama] (adj-na, n) wickedness; sideways; unreasonable [Add to Longdo]
禍;曲[まが, maga] (n) (arch) wickedness; evil; calamity; disaster [Add to Longdo]
姦悪;奸悪[かんあく, kan'aku] (adj-na, n) (1) wickedness; (2) wicked person [Add to Longdo]
凶;兇[きょう, kyou] (n) (1) bad luck; bad fortune; (2) evil; wickedness [Add to Longdo]
曲悪[きょくあく, kyokuaku] (n) wickedness [Add to Longdo]
曲事[くせごと, kusegoto] (n) wickedness; injustice [Add to Longdo]
極道;獄道[ごくどう, gokudou] (adj-na) (1) wicked; evil; profligate; immoral; (n) (2) wickedness; evildoing; (3) (See やくざ) organized crime; yakuza; underworld [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wickedness \Wick"ed*ness\, n.
   1. The quality or state of being wicked; departure from the
    rules of the divine or the moral law; evil disposition or
    practices; immorality; depravity; sinfulness.
    [1913 Webster]
 
       God saw that the wickedness of man was great. --Gen.
                          vi. 5.
    [1913 Webster]
 
       Their inward part is very wickedness. --Ps. v. 9.
    [1913 Webster]
 
   2. A wicked thing or act; crime; sin; iniquity.
    [1913 Webster]
 
       I'll never care what wickedness I do,
       If this man comes to good.      --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wickedness
   n 1: morally objectionable behavior [syn: {evil}, {immorality},
      {wickedness}, {iniquity}]
   2: absence of moral or spiritual values; "the powers of
     darkness" [syn: {iniquity}, {wickedness}, {darkness}, {dark}]
   3: the quality of being wicked [syn: {nefariousness},
     {wickedness}, {vileness}, {ugliness}]
   4: estrangement from god [syn: {sin}, {sinfulness},
     {wickedness}]
   5: the quality of being disgusting to the senses or emotions;
     "the vileness of his language surprised us" [syn:
     {loathsomeness}, {repulsiveness}, {sliminess}, {vileness},
     {lousiness}, {wickedness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top