ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -千-, *千*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[千, qiān, ㄑㄧㄢ] thousand; many, numerous; very
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 599

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiān, ㄑㄧㄢ, ] thousand [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, / ] a swing [Add to Longdo]
[jǐ qiān, ㄐㄧˇ ㄑㄧㄢ, / ] several thousand, #7,346 [Add to Longdo]
[qiān wǎ, ㄑㄧㄢ ㄨㄚˇ, ] kilowatt (unit of electric power), #8,218 [Add to Longdo]
方百计[qiān fāng bǎi jì, ㄑㄧㄢ ㄈㄤ ㄅㄞˇ ㄐㄧˋ, / ] lit. thousand ways, a hundred plans (成语 saw); by every possible means, #9,953 [Add to Longdo]
[qiān kè, ㄑㄧㄢ ㄎㄜˋ, ] kilogram, #13,775 [Add to Longdo]
上万[chéng qiān shàng wàn, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄕㄤˋ ㄨㄢˋ, / ] by the thousands and tens of thousands, #14,535 [Add to Longdo]
[qiān mǐ, ㄑㄧㄢ ㄇㄧˇ, ] kilometer, #17,210 [Add to Longdo]
[qiān jīn, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, ] thousand jin 斤 (pounds) of gold; money and riches; (honorific) invaluable (support); (honorific) your daughter, #18,555 [Add to Longdo]
家万户[qiān jiā wàn hù, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄚ ㄨㄢˋ ㄏㄨˋ, / ] (saying) every family, #21,136 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ち, chi] (n) หนึ่งพัน, จำนวนมาก
[ちば, chiba] (n name) จังหวัดชิบะ อยู่ทางตะวันตกของกรุงโตเกียว, เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
差万別[せんさばんべつ, sensabanbetsu] (vi vt) แตกต่างกันนานา
[せん, sen, sen , sen] (n ) พัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せん(P);ち, sen (P); chi] (num) 1,000; thousand; (P) [Add to Longdo]
々に;[ちぢに, chidini] (adv) in pieces [Add to Longdo]
一夜[せんいちや, sen'ichiya] (n) Thousand and One Nights [Add to Longdo]
羽鶴[せんばづる, senbaduru] (n) (string of) many (traditionally 1000) paper cranes [Add to Longdo]
円札[せんえんさつ, sen'ensatsu] (n) 1,000 Yen bill; (P) [Add to Longdo]
[せんおく, sen'oku] (n) (1) 100,000,000,000; hundred billion; (obs) hundred milliard (British); (2) many [Add to Longdo]
[せんけ, senke] (n) Senke school of tea ceremony [Add to Longdo]
客万来[せんかくばんらい;せんきゃくばんらい, senkakubanrai ; senkyakubanrai] (n) flood of customers; (doing) a roaring business [Add to Longdo]
筋;すじ[せんすじ, sensuji] (n) striped pattern (textiles, pottery) [Add to Longdo]
金の裘は一狐の腋に非ず[せんきんのきゅうはいっこのえきにあらず, senkinnokyuuhaikkonoekiniarazu] (exp) an expensive fur coat will not be made with a single fox alone; to rule a country requires many great men [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How much did it cost?" "It cost me a thousand yen."「それはいくらかかりましたか」「円かかりました」
Chizuko said, "A crane is supposed to live for one thousand years."「鶴は年生きるのよ」とチズコは言った。 [F]
Ten million yen will be ample for the project.万円あればその計画には十分だろう。
Five thousand dollars is a large sum of money.ドルというのは、多額なお金だ。
Five thousand yen is enough to buy this dictionary.円あればこの辞書を買うのに十分だ。
All those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.あいつは海だから、取り引き相手としてはかなり手強いぞ。 [M]
I can hardly wait till I see you.あなたのお帰りを一日秋の思いでお待ちしています。
That restaurant prepares two thousand meals every day.あのレストランは毎日二食じゅんびしている。
That inn is 5,000 yen a night, meals excluded.あの民宿なら、素泊まり5円だよ。
You always ask me to join your team because you need one more guy. Come on - just once I'd like you to say it's because I alone am worth ten of them - even if it is a lie.いつも、いつも員数合わせなどと言われないで、たまには嘘でも良いから一騎当の兵と言ってほしいよ。
At last a chance in a million arrived.いよいよ載一遇のチャンスがめぐってきた。
How does it happen that you were not eaten up with all those hundreds and trillions of cats?おまえはどうして、百匹のねこ、匹のねこ、百万匹、一億、一兆匹のねこといっしょに、食べられてしまわなかったのだね。?

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- He gets $5,000 on delivery.[JA] - 駄賃は5ドルだ Purple Noon (1960)
There must be thousands here. Yeah, probably 100,000.[JA] 何ドルもあるわ Too Late for Tears (1949)
_[CN] 北极光 5.025 Most Likely to... (2014)
At 618 lire to the dollar, that makes 927,000 lire.[JA] 1ドルで618リラで - 92万7リラになります Purple Noon (1960)
I made 27 grand last year selling' marmalade.[JA] 去年は2万7ドル売った 12 Angry Men (1957)
It's not enough. The stuff you've got of mine is worth thousands.[JA] 足りん 俺の機械で 何ドルも儲けたろ He Walked by Night (1948)
My swearing boss said.[CN] 是真万确的事吧 Episode #1.2 (2004)
I won't go back to San Francisco and he won't get his $5,000.[JA] "だが俺がサンフランシスコへ帰らなきゃ 5ドルは入らない" Purple Noon (1960)
"You mustn't let it happen![CN] "你万不能让这件事发生! The Phantom Carriage (1921)
How much?[CN] 五 Sex and Zen II (1996)
"No, you mustn't do that!"[CN] "不,你万不能那样做!" The Phantom Carriage (1921)
"lt wouldn't do for her husband to see her should he come."[CN] 如果 她丈夫来了,万不能发现她在这儿" The Phantom Carriage (1921)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ち, chi] tausend [Add to Longdo]
円札[せんえんさつ, sen'ensatsu] 1000-Yen-Schein [Add to Longdo]
[ちば, chiba] (Praefektur_oestlich_von_Tokyo) [Add to Longdo]
[せんり, senri] tausend_RI, (grosse) Entfernung [Add to Longdo]
里眼[せんりがん, senrigan] Hellsehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top