Search result for

(54 entries)
(0.1752 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -千-, *千*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ち, chi] (n) หนึ่งพัน, จำนวนมาก
[ちば, chiba] (n name) จังหวัดชิบะ อยู่ทางตะวันตกของกรุงโตเกียว, เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
差万別[せんさばんべつ, sensabanbetsu] (vi vt) แตกต่างกันนานา
[せん, sen, sen , sen] (n ) พัน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[千, qiān, ㄑㄧㄢ] thousand; many, numerous; very
Radical: Decomposition: 丿 (piě ㄆㄧㄝˇ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 599

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せん(P);ち, sen (P); chi] (num) 1,000; thousand; (P) [Add to Longdo]
々に;[ちぢに, chidini] (adv) in pieces [Add to Longdo]
一夜[せんいちや, sen'ichiya] (n) Thousand and One Nights [Add to Longdo]
羽鶴[せんばづる, senbaduru] (n) (string of) many (traditionally 1000) paper cranes [Add to Longdo]
円札[せんえんさつ, sen'ensatsu] (n) 1,000 Yen bill; (P) [Add to Longdo]
[せんおく, sen'oku] (n) (1) 100,000,000,000; hundred billion; (obs) hundred milliard (British); (2) many [Add to Longdo]
[せんけ, senke] (n) Senke school of tea ceremony [Add to Longdo]
客万来[せんかくばんらい;せんきゃくばんらい, senkakubanrai ; senkyakubanrai] (n) flood of customers; (doing) a roaring business [Add to Longdo]
筋;すじ[せんすじ, sensuji] (n) striped pattern (textiles, pottery) [Add to Longdo]
金の裘は一狐の腋に非ず[せんきんのきゅうはいっこのえきにあらず, senkinnokyuuhaikkonoekiniarazu] (exp) an expensive fur coat will not be made with a single fox alone; to rule a country requires many great men [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiān wǎ, ㄑㄧㄢ ㄨㄚˇ, ] kilowatt (unit of electric power), #8,218 [Add to Longdo]
方百计[qiān fāng bǎi jì, ㄑㄧㄢ ㄈㄤ ㄅㄞˇ ㄐㄧˋ, / ] lit. thousand ways, a hundred plans (成语 saw); by every possible means, #9,953 [Add to Longdo]
[qiān kè, ㄑㄧㄢ ㄎㄜˋ, ] kilogram, #13,775 [Add to Longdo]
[qiān mǐ, ㄑㄧㄢ ㄇㄧˇ, ] kilometer, #17,210 [Add to Longdo]
[qiān jīn, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, ] thousand jin 斤 (pounds) of gold; money and riches; (honorific) invaluable (support); (honorific) your daughter, #18,555 [Add to Longdo]
家万户[qiān jiā wàn hù, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄚ ㄨㄢˋ ㄏㄨˋ, / ] (saying) every family, #21,136 [Add to Longdo]
辛万苦[qiān xīn wàn kǔ, ㄑㄧㄢ ㄒㄧㄣ ㄨㄢˋ ㄎㄨˇ, / ] untold hardships (set phrase), #26,870 [Add to Longdo]
军万马[qiān jūn wàn mǎ, ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ ㄨㄢˋ ㄇㄚˇ, / ] magnificent army with thousands of men and horses (成语 saw); impressive display of manpower; all the King's horses and all the King's men, #27,795 [Add to Longdo]
岛湖[Qiān dǎo hú, ㄑㄧㄢ ㄉㄠˇ ㄏㄨˊ, / ] Qiandao Lake, #28,650 [Add to Longdo]
篇一律[qiān piān yī lǜ, ㄑㄧㄢ ㄆㄧㄢ ㄧ ㄌㄩˋ, ] thousand articles, same rule (成语 saw); stereotyped and repetitive; once you've seen one, you've seen them all, #30,146 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How much did it cost?" "It cost me a thousand yen."「それはいくらかかりましたか」「円かかりました」
Chizuko said, "A crane is supposed to live for one thousand years."「鶴は年生きるのよ」とチズコは言った。 [F]
Ten million yen will be ample for the project.万円あればその計画には十分だろう。
Five thousand dollars is a large sum of money.ドルというのは、多額なお金だ。
Five thousand yen is enough to buy this dictionary.円あればこの辞書を買うのに十分だ。
All those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.あいつは海だから、取り引き相手としてはかなり手強いぞ。 [M]
I can hardly wait till I see you.あなたのお帰りを一日秋の思いでお待ちしています。
That restaurant prepares two thousand meals every day.あのレストランは毎日二食じゅんびしている。
That inn is 5,000 yen a night, meals excluded.あの民宿なら、素泊まり5円だよ。
You always ask me to join your team because you need one more guy. Come on - just once I'd like you to say it's because I alone am worth ten of them - even if it is a lie.いつも、いつも員数合わせなどと言われないで、たまには嘘でも良いから一騎当の兵と言ってほしいよ。
At last a chance in a million arrived.いよいよ載一遇のチャンスがめぐってきた。
How does it happen that you were not eaten up with all those hundreds and trillions of cats?おまえはどうして、百匹のねこ、匹のねこ、百万匹、一億、一兆匹のねこといっしょに、食べられてしまわなかったのだね。?

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the near future, the whole world will know the name Shin Michima.[CN] 从名气、销售量、预约状况 还有数据看来 初版的三本就很足够了 Appeal (2017)
The committee head, Mr. Chiba, spoke very highly of your work.[JA] (記者) 選考委員長の葉先生も 大絶賛でしたね Appeal (2017)
The currently popular novel, Drifting Emotions, authored by the novelist, Shin Michima, who Nanaka lived with, is predicted to sell over one million copies.[CN] 聚集了影迷、演员及电影工作者等 超过四人出席 对于菜菜果的早逝感到惋惜 Reason (2017)
They pay me one million yen a month in rent.[CN] 字幕翻译: 汪 Disbanded (2017)
Who wanted Nanaka killed?[CN] 杀人的男人有超过三万日元的债务 Reason (2017)
Even on the final page of the novel, we never learn the names of the characters.[JA] (葉) 小説はそのまま 最終ページを迎え 登場人物の名前すら 分からずに終わります Appeal (2017)
-Yes.[JA] (葉)ええ Appeal (2017)
To be honest, I'm disappointed every year when I read them.[CN] 叶老师 Appeal (2017)
Minami Shirakawa's life... was worth only ten million yen.[JA] 白川美波の命は たったの1万円だったんですよ Confrontation (2017)
So, you're not sure what to do with your life now.[JA] (葉(ちば)) どう生きていけばいいのか 分からないか... Confrontation (2017)
They pay me one million yen a month in rent.[CN] (《烟灰缸内的水》 《青空之上》) 字幕翻译: 汪 Ready (2017)
I'd like to say something about that.[JA] (葉) まあ そのことなんですけどね Appeal (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ち, chi] tausend [Add to Longdo]
円札[せんえんさつ, sen'ensatsu] 1000-Yen-Schein [Add to Longdo]
[ちば, chiba] (Praefektur_oestlich_von_Tokyo) [Add to Longdo]
[せんり, senri] tausend_RI, (grosse) Entfernung [Add to Longdo]
里眼[せんりがん, senrigan] Hellsehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top