ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -非-, *非*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[非, fēi, ㄈㄟ] not, negative, non-; to oppose
Radical: , Decomposition:   ?  
Etymology: [ideographic] Two bird's wings opposed; two people back-to-back, Rank: 283
[靠, kào, ㄎㄠˋ] nearby; to depend on, to lean on, to trust
Radical: , Decomposition:   告 [gào, ㄍㄠˋ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] people back-to-back, Rank: 808
[辈, bèi, ㄅㄟˋ] generation, lifetime; contemporary
Radical: , Decomposition:   非 [fēi, ㄈㄟ]  车 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [pictophonetic] wheel, Rank: 1477
[靡, mí, ㄇㄧˊ] to scatter, to disperse; to divide
Radical: , Decomposition:   麻 [, ㄇㄚˊ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] wrong, Rank: 3074

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēi, ㄈㄟ, ] non-; not-; un-; abbr. for Africa 洲; wrong; evil-doing; insist on; simply must, #470 [Add to Longdo]
[fēi cháng, ㄈㄟ ㄔㄤˊ, ] unusual; extraordinary; extreme; very; exceptional, #231 [Add to Longdo]
[bìng fēi, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄟ, / ] really isn't, #2,419 [Add to Longdo]
[fēi fǎ, ㄈㄟ ㄈㄚˇ, ] illegal, #2,452 [Add to Longdo]
[Fēi zhōu, ㄈㄟ ㄓㄡ, ] Africa, #3,542 [Add to Longdo]
[chú fēi, ㄔㄨˊ ㄈㄟ, ] only if (..., or otherwise, ...); only when; only in the case that, #5,817 [Add to Longdo]
[shì fēi, ㄕˋ ㄈㄟ, ] right and wrong; quarrel, #6,494 [Add to Longdo]
[Nán Fēi, ㄋㄢˊ ㄈㄟ, ] South Africa, #7,282 [Add to Longdo]
[fēi diǎn, ㄈㄟ ㄉㄧㄢˇ, ] atypical pneumonia; Severe Acute Respitory Syndrome; SARS, #7,311 [Add to Longdo]
[wú fēi, ㄨˊ ㄈㄟ, / ] only; nothing else, #9,549 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひこう, hikou] (n) ความเหลวไหล การกระทำผิด การไม่ชำระหนี้ กระทำผิดกฎหมายเด็ก
[ひなん, hinan] (vi, vt) ตำหนิ, ต่อว่า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ひりき, hiriki] (n) ไม่มีแรง , หมดแรง
可逆圧縮[ひかぎゃくあっしゅく, hikagyakuasshuku] (n) เป็นศัพท์ทางเทคนิค เกี่ยวข้องกับการบีบอัดข้อมูล จากภาษาอังกฤษว่า Lossy Compression คือ ข้อมูลก่อนการบีบอัดและหลังจากคลายการบีบอัดคืนกลับมา ข้อมูลที่ได้จะมีบางส่วนผิดเพี้ยนไป ดู Lossless Compression, See also: R. 可逆圧縮

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
合法[ひごうほう, higouhou] TH: ผิดกฎหมาย  EN: illegal
合法[ひごうほう, higouhou] TH: ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  EN: unlawful (an)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひ, hi] (n) (1) fault; error; mistake; (2) going poorly; being disadvantageous; being unfavorable; (pref) (3) un-; non-; an-; (P) [Add to Longdo]
0復帰0記録[ひゼロふっきゼロきろく, hi zero fukki zero kiroku] (n) {comp} non-return-to-zero change-on-zeros recording; NRZ-0 [Add to Longdo]
0復帰1記録[ひゼロふっきいちきろく, hi zero fukkiichikiroku] (n) (1) {comp} non-return-to-zero change-on-ones recording; NRZ-1; (2) non-return-to-zero (mark) recording; NRZ(M) [Add to Longdo]
SGMLデータ実体[ひエスジーエムエルデータじったい, hi esuji-emuerude-ta jittai] (n) {comp} non-SGML data entity [Add to Longdo]
SGML文字[ひエスジーエムエルもじ, hi esuji-emueru moji] (n) {comp} non-SGML character [Add to Longdo]
[あらず, arazu] (exp) (1) (arch) it is not so; (2) no; never mind [Add to Longdo]
ずんば[あらずんば, arazunba] (exp) (arch) (See ず) if not [Add to Longdo]
[ひと, hito] (n,vs) condemning; denouncing [Add to Longdo]
の打ち所がない;の打ち所が無い;の打ちどころがない;の打ちどころが無い[ひのうちどころがない, hinouchidokoroganai] (exp,adj-i) impeccable; unimpeachable; cannot be faulted; faultless; perfect [Add to Longdo]
を悟る[ひをさとる, hiwosatoru] (exp,v5r) to realize one's error; to realize one's errors [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How about playing catch?" "Sure, why not?"「キャッチボールしようか」「よし、是やろう」
The EC countries have a huge stake in the talks.EC諸国はこの会談に常に大きな利害関係をもっています。
There's a man at the door who wants to see you at all costs.あなたに是お会いしたいという人が玄関に来ています。
Your question is very hard to answer.あなたの質問は答えるのが常に難しい。
We do need your advice.あなたの助言が是とも必要だ。
Your prompt reply is urgently required.あなたの迅速な返事が是とも必要です。
That football player is gigantic.あのフットボール選手は常に大きい。
That song is very popular with young people.あの歌は若い人達に常に人気がある。
That Kabuki actor is very popular with young people.あの歌舞伎役者は若い人達に常に人気がある。
My year in Africa was a very educational experience in many ways.アフリカで過ごした1年は多くの点で常にためになる経験だった。
The American Government declared a state of emergency.アメリカ政府は常事態宣言を行った。
Arabic is a very important language.アラビア語は常に重要な言葉です。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is getting us to a very important conclusion.[JP] これは常に重要な結論を もたらすことになります And Then There Were None (1945)
For close on 20 years now I've been constantly... . ..and I hope dispassionately, considering this very problem.[JP] 20年近い、この孤独な 惑星で私は・・ ・・絶えず、常に冷静に その問題を考えていたのだ Forbidden Planet (1956)
Very smooth.[CN] 常受用 Urban Legends: Bloody Mary (2005)
I can see that was probably very clever, but I don't seem to understand it.[JP] それは常に巧みな表現だと思いますが 私には理解できません Forbidden Planet (1956)
Of course, you must make allowances for my daughter, gentlemen.[JP] 当然のことだが、君達は 私の娘の礼を考慮して欲しい Forbidden Planet (1956)
It's lovely.[CN] 常可愛 White Wedding (2011)
Very good.[CN] 常好. The Emperor's Club (2002)
It was very potent. She must have died immediately.[JP] 常に強力なもの 即死だったろう And Then There Were None (1945)
Very.[CN] 常好 Men in Hope (2011)
. ..this planet was the home of a mighty and noble race of beings...[JP] この惑星には、常に強力で 高貴な存在が住んでいた・・ Forbidden Planet (1956)
Stupid.[CN] 常愚笨 Never Sleep Again: The Elm Street Legacy (2010)
He could quite easily topple this house off its foundation.[JP] 彼なら、常に簡単に この家の基礎ごと倒すだろう Forbidden Planet (1956)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
SGMLデータ実体[ひSGMLデータじったい, hi SGML de-ta jittai] non-SGML data entity [Add to Longdo]
SGML文字[ひSGMLもじ, hi SGML moji] non-SGML character [Add to Longdo]
アクティブ化[ひアクティブか, hi akuteibu ka] deactivate [Add to Longdo]
アルファベット[ひアルファベット, hi arufabetto] non-alphabetic, non-alphanumeric [Add to Longdo]
クライアント[ひクライアント, hi kuraianto] non-client [Add to Longdo]
シールド[ひシールド, hi shi-rudo] unshielded [Add to Longdo]
シールドより対線[ひシールドよりたいせん, hi shi-rudo yoritaisen] Unshielded Twisted Pair, UTP [Add to Longdo]
ゼロ復帰0記録[ひぜろふっき0きろく, hizerofukki 0 kiroku] non-return-to-zero change-on-zeros recording, NRZ-0 (abbr.) [Add to Longdo]
ゼロ復帰1記録[ひぜろふっき1きろく, hizerofukki 1 kiroku] non-return-to-zero change-on-ones recording, NRZ-1 (abbr.), non-return-to-zero (mark) recording, NRZ(M)(abbr.) [Add to Longdo]
ゼロ復帰マーク記録[ひぜろふっきマークきろく, hizerofukki ma-ku kiroku] non-return-to-zero change-on-ones recording, NRZ-1 (abbr.), non-return-to-zero (mark) recording, NRZ(M)(abbr.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひ, hi] FEHLER, (Praefix [Add to Longdo]
人間的[ひにんげんてき, hiningenteki] unmenschlich [Add to Longdo]
公開[ひこうかい, hikoukai] privat, nicht_oeffentlich [Add to Longdo]
合法[ひごうほう, higouhou] ungesetzlich, illegal [Add to Longdo]
常事態[ひじょうじたい, hijoujitai] Notstand, Ausnahmezustand [Add to Longdo]
常口[ひじょうぐち, hijouguchi] Notausgang [Add to Longdo]
[ひれい, hirei] Unhoeflichkeit [Add to Longdo]
[ひなん, hinan] Tadel, Vorwurf [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top