ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -論-, *論*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[論, lùn, ㄌㄨㄣˋ] debate; discussion
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  侖 (lún ㄌㄨㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] Speech 言 that explains the logic 侖; 侖 also provides the pronunciation,  Rank: 5,326

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lún, ㄌㄨㄣˊ, / ] the Analects (of Confucius), #2,446 [Add to Longdo]
[lùn, ㄌㄨㄣˋ, / ] by the; per; discuss; theory; to talk (about); to discuss, #2,446 [Add to Longdo]
理论[lǐ lùn, ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] theory, #894 [Add to Longdo]
无论[wú lùn, ㄨˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] no matter what or how; regardless of whether..., #1,051 [Add to Longdo]
讨论[tǎo lùn, ㄊㄠˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] to discuss; to talk over, #1,085 [Add to Longdo]
评论[píng lùn, ㄆㄧㄥˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] comment; to comment on; to discuss; commentary, #1,399 [Add to Longdo]
论坛[lùn tán, ㄌㄨㄣˋ ㄊㄢˊ, / ] forum (for discussion), #1,958 [Add to Longdo]
结论[jié lùn, ㄐㄧㄝˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] (reach a) conclusion; verdict, #3,107 [Add to Longdo]
不论[bù lùn, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] whatever; no matter what (who, how etc); regardless of; not to discuss, #3,743 [Add to Longdo]
论文[lùn wén, ㄌㄨㄣˋ ㄨㄣˊ, / ] paper; treatise; thesis, #4,126 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ろんぶん, ronbun] (n ) วิทยานิพนธ์ สารานิพนธ์ งานเขียน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ろん, ron] (n) (1) argument; discussion; dispute; controversy; discourse; debate; (2) theory; doctrine; (3) essay; treatise; comment [Add to Longdo]
[あげつらう, agetsurau] (v5u,vt) (1) (uk) to discuss; (2) to find fault with; to criticize; to criticise [Add to Longdo]
じる[ろんじる, ronjiru] (v1,vt) (See ずる) to argue; to discuss; to debate; (P) [Add to Longdo]
じ尽くす[ろんじつくす, ronjitsukusu] (v5s) to deal exhaustively with; (P) [Add to Longdo]
ずる[ろんずる, ronzuru] (vz,vt) (See じる) to argue; to discuss; to debate; (P) [Add to Longdo]
より証拠[ろんよりしょうこ, ronyorishouko] (exp) the proof of the pudding is in the eating (lit [Add to Longdo]
を俟たない;をまたない[ろんをまたない, ronwomatanai] (exp) needless to say; it goes without saying [Add to Longdo]
[ろんがい, rongai] (adj-na,n,adj-no) out of the question; (P) [Add to Longdo]
[ろんぎ, rongi] (n,vs,adj-no) discussion; argument; debate; (P) [Add to Longdo]
[ろんきつ, ronkitsu] (n,vs) criticism [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The purpose of a conclusion is to sum up the main points of the essay.「結」の目的は文の主要な点を要約することだ。
"Is the essay ready?" "No, I'm sorry. I haven't finished writing it yet."文できましたか」「いや、残念ですが、まだ書き終えていません」
Ten years ago his theory would not have been generally accepted.10年前だったら、彼の理も一般的に認められるということはなかったでしょう。
Hanson is wrong when he states international economic developments led to great migrations of labour in the seventeenth century.17世紀に国際経済の発展が労働力の大移動を導いたとハンセンが述べているが、これは誤りである。
A quarrel estranged one boy from the other.2人の少年は口がもとで不和になった。
The second argument deals with the naturalization of foreign workers in Japan.2番目の議は日本の外国人労働者の帰化に関するものである。
After three hours of discussion we got nowhere.3時間議したが、我々は話がまとまらなかった。
Far from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.IQの低さの原因を人種に求めるという議駁するどころか、リンのデータはそれを事実上補強することになっている。
We associate the name of Einstein with the theory of relativity.アインシュタインという名から私達は相対性理を連想する。
We associate Einstein with the theory of relativity.アインシュタインといえば相対性理を思い出す。
Theoretical physics was kid stuff to Einstein, but he couldn't figure out his income tax.アインシュタインにとって理物理学は遊びのようなものだったが、そんな彼も税金の計算となるとからきし駄目だった。
Einstein's theory of relativity is Greek to me.アインシュタインの相対性理は私にはちんぷんかんぷんだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everywhere, life is a melody Everywhere, it's wine and romance[CN] 無在哪 À Nous la Liberté (1931)
Conclusion: Owen is the one who has not committed any past crimes.[JA] ゆえに結、オウエンは 過去の犯罪に関わりない者である And Then There Were None (1945)
Or not?[JA] 何か反は? Clear (2016)
- We've come to the conclusion the doctor and I, that this whole story is a game of the mind.[JA] 先生と私は結に達した 全体が心理ゲームであると And Then There Were None (1945)
This is getting us to a very important conclusion.[JA] これは非常に重要な結を もたらすことになります And Then There Were None (1945)
Everywhere, if you take a chance,[CN] 無在哪 À Nous la Liberté (1931)
I'm not going to argue with you, sir. But what makes you think ...[JA] 議するつもりはございません でもなぜそうしたお考えが And Then There Were None (1945)
- Gentlemen, I have come to the conclusion that the invisible Mr Owen is hiding somewhere on this island.[JA] 諸君、結するにいたりましたぞ 見えないオウエンは 島のどこかに隠れている And Then There Were None (1945)
Everywhere, life is a melody[CN] 無在哪 À Nous la Liberté (1931)
Certainly.[JA] 勿 Sherlock Holmes (2009)
Rad.[JA] 急進 RAM (2014)
You might try to hide among my clan, behind the altars of God, or at the end of the world[CN] 無你躲在我們一族的背後 還是躲到世界盡頭的眾神的神壇 Die Nibelungen: Siegfried (1924)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ろんぶん, ronbun] article [Add to Longdo]
文集[ろんぶんしゅう, ronbunshuu] collection [Add to Longdo]
[ろんり, ronri] logical (a-no) [Add to Longdo]
理けた送り[ろんりけたおくり, ronriketaokuri] logical shift, logic shift [Add to Longdo]
理アドレス[ろんりアドレス, ronri adoresu] logical address [Add to Longdo]
理ゲート[ろんりゲート, ronri ge-to] logic gate [Add to Longdo]
理コントローラ[りろんコントローラ, riron kontoro-ra] logical controller [Add to Longdo]
理ドライブ[ろんりドライブ, ronri doraibu] logical drive [Add to Longdo]
理ノード[ろんりノード, ronri no-do] logical node [Add to Longdo]
理パス[ろんりパス, ronri pasu] logical path [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ろん, ron] EROERTERUNG, ARGUMENT, THESE, ABHANDLUNG [Add to Longdo]
じ尽くす[ろんじつくす, ronjitsukusu] erschoepfend_eroertern [Add to Longdo]
[ろんそう, ronsou] Polemik, Auseinandersetzung [Add to Longdo]
[ろんきょ, ronkyo] Grundlage_der_Beweisfuehrung [Add to Longdo]
[ろんぶん, ronbun] Abhandlung, Aufsatz [Add to Longdo]
[ろんし, ronshi] Argument, Argumentation [Add to Longdo]
[ろんり, ronri] Logik [Add to Longdo]
[ろんきゅう, ronkyuu] gruendlich_eroertern [Add to Longdo]
[ろんぴょう, ronpyou] Kritik [Add to Longdo]
[ろんぎ, rongi] Diskussion, Eroerterung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top