ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blunder

B L AH1 N D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blunder-, *blunder*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blunder(n) การทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงเนื่องจากความสะเพร่า, Syn. gaffe
blunder(vi) เดินงุ่มง่าม, Syn. stumble
blunder out(phrv) เผยความลับโดยไม่ไตร่ตรอง, See also: แพร่งพรายความลับ, Syn. blurt out
blunderbuss(n) ปืนสั้นที่มีปากกระบอกใหญ่
blunder away(phrv) สูญเสียเพราะทำผิดพลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blunder(บลัน'เดอะ) { blundered, blundering, blunders } n. ความผิดพลาด -v. ทำผิดพลาด, เดินเซ่อ, งุ่มง่าม, ซุ่มซ่าม, พูดออกมาอย่างโง่, แพร่งพรายออกมา, See also: blunderer n. ดูblunder blunderful adj. ดูblunder blundering บลัน'เดอริง adj. ซึ่งทำผิดพลาดได้ง่

English-Thai: Nontri Dictionary
blunder(n) ความผิดพลาด, ความซุ่มซ่าม, ความเซ่อ
blunder(vi) ทำพลาด, ซุ่มซ่าม, เดินเซ่อ
blunder(vt) พูดโง่ๆ, แพร่งพราย
blunderbuss(n) ปืนปากแตร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Compensating for a technical blunder by a tech guy...PRYZWARRA: This is a digitaI recreation. Deja Vu (2006)
Next, the Invisible Woman's greatest fashion blunders and an impromptu dance routine from former scientist Reed Richards.ต่อไป, มนุษย์ล่องหน กับความซุ่มซ่ามครั้งใหญ่ ...และลีลาการเต้นของ \นักวิทยาศาสตร์ รีด ริชาร์ด Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
The first boy blunder had some manners.เจ้างั่งมหัศจรรย์นิสัยเสีย Batman: Under the Red Hood (2010)
Most people blunder round this city and all they see are streets and shops and cars.คนส่วนมากเดินไปทั่วเมือง พวกเขามองเห็นแค่ ถนน ร้านค้า รถยนต์ A Study in Pink (2010)
So put Weiner as worst political blunder and worst photo.งั้นให้เรื่องของเวียนเนอร์เป็นเรื่องทางการเมืองที่แย่ที่สุดเถอะ The End of the Affair? (2012)
I wouldn't let you wave your blunders around like a victory flag.ข้าไม่ปล่อยให้เจ้าอวดโง่อย่างนั้นแน่ Walk of Punishment (2013)
My blunder sent Tywin's mad dog scurrying back to Casterly Rock with his tail between his legs.ความโง่ข้าเนี่ยแหละ ที่ส่งหมาบ้าของไทวิน เผ่นหางจุกตูดกลับปราการหินคาสเทอร์ลี Walk of Punishment (2013)
I expected this kind of blunder from mr. Queen, ฉันอยากจะให้ไอ้ความผิดพลาดนี่มันมาจากมิสเตอร์ควีน Left Behind (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blunderA-ha-ha-ha! What a blunder!
blunderAs a result of his carelessness, he made a serious blunder.
blunderHe made ten blunders in as many lines.
blunderHe pleaded for me when I made a blunder.
blunderHe was guilty of a blunder.
blunderI am not responsible to you for my blunder.
blunderShe guilty of a grave blunder.
blunderThe boss called him down for his blunders.
blunderWhat was she doing when she made that blunder?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลาด(v) fail, See also: blunder, err, Syn. ผิดพลาด, Example: งานนี้กลยุทธ์ต่างๆ นานาก็คงจะงัดออกมาใช้กันอย่างชนิดพลาดไม่ได้ทีเดียว, Thai Definition: ผิดพลาด เพราะไม่รู้เท่าหรือเชื่อตัวเองเกินไปเป็นต้น
เพลี่ยง(v) blunder, See also: be beaten, make a mistake, Syn. พลาด, เพลี่ยงพล้ำ, Example: งานนี้เขาเพลี่ยงไปอย่างที่จะโทษใครไม่ได้เลย, Thai Definition: พลาดไปเพราะเสียรู้, พลาดท่าเสียที
ถลากถลำ(adv) careless, See also: blunder, heedless, thoughtless, continually making mistakes, Syn. พลั้งพลาด, ถลำถลาก, Thai Definition: พลั้งๆ พลาดๆ (ใช้แก่กริยาพูด)
ถลำตัว(v) blunder, See also: strip off the right track, go to far, move a wrong way, take a wrong step, Syn. หลวมตัว, Example: เขาถลำตัวเข้าไปมากเกินเลยติดกับ
ถลำถลาก(v) be careless, See also: blunder, be heedless, be thoughtless, Syn. ถลากถลำ, Thai Definition: พลั้งๆ พลาดๆ (ใช้แก่กริยาพูด)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อบกพร่อง[khø bokphrǿng] (n, exp) EN: fault ; flaw ; error ; blunder ; defect ; weakness ; drawback ; shortcoming
ข้อผิดพลาด[khøphitphlāt] (n) EN: error ; mistake ; blunder ; failing ; bungle  FR: erreur [ f ] ; bévue [ f ]
ผิด[phit] (n) EN: mistake ; error ; fault ; blunder  FR: erreur [ f ] ; faute [ f ] ; bourde [ f ]
พลั้ง[phlang] (v) EN: make a slip of the tongue ; make an indiscreet remark ; blunder ; make a mistake  FR: se tromper ; commettre un impair
พลาด[phlāt] (v) EN: fail ; make a mistake ; err ; be inaccurate ; blunder  FR: rater ; échouer ; louper (fam.) ; commettre une erreur ; gaffer (fam.)
พลาดพลั้ง[phlātphlang] (v, exp) EN: err ; make a mistake ; make a wrong step ; blunder ; make a blunder
ปล่อยไก่[plǿi kai] (v, exp) EN: make a fool of oneself ; manifest one's stupidity ; make a faux pas ; make a blunder ; make a gaffe ; pull a boner  FR: gaffer ; commettre une bévue ; faire une gaffe (fam.) ; faire une boulette (fig. - fam.)
ซุ่มซ่าม[sumsām] (adj) EN: faltering ; blundering ; blind ; ignorant ; clumsy  FR: maladroit ; malhabile
ถลำ[thalam] (v) EN: slip ; trip ; blunder; take a false step ; make a mistake ; break into; intrude; act or move recklessly
ถลำถลาก[thalamthalāk] (v) EN: be careless ; blunder ; be heedless ; be thoughtless

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BLUNDER B L AH1 N D ER0
BLUNDERS B L AH1 N D ER0 Z
BLUNDERED B L AH1 N D ER0 D
BLUNDERING B L AH1 N D ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blunder (v) blˈʌndər (b l uh1 n d @ r)
blunders (v) blˈʌndəz (b l uh1 n d @ z)
blundered (v) blˈʌndəd (b l uh1 n d @ d)
blunderer (n) blˈʌndərər (b l uh1 n d @ r @ r)
blunderers (n) blˈʌndərəz (b l uh1 n d @ r @ z)
blundering (v) blˈʌndərɪŋ (b l uh1 n d @ r i ng)
blunderbuss (n) blˈʌndəbʌs (b l uh1 n d @ b uh s)
blunderbusses (n) blˈʌndəbʌsɪz (b l uh1 n d @ b uh s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大错[dà cuò, ㄉㄚˋ ㄘㄨㄛˋ, / ] blunder, #36,037 [Add to Longdo]
糊涂虫[hú tu chóng, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙ ㄔㄨㄥˊ, / ] blunderer; bungler, #95,753 [Add to Longdo]
胡涂虫[hú tu chóng, ㄏㄨˊ ㄊㄨ˙ ㄔㄨㄥˊ, ] blunderer; bungler; also written 糊涂虫 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しくじる[shikujiru] (v5r, vi) to fail; to fall through; to blunder; (P) [Add to Longdo]
ちょんぼ[chonbo] (n, vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof [Add to Longdo]
どじを踏む[どじをふむ, dojiwofumu] (exp, v5m) to bungle; to make a blunder [Add to Longdo]
へま[hema] (adj-na, n) blunder; bungle; gaffe [Add to Longdo]
へまをやる[hemawoyaru] (exp, v5r) to commit a blunder [Add to Longdo]
ドジ;どじ[doji ; doji] (adj-na, n) blunder; bungle; clumsiness [Add to Longdo]
ポカ;ぽか[poka ; poka] (n, vs) (col) blunder; (careless) mistake; error [Add to Longdo]
演じる[えんじる, enjiru] (v1, vt) to perform (a play); to play (a part); to act (a part); to commit (a blunder); (P) [Add to Longdo]
過失[かしつ, kashitsu] (n) (1) error; blunder; accident; (2) fault; defect; (P) [Add to Longdo]
間違い[まちがい, machigai] (n) (1) (See ミス・1) mistake; error; blunder; (2) accident; mishap; trouble; (3) improper conduct (e.g. between man and woman); indiscretion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blunder \Blun"der\, v. t.
   1. To cause to blunder. [Obs.] "To blunder an adversary."
    --Ditton.
    [1913 Webster]
 
   2. To do or treat in a blundering manner; to confuse.
    [1913 Webster]
 
       He blunders and confounds all these together.
                          --Stillingfleet.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blunder \Blun"der\, n.
   1. Confusion; disturbance. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A gross error or mistake, resulting from carelessness,
    stupidity, or culpable ignorance.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Blunder}, {Error}, {Mistake}, {Bull}.
 
   Usage: An error is a departure or deviation from that which
      is right or correct; as, an error of the press; an
      error of judgment. A mistake is the interchange or
      taking of one thing for another, through haste,
      inadvertence, etc.; as, a careless mistake. A blunder
      is a mistake or error of a gross kind. It supposes a
      person to flounder on in his course, from
      carelessness, ignorance, or stupidity. A bull is a
      verbal blunder containing a laughable incongruity of
      ideas.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blunder \Blun"der\, v. i. [imp. & p. p. {Blundered}; p. pr. &
   vb. n. {Blundering}.] [OE. blunderen, blondren, to stir,
   confuse, blunder; perh. allied to blend to mix, to confound
   by mixture.]
   1. To make a gross error or mistake; as, to blunder in
    writing or preparing a medical prescription. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To move in an awkward, clumsy manner; to flounder and
    stumble.
    [1913 Webster]
 
       I was never distinguished for address, and have
       often even blundered in making my bow. --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       Yet knows not how to find the uncertain place,
       And blunders on, and staggers every pace. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {To blunder on}.
    (a) To continue blundering.
    (b) To find or reach as if by an accident involving more
      or less stupidity, -- applied to something desirable;
      as, to blunder on a useful discovery.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blunder
   n 1: an embarrassing mistake [syn: {blunder}, {blooper},
      {bloomer}, {bungle}, {pratfall}, {foul-up}, {fuckup},
      {flub}, {botch}, {boner}, {boo-boo}]
   v 1: commit a faux pas or a fault or make a serious mistake; "I
      blundered during the job interview" [syn: {drop the ball},
      {sin}, {blunder}, {boob}, {goof}]
   2: make one's way clumsily or blindly; "He fumbled towards the
     door" [syn: {fumble}, {blunder}]
   3: utter impulsively; "He blurted out the secret"; "He blundered
     his stupid ideas" [syn: {blurt out}, {blurt}, {blunder out},
     {blunder}, {ejaculate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top