Search result for

leds

(1140 entries)
(6.9874 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leds-, *leds*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา leds มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *leds*)
Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
irréel (adj ) unreal, illusive
acholieacholous, acholi, absence of bile in the gall bladder (Medical)
cabillaud (n ) cod, codfish

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Lisa (n slang ) Friend with Benefit
Allaby, alibi[al-la-bi] (n vt ) An alibi is the plea or mode of defense under which a person on trial for a crime proves or attempts to prove that the person was in another place when the alleged act was committed; as, to set up an alibi; to prove an alibi.
atheoretical (adj ) Unrelated to or lacking a theoretical basis
cesspoolA filthy, disgusting, or morally corrupt place.
cheilitis (n ) Ulcerration and redness at the corners of the lips.
chelation (n ) (med) the process of removing a heavy metal from the bloodstream by means of a chelate as in treating lead or mercury poisoning The process of forming a ring by forming one or more hydrogen bonds
contextuallythe parts of a discourse that surround a word or passage and can throw light on its meaning the interrelated conditions in which something exists or occurs : environment, setting
cumulativetop up
depoliticizeless politic
English (n vi vt modal ver) การเป็นอาจารย์ที่ดีในความคิดของข้าพเจ้า
Entailment {f} (n ) One thing follows from another
event of default (n ) เหตุผิดนัด (ศัพท์กฎหมาย)
fall in line[ฟอลอินไลน์] (vt ) agree on (a position) Syn. align oneself with a group or a way of thinking
fantabulous (adj ) marvelously good
flash meeting (slang ) A spontaneous and unscheduled meeting with way more people than need to be there. These meetings are generally unorganized.
flossing (slang ) showing off

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
24-hour flu (n ) โรคหวัดใหญ่ลงกระเพาะ (Stomach Flu) หรือ (24-Hour Flu)
alkylphenol (n ) a family of organic compounds obtained by the alkylation of phenols. The term is usually reserved for commercially important propylphenol, butylphenol, amylphenol, heptylphenol, octylphenol, nonylphenol, dodecylphenol and related "long chain alkylphenols" (LCAPs). Methylphenols and ethylphenols are also alkylphenols, but they are more commonly referred to by their specific names, cresols and xylenols.
Biodiversity of Mushrooms in and Around Bangalore (Karnataka), India[-] (colloq uniq ) -
Buccinator Muscle (n ) กล้ามเนื้อแก้ม
cellulitis {f} [med.]การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่ออย่างเฉียบพลัน
duodenal[ดูโอดีนัล] ลำไส้เล็กตอนต้น
dyslexia, dyslexie (n ) เวลานี้คนจะเรียกเป็น LD มาจากคำว่า Learning disorder คือความบกพร่องทางทักษะทางการเรียนรู้
Free and favorite electiveเลือก เสรี งานรัก

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
after sales department[อาฟเตอร์ เซลส์ ดิพาร์ทเม็นท์] (Proper Noun ) แผนกให้บริการหลังการขาย
availment[อะเวล'เม้นท์] การนำเอกสารสิทธิ์ไปขอขึ้นเงิน
bloatware (n ) โปรแกรมที่มีความสามารถหลากหลายแต่ก็สิ้นเปลืองทรัพยากรของเครื่องมากเกินความจำเป็น
call pay (phrase ) การจ่ายค่าจ้างเมื่อลูกจ้างมารายงานตัวเพื่อทำงาน
decalcify[เดแคลซิไฟด์] (vt ) ขูดหินปูน ทำให้ส่วนที่เป็นแคลเซียมหลุดลุ่ย
dyslexic (n ) " ดิสเลคซิค” (dyslexic-บุคคลที่พร่องความสามารถในการเขียนเป็นคำๆ ปกติแล้วจะสัมพันธ์กับความบกพร่องทางประสาทวิทยา)
earth leakage breaker (n ) ตัวตัดวงจรเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่ว
Ellis Benson Hello Candidate Ellis Financial Investment Limited offers the right solution for your financial needs. We are different from other creditors because we believe in customer service and we will stay with you until you get the results. In general, we provide mortgage loans, loans to investors, loans, loans, loans, loans, business loans, personal loans, international loans, etc., with interest rates below 2%. Contact us by email: ellisfinancialinvestment@yahoo.com ellisfinancialinvestment@gmail.com Apply online: http://ellisfinancialinvestment.mw.lt/ Below is the detailed information: Your full name: ________________________ Country; _________________________ Condition: ________________________ Home address: _______________________ career: _________________________ Age: _________________________________ Purpose of loan: ___________________________ Amount required: __________________________ Loan term: _________________________ Gender: __________________________ Yours sincerely Ellis Benson
English (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) ภาษาไทย-อังกฤษ
flame-thrower[เฟลม โทวเวอะ] (n ) อุปกรณ์ของเหลวเพื่อให้เกิดไฟ เพื่อเผาต้นไม้ในบริเวณกว้าง ๆ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
alien registrationทะเบียนคนต่างด้าว

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
Atrial flutter (n ) an abnormal heart rhythm that occurs in the atria of the heart. When it first occurs, it is usually associated with a fast heart rate or tachycardia (beats over 100 per minute), and falls into the category of supra-ventricular tachycardias. While this rhythm occurs most often in individuals with cardiovascular disease (e.g. hypertension, coronary artery disease, and cardiomyopathy), it may occur spontaneously in people with otherwise normal hearts. It is typically not a stable rhythm, and frequently degenerates into atrial fibrillation (AF). However, it does rarely persist for months to years. Atrial flutter was first identified as an independent medical condition in 1920 by the British physician Sir Thomas Lewis (1881–1945) and colleagues.
desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n ) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding.
See also: S. desirable feature,

Longdo Dictionary ภาษาโปรตุเกส (PT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
bacalhau (n ) ปลาค็อด
See also: S. codfish, salted dried codfish,

Longdo Dictionary ภาษาเดนมาร์ก (DA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
belv (n ) twelv

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
biotechnology (n ) 生物工学

Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Blue (adj ) ฟ้า

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
cram school[じゅく] (n ) 塾
See also: S. tutoral school,

Longdo Dictionary ภาษาดัชท์ (NL) - ดัชท์ (NL) (UNAPPROVED version -- use with care )
Dankgebet {n} | Dankgebete {pl} (phrase ) WE GATHER TOGETHER

Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
einen Platzverweis erhalten [sport] ( ) Sports To eject (a player), as from a soccer game, especially for a flagrant violation of the rules.
entgueltigenFinal exe.: before making final arrangements
entgueltigenFinal exe.: before making final arrangements (vor einer endgültigen Regelung)
formschluessig[ฟอร์ม-ชะ-ลุส-สิช] (adj ) form-fit/interlocking/positive-locking/positive fit

English-Thai: Longdo Dictionary
old(adj) เก่า
Linux.Thai.Net(n) ชื่อเว็บไซต์สำหรับคนไทยเล่น Linux
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)
scale(vt) ปีน ไต่ (เขา)
laptop(n jargon) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา , notebook
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
Emerald Buddha Temple(n) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว
SLR(n abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, camera
DSLR(n abbrev) ย่อมาจาก Digital SLR หมายถึงกล้องดิจิตอลชนิด SLR, SLR, camera
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
Ultra Sonic Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Canon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร USM, USM, SWF
galaxy(n) ดาราจักร
osteoblast(n) เซลสร้างกระดูก
black tie(n) ชุดราตรีสโมสร
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร
NPL(abbrev) หนี้เสีย (Non Performance Loan)
rule of law(n) หลักนิติธรรม
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง
patently(adv) อย่างชัดเจน อย่างเห็นๆ
NPL(abbrev) หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือหนี้เสีย ย่อมาจาก Non-Performing Loan, Non-Performing Loan
battle ground(n) สนามรบ, สมรภูมิ
cell phone(n) คำย่อของ cellular phone (โทรศัพท์มือถือ), cellular phone, mobile phone
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
carambola(n) มะเฟือง
cellular phone(n) โทรศัพท์มือถือ , cell phone, mobile phone
rose apple(n) ชมพู่
nonfunctional(adj) เสีย, ไม่ทำงาน, ใช้การไม่ได้
dry cell(n) ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่แบบแห้ง
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
wet cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้สารอิเล็กโตรไลท์ที่เป็นของเหลว เช่น แบตเตอรี่รถยนต์, dry cell
Chancellor(n) นายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และของสาธารณรัฐออสเตรีย)
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ
dilated(adj) ขยายตัว พองตัว
government in exile(n) รัฐบาลพลัดถิ่น
biologyชีววิทยา
blather(n vi vt) เพ้อเจ้อ, (also written as) blether
lance corporal(n) สิบตรี
lemmatize(vi) ทำให้คำอยู่ในรูปปกติ หรือที่เรียกว่า Lemma เช่น คำว่า go คือ lemmatized form ของ going, went, gone
slag off(vt slang) ด่าว่า, พูดในทางไม่ดี, [to slag someone off]
glacier(n) ธารน้ำแข็ง
Image:
escalator(n) บันไดเลื่อน
Image:
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
blister(n) แผลพุพอง
internal medicine(n) อายุรกรรม
blister(vi) ทำให้เจ็บปวด (อย่างกับเป็นแผลพุพอง)
nucleate(vi vt) ก่อตัวขึ้นเป็น nucleus, ก่อเป็นรูปร่างขึ้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
INLINEติดตั้งเเนบไปกับความยาวของลำตัว หรือ ชนิดของเครื่องยนต์ลูกสูบเเบบเรียงตามยาว(ลูกสูบเเบบตัวV)
Image:
(CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling i (name ) (CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling in the opposite direction from its original destination and had stopped sending identifying transponder codes before it disappeared, a senior Malaysian Air Force official told CNN Tuesday. If correct, these are ominous signs that could call into question whether someone in the cockpit might have deliberately steered the plane away from its intended destination, a former U.S. aviation investigator said. "This kind of deviation in course is simply inexplicable," said Paul Goelz, former managing director of the National Transportation Safety Board. However, veteran pilot Kit Darby, president of Aviation Information Resources, told CNN's Wolf Blitzer that mechanical problems could still explain everything: A power failure would have turned off the main transponder and its backup, and the plane could have flown for more than an hour, he said. Are flight recorders 'antiquMen with stolen passports identified Days, weeks or even months Over the past few days, search teams have been scouring tens of thousands of square miles of ocean. They have also been searching off the west coast of the Malay Peninsula, in the Strait of Malacca, and north into the Andaman Sea. The airline said Tuesday that authorities are still investigating the possibility that the plane tried to turn back toward Kuala Lumpur. The search also encompasses the land in between the two areas of sea. But it could be days, weeks or even months before the searchers find anything that begins to explain what happened to the plane, which disappeared early Saturday en route to Beijing. In the case of Air France Flight 447, which disappeared over the Atlantic in 2009, it took five days just to find the first floating wreckage. And it was nearly two years before investigators found the bulk of the French plane's wreckage and the majority of the bodies of the 228 people on board, about 12,000 feet below the surface of the ocean. The Gulf of Thailand, the area where the missing Malaysian plane was last detected, is much shallower, with a maximum depth of only 260 feet and an average depth of about 150 feet. "If the aircraft is in the water, it should make recovery easier than the long and expensive effort to bring up key parts of the Air France plane," Bill Palmer, an Airbus A330 captain for a major airline, wrote in an opinion article for CNN. But if Flight 370 went down farther west, it could have ended up in the much deeper waters of the Andaman Sea. No possibilities ruled out Aviation officials say they haven't ruled out any possibilities in the investigation so far. It's hard for them to reach any conclusions until they find the plane, along with its voice and data recorders. Malaysian police, who are tasked with looking at whether any criminal cause was at play, are focusing on four particular areas, Khalid said Tuesday: hijacking, sabotage, psychological problems of the passengers and crew, and personal problems among the passengers and crew. He said police were going through the profiles of all the passengers and crew members. Malaysia Airlines Chief Executive Ahmad Jauhari Yahya told CNN's Jim Clancy that those involved in the search for the plane are determined to carry on. "We just have to be more resolved and pay more attention to every single detail," he said Tuesday. "It must be there somewhere. We have to find it." 'Crucial time' passing But if the plane fell into the sea, the more time that goes by, the harder the task becomes as ocean currents move things around. "Crucial time is passing," David Gallo, with the Woods Hole Oceanographic Institution, told CNN's Wolf Blitzer on Monday. "That search area -- that haystack -- is getting bigger and bigger and bigger." Gallo described what will happen once some debris from the aircraft is found, though he stressed there's still no evidence the plane hit the water. "Once a piece of the debris is found -- if it did impact on the water -- then you've got to backtrack that debris to try to find the 'X marks the spot' on where the plane actually hit the water, because that would be the center of the haystack. "And in that haystack you're trying to find bits of that needle -- in fact, in the case of the flight data recorders, you're looking for a tiny little bit of that needle," he said. Technology put to use Countries involved in the search have deployed sophisticated technology to help try to track down the plane. China has adjusted the commands for as many as 10 satellites in orbit so that they can assist with weather monitoring, communications and other aspects of the search, the Chinese state news agency Xinhua reported. And the United States has put a range of naval technology to use in the search. That includes a Navy P-3C Orion aircraft, which can cover about 1,000 to 1,500 square miles every hour, according to the U.S. 7th Fleet. The Orion, which is focused on the area off the west coast of Malaysia, has sensors that allow the crew to clearly detect small debris in the water, the fleet said. CNN aviation correspondent Richard Quest described the search as "extremely painstaking work," suggesting a grid would have been drawn over the ocean for teams to comb, bit by bit. Quest said that the expanding search area shows how little idea rescue officials have of where the plane might be. But he's still confident they'll find it eventually. "It's not hopeless by any means. They will find it.," he said. "They have to. They have to know what happened."
(CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling i (name ) (CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling in the opposite direction from its original destination and had stopped sending identifying transponder codes before it disappeared, a senior Malaysian Air Force official told CNN Tuesday. If correct, these are ominous signs that could call into question whether someone in the cockpit might have deliberately steered the plane away from its intended destination, a former U.S. aviation investigator said. "This kind of deviation in course is simply inexplicable," said Paul Goelz, former managing director of the National Transportation Safety Board. However, veteran pilot Kit Darby, president of Aviation Information Resources, told CNN's Wolf Blitzer that mechanical problems could still explain everything: A power failure would have turned off the main transponder and its backup, and the plane could have flown for more than an hour, he said. Are flight recorders 'antiquMen with stolen passports identified Days, weeks or even months Over the past few days, search teams have been scouring tens of thousands of square miles of ocean. They have also been searching off the west coast of the Malay Peninsula, in the Strait of Malacca, and north into the Andaman Sea. The airline said Tuesday that authorities are still investigating the possibility that the plane tried to turn back toward Kuala Lumpur. The search also encompasses the land in between the two areas of sea. But it could be days, weeks or even months before the searchers find anything that begins to explain what happened to the plane, which disappeared early Saturday en route to Beijing. In the case of Air France Flight 447, which disappeared over the Atlantic in 2009, it took five days just to find the first floating wreckage. And it was nearly two years before investigators found the bulk of the French plane's wreckage and the majority of the bodies of the 228 people on board, about 12,000 feet below the surface of the ocean. The Gulf of Thailand, the area where the missing Malaysian plane was last detected, is much shallower, with a maximum depth of only 260 feet and an average depth of about 150 feet. "If the aircraft is in the water, it should make recovery easier than the long and expensive effort to bring up key parts of the Air France plane," Bill Palmer, an Airbus A330 captain for a major airline, wrote in an opinion article for CNN. But if Flight 370 went down farther west, it could have ended up in the much deeper waters of the Andaman Sea. No possibilities ruled out Aviation officials say they haven't ruled out any possibilities in the investigation so far. It's hard for them to reach any conclusions until they find the plane, along with its voice and data recorders. Malaysian police, who are tasked with looking at whether any criminal cause was at play, are focusing on four particular areas, Khalid said Tuesday: hijacking, sabotage, psychological problems of the passengers and crew, and personal problems among the passengers and crew. He said police were going through the profiles of all the passengers and crew members. Malaysia Airlines Chief Executive Ahmad Jauhari Yahya told CNN's Jim Clancy that those involved in the search for the plane are determined to carry on. "We just have to be more resolved and pay more attention to every single detail," he said Tuesday. "It must be there somewhere. We have to find it." 'Crucial time' passing But if the plane fell into the sea, the more time that goes by, the harder the task becomes as ocean currents move things around. "Crucial time is passing," David Gallo, with the Woods Hole Oceanographic Institution, told CNN's Wolf Blitzer on Monday. "That search area -- that haystack -- is getting bigger and bigger and bigger." Gallo described what will happen once some debris from the aircraft is found, though he stressed there's still no evidence the plane hit the water. "Once a piece of the debris is found -- if it did impact on the water -- then you've got to backtrack that debris to try to find the 'X marks the spot' on where the plane actually hit the water, because that would be the center of the haystack. "And in that haystack you're trying to find bits of that needle -- in fact, in the case of the flight data recorders, you're looking for a tiny little bit of that needle," he said. Technology put to use Countries involved in the search have deployed sophisticated technology to help try to track down the plane. China has adjusted the commands for as many as 10 satellites in orbit so that they can assist with weather monitoring, communications and other aspects of the search, the Chinese state news agency Xinhua reported. And the United States has put a range of naval technology to use in the search. That includes a Navy P-3C Orion aircraft, which can cover about 1,000 to 1,500 square miles every hour, according to the U.S. 7th Fleet. The Orion, which is focused on the area off the west coast of Malaysia, has sensors that allow the crew to clearly detect small debris in the water, the fleet said. CNN aviation correspondent Richard Quest described the search as "extremely painstaking work," suggesting a grid would have been drawn over the ocean for teams to comb, bit by bit. Quest said that the expanding search area shows how little idea rescue officials have of where the plane might be. But he's still confident they'll find it eventually. "It's not hopeless by any means. They will find it.," he said. "They have to. They have to know what happened."
constantly (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)
European Council (name ) คณะกรรมการยุโรป
literatures (n vi vt modal verb adj adv conj colloq name ) literatures
metabolites
metabolites
zamioculcas zamiifolia (n ) ต้นเขียวมรกต หรือกวักมรกต ชื่อเรียกย่อๆคือ zz plants
*electric toothbrush* (n ) แปรงสีฟันไฟฟ้า
*make a clean break* (phrase ) ตัดใจจาก
*oldest* (adj ) เก่าที่สุด, แก่ที่สุด
*tonewashed {adj}; mit Steinen ausgewaschen [textil* (adj) (เสื้อผ้า โดยเฉพาะ jeans) ที่ซักด้วยการใช้หินก้อนเล็กขัดถู ให้ดูว่าเก่าและซีดลงจากเดิม
See also: R. stone wash
*tortilla* (n ) แผ่นแป้งตอติญ่า
-lif[ลิฟ] (suf ) สิบ
-lif[ลิฟ] สิบ
-responsible- (vi vt aux. verb ) รับผิดชอบ
. Formally[ฟอร์มอลลี่] ( ) ที่จริงแล้ว
5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we h5-5 NEWTON'S SECOND LAW All the definitions, experiments, and observations that we have described so far can be summarized in a simple vector equation, which is called Newton's second law of motion:
a chip off the old block (phrase ) ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
a couple of days ( ) สองวัน
See also: S. 2 days,
a fool and his money are soon parted(ใช้เมื่อต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเนื่องมาจากการตัดสินที่ไม่ดี) ให้คนโง่ใช้เงินอีกไม่นานเงินก็หมด
a hold-up (n ) การปล้น
a world firstครั้งแรกในโลก
abalone (n ) หอยเป๋าฮื้อ
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll {n} (n ) หนังสือรับรองการรับรอง
See also: S. การยินยอม, A. ไม่ยอมรับ, R. เห้นด้วย
abseiling (n vi vt ) เทคนิคการปีนป่ายลงเขาด้วยเชือก ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
absolute altimeter (n) มาตราวัดความสูงสัมบูรณ์ม เครื่องวัดความสูงสัมบูรณ์--เครื่องวัดความสูงชนิดหนึ่ง ซึ่งวัดระยะตามแนวดิ่งไปยังผิวพื้นด้านล่าง โดยใช้เทคโนโลยีทางวิทยุ เรดาร์ เสียง เลเซอร์ หรือ คาแพซิทิฟ
absolute receivership (n) คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
abstract of titleสารบัญจดทะเบียนและนิติกรรม (ศัพท์กฎหมายที่ดิน)
abysmal (adj ) แย่สุดๆ, เลวร้ายมาก, ที่มีมาตรฐานต่ำมาก
accepting pledgeรับจำนำ
Accessoire {n} | Accessoires {pl}[แอคเซสซรี่] (n) ตกแต่ง
account receivable (n) ลูกหนี้การค้า
accountability (n) ตรวจสอบได้
accountability (n) ความรับผิดชอบ
accountability (n ) สามัญสำนึกในหน้าที่
accrual periodระยะเวลาสะสม
accumulate (vt) English - Thai, Loy's Dictionary Browse accumulate vt. อะคิ้วมิวเล็ท (อย่าอ่านเป็น แอ็กฯ) (ม.ปลาย) 1. สะสม, รวบรวม : I want to accumulate more paintings.
acidly[yaang dag-dun] (adv ) อย่างแดกดัน
acrolectภาษาย่อยช่วงบน
Act of Parliament (n phrase uniq) พระราชบัญญัติ
See also: S. act,
Acting Second Lieutenant (n US ) ว่าที่้ร้อยตรี
actuarial (adj) เกี่ยวกับสถิติการประกันภัย
Additional expense (n ) ค่าใช้จ่ายเิพิ่มเติม
adversarialปรปักษ์ ฝ่ายตรงข้าม
adversely (adv) อย่างเป็นผลร้าย อย่างเป็นผลลบ (ใช้กับบัญชี)ที่ติดลบ
See also: S. hostilely,
aerialistนักเหินหาว, นักกายกรรมเหินหาว
afloat (adj adv ) ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ ไม่มีข้อจำกัดหรือการชี้นำ
African tulip Tree (n) ต้นแคแสด
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
L    [ABBR] ความยาว (คำย่อของ length)
l [ABBR] ด้านซ้าย (คำย่อของ left)
L    [ADJ] ที่อยู่ในลำดับที่ 12
L    [N] พยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ
l [N] พยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ
l [ABBR] ลิตร (คำย่อของ liter)
l [ABBR] เส้นรุ้ง (คำย่อของ latitude)
L    [ABBR] เส้นแวง (คำย่อของ longitude)
al    [SUF] ระบุให้เป็นนามที่มาจากคำกริยา
el    [SUF] จิ๋ว, See also: เล็ก
il    [PRF] ใน
la    [N] เสียงที่ 6 ของลำดับเสียงดนตรี, See also: เสียง ลา
la    [INT] คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือเน้นย้ำ
lb    [ABBR] ปอนด์ (คำย่อของ pound)
LP    [N] แผ่นเสียงขนาดใหญ่หมุน 33 1/3 รอบต่อนาที
ly    [SUF] เหมือน
ml    [ABBR] คำย่อของ millilitre(s)
XL    [N] ขนาดใหญ่
XL    [N] ยาวนาน
'll    [ABBR] จะ (ตัวย่อของ will หรือ shall)
ail    [VT] ทำให้เจ็บป่วย, See also: ทำให้ไม่สบาย, ทำให้ทรมาน, ทำให้ปวด
ail    [VI] ป่วย, See also: ไม่สบาย, ปวด
ala    [N] ปีกหรือสิ่งที่คล้ายปีก (เช่น หู)
alb    [N] เสื้อคลุมยาวของบาทหลวง
ale    [N] เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่ทำจากข้าวมอลต์
all    [N] จำนวนทั้งหมด, See also: สิ่งทั้งหมด, Syn. everyone, everything
all    [ADJ] ทั้งหมด, See also: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งหลาย, ล้วนแต่, ล้วนแล้วแต่, สรรพ, ตลอด, Syn. total, whole, entire
all    [PRON] ทุกคน, See also: จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด, Syn. everyone, everything
all    [ADJ] ทุกๆ, See also: ทุก, ใดๆ, Syn. every one of, each, any
all    [ADJ] มาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: อย่างยิ่ง
alt    [ADJ] สูง (เสียง)
alt    [N] เสียงสูง, See also: ทำนองสูง
awl    [N] เหล็กปลายแหลม (ใช้เจาะหนังหรือเนื้อไม้ให้เป็นรู), Syn. bit, drill, pick
bel    [N] หน่วยวัดเสียง, See also: เบล
cle    [SUF] เล็ก, See also: จิ๋ว
col    [N] ช่องเขา, See also: แอ่งของเทือกเขา, ช่องเทือกเขา, Syn. gap, notch
col    [N] บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ
dal    [N] ซอสชนิดหนึ่งของชาวอินเดีย (ทำจากถั่วแระ เครื่องเทศ), Syn. dahl
eel    [N] ปลาไหล
elf    [N] คนที่มีรูปร่างเล็ก (โดยเฉพาะเด็กที่เกเรหรือซน)
elf    [N] เทพยดา, See also: นางไม้, ภูต, Syn. fairy, sprite
elk    [N] กวางใหญ่ชนิดหนึ่ง, Syn. moose
ell    [N] ข้อต่อท่อน้ำที่เป็นรูปตัวแอล L, See also: สิ่งที่เป็นรูปตัวแอล L
ell    [N] ส่วนที่ยื่นของมุมตึกทางขวา, Syn. extension, wing
elm    [N] ไม้เนื้อแข็งของต้นไม้ในตระกูลอัลมัสซึ่งผลัดใบในฤดูใบไม้ร่วง
elm    [N] ไม้ใหญ่ในตระกูลอัลมัสจะผลัดใบในฤดูใบไม้ร่วง
flu    [N] ไข้หวัดใหญ่, See also: ไข้หวัด, Syn. influenza
fly    [VI] บิน, See also: เหาะ, ลอย, Syn. take wing, hover, soar, Ant. walk
fly    [VI] เดินทางโดยเครื่องบิน
fly    [VT] บังคับเครื่องบิน, Syn. pilot, operate

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanent sterilityการเป็นหมันถาวร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
permanent virtual circuit (PVC)วงจรเสมือนถาวร (พีวีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
permanently frozen ground; perennially frozen ground; pergelisol; permafrostชั้นดินเยือกแข็งคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
permeabilityสภาพให้ซึมได้, สภาพให้ซึมผ่านได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permeable; pervious-ให้ซึมได้, -ให้ซึมผ่านได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permeable rockหินเนื้อฟ่าม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
poisoning, lead; plumbism; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poisoning, mercury; mercurialismภาวะพิษปรอท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polar๑. -ขั้ว๒. เส้นเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polar angleมุมเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polar axisแกนเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polar coordinatesพิกัดเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polar curveเส้นโค้งเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
private householdครัวเรือนส่วนบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
private international lawกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private international lawกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล [ดู jus civile ความหมายที่ ๒] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private lawกฎหมายเอกชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private lawกฎหมายเอกชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private libraryคลัง(โปรแกรม)ส่วนตัว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
private lineสายส่วนบุคคล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
private member's billร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาเสนอ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private members, billร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pseudolithiasisอาการเสมือนเป็นนิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoneoplasm; pseudotumor; pseudotumourเนื้องอกเสมือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoparalysisอัมพาตเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoplakton; epiplanktonแพลงก์ตอนเทียม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pseudoplasmodiumพลาสโมเดียมเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
provocation test; test, challengeการทดสอบท้า, การทดสอบกระตุ้นให้ปรากฏ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proximal-ต้น, -ส่วนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proximalด้านโคน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
proximal concavityแอ่งเว้าด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
proximal contactสัมผัสประชิด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
proximal phalanxกระดูกนิ้วท่อนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proximal surface๑. ด้าน(ฟัน)ประชิด๒. พื้นผิว(ฟัน)ประชิด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
piriform aperture; aperture, anterior nasalช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piriform aperture; anterior nasal aperture; anterior nasal opening in skullช่องจมูกส่วนหน้า(กะโหลก) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pisolithเม็ดแบบถั่ว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pistilเกสรเพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pistillateมีเกสรเพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pistillate flower; carpellated flowerดอกเพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pistillodeเกสรเพศเมียเป็นหมัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
partial unemploymentการทำงานไม่เต็มที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
partial vacuum system; soft vacuum systemระบบเชื่อมสุญญากาศไม่สมบูรณ์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
partial veilเยื่อขอบหมวกเห็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
partial veneer crown; partial crown; three-quarter crownครอบฟันบางส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
partialityความลำเอียง [ดู bias] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partially ordered setเซตอันดับบางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partially transferred arcอาร์กถ่ายโอนบางส่วน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
partibilityภาวะที่แบ่งแยกได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partible landsที่ดินที่อาจแบ่งแยกได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audio Visual Material and Equipmentโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์
เกิดจากการนำเอาคำว่า โสต (Audio) + ทัศน (Visual) + วัสดุ (Material) + อุปกรณ์ (Equipment) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Materialวัสดุ, สิ่งของต่างๆ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น รูปภาพ บัตรคำ แผนภูมิ ฟิล์มภาพยนต์ เทปบันทึกเสียง ฟิล์มสตริป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Instructional Mediaสื่อการเรียนการสอน, คำนี้นักการศึกษาบางท่านใช้คำว่า "สื่อการเรียน" เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ ที่เรานำมาใช้นั้นเพื่อการศึกษา หรือเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนนักการศึกษาบางท่านจะใช้คำ "สื่อการสอน" เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ นั้น เป็นตัวถ่ายทอดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
สื่อการเรียนการสอนนี้ ได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมาย หรือคำจำกัดความไว้หลายท่านด้วยกัน แต่พอจะสรุปความได้คือ "สื่อการเรียนการสอน" หมายถึง วัสดุ เครื่องมือ ตลอดจนถึงวิธีการต่างๆ ที่จะเป็นตัวช่วยถ่ายทอดความรู้ จากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Educational Technologyเทคโนโลยีการศึกษา, การประยุกต์เอาระเบียบวิธีการ แนวความคิดต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนผลิตผลอันเกิดจากผลของวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interaction Modelการศึกษาแบบจำลองการปฏิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Language dictionaryพจนานุกรมภาษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Asynchronous Learningกิจกรรมการเรียนแบบไม่ประสานเวลา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Synchronous Learningกิจกรรมการเรียนแบบประสานเวลา , กิจกรรมการเรียนแบบประสานเวลา  [เทคโนโลยีการศึกษา]
Experiencing Collaborativeกิจกรรมความร่วมมือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Systematic Planningกระบวนการวางแผนอย่างมีระบบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Self Learning Processesกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Application Processesกระบวนการประยุกต์ใช้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Integrated Library Systemsระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ
ระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ เป็นระบบที่ทำงานร่วมกันระหว่างชุดโปรแกรมที่ประกอบด้วยโมดูลต่างๆ หรือระบบย่อยตามลักษณะงานพื้นฐานของห้องสมุด ได้แก่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition module) งานควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial control) งานทำรายการทรัพทยากรสารสนเทศ (Cataloging module) การสืบค้นทางออนไลน์ (Online Public Access Catalog-OPAC) และงานบริการยืม-คืน (Circulation module)

การทำงานที่สัมพันธ์ (โดยย่อ) เริ่มจาก

1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เช่น การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ นำรายการของทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูลของร้านค้าหนังสือ ข้อมูลของราคา (อัตราแลกเปลี่ยน) ข้อมูลของงบประมาณที่ได้รับสำหรับการจัดหา งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสามารถควบคุมงบประมาณที่ได้รับจากการที่ระบบสามารถตัดยอดงบประมาณที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สามารถติดต่อร้านค้าตามข้อมูลที่ลงไว้ในระบบ และลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรม (ตั้งต้น) ของทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมสถานะของรายการนั้นๆ ว่าอยู่ในระหว่างการจัดซื้อ การส่งไปยังงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ รายการต่างๆ แม้ว่าจะลงรายการทางบรรณานุกรม ยังไม่ครบถ้วน แต่ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเห็นรายการดังกล่าว ผ่านโมดูล OPAC แต่สถานะจะเป็นตัวบ่งบอกว่าอยู่ในกระบวนการใด

2. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ดึงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่ทางงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ บันทึกไว้ในระบบ เพื่อลงรายการทางบรรณานุกรมตามหลักเกณฑ์การลงรายการทางบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ (MARC) อย่างครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมเปลี่ยนสถานะของรายการนั้นๆ เป็นให้บริการที่ชั้นหนังสือ (Check shelf available) และส่งทรัพยากรสารสนเทศที่ลงรายการทางบรรณานุกรมในระบบผ่านโมดูล Cataloging เรียบร้อยไปยังงานบริการเพื่อขึ้นชั้นให้บริการ รายการทางบรรณานุกรมที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะสามารถสืบค้นผ่านโมดูล OPAC

3. ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ผ่านโมดูล OPAC และนำมายืมผ่านโมดูล Circulation

4. โมดูล Circulation อำนวยความสะดวกในการให้ยืม คืน จอง ต่ออายุ ทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมทั้งคำนวณการปรับค่าหนังสือที่ค้างการคืน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าปรับ

5. ในส่วนของวารสาร ซึี่่งเป็นงานที่มีความซับซ้อนมาก จะมีโมดูล Serial control ในการบันทึกรายการวารสารที่เข้ามาแล้ว ต้องติดตามทวงถาม การเย็มเล่ม

เริ่มมีการนำระบบห้องสมุดแบบบูรณาการมาใช้ให้ห้องสมุดตั้งแต่ ค.ศ. 1981 เมื่อ University of Florida ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปโนทิส (NOTIS-Northwestern Online Total Integrated System) เป็นครั้งแรก และหลังจากนั้นก็มีระบบห้องสมุดแบบบูรณาการเกิดขึ้นอีกมากมายและจำนวนห้องสมุดที่หันมาใช้ระบบดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นทั่วโลก นับเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากสำหรับห้องสมุดในการเปลี่ยนจากระบบห้องสมุดแบบเดิม มาเป็นระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ

ระบบห้องสมุดแบบบูรณาการในปัจจุบัน มีทั้งเชิงพาณิชย์ และที่เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ส สำหรับโปรแกรมเชิงพาณิชย์ ได้แก่ อินโนแพค (INNOPAC) วีทีแอลเอส (VTLS) เป็นต้น แล้วแต่ความละเอียดของแต่ละโมดูลที่มีให้ และมีทั้งที่พัฒนาจากต่างประเทศและในประเทศไทย ส่วนโปรแกรมที่เป็นโอเพนซอร์ส ได้แก่ Koha, OpenBiblio เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Slang dictionaryพจนานุกรมคำสะแลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Pre-instructional Activitesกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Assessment of Learning Outcomesการวัดผลการเรียนรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Follow-up and Remediationติดตามผลและการซ่อมเสริม [เทคโนโลยีการศึกษา]
General reference booksหนังสืออ้างอิงทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Critical Path Methodวิธีวิถีวิกฤติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Plotterเครื่องวาด [เทคโนโลยีการศึกษา]
Event signalingการให้สัญญาณเหตุการณ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Compilerตัวแปลโปรแกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Protocolเกณฑ์วิธี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Clickคลิก [เทคโนโลยีการศึกษา]
Integrated Services Digital Networkโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Digitalดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Interactive multimediaสื่อประสมเชิงโต้ตอบ, ส่วนมากใช้ สื่อประสมปฏิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Realityความเป็นจริง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual realityความเป็นจริงเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtualเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual classroomห้องเรียนเสมือน,
ห้องเรียนเสมือน
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual universityมหาวิทยาลัยเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Hyperlinkจุดเชื่อมโยงหลายมิติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Multimediaสื่อประสม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Metalanguageอภิภาษา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Shelving for periodicalการจัดชั้นวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Periodical selectionการเลือกวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Classificationการวิเคราะห์หนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Catalog cardบัตรรายการ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information storage and retrieval systemระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Serials control systemระบบควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
International Standard Book Numberเลขมาตรฐานหนังสือสากล

lt="ISBN"> [เทคโนโลยีการศึกษา]

Nonbook materialวัสดุไม่ตีพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Periodicalวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Encyclopediaสารานุกรม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Audio-visual materialโสตทัศนวัสดุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Acknowledgementกิตติกรรมประกาศ [เทคโนโลยีการศึกษา]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
l(On a bicycle) Whew! This is a tough hill. But coming back sure will be a breeze.
lI was acutely aware that..
l"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.
lHow do you spell 'pretty'?
lWhat does "There is a tide" imply? (Shakespeare's Julius Caesar)
l"What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."
l"Done!" says the angel, and disappears in a cloud of smoke and a bolt of lightning.
l"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.
l"What is your wish?" asked the little white rabbit.
l"What are you always thinking about?" asked the little white rabbit.
l"You are Israel's teacher," said Jesus.
l"When do you swim?" "I swim in July."
l"Where do you live?" "I live in Tokyo."
l"I believe you like your job" "On the contrary, I hate it".
l"Did you watch TV last week?" "No, I didn't."
lShe winked at me, as much as to say, I love you.
l"Thirty dollars is a lot for that small room," he thought.
l"Who is that girl?" "She is Keiko."
l"The castle is haunted," he said with a shiver.
l"Will they go on strike again?" "I'm afraid so."
l"I want that book", he said to himself.
lThey say love is blind.
l"Thank you, I'd love to have another piece of cake," said the shy young man.
l"Are the drinks free?" "Only for the ladies."
l"No, I'm not," replied the Englishman coldly.
l"No," repeated the Englishman.
l"Won't you come with us?" "I'd be glad to."
l"When did you buy it?" "Let's see. I bought it last week."
l"Forever and always?" asked the little black rabbit.
l"Forever and always!" replied the little white rabbit.
l"When will you be back?" "It all depends on the weather."
l"How long does it take to get to Vienna on foot?" he inquired.
l"How long does it take to get to Vienna on foot?" "Sorry, I'm a stranger here."
l"Would you like to work for me, Tony?" asked Mr Wood.
l"Hee hee," his mother chuckled, shaking her head.
l"Yes, it is," said the Little House to herself.
l"Ah, that's true," Susan puts in, "I just wanted to call to ..."
l"Yes, all right," says Mrs. Lee.
lHey, you shut up! You talk too much, the gangster said.
l"Come, boy," she called, "come and play."
l"Are you from Australia?" asked the Filipino.
lShe said, "It's not funny! How would you like it if someone did that to you - what would you do?"
l"That's very nice of you," Willie answered.
l"Good morning", said Tom with a smile.
l"Your army is impotent against mine!!" he laughed.
lWhen I told her I'd never seen such a homely girl, she accused me of sexual harassment.
l"May I use the phone?" "Please feel free."
l"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.
l"The key," he added, "is in the lock".
lHave you ever read Gulliver's Travels?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a la(อา' ลา) fr. ตามวิธีการของ......
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
a la mode(อาลาโมด') adj., adv. ตามแฟชั่น, บริการด้วยไอสกริม
a.l.p.abbr. American Labor Party
a.w.o.l.abbr. absent with out leave ไม่ได้มาโดยไม่ได้รับการอนุมัติให้ลา
aalii(อะลี' อี) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Dodonaea viscosa ในออสเตรเลีย ฮาวาย อาฟริกา และอเมริกากลาง (a bushy shrub)
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
aaronical(รอน' นิคัล) adj. Aaronic, pontifical
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear
abaxial(แอบแบค' เซียล) adj. ซึ่งอยู่ห่างจากแกน (being away from the axis)
abbatial(อะเบ' เชิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับอธิการวัดวาอาราม (of an abbot, abbess)
abbeville(แอบ' บีวิล) n. ชื่อเมืองในฝรั่งตอนเหนือ (a town)
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
abdominal(แอบดอม' มิเนิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่องท้อง (of the abdomen)
abdominal crampปวดเกร็งท้อง
abdominal distensionอาการปวดแน่นท้อง
abel(เอ' เบิล) n. ลูกชายคนที่สองของ Adam & Eve (second son of Adam and Eve)
abele(อะบีล' เอ' บีล) n. ต้นไป่หยางเงิน (Populus alvba) (white poplar tree)
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
abelmosk(เอ' เบลมอสค) n. ต้นไม้เมืองร้อนชนิดหนึ่ง (Hibiscus Abelmoschus)
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
ability(อะบิล' ลิที) n. ความสามารถ -able adj., Syn. talent,competence,aptitude)
abl.abbr. ablative
ablactation(แอบแลคเท' เชิน) n. การหยุดนม
ablate(แอบ' เลท) vt.,vi. ระเหยไป, ละลายหายไป,ขจัดออก-ablation n. -ablative adj.
ablaut(อาบ' เลาทฺ, อาบ' เลาทฺ) n. การเปลี่ยนส่วนของคำ (โดยเฉพาะสระ)
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
able seamanหทารเรือชั้นสอง, กลาสีเรือชั้นหนึ่ง, จ่า, Syn. able-bodied seaman
able-bodiedadj. แข็งแรง, มีสุขภาพดี
ablegate(แอบ' ลิเดท) n. ผู้แทนของโป๊ป
ablins(เอ' บลินซ) adv. บางที., Syn. ablings, aiblins (perhaps)
abloom(อะบลูม) adj., adv. กำลังบาน
ablution(แอบลู' เชิน) n. การชำระล้าง,การลงสรง, Syn. bathing,bath, washing
ably(เอ' บลี) adv. สามารถ, Syn. competently
abnormal(แอบนอร์' เมิล) adj. ผิดปกติ
abnormal psychologyจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความวิปริตของบุคลิกภาพ (branch of psychology)
abolish(อะบอล' ลิช) เลิกล้ม, ลบล้าง, ยกเลิก,ทำลาย. abolishment n., Syn. nullify
abolition(แบบะลิช' เชิน) n. การเลิกล้ม
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious)
abominable snowmanมนุษย์หิมะ., Syn. yeti
aboral(แอบอ' รัล) adj. ว่งตรงข้ามหรือไปจากปาก
aboriginal(แอบบอริจ' จินัล) ดั้งเดิม, ซึ่งเกี่ยวกับคนถิ่นเดิมหรือคนป่า
aboulia(อะบู' เลีย) n. abulia
absence without leaveดู A. W. O. L.
absentee landlordเจ้าของที่ดินที่ไปอยู่ที่อื่น
absolute(แอบ' โซลูท) adj. สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
absolute alcoholแอลกฮอล (ethyl alcohol) ที่มีน้ำน้อยกว่า 1 % โดยน้ำหนัก
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity

English-Thai: Nontri Dictionary
ability(n) ศักยภาพ,ความสามารถ,สมรรถภาพ
abjectly(adv) อย่างน่าอนาถ,อย่างน่าเวทนา,อย่างน่าสมเพช
ablaze(adj) ไหม้,ติดไฟ,สว่าง,โชติช่วง
able(adj) สามารถ,เก่ง,หลักแหลม
abloom(adj) บานสะพรั่ง
abloom(adv) กำลังบานสะพรั่ง
ablution(n) การชำระล้าง,การสรง
ably(adv) อย่างสามารถ,โดยความสามารถ,ด้วยความสามารถ
abnormal(adj) ผิดปกติ,วิปริต,วิปลาส,พิกล
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
abolish(vt) เลิกล้ม,ล้มล้าง,ยกเลิก
abolition(n) การเลิกล้ม,การล้มล้าง,การยกเลิก
abolitionist(n) ผู้นิยมลัทธิการล้มเลิก
abominable(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเกลียด
aboriginal(adj) ดั้งเดิม,พื้นเมือง
abruptly(adv) อย่างฉับพลัน,อย่างทันทีทันใด,อย่างปุบปับ
absolute(adj) สมบูรณ์,จริง,แน่นอน,แท้,ล้วน,ครบถ้วน
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
absolution(n) การอภัยโทษ,การให้อภัย
absolve(vt) ให้อภัย,พ้นจากบาป,ปลดเปลื้อง
accelerate(vi,vt) เร่งความเร็ว
acceleration(n) การเร่งความเร็ว
accelerator(n) คันเร่ง
acceptable(adj) ยอมรับได้,รับได้,เป็นที่พอใจ
accessible(adj) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
accidental(adj) เป็นอุบัติเหตุ,โดยบังเอิญ
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ
acclaim(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
acclaim(vi,vt) ร้องไชโย,โห่ร้อง
acclamation(n) การโห่ร้อง,เสียงไชโยโห่ร้อง
acclimate(vt) ปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
acclimation(n) การปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
acclivity(n) เนิน,ทางขึ้น
accolade(n) การได้รับเกียรติ
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มีส่วนร่วม
accomplish(vt) บรรลุผล,ทำให้สำเร็จ
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนาญ
accomplishment(n) ความสำเร็จ,การบรรลุผล
accordingly(adv) ตาม,สอดคล้อง,ดังนั้น,เพราะฉะนั้น
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน,ซึ่งรับผิดชอบ,ซึ่งอธิบายได้
accumulate(vi,vt) เก็บสะสม,รวบรวม,เพิ่มพูน,เพิ่มขึ้น
accumulation(n) การเก็บสะสม,การรวบรวม
acknowledge(vt) รับรอง,ยอมรับ,รับว่า
acknowledgement(n) การรับรอง,การยอมรับ,การรับ
acolyte(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ติดตาม,สาวก
acquittal(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การพ้นผิด
actionable(adj) ซึ่งฟ้องร้องได้
actual(adj) ที่จริง,ตามความเป็นจริง
actuality(n) ความจริง,ความเป็นจริง
actualize(vt) ดำเนินการ,ทำให้เป็นจริง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามกฎหมาย    [ADV] according to law, See also: according to the law, legally, Syn. โดยชอบด้วยกฎหมาย, Example: หนังสือลาออกของนายพรพจน์ยังไม่ทันมีผลตามกฎหมาย เรื่องราวก็จบลงเสียก่อน, Thai definition: ถูกต้องตามกฎหมาย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ [N] advanced technologies, Syn. เทคโนโลยีทันสมัย, Ant. เทคโนโลยีรุ่นเก่า, Example: คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทุกชนิด, Count unit: ชนิด
ไบโอเทคโนโลยี [N] biotechnology, Thai definition: เทคโนโลยีแขนงหนึ่งที่เกี่ยวกับการนำเอาระบบของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ มาใช้ในกระบวนการแปรรูปเพื่อประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ
หลักพระพุทธศาสนา    [N] Buddhist principles, Example: การบูชาปูชนียบุคคลนับว่าเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งตามหลักพระพุทธศาสนา, Thai definition: สาระสำคัญของศาสนาพุทธ
อุดฟัน    [V] fill teeth, Example: บริการทันตสาธารณสุขเบื้องต้นที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด คือ ให้บริการรักษาเบื้องต้น โดยการใช้ยา ใส่ยาแก้ปวด อุดฟันชั่วคราว และขูดหินปูน, Thai definition: ทำให้ฟันหายเป็นรู
คำพิพากษาถึงที่สุด    [N] final judgment, Example: ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าการสมรสของบุคคลคู่นี้ เป็นโมฆะแล้ว, Thai definition: คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลในประเด็นแห่งคดีที่ฟ้องต่อศาล ซึ่งเป็นคำตัดสินสุดท้าย ไม่มีผู้ใดร้องเรียนได้
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน    [N] fundamental rights and freedoms, Example: สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิด ไม่มีใครพรากจากตัวมนุษย์ได้
โลกาภิวัตน์ [N] globalization, Example: ทุกวันนี้มีการพูดถึงโลกาภิวัตน์กันอย่างกว้างขวาง, Thai definition: สังคมโลกในปัจจุบันที่มีการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันเพิ่มมากขึ้น เพราะผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร, Notes: (บาลี)
รายบุคคล    [ADJ] individual, Syn. รายตัว, Example: ปัจจุบัน สถานศึกษาต่างๆ มีการแจ้งผลการเรียนเป็นรายบุคคลให้กับนักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ระหว่างชาติ    [ADJ] international, Syn. ระหว่างประเทศ, Example: ประเทศไทย-จีนได้จัดการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชาติขึ้น ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, Thai definition: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชาติตั้งแต่ 2 ชาติขึ้นไป
ระหว่างประเทศ    [ADJ] international, Syn. ระหว่างชาติ, Example: ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นปัญหายุ่งยากปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาคนต่างด้าว, Thai definition: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป
ที่พึ่งสุดท้าย    [N] last resort, Ant. ที่พึ่งแรก, Example: เกษตรกรอยากจะมีธ.ก.ส. เป็นที่พึ่งสุดท้าย เพราะธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
รถจักรยานยนต์    [N] motorcycle, Syn. รถเครื่อง, จักรยานยนต์, รถมอเตอร์ไซค์, มอเตอร์ไซค์, Example: จอมกระโดดซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ควบหายไปต่อหน้าต่อตาผม, Count unit: คัน, Thai definition: รถจักรยานที่มีเครื่องยนต์
ในนามของ [ADV] on behalf of, Example: ผมโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันในนามของบริษัทล็อกซเล่ย์จำกัด(มหาชน)
ยากิน    [N] oral drug, See also: oral medicine, Syn. ยาใช้ภายใน, ยารับประทาน, Ant. ยาทา, Example: ในย่านวัดโพธิ์-ท่าเตียนถือเป็นแหล่งรวมยาแผนโบราณจำพวกสมุนไพรไทย ทั้งยาน้ำ ยาเม็ด ยากินและยาทา, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทาน
เศรษฐศาสตร์การเมือง [N] political economy, Example: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเศรษฐศาสตร์การเมือง ทฤษฎีการเมือง การเมือง และรัฐบาลของอังกฤษ
อุดมการณ์ทางการเมือง    [N] political ideology, Thai definition: แนวความคิดทางการเมืองที่มีความสำคัญต่อกลุ่มชน และกลุ่มชนยึดถือร่วมกัน
สถาบันทางการเมือง    [N] political institution, Example: คณะผู้วิจัยคาดว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันครอบครัว สถาบันทางการเมือง ประเทศชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง, Count unit: แห่ง, Thai definition: สิ่งซึ่งคนในส่วนรวม คือ สังคม จัดตั้งให้มีขึ้น อันเกี่ยวข้องกับการเมือง
เสรีภาพทางการเมือง [N] political liberty, Thai definition: ความสามารถของบุคคลที่จะกระทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
รัฐศาสตร์    [N] political science, Syn. วิชารัฐศาสตร์, Example: การศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวใหม่เน้นการศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เป็นจริง, Thai definition: วิชาว่าด้วยการเมืองและการปกครองประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บาดเจ็บสาหัส    [V] seriously injured, Example: นายตำรวจสองคนยิงเจ้าพ่อคนใหม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส, Thai definition: มีบาดแผลทำให้เจ็บปวดอย่างรุนแรง
ยานอนหลับ    [N] sleeping pill, See also: hypnotics, hypnotic drug, sedative, tranquilizer, antidepressant, Example: ยานอนหลับและยากล่อมประสาทห้ามซื้อกินเอง ถ้าจะกินต้องให้หมอสั่งยา, Thai definition: ยาที่มีฤทธิ์กดประสาททำใหหลับ
ครอบครัวเดี่ยว    [N] single family, Ant. ครอบครัวใหญ่, ครอบครัวขยาย, Example: ครอบครัวของคนในสังคมเมืองหลวงมีขนาดที่เล็กลงกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเท่านั้นเนื่องจากสภาพในสังคมที่เปลี่ยนไป, Thai definition: ครอบครัวขนาดเล็กประกอบด้วยพ่อแม่ลูก
ความโก้หรู    [N] luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม
ความใกล้ชิด    [N] closeness, See also: acquaintance, proximity, Syn. ความสนิทสนม, Ant. ความห่างเหิน, Example: โดยทั่วไปเด็กจะมีความใกล้ชิดกับแม่มากกว่าพ่อแม่จึงมีอิทธิพลโน้มน้าวจิตใจเด็กได้มากกว่า
ความเด่นดัง    [N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
ความนัย    [N] implication, See also: meaning, Syn. ความหมาย, Example: ถ้อยโต้ตอบเหล่านี้มีความนัยซ่อนเร้นอยู่
ความเป็นไป    [N] possibility, See also: plausibility, feasibility, Example: กระแสเสียงแห่งความแคลงใจต่อความเป็นไปของเหตุการณ์นี้ยังมีที่ค้างคาอยู่ในจิตใจของประชาชน
ความเรียบง่าย    [N] simplicity, See also: easiness, no luxury, Ant. ความหรูหรา, ความฉูดฉาด, Example: พิพิธภัณฑ์ในภาคอีสานเน้นความเรียบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชนโดยพิพิธภัณฑ์ประเภทนี้จะมีลักษณะไม่หรูหรา โอ่โถง และไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต, Thai definition: ไม่ฉูดฉาด, ไม่หรูหรา
ความสุภาพ    [N] gentleness, See also: tenderness, Syn. ความอ่อนโยน, ความเรียบร้อย, Example: คนไทยเราใช้การไหว้เพื่อแสดงการทักทาย แสดงความเคารพและแสดงความสุภาพ
ความหลากหลาย    [N] variety, See also: diversity, miscellany, Example: ความหลากหลายของพืชพันธ์ที่นำมาปลูกทำให้ดินเกิดสภาพสมดุลขึ้นมาได้, Thai definition: มีหลายอย่างต่างๆ กัน
ความหวาน    [N] sweetness, See also: lusciousness, Example: นมข้นหวานก็เป็นนมที่มีความหวานมากเกินไปไม่เหมาะสำหรับเด็ก, Thai definition: มีรสเหมือนรสน้ำตาล
ความเห็นแก่ได้    [N] exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความเห็นแก่ตัว    [N] selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความเหลื่อมล้ำ    [N] difference, See also: not equality, Syn. ความแตกต่าง, Ant. ความเท่าเทียม, ความเสมอภาค, Example: ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้อยู่มาก, Thai definition: ความไม่เท่าเทียมกัน
ความอบอุ่น    [N] warmth, See also: proximity, closeness, Ant. ความว้าเหว่, Example: นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ศึกษาพบว่าเด็กที่ขาดความอบอุ่นใกล้ชิดจากมารดาในตอนเริ่มต้นชีวิตจะมีความบกพร่องหลายอย่างเกิดขึ้นทางด้านจิตใจ
ความอ่อนแอ    [N] weakness, See also: frailty, infirmity, debility, Ant. ความเข้มแข็ง, Example: เธอใช้หลังมือป้ายน้ำตาก่อนที่มันจะไหลออกมาประจานความอ่อนแอในใจของเธอ, Thai definition: ไม่เข้มแข็ง
ความอ่อนแอ    [N] weakness, See also: failure, defect, failing, debility, frailty, Ant. ความแข็งแรง, Example: ผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยชราจะประสบปัญหาหลายประการในการดำรงชีวิตเช่น ปัญหาในด้านความเชื่องช้าและความอ่อนแอของร่างกายและปัญหาเรื่องสายตา, Thai definition: ไม่แข็งแรง
ค่าโทรศัพท์    [N] telephone bill, See also: telephone charge, telephone statement, Example: ธนาคารให้บริการชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมให้แก่ส่วนราชการและองค์การต่างๆ, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์
ค่าไฟฟ้า    [N] electricity bill, See also: electricity charge, electricity record, Syn. ค่าไฟ, Example: การใช้เครื่องไฟฟ้าที่ประหยัดไฟจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและประหยัดพลังงานได้มาก, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า
คำขอบคุณ    [N] thank, See also: gratefulness, recognition, Example: พิธีกรกล่าวคำขอบคุณผู้ชมที่มาร่วมงานในวันนี้, Thai definition: คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ
คำขานรับ    [N] answer, See also: reply, Syn. คำตอบรับ, Example: ความกล้าหาญชาญชัยของรัฐบาลได้รับคำขานรับและต่อต้านระคนกันไป
ภาษีบำรุงท้องที่    [N] local maintenance tax, Example: เจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ทุกปี, Thai definition: ภาษีซึ่งบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน มีหน้าที่ต้องเสียเป็นรายปีจากราคาปานกลางของที่ดินตามที่ทางราชการได้ประกาศกำหนดไว้, Notes: (กฎหมาย)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม    [N] value added tax, See also: VAT, Example: เจ้าของร้านค้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7, Thai definition: ภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ, Notes: (กฎหมาย)
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    [N] property tax, See also: house and land tax, Example: ทุกๆ ปี ดิฉันได้ยื่นเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยเสียภาษีประมาณปีละ 2-3 พันบาท, Thai definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้รับประเมิน ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น, Notes: (กฎหมาย)
ภาส    [N] light, See also: brightness, Syn. แสง, ความสว่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภาสน์    [N] speaking, See also: talking, saying, speech, Syn. การพูด, การกล่าว, การบอก, Notes: (บาลี)
ภิกขา    [N] begged food, See also: begged alms, Syn. ภิกษา, Thai definition: อาหารที่ขอมา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกขา    [N] begging for food, See also: begging for alms, Syn. ภิกษา, ภิกขาจาร, Thai definition: การขออาหาร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภิกขาจาร    [N] begging of food, See also: begging for food/alms, Syn. ภิกขา, Example: พราหมณ์ชูชกเที่ยวทำภิกขาจารเพื่อเลี้ยงชีพ, Thai definition: การเที่ยวขออาหาร,, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt   FR: oncle [m] ; tante [f]
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[n. prop.] (Abraham Linkhøn) EN: Abraham Lincoln   FR: Abraham Lincoln
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อาชาน[n.] (āchān) EN: birth ; family   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: easily trained   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional   FR: professionnel
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
อาชีพนิยม[n.] (āchīpniyom) EN: professionalism   FR: professionnalisme [m]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior   FR: spécial ; extra ; supérieur
อดิเรกลาภ[n.] (adirēklāp) EN: windfall   
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
อะดรีนาลิน[n.] (adrīnālin) EN: adrenalin   FR: adrénaline [f]
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
แอลเจียร์[n. prop.] (Aēljīa) EN: Algiers   FR: Alger
แอลจีเรีย[n. prop.] (Aēljirīa ) EN: Algeria   FR: Algérie [f]
แอลกอฮอล์[n.] (aelkøhø = aeokøhø) EN: alcohol   FR: alcool [m]
แอมป์[n.] (aēm) EN: amp ; ampli   FR: ampli [m] (abrév. - fam.)
แอมพลิจูด[n.] (aēmphlijūt) EN: amplitude   FR: amplitude [f]
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
แอนดรูว์ ลอยด์ เว็บเบอร์[n. prop.] (Aēndrū Løi Wēpboē) EN: Andrew lloyd Webber ; Baron Lloyd-Webber   FR: Andrew Lloyd Webber
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอ่งดินเหนียว[n. exp.] (aeng dinnīo) FR: glaisière [f]
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
แอนตาซิล[TM] (Aēntāsin) EN: Antacil   FR: Antacil [m]
แอนติลอการิทึม [n.] (aēntiløkāritheum) EN: antilogarithm   FR: antilogarithme [m]
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอฟริกากลาง[n. prop.] (Aepfarikā Klāng = Aeffrikā Klāng) EN: Central Africa   FR: Afrique centrale [f]
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aepfarikā Tawan-tok ) EN: West Africa ; Western Africa   FR: Afrique de l'Ouest [f]
แอร์พอร์ตลิงก์[n. exp.] (aēphøt ling) EN: airport link   FR: liaison aéroport [f]
แอร์พอร์ตเรลลิงก์ [n. exp.] (aēphøt rēn ling) EN: airport rail link   
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอบมองดู[v. exp.] (aēp møngdū) FR: regarder à la dérobée
แอปเปิล[n.] (aeppoēn) EN: apple   FR: pomme [f]
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler

CMU English Pronouncing Dictionary
    COLON
L    EH1 L
W    D AH1 B AH0 L Y UW0
WM    W IH1 L Y AH0 M
WY    D AH1 B AH0 L Y UW0 W AY1
LP    EH1 L P IY1
L.    EH1 L
UL    Y UW1 EH1 L
EL    EH1 L
LN    L EY1 N
UL    AH1 L
LI    L IY1
LS    EH1 L EH1 S
LU    L UW1
LA    L AA1
WS    D AH1 B AH0 L Y UW0 EH1 S
IL    IH1 L
W.    D AH1 B AH0 L Y UW0
TV    T EH2 L AH0 V IH1 ZH AH0 N
LY    L AY1
LE    L AH0
AL    AE1 L
WU    D AH1 B AH0 L Y UW0 Y UW1
LO    L OW1
CEL    S EH1 L
ELI    IY1 L AY0
ELS    EH1 L Z
ALE    EY1 L
ELL    EH1 L
ALF    AE1 L F
ELF    EH1 L F
DFW    D IY1 EH1 F D AH1 B AH0 L Y UW1
ELA    EH1 L AH0
DEL    D EH1 L
DWI    D IY1 D AH1 B AH0 L Y UW1 AY1
ELG    EH1 L G
ERL    ER1 L
AHL    AA1 L
FEL    F EH1 L
FIL    F IH1 L
ALM    AA1 M
DAL    D AE1 L
AIL    EY1 L
DOL    D AA1 L
FLO    F L OW1
ALL    AO1 L
ELY    IY1 L AY0
ALI    AA1 L IY0
ELK    EH1 L K
ELM    EH1 L M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
L    (n) (e1 l)
W    (n) (d uh1 b l y uu)
l    (n) (e1 l)
w    (n) (d uh1 b l y uu)
Le    (dt) (l @)
Al    (n) (a1 l)
LA    (n) (e2 l ei1)
LP    (n) (e2 l p ii1)
Lt    (n) (l e2 f t e1 n @ n t)
WC    (n) (d uh2 b l y uu s ii1)
WI    (n) (d uh2 b l y uu ai1)
kg    (n) (k i1 l @ g r a m z)
km    (n) (k i1 l @ m ii t @ z)
kw    (n) (k i1 l @ w o t s)
la    (n) (l aa1)
lb    (n) (p au1 n d)
ll    (n) (l ai1 n z)
lo    (uh) (l ou1)
mg    (n) (m i1 l i g r a m z)
ml    (n) (m i1 l i l ii t @ z)
mm    (n) (m i1 l i m ii t @ z)
Eli    (n) (ii1 l ai)
Adm    (n) (a1 d m i r @ l)
Lou    (n) (l uu1)
ole    (n) (ou l ei1)
Lai    (n) (l ai1)
Alf    (n) (a1 l f)
Ali    (n) (a1 l ii)
Apr    (n) (ei1 p r i l)
Col    (n) (k @@1 n l)
Cpl    (n) (k oo1 p r @ l)
Ely    (n) (ii1 l ii)
Gen    (n) (jh e1 n r @ l)
Hal    (n) (h a1 l)
ILO    (n) (ai2 e2 l ou1)
Jul    (n) (jh @1 l ai1)
L's    (n) (e1 l z)
LEA    (n) (e2 l ii2 ei1)
LLB    (n) (e2 l e2 l b ii1)
LPs    (n) (e2 l p ii1 z)
LSD    (n) (e2 l e2 s d ii1)
Lab    (n) (l a1 b)
Lao    (n) (l a1 ou)
Len    (n) (l e1 n)
Leo    (n) (l ii1 ou)
Les    (n) (l e1 z)
Lib    (n) (l i1 b)
Liz    (n) (l i1 z)
Ltd    (n) (l i1 m i t i d)
PLC    (n) (p ii2 e2 l s ii1)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ilene Casey[Bernardo Allison, ] (n vi vt modal ver) dearthfu erewhiles peduncle alberta ring palenque woodbined pyrgocephaly ldriedel.com/MT/ >Witold Riedel http://europe.cnn.com/2001/BUSINESS/08/01/markets.europe/ 保証 , See also: S. Evette Carr, A. Francis Montoya, R. Cora Santana
Image:
[N][lipəu,səkʃən, ] การดูดไขมัน (ด้วยเครื่อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頼る[たよる, tayoru] Thai: พึ่งพิง English: to rely
好む[このむ, konomu] Thai: ชอบ English: to like
建てる[たてる, tateru] Thai: สร้าง English: to build
分野[ぶにゃ, bunya] Thai: แขนง English: field
杉並[すぎなみ, suginami] Thai: ซูกินามิ English: Suginami (pl)
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
一新[いっしん, isshin] Thai: เปลี่ยนใหม่หมด English: complete change
全社[ぜんしゃ, zensha] Thai: ทั้งบริษัท English: whole company
致す[いたす, itasu] Thai: ทำ(รูปถ่อมตน ใช้กับการกระทำของผู้พูด) English: to do (pol)
残る[のこる, nokoru] Thai: ค้างอยู่ English: to be left
ホーム[ほーむ, ho-mu] Thai: ชานชาลาที่ขึ้นรถไฟ English: platform
[みやこ, miyako] Thai: เมืองหลวง English: capital
盛る[もる, moru] Thai: วางกองให้พูน English: to fill up
なめる[なめる, nameru] Thai: เลีย English: to lick
なめる[なめる, nameru] Thai: ดูถูก English: to make a fool of sb
隠る[かくれる, kakureru] Thai: แอบซ่อน English: to conceal oneself
差し上げる[さしあげる, sashiageru] Thai: ยกขึ้น English: to hold up
計画[けいかく, keikaku] Thai: แผนงาน English: plan (vs)
学内[がくない, gakunai] Thai: อยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาลัย English: within the school
低調[ていちょう, teichou] Thai: เสียงต่ำ English: low tone
低調[ていちょう, teichou] Thai: ราบเรียบน่าเบื่อ English: dullness
謀る[はかる, hakaru] Thai: วางแผนอย่างแยบยลเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง English: to plan
聞く[きく, kiku] Thai: ตั้งใจฟัง English: to listen
寄せる[よせる, yoseru] Thai: สะสม English: to collect
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: เทคโนโลยี English: technology
計画[けいかく, keikaku] Thai: กำหนดการ English: schedule
挑む[いどむ, idomu] Thai: เสี่ยง English: to challenge
込める[こめる, komeru] Thai: รวมไว้ English: to include
太る[ふとる, futoru] Thai: อ้วนขึ้น English: to grow fat (stout, plump)
漏れる[もれる, moreru] Thai: รั่วไหล English: to leak out
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: กลับสดชื่นอีกครั้ง English: to be rehabilitated
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: หันหลัง English: to look over one's shoulder
振り返る[ふりかえる, furikaeru] Thai: มองย้อนหลังไปในอดีต English: to look back
推進[すいしん, suishin] Thai: การผลักดันให้คืบหน้า English: propulsion
標準[ひょうじゅん, hyoujun] Thai: เกณฑ์ English: level
すべて[すべて, subete] Thai: ทั้งหมด English: all
現実[げんじつ, genjitsu] Thai: ความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง English: reality
遣い[つかい, tsukai] Thai: การทำธุระหรืองานง่าย ๆ เช่น จ่ายตลาดซื้อกับข้าว English: simple task
馬小屋[うまごや, umagoya] Thai: คอกม้า English: stable
人前では[ひとまえでは, hitomaedeha] Thai: ต่อหน้าสาธารณะ English: in front of people
気分[きぶん, kibun] Thai: อารมณ์ความรู้สึก English: feeling
完全[かんぜん, kanzen] Thai: เพียบพร้อม ครบถ้วน English: completeness
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: ชิ้น ๆ English: a slice
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: เศษเล็ก ๆ English: small piece
聞こえる[きこえる, kikoeru] English: to be audible
最新[さいしん, saishin] Thai: ล่าสุด English: latest
着せる[きせる, kiseru] Thai: สวมเสื้อให้ English: to put on clothes
冷える[ひえる, hieru] Thai: หนาวสั่น English: to get chilly
冷える[ひえる, hieru] Thai: หนาวลง English: to grow cold
嘆く[なげく, nageku] Thai: โอดครวญ English: to lament

German-Thai: Longdo Dictionary
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน
Anteil(n) |der, die Anteile| ส่วน, สัดส่วน
April(n) |der, pl. Aprile| เดือนเมษายน
Arbeitsplatz(n) |der, pl. Arbeitsplätze| ตำแหน่งงาน
Ausland(n) |das| ต่างประเทศ
Ausstellung(n) |die, pl. Ausstellungen| งานแสดง, นิทรรศการ
Beispiel(n) |das, pl. Beispiele| ตัวอย่าง
Berlinกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของเยอรมนี
Berlinerชาวเบอร์ลิน, See also: Berlin
Bevölkerung(n) |die| ประชากร
Bild(n) |das, pl. Bilder| ภาพ
Bilder(n) |pl.|, See also: das Bild
Blick(n) |der| การจ้อง, การมอง, การส่งสายตา
Bundesrepublik(n) |die| ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมาจาก Bundesrepublik Deutschland
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Deutschlandประเทศเยอรมนี
Dollar(n) |der, pl. Dollars| เงินดอลล่าร์
Drittelหนึ่งในสาม
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| การพัฒนา
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Er kommt wohl heute.เขาคงจะมาวันนี้, wohl ใช้เสริมในประโยคที่มีความเป็นไปได้, คาดว่า
Er sagt daß es dunkel ist.เขากล่าวว่ามันมืดแล้ว He says that it is dark.
Erfolg(n) |der, pl. Erfolge| ความสำเร็จ
fallsในกรณีที่
Familie(n) |die, pl. Familien| ครอบครัว
Feld(n) |das, pl. Felder| สนาม, ทุ่ง
Film(n) |der, pl. Filme| ฟิล์ม แผ่นฟิล์มสำหรับถ่ายภาพ
Folge(n) |die, pl. Folgen| ผลที่ตามมา
Folgen(n) |pl.|, See also: die Folge
Geld(n) |das| เงิน
Gesellschaft(n) |die, pl. Gesellschaften| สังคม, ชุมชน
Gewalt(n) |die| กำลัง, ความรุนแรง
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Handel(n) |der| การค้า, การติดต่อ, การต่อรองทางธุรกิจ
Hilfe(n) |die| ความช่วยเหลือ
lfte(n) |die| ครึ่งหนึ่ง
Ich fliege nach Frankfurt.ฉันบินไปแฟรงค์เฟิร์ต
Nagel(n) |der, pl. Nägel| ตะปู, เข็มหมุด
Juli(n) |der| เดือนกรกฏาคม
Kilometer(n) |der| กิโลเมตร, หนึ่งพันเมตร
Koalitionen(n) |pl.|, See also: die Koalitionen
Kollegen(n) |pl.|, See also: der Kollege
Kultur(n) |die, pl. Kulturen| วัฒนธรรม, ความศิวิไล
lnเมืองโคโลญน์ ของเยอรมนี
Lage(n) |die, pl. Lagen| สถานการณ์, สถานะ, สถานภาพ
Lage(n) |die, pl. Lagen| ตำแหน่ง
Land(n) |das| ชนบท เช่น auf dem Land wohnen
Land(n) |das, pl. Länder| ประเทศ
Leben(n) |das, pl. Leben| ชีวิต

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fehlst (n vi vt) fehlst
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
*alter {m}; Tagfalter {m} [zool.] | Falter {pl}; Ta* (n) ผีเสื้อ
*chwarze {m,f}; Schwarzer | Schwarzen {pl}; Schwarz*สีดำ , ความมืด
*erfallen; ablaufen | verfallend; ablaufend | verfa* (adj) ที่หมดอายุแล้ว เช่น abgelaufenes Fleisch เนื้อที่หมดอายุแล้ว
*esetzmäßigkeit {f}; Legalität {f}; Rechtmäßig* (n) ถูกต้องตามกฎหมาย
*estatten; zulassen; bewilligen | gestattend; zulas* (vi) อนุญาต
*hagozytose {f}; Nahrungsaufnahme {f} einer Zelle [*[ฟาโกไซโตสิซ] การทำลายเชื้อโรคโดยเม็ดเลือดขาว
*hr {n}; Gehör {n} | Ohren {pl} | die Ohren spitze* (n) คนที่พร้อมรับฟังปัญหาของผู้อื่น
*nblick {m}; Ansicht {f}; Sicht {f}; Blick {m}; Aus*n. ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสังเกต,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,จุดประสงค์,เจตนา,จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป,-Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู,มอง,สังเกต,สำรวจ,ตรวจสอบ
*ozent {m}; Vortragende {m}, Dozentin {f}; Vortragender; Lehrbe* (n) ผู้บรรยาย
*rankenversicherung {f} | gesetzliche Krankenversic*หลักฐานการประกันสุขภาพ
*rbeitsgang {m}; Bedienung {f} | Arbeitsgänge {pl}* (n) กระบวนการทางอุตสาหกรรม
*reundlich {adj} | freundlicher | am freundlichsten* (adj) เป็นมิตร
*tationierung {f}; Aufstellung {f}; Einsatz {m} [mi* (n) การเคลื่อนพลทหาร
*topfleber {f}; Gänsestopfleber {f}; Entenstopfleb*fatty liver
*ualitätsmanagement-Beauftragte {m,f}; Qualitätsm* (n) ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ
Aalen (der) (n) ปลาไหล
Abschaltung {f}; Deaktivierung {f} | Abschaltungen {pl}; Deaktivierungen {pl} (n ) เสื่อม
auf kainen falls (adv ) ไม่อย่งแน่นอนในทุกกรณี
Ausnahmezustand {m} | Ausnahmezustände {pl} (n ) สถานการณ์ฉุกเฉิน
Beckenbodenmuskulatur {f} [anat.] (n) กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกราน
bedrohend {adj} | bedrohlicher | am bedrohlichsten (vt ) 1.คุกคาม / ขู่ 2.เป็นอันตรายต่อ / ภัยต่อ
belegen (vi ) แนะนำ,ชี้แนะ
belegen (vt ) ให้ข้อมูล , สนับสนุน
Blindgänger {m} | Blindgänger {pl} (n) ลูกระเบิดด้าน ลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิด
blitghty (n slang ) ประเทศอังกฤษ
Blut (n ) (Das) เลือด
Blutgruppe (n ) กรุ๊ปเลือด
Blutgruppe [f.] (n ) กรุ๊ปเลือด, หมู่เลือด, ชนิดของเลือด
Blutgruppe {f} [med.]กรุ๊ปเลือด
Blutgruppe {f} [med.]กรุ๊ปเลือด, หมู่เลือด, ชนิดของเลือด
Branche {f}; Abteilung {f} (n) สาขา แผนก
Büffelkopfente {f} [ornith.] (n ) เป็ดขนาดเล็กในอเมริกาเหนือจำพวก Bucephala albeola ตัวผู้มีขนเป็นพุ่มที่หัว
Charakterzug {m}; Zug {m}; Eigenschaft {f}; Merkmal {n} | Charakterzüge {pl}; Züge { (n ) ลักษณะนิสัย คุณสมบัติเฉพาะ
Cola {f} (uniq ) โค้ก
Dame {f} | Damen {pl} (n ) คุณผู้หญิง
das Entwicklungsland, die Entwicklungsländer (n ) ประเทศกำลังพัฒนา
das Teilnahmeformular, -e (n ) ใบสมัคร เพื่อเข้าร่วมงาน/กิจกรรม/สมาคม ฯลฯ
Defibrillation {f} [med.]การช็อคกระตุ้นการเต้นของหัวใจ
Delicious Flat Chest (n vi vt name ) ย่อมาจาก Delicious Flat Chest แปลว่า ยัยนมแบน!! เป็นคำชมนะอิ ๆ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
See also: S. dfc,DFC,
der Nachhaltigkeitspreis, -e (n ) รางวัลเพื่อความยั่งยืน
die Gleichberechtigung, -en (n ) สิทธิความเท่าเทียม, สิทธิความเสมอภาค
Dienstleistung (n) การบริการ การให้บริการ
See also: S. Service,
Drogenhandel (n) การค้าสิ่งเสพย์ติด การค้ายาเสพย์ติด
Du fehlst mir sehr.คิดถึงตลอด
Du fehlst mir sehr.คิดถึง
Durchlaufzeit {f} (n) ช่วงเวลาระหว่างการวางแผนงานกับการผลิต
Ehefrau {f} | Ehefrauen {pl}[แอร์เฟรา] ภรรยา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
A; Ais; As; Aisis; Ases [mus.] | A-Dur {n}A; A sharp; A flat; A double sharp; A double flat | A major [Add to Longdo]
Aalspieß {m}eel spear [Add to Longdo]
Aalsuppe {f} [cook.]eel soup [Add to Longdo]
Aar {m} (poetisch für Adler)eagle [Add to Longdo]
Aasfresser {m} [biol.]scavenger; carrion eater [Add to Longdo]
A-Betrieb {m}class-A operation [Add to Longdo]
Abarbeiten {n}attention handling [Add to Longdo]
Abbau {m} [chem.] | thermischer Abbaudegradation | thermal degradation [Add to Longdo]
Abbau {m}; Demontage {f}dismantling [Add to Longdo]
Abbau {m} (von Bodenschätzen)working; exploitation [Add to Longdo]
Abbaubarkeit {f}degradability [Add to Longdo]
Abbauleistung {f}degradation capacity [Add to Longdo]
Abbauprodukt {n} [biol.]product of catabolism [Add to Longdo]
Abberufung {f} | Abberufungen {pl}recall | recalls [Add to Longdo]
Abbestellung {f} (einer Zeitschrift)cancellation (of a periodical) [Add to Longdo]
Abbestellung {f}; Widerruf {m} | Abbestellungen {pl}countermand | countermands [Add to Longdo]
Abbild {n}image [Add to Longdo]
Abbildung {f} | Abbildungen {pl}map; mapping | maps; mappings [Add to Longdo]
Abbildung {f} [math.]mapping; map; transformation [Add to Longdo]
Abbildungsfehler {m}aberration [Add to Longdo]
Abbildungsregister {n}image register [Add to Longdo]
Abblaseventil {n} [techn.]blow-off valve [Add to Longdo]
Abblättern {n} der Oberflächesurface peeling [Add to Longdo]
Abblätterung {f}chipping [Add to Longdo]
Abblendlicht {n}dim light [Add to Longdo]
Abblendlicht {n}dimmed headlight [Add to Longdo]
Abblendlicht {n}low beam light [Add to Longdo]
Abblendschalter {m}dip switch [Add to Longdo]
Abblendung {f}dimming [Add to Longdo]
Abbrand {m} [electr.]loss of contact material [Add to Longdo]
Abbrechen {n}abort; abortion; cancellation [Add to Longdo]
Abbröckelung {f} [geol.]crumbling away [Add to Longdo]
Abbruch {m}; Zerstörung {f}; Abriss {m}demolition [Add to Longdo]
Abbruchanforderungssignal {n}break request signal [Add to Longdo]
Abbrucharbeiten {pl}; Abrissarbeiten {pl}demolition work [Add to Longdo]
Abbruchfirma {f}; Abbruchunternehmen {n}demolition firm [Add to Longdo]
Abbruchgebot {n}demolition order [Add to Longdo]
Abbruchhaus {n} | Abbruchhäuser {pl}condemned house | condemned houses [Add to Longdo]
Abbruchschaufel {f}; Abbruchlöffel {m}demolition bucket [Add to Longdo]
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement [Add to Longdo]
ABC-Waffen {pl}; atomare, biologische und chemische Waffen [mil.]nuclear, biological, and chemical weapons [Add to Longdo]
Abdampfverlust {m}boil-off loss [Add to Longdo]
Abdankung {f} | Abdankungen {pl}resignations | resignations [Add to Longdo]
Abdeckkappe {f} | Abdeckkappen {pl}shroud | shrouds [Add to Longdo]
Abdeckklappe {f} (z.B. für Schmiernippel) [techn.]protective cap [Add to Longdo]
Abdeckplatte {f} | Abdeckplatten {pl}flashing | flashings [Add to Longdo]
Abdeckprofil {n} | Abdeckprofile {pl}cover profile | cover profiles [Add to Longdo]
Abdeckung {f} | Abdeckungen {pl}access cover; blanking cover | access covers; blanking covers [Add to Longdo]
Abdeckung {f}; Bedeckung {f}; Verhüllung {f} | Abdeckungen {pl}; Bedeckungen {pl}; Verhüllungen {pl}covering | coverings [Add to Longdo]
Abdichter {m} | Abdichter {pl}caulker | caulkers [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, See also: S. nager à la piscine,
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
faire du volley(vt) เล่นวอลเล่ย์บอล
Image:
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล
faire de la danse(vt) เต้นรำ
Image:
faire de la musique(vt) เล่นดนตรี
Image:
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
Noël|m, ปกติใช้โดยไม่มีการระบุเพศ| วันคริสต์มาส เช่น 1. Noël est le 25 décembre. คริสมาสต์คือวันที่ 25 ธันวาคม 2. Bon Noël! หรือ Joyeux Noël! สุขสันต์วันคริสต์มาส
Image:
Angleterre(n) |f| ประเทศอังกฤษ, See also: Related: anglais
Allemagne(n) |f| ประเทศเยอรมนี, See also: Related: allemand
Italie|f| ประเทศอิตาลี, See also: Related: italien
Belgique(n) |f| ประเทศเบลเยียม, See also: Related: belge
Thaïlande(n) |f| ประเทศไทย, See also: Related: thaïlandais
Image:
anglais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ
allemand(adj) |-ande| ที่เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี
espagnol(adj) |-e| ที่เกี่ยวกับประเทศสเปน
italien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศอิตาลี
belge(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศเบลเยียม
nationalité(n) |f| สัญชาติ
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย
il(n) ประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์ เพศชาย,เขา,มัน
elle(n) ประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์เพศหญิง, เธอ(ผู้หญิง), มัน(ผู้หญิง)
ils(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่มีเพศชายอย่างน้อย 1 คนในนั้น, พวกเขา, พวกมัน
elles(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่เป็นเพศหญิงทั้งหมด, พวกหล่อน, พวกมัน(ผู้หญิง)
s'appeler(vt) มีชื่อว่า เช่น 1) Je m'appelle Tout. = ผมชื่อ Tout 2) Il s'appelle X. = เขาชื่อ X 2) Vous vous appelez Jean. = ท่านชื่อ คุณช็อง
loisir(n) |m| งานอดิเรก, กิจกรรมยามว่าง
thaïlandais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศไทย
appeler(vt) |j' appelle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent| เรียก, โทร,ร้องเรียก เช่น 1° appeler à l'aide = ร้องขอความช่วยเหลือ 2° Je vais t'appeler ce soir. = ผมจะโทรหาคุณ เย็นนี้
s'appeler(vt) เรียกว่า เช่น ça s'appelle comment? = มันเรียกว่าอะไร
appellation(n) |f| การตั้งชื่อ, การให้คำเรียก
apolitique(adj) ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง, See also: A. politique,
appeler(vt) เรียก, โทร, ร้องเรียก เช่น Je vais te appeler demain. พรุ่งนี้ผมจะโทรไปหาคุณนะครับ, See also: S. téléphoner,exiger,
appareil photo(n) |m| กล้องถ่ายรูป
appareil(n) |m| เครื่องมือ,อุปกรณ์, See also: S. l'instrument,
applaudissements(n) |m/ที่เป็น pl. เสมอ| เสียงปรบมือ
applaudir(vi) |j'applaudis, tu applaudis, il applaudit, nous applaudissons, vous applaudissez, ils applaudissent| ปรบมือ, See also: |ไวยากรณ์ ดูกิริยา finir|
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
salle de séjour(n) |f| ห้องนั่งเล่น
à la maison(phrase) ที่บ้าน
maison close(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison de passe,
parole(n) |f| คำ(ภาษา), คำพูด เช่น la parole de Dieu คำจากพระเจ้า
aller à bicycletteปั่นจักรยาน, See also: aller
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
aller en voitureขับรถ,ไปด้วยรถยนต์, See also: aller
aller à chevalขี่ม้า, See also: aller
aller en bateauเดินทางด้วยเรือ, See also: aller
aller en trainเดินทางด้วยรถไฟ, See also: aller

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dissolutionยุบสภา
economic globalizationEconomic Globalization Contemporary patterns of economic globalization have been strongly associated with a reframing of the relationship between states and markets. Although the global economy as a single entity is by no means as highly integrated as the most robust national economies, the trends point unambiguously towards intensifying integration within and across regions. Patterns of contemporary economic globalization have woven strong and enduring webs across the world's major regions such that their economic fate is intimately connected. Levels of inter-regional trade are largely unprecedented whilst the form which trade takes has changed considerably. Despite the fact there is a tendency to exaggerate the power of global financial markets, ignoring the centrality of states to sustaining their effective operation especially in times of crisis, there is much compelling evidence to suggest that contemporary financial globalization is a market, rather than a state, driven phenomenon. Reinforced by financial liberalization, the accompanying shift towards markets and private financial institutions as the 'authoritative actors' in the global financial system poses serious questions about the nature of state power and economic sovereignty. Alongside financial integration the operations of multinational corporations integrate national and local economies into global and regional production networks .Under these conditions, national economies no longer function as autonomous systems of wealth creation since national borders are no longer significant barriers to the conduct and organization of economic activity. The distinction between domestic economic activity and worldwide economic activity, as the range of products in any superstore will confirm, is becoming increasingly difficult to sustain. Central to the organization of this new global capitalist order is the multinational corporation. In 1999 there were over 60,000 MNCs worldwide with 500,000 foreign subsidiaries, selling $9.5 trillion of goods and services across the globe. Today transnational production considerably exceeds the level of global exports and has become the primary means for selling goods and services abroad. Multinational corporations now account, according to some estimates, for at least 20 per cent of world production and 70 per cent of world trade . It is global corporate capital, rather than states, which exercises decisive influence over the organization, location and distribution of economic power and resources in the contemporary global economy. Contemporary patterns of economic globalization have been accompanied by a new global division of labour brought about, in part, by the activities of multinationals themselves . Developing countries are being re-ordered into clear winners and losers, as the experience of the East Asian tiger economies shows. Such restructuring is, moreover, replicated within countries, both North and South, as communities and particular locales closely integrated into global production networks reap significant rewards whilst the rest struggle on its margins. Economic globalization has brought with it an increasingly unified world for elites - national, regional and global - but divided nations and communities as the global workforce is segmented, within rich and poor countries alike, into winners and losers . Furthermore, the globalization of economic activity exceeds the regulatory reach of national governments while, at the same time, existing multilateral institutions of global economic governance have limited authority because states, still jealously guarding their national sovereignty, refuse to cede these institutions substantial power. Under such conditions, global markets may effectively escape political regulation. For the most part, the governance structures of the global economy operate principally to nurture and reproduce the forces of economic globalization whilst also serving to discipline and streamline this nascent 'global market civilisation'. Yet, in some contexts, these governance structures may carve out considerable autonomy from the dictates of global capital and/or the G7 states. Hence, multilateral institutions have become increasingly important sites through which economic globalization is contested, by weaker states and by the agencies of transnational civil society. The G7 states and representatives of global capital have found themselves on many occasions at odds with collective decisions or rule making . Moreover, the political dynamics of multilateral institutions tend to mediate great power control, for instance through consensual modes of decision making, such that they are never merely tools of dominant states and particular social groupings. Alongside these global institutions, there also exist a parallel set of regional bodies, from APEC to the EU, which represent an additional attempt to shift the terms of engagement with global market forces. Within the interstices of this system operate the social groups of an emerging transnational civil society, from the International Chamber of Commerce to the Jubilee 2000 campaign, seeking to promote, contest and bring to account the agencies of economic globalization. Economic globalization has been accompanied by a significant internationalization of political authority associated with a corresponding globalization of political activity.
entitlement (n) สิทธิหรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายหรือสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการสวัสดิการสังคม (welfare) จากรัฐ
See also: S. claim, right,
herbal (n) สมุนไพร
hospitalisation (n) การรักษาภายในโรงพยาบาล
intelligence (n) (แอ็งแตร์ค-ลิชอง) สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ
Je m'appelle[เชอ มา เปลน] (vt) ฉันชื่อ...
king bhumibol adulyadej (n) พระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดช
la lettre de remerciement(s) (n) จดหมายแสดงความขอบคุณ
La maquette du temple d'Angkor Wat[ลา มาแก็ต ดู ตรอมพ์ ดัง กอ วัด] (n name uniq ) นครวัดจำลอง (ที่วัดพระแก้ว)
lac (n ) ทะเลสาบ เช่น ทะเลสาบเจนีวา le lac Léman
learn (vt) เรียน
Les spectacles traditionnels au milieu d'eau[เล สเปคตาค ทราดิซิยองแนล โอ มิลิเยอ โดว] (n name uniq ) การแสดงละตรพื้นบ้านกลางน้ำ เช่น การแสดงละครพื้นบ้าน กลางน้ำที่ตลาดน้ำคลองสระบัว จังหวัดอยุธยา
levure (n ) yeast
libereur (vi vt) ผู้ปลอดปล่อย
libereur (n) ผู้ปลดปล่อย
lizard (n jargon colloq ) คือ จิ้งโกร่ง จิ้งจก จี้งกือ หรืออาจแปลว่า ตัวเห้ก็ได้นะ อย่างถ้าอยากไปด่าใครว่าไอ้เห้ ให้ไปด่าว่า ไอ้ lizard จะดูดีกว่ามาก
See also: S. hey, A. hello, R. here
loyal (adj adv prep pro) ผู้ซื่อสัตย์
loyal (vi adj adv pron.) ซื่อสัตย์
Medaillon {n} | Medaillons {pl} (n) จี้
miraculous (n vi vt adj adv ) อัศจรรย์
mirliton (n ) ฟักแม้ว
not hold mater (vt) ไม่สมเหตุสมผล
See also: R. hold water-ถูกต้อง
nouvell (n name uniq) ใหม่
nouvell (n adj slang name) ใหม่
nouvelle (n) ใหม่
perfectly (n vi vt modal ver) สมบูรณ์แบบ
play with fireเล่นกับไฟ
professional (n) มืออาชีพ
railgun[เรียวกัน] (n ) เรียวกัน ชื่อ anime เรื่อง To Aru Kagaku no Railgun ที่พระเอกเท่กว่าภาค index
replace (n vt)
République et Canton de Genèveสาธารณรัฐแห่งรัฐเจนีวา เป็นหนึ่งในยี่สิบหกรัฐของสมาพันธรัฐสวิส
seulement (n vt ) โดดเดียว
spirulina (n colloq) สาหร่ายเกลียวทอง
squirrel (n) กระรอก
SylvainKz (n) อ่านว่า Sylvain เป็น ถูกเรียกชื่อใหม่โดยชาวฝรั่งเศษผู้หนึ่งซึ่งได้อ่าน เจอในตำนานกรีก ซึ่งเป็นนักรบร่างกำยำ ฉลาดเป็นเลิศ (ชื่อของแม่ทัพนั้นออกเสียงคล้ายกัน) และได้ถูกยกย่องเป็นกษัตริย์ หลังจากได้นำกองกำลังไปช่วยเครทอส เพื่อปราบเทพเจ้า Olympus จึงได้ตั้งชื่อไปในพจนานุกรมใหม่ว่า SylvainKz K หมายถึงกษัตริย์ z หมายถึง ผู้ที่อยู่เบื้องหลังสุด ของชัยชนะในสงครามเทพเจ้านั้น
travelท่องเที่ยว
washtafelอ่างล้างหน้าที่ยกพื้นสูง ตัวอย่างเช่นในโรงแรมไหญ่ๆ หรือตามบ้าน อพาร์ทเมนท์ต่างๆ etc.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
擤む(oK)[かむ, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
枘(oK)[ほぞ, hozo] (n) (uk) (See ほぞ穴) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
癤(oK)[せつ, setsu] (n) (See お出来) furuncle [Add to Longdo]
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
[はい, hai] (n) (arch) (See 蓮根) lotus root [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
鈹(oK)[かわ, kawa] (n) (uk) matte (metallurgical) [Add to Longdo]
鍰(oK)[からみ, karami] (n) (uk) (See スラグ) slag [Add to Longdo]
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
鮞(oK)[はららご, hararago] (n) (uk) hard roe (esp. salmon) [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
AA制[ēi ēi zhì, le="font-size:smaller">ㄟ ㄟ ㄓˋ, le='color: black' HREF="search/A">Ale='color: black' HREF="search/A">Ale='color: black' HREF="search/制">制] to split the bill; to go Dutch [Add to Longdo]
[líng, le="font-size:smaller">ㄌㄧㄥˊ, le='color: black' HREF="search/〇">〇] zero (same as 零) [Add to Longdo]
[shěng, le="font-size:smaller">ㄕㄥˇ, le='color: black' HREF="search/㗂">㗂] variant of 省; tight-lipped; to examine; to watch; to scour (esp. Cantonese) [Add to Longdo]
[jié, le="font-size:smaller">ㄐㄧㄝˊ, le='color: black' HREF="search/㨗">㨗] variant of 捷; quick; nimble [Add to Longdo]
[xié, le="font-size:smaller">ㄒㄧㄝˊ, le='color: black' HREF="search/㶸">㶸] (precise meaning unknown, relates to iron); variant of 劦 or of 協|协 [Add to Longdo]
[jiú, le="font-size:smaller">ㄐㄧㄡˊ, le='color: black' HREF="search/㺵">㺵] black jade; variant of 玖 [Add to Longdo]
[yī, le="font-size:smaller">ㄧ, le='color: black' HREF="search/一">一] one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout [Add to Longdo]
一丁不识[yī dīng bù shí, le="font-size:smaller">ㄧ ㄉㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄕˊ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/丁">丁le='color: black' HREF="search/不">不le='color: black' HREF="search/识">识 / le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/丁">丁le='color: black' HREF="search/不">不le='color: black' HREF="search/識">識] illiterate, ignorant [Add to Longdo]
一下[yī xià, le="font-size:smaller">ㄧ ㄒㄧㄚˋ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/下">下] (used after a verb) give it a go; to do (sth for a bit to give it a try); one time; once; in a while; all of a sudden; all at once [Add to Longdo]
一下儿[yī xià r, le="font-size:smaller">ㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄖ˙, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/下">下le='color: black' HREF="search/儿">儿 / le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/下">下le='color: black' HREF="search/兒">兒] erhua variant of 一下, a little bit; a while [Add to Longdo]
一下子[yī xià zi, le="font-size:smaller">ㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄗ˙, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/下">下le='color: black' HREF="search/子">子] in a short while; all at once; all of a sudden [Add to Longdo]
一世[yī shì, le="font-size:smaller">ㄧ ㄕˋ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/世">世] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings) [Add to Longdo]
一丘之貉[yī qiū zhī háo, le="font-size:smaller">ㄧ ㄑㄧㄡ ㄓ ㄏㄠˊ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/丘">丘le='color: black' HREF="search/之">之le='color: black' HREF="search/貉">貉] jackals of the same tribe (成语 saw); fig. They are all just as bad as each other. [Add to Longdo]
一並[yī bìng, le="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄧㄥˋ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/並">並] variant of 一併|一并, to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
一中一台[yī zhōng yī tái, le="font-size:smaller">ㄧ ㄓㄨㄥ ㄧ ㄊㄞˊ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/中">中le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/台">台 / le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/中">中le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/臺">臺] "one China, one Taiwan" (policy) [Add to Longdo]
一中原则[yī zhōng yuán zé, le="font-size:smaller">ㄧ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/中">中le='color: black' HREF="search/原">原le='color: black' HREF="search/则">则 / le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/中">中le='color: black' HREF="search/原">原le='color: black' HREF="search/則">則] One-China principle, the official doctrine that Taiwan is a province of China [Add to Longdo]
一九四九年[yī jiǔ sì jiǔ nián, le="font-size:smaller">ㄧ ㄐㄧㄡˇ ㄙˋ ㄐㄧㄡˇ ㄋㄧㄢˊ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/九">九le='color: black' HREF="search/四">四le='color: black' HREF="search/九">九le='color: black' HREF="search/年">年] the year 1949 (Communist revolution) [Add to Longdo]
一五一十[yī wǔ yī shí, le="font-size:smaller">ㄧ ˇ ㄧ ㄕˊ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/五">五le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/十">十] lit. count by fives and tens (成语 saw); to narrate systematically and in full detail [Add to Longdo]
一些[yī xiē, le="font-size:smaller">ㄧ ㄒㄧㄝ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/些">些] some; a few; a little [Add to Longdo]
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, le="font-size:smaller">ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/人">人le='color: black' HREF="search/得">得le='color: black' HREF="search/道">道le='color: black' HREF="search/鸡">鸡le='color: black' HREF="search/犬">犬le='color: black' HREF="search/升">升le='color: black' HREF="search/天">天 / le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/人">人le='color: black' HREF="search/得">得le='color: black' HREF="search/道">道le='color: black' HREF="search/雞">雞le='color: black' HREF="search/犬">犬le='color: black' HREF="search/升">升le='color: black' HREF="search/天">天] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it. [Add to Longdo]
一并[yī bìng, le="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄧㄥˋ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/并">并 / le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/併">併] to lump together; to treat along with all the others [Add to Longdo]
一来[yī lái, le="font-size:smaller">ㄧ ㄌㄞˊ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/来">来 / le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/來">來] on one hand,... [Add to Longdo]
一个中国政策[yī gè Zhōng guó zhèng cè, le="font-size:smaller">ㄧ ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄥˋ ㄘㄜˋ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/个">个le='color: black' HREF="search/中">中le='color: black' HREF="search/国">国le='color: black' HREF="search/政">政le='color: black' HREF="search/策">策 / le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/個">個le='color: black' HREF="search/中">中le='color: black' HREF="search/國">國le='color: black' HREF="search/政">政le='color: black' HREF="search/策">策] one China policy [Add to Longdo]
一个人[yī gè rén, le="font-size:smaller">ㄧ ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/个">个le='color: black' HREF="search/人">人 / le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/個">個le='color: black' HREF="search/人">人] alone [Add to Longdo]
一个劲[yī gè jìn, le="font-size:smaller">ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/个">个le='color: black' HREF="search/劲">劲 / le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/個">個le='color: black' HREF="search/勁">勁] continuously; persistently; incessantly [Add to Longdo]
一个劲儿[yī gè jìn r, le="font-size:smaller">ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖ˙, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/个">个le='color: black' HREF="search/劲">劲le='color: black' HREF="search/儿">儿 / le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/個">個le='color: black' HREF="search/勁">勁le='color: black' HREF="search/兒">兒] erhua variant of 一個勁|一个劲, persistently; continuing [Add to Longdo]
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, le="font-size:smaller">ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/个">个le='color: black' HREF="search/幽">幽le='color: black' HREF="search/灵">灵le='color: black' HREF="search/在">在le='color: black' HREF="search/欧">欧le='color: black' HREF="search/洲">洲le='color: black' HREF="search/游">游le='color: black' HREF="search/荡">荡 / le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/個">個le='color: black' HREF="search/幽">幽le='color: black' HREF="search/靈">靈le='color: black' HREF="search/在">在le='color: black' HREF="search/歐">歐le='color: black' HREF="search/洲">洲le='color: black' HREF="search/遊">遊le='color: black' HREF="search/蕩">蕩] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto" [Add to Longdo]
一个萝卜一个坑[yī gè luó bo yī gè kēng, le="font-size:smaller">ㄧ ㄍㄜˋ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙ ㄧ ㄍㄜˋ ㄎㄥ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/个">个le='color: black' HREF="search/萝">萝le='color: black' HREF="search/卜">卜le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/个">个le='color: black' HREF="search/坑">坑 / le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/個">個le='color: black' HREF="search/蘿">蘿le='color: black' HREF="search/蔔">蔔le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/個">個le='color: black' HREF="search/坑">坑] lit. one turnip, one hole (成语 saw); fig. each person has his own position; each to his own; horses for courses [Add to Longdo]
一侧化[yī cè huà, le="font-size:smaller">ㄧ ㄘㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/侧">侧le='color: black' HREF="search/化">化 / le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/側">側le='color: black' HREF="search/化">化] lateralization [Add to Longdo]
一传十,十传百[yī chuán shí, le="font-size:smaller">ㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄕˊ, shi2 chuan2 bai3, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/传">传le='color: black' HREF="search/十">十le='color: black' HREF="search/,">,le='color: black' HREF="search/十">十le='color: black' HREF="search/传">传le='color: black' HREF="search/百">百 / le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/傳">傳le='color: black' HREF="search/十">十le='color: black' HREF="search/,">,le='color: black' HREF="search/十">十le='color: black' HREF="search/傳">傳le='color: black' HREF="search/百">百] news pass quickly from mouth to mouth (成语 saw); an infectious disease spreads quickly (old meaning) [Add to Longdo]
一亿[yī yì, le="font-size:smaller">ㄧ ㄧˋ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/亿">亿 / le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/億">億] 1 00 million [Add to Longdo]
一元论[yī yuán lùn, le="font-size:smaller">ㄧ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/元">元le='color: black' HREF="search/论">论 / le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/元">元le='color: black' HREF="search/論">論] monism, belief that the universe is made of a single substance [Add to Longdo]
一共[yī gòng, le="font-size:smaller">ㄧ ㄍㄨㄥˋ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/共">共] altogether [Add to Longdo]
一再[yī zài, le="font-size:smaller">ㄧ ㄗㄞˋ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/再">再] repeatedly [Add to Longdo]
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, le="font-size:smaller">ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/刀">刀le='color: black' HREF="search/两">两le='color: black' HREF="search/断">断 / le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/刀">刀le='color: black' HREF="search/兩">兩le='color: black' HREF="search/斷">斷] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation [Add to Longdo]
一匙[yī chí, le="font-size:smaller">ㄧ ㄔˊ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/匙">匙] spoonful [Add to Longdo]
一千七百万[yī qiān qī bǎi wàn, le="font-size:smaller">ㄧ ㄑㄧㄢ ㄑㄧ ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/千">千le='color: black' HREF="search/七">七le='color: black' HREF="search/百">百le='color: black' HREF="search/万">万 / le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/千">千le='color: black' HREF="search/七">七le='color: black' HREF="search/百">百le='color: black' HREF="search/萬">萬] seventeen million [Add to Longdo]
一千四百亿[yī qiān sì bǎi yì, le="font-size:smaller">ㄧ ㄑㄧㄢ ㄙˋ ㄅㄞˇ ㄧˋ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/千">千le='color: black' HREF="search/四">四le='color: black' HREF="search/百">百le='color: black' HREF="search/亿">亿 / le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/千">千le='color: black' HREF="search/四">四le='color: black' HREF="search/百">百le='color: black' HREF="search/億">億] 140 billion [Add to Longdo]
一千万[yī qiān wàn, le="font-size:smaller">ㄧ ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/千">千le='color: black' HREF="search/万">万 / le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/千">千le='color: black' HREF="search/萬">萬] ten million [Add to Longdo]
一千零一夜[Yī qiān líng yī yè, le="font-size:smaller">ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ㄧ ㄧㄝˋ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/千">千le='color: black' HREF="search/零">零le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/夜">夜] The Book of One Thousand and One Nights [Add to Longdo]
一千零五十亿[yī qiān líng wǔ shí yì, le="font-size:smaller">ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ˇ ㄕˊ ㄧˋ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/千">千le='color: black' HREF="search/零">零le='color: black' HREF="search/五">五le='color: black' HREF="search/十">十le='color: black' HREF="search/亿">亿 / le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/千">千le='color: black' HREF="search/零">零le='color: black' HREF="search/五">五le='color: black' HREF="search/十">十le='color: black' HREF="search/億">億] 105 billion [Add to Longdo]
一半[yī bàn, le="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄢˋ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/半">半] half [Add to Longdo]
一口[yī kǒu, le="font-size:smaller">ㄧ ㄎㄡˇ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/口">口] readily; flatly (deny) [Add to Longdo]
一句[yī jù, le="font-size:smaller">ㄧ ㄐㄩˋ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/句">句] a line of verse; a sentence [Add to Longdo]
一同[yī tóng, le="font-size:smaller">ㄧ ㄊㄨㄥˊ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/同">同] along; together [Add to Longdo]
一吐为快[yī tǔ wéi kuài, le="font-size:smaller">ㄧ ㄊㄨˇ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄞˋ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/吐">吐le='color: black' HREF="search/为">为le='color: black' HREF="search/快">快 / le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/吐">吐le='color: black' HREF="search/為">為le='color: black' HREF="search/快">快] feeling relief after the task is done [Add to Longdo]
一向[yī xiàng, le="font-size:smaller">ㄧ ㄒㄧㄤˋ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/向">向] all along; the whole time; constantly; earlier; lately [Add to Longdo]
一味[yī wèi, le="font-size:smaller">ㄧ ㄨㄟˋ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/味">味] blindly; invariably [Add to Longdo]
一问三不知[yī wèn sān bù zhī, le="font-size:smaller">ㄧ ㄨㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄓ, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/问">问le='color: black' HREF="search/三">三le='color: black' HREF="search/不">不le='color: black' HREF="search/知">知 / le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/問">問le='color: black' HREF="search/三">三le='color: black' HREF="search/不">不le='color: black' HREF="search/知">知] replying "I don't know" to every question [Add to Longdo]
一回生,二回熟[yī huí shēng, le="font-size:smaller">ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, le='color: black' HREF="search/一">一le='color: black' HREF="search/回">回le='color: black' HREF="search/生">生le='color: black' HREF="search/,">,le='color: black' HREF="search/二">二le='color: black' HREF="search/回">回le='color: black' HREF="search/熟">熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
8進数[8しんすう, 8 shinsuu] octal [Add to Longdo]
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
LANエミュレーション[LAN えみゅれーしょん, LAN emyure-shon] LAN emulation [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
うるう年[うるうどし, uruudoshi] leap year [Add to Longdo]
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
すくみ[すくみ, sukumi] deadlock [Add to Longdo]
たいてい[たいてい, taitei] double quote (") [Add to Longdo]
ちらつき[ちらつき, chiratsuki] flicker [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
より小さい[よりちいさい, yorichiisai] less than (<) [Add to Longdo]
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (<=) [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
アイドル[あいどる, aidoru] idle [Add to Longdo]
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
えちん坊[けちんぼう, kechinbou] Geizhals [Add to Longdo]
お供[おとも, otomo] jemanden_begleiten [Add to Longdo]
お八つ[おやつ, oyatsu] Zwischenmahlzeit_am_Nachmittag [Add to Longdo]
お召し物[おめしもの, omeshimono] Kleidung [Add to Longdo]
お疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] vielen_Dank [Add to Longdo]
お盆[おぼん, obon] Bon-Fest, -Tablett [Add to Longdo]
お転婆[おてんば, otenba] ausgelassenes_Maedchen, Wildfang [Add to Longdo]
かび臭い[かびくさい, kabikusai] schimmelig, moderig [Add to Longdo]
けい秀画家[けいしゅうがか, keishuugaka] (hervorragende) Malerin [Add to Longdo]
ご愁傷様[ごしゅうしょうさま, goshuushousama] "Mein_herzliches_Beileid" [Add to Longdo]
ご飯[ごはん, gohan] gekochter_Reis, Mahlzeit [Add to Longdo]
じゃが芋[じゃがいも, jagaimo] Kartoffel [Add to Longdo]
そよ風[そよかぜ, soyokaze] leichte_Brise [Add to Longdo]
にわか雨[にわかあめ, niwakaame] (ploetzlicher) Regenschauer [Add to Longdo]
ひょう窃[ひょうせつ, hyousetsu] Plagiat [Add to Longdo]
ぶん殴る[ぶんなぐる, bunnaguru] hauen, verpruegeln [Add to Longdo]
みかん畑[みかんばたけ, mikanbatake] Mandarinenpflanzung [Add to Longdo]
わが国[わがくに, wagakuni] unser_Land [Add to Longdo]
カリフォルニア州[かりふぉるにあしゅう, kariforuniashuu] Kalifornien [Add to Longdo]
カール大帝[かうるたいてい, kaurutaitei] (Kaiser) Karl_der_Grosse [Add to Longdo]
サラダ一皿[さらだひとさら, saradahitosara] ein_Teller_mit_Salat [Add to Longdo]
デ杯[ではい, dehai] Davis_Pokal [Add to Longdo]
デ杯戦[ではいせん, dehaisen] Davis_Pokalwettbewerb [Add to Longdo]
ドイツ[どいつ, doitsu] Deutschland [Add to Longdo]
ドイツ連邦共和国[どいつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
ノーベル賞[ノーベルしょう, no-beru shou] Nobelpreis [Add to Longdo]
ビール瓶[ビールびん, bi-ru bin] Bierflasche [Add to Longdo]
メリケン粉[めりけんこ, merikenko] -Mehl, Weizenmehl [Add to Longdo]
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] lateinische_Buchstaben [Add to Longdo]
一つ一つ[ひとつひとつ, hitotsuhitotsu] jedes_einzeln [Add to Longdo]
一丁目[いっちょうめ, icchoume] Block 1 [Add to Longdo]
一人[ひとり, hitori] eine Person, einer, eine, allein [Add to Longdo]
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] alleine_leben [Add to Longdo]
一介の[いっかいの, ikkaino] -nur, einfach, nichts_als [Add to Longdo]
一倍[いちばい, ichibai] noch_einmal_so_viel [Add to Longdo]
一億[いちおく, ichioku] 100 Millionen [Add to Longdo]
一刻[いっこく, ikkoku] -Moment, Augenblick, starrsinnig [Add to Longdo]
一升瓶[いっしょうびん, isshoubin] 1,8_Liter-Flasche [Add to Longdo]
一周[いっしゅう, isshuu] eine_Runde, ein_Umlauf [Add to Longdo]
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] bald_froh,bald_traurig [Add to Longdo]
一年以内に[いちねにないに, ichineninaini] innerhalb_eines_Jahres [Add to Longdo]
一度[いちど, ichido] einmal, ein_Grad [Add to Longdo]
一張羅[いっちょうら, icchoura] das_einzige_gute_Kleidungsstueck [Add to Longdo]
一把[いちわ, ichiwa] ein_Buendel [Add to Longdo]
一抹[いちまつ, ichimatsu] Anflug, Hauch [Add to Longdo]
一握り[ひとにぎり, hitonigiri] eine_Handvoll [Add to Longdo]
一斉[いっせい, issei] gleichzeitig, auf_einmal, einstimmig [Add to Longdo]
一族[いちぞく, ichizoku] die_ganze_Familie, die_ganze_Verwandtschaft [Add to Longdo]
一昨年[いっさくねん, issakunen] vorletztes_Jahr [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, 1_Uhr [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top