ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accumulate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accumulate-, *accumulate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
accumulated deficit(n) ขาดทุนสะสม เช่น The accumulated deficit will have to be funded in one of three ways: through higher premiums, reductions in costs, or a transfer from the general fund.
accumulated earnings(n) กำไรสะสม, See also: accoumulated profit, retained earnings, Syn. accumulated income
accumulated income(n) กำไรสะสม, See also: accumulated profit, retained earnings, Syn. accumulated earnings
accumulated profit(n) กำไรสะสม, See also: accumulated income, retained earnings, Syn. accumulated earnings

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accumulate(vt) เก็บสะสม, See also: สะสม, เก็บ, สั่งสม, Syn. collect, heap, store
accumulate(vi) เก็บสะสม, See also: สะสม, เก็บ, สั่งสม

English-Thai: Nontri Dictionary
accumulate(vi, vt) เก็บสะสม, รวบรวม, เพิ่มพูน, เพิ่มขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accumulated valueค่าสะสม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accumulateสั่งสม [การจัดการความรู้]
Accumulateสะสม [การบัญชี]
Accumulated depreciationค่าเสื่อมราคาสะสม [การบัญชี]
Accumulated dividendเงินปันผลสะสม [การบัญชี]
accumulated rainfallaccumulated rainfall, ปริมาณฝนสะสม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
accumulate(vt) English - Thai, Loy's Dictionary Browse accumulate vt. อะคิ้วมิวเล็ท (อย่าอ่านเป็น แอ็กฯ) (ม.ปลาย) 1. สะสม, รวบรวม : I want to accumulate more paintings.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Their goal is to accumulate great personal wealth, เป้าหมายของมันก็คือ สะสมสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเอง, Suspiria (1977)
It's just accumulated stressมันก็แค่เป็นความเครียดที่สะสม GTO (1999)
The data initially were trivial anecdotal but gradually a body of data started accumulating to the extent that we now know that the synthetic chemicals which have permeated our workplace our consumer products our air our water produced cancer and also birth defectsข้อมูลในตอนแรกยังประปรายและดูเหมือนไม่สำคัญ แต่ค่อย ๆ สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าสารเคมีสังเคราะห์ The Corporation (2003)
Any way you look at it, all the information that a person accumulates in a lifetime is just a drop in the bucket.ถ้าใครชอบที่จะเก็บมัน, ข้อมูลเหล่านั้นก็จะสะสมไปตลอดชีวิต มันก็แค่เศษหนึ่งของความคิด Ghost in the Shell (1995)
To get the same amount of protein that we have... the amount that I was wiping off every five days... and five days later it would accumulate... he says it would take about five to six years.เพื่อให้ได้โปรตีนปริมาณเท่ากับที่เรามี ปริมาณที่ฉันเก็บออกมาทุก 5 วัน... แล้ว 5 วันต่อมาก็มากขึ้นอีก... Primer (2004)
It should be accumulative so a lot of mini-fields equal one big one, right?ก็ต้องเอามาต่อกัน เอาให้สนามแม่เหล็กจากแผ่นเล็ก รวมเท่ากับที่ได้จากแผ่นใหญ่ ถูกไหม Primer (2004)
There will be no significant accumulations of rainfall-ไม่มีสัญญาณของฝน Little Miss Sunshine (2006)
After it accumulates in the occipital lobe, victim suffers from unconsciousness and eventually...แต่หลังจากที่ยาเริ่มสะสมตรงท้ายทอย... เหยื่อจะหมดสติแล้วตายได้ Chuck Versus the Truth (2007)
Basically a backup for the accumulated wealth of America.โดยพื้นฐานแล้วคือการสำรองข้อมูลด้านความมั่งคั่งของอเมริกา Live Free or Die Hard (2007)
Any new bodies accumulated out there?มีศพใหม่ไหมละ? No Country for Old Men (2007)
By just living one's life, sadness accumulates here and there, be it in the sheets hung out in the sun to dry, the toothbrushes in the bathroom, and the history logs of the mobile phone.เมื่อมีชีวิตอยู่เพียงลำพัง ความเศร้าครอบคลุมอยู่ทุกหนแห่ง ทั้งในผ้าปูที่นอน ทั้งแปรงสีฟัน และในบันทึกข้อมูลของโทรศัพท์มือถือ 5 Centimeters Per Second (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accumulateAccumulate the necessary facts.
accumulateAmericans accumulated their trade deficits by living far beyond their means.
accumulateBy investing wisely she accumulated a fortune.
accumulateCar windows accumulate frost on winter mornings.
accumulateDust had accumulated in the attic.
accumulateDust had accumulated on my desk during my absence.
accumulateDust had accumulated on the desk.
accumulateHe accumulated a large fortune.
accumulateHe accumulated a tremendous fortune during the post war.
accumulateHe accumulated his fortune by hard work.
accumulateHe accumulated his library.
accumulateHe has accumulated quite a collection of books.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมภาร(n) accumulated good deeds, See also: acquired merit, Thai Definition: บุญที่สะสมไว้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สะสม(v) accumulate, See also: collect, gather, amass, hoard, store, increase, Syn. สั่งสม, รวบรวม, Example: เชื้อโรคต่างๆ ได้สะสมและเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในห้องสำนักงาน, Thai Definition: รวบรวมให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
พอกพูน(v) accumulate, See also: pile up, amass, Ant. ลดน้อย, Example: หนี้สินของชาวนาพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้องขายที่ดินเพื่อใช้หนี้, Thai Definition: เพิ่มขึ้นโดยลำดับ
มูน(v) heap up, See also: accumulate, pile the earth up, increase, accrue, hoard up to a mound, Syn. พอกพูน, พอก, ถม, Example: ต้องมูนทรายให้สูงสักสามฟุตจึงจะกันน้ำได้
สั่งสม(v) accumulate, Syn. สะสม, Example: ประชาชนกลุ่มนี้เรียกร้องให้เขาเลิกแสวงหาและสั่งสมความมั่งคั่งเสียที, Thai Definition: รวบรวมให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก็บ[kep] (v) EN: keep ; take in ; put away ; store ; preserve ; maintain ; conserve ; accumulate  FR: garder ; conserver ; accumuler
กอง[køng] (v) EN: pile ; heap ; stack ; accumulate  FR: empiler ; entasser ; accumuler
หม้อไฟฟ้า[mø faifā] (n, exp) FR: batterie [ f ] ; accumulateur [ m ]
เพิ่มพูน[phoēmphūn] (v) EN: accumulate  FR: accumuler ; parfaire
พูน[phūn] (v) EN: heap up ; pile up ; accumulate ; stack  FR: amasser ; entasser ; empiler
รวบรวม[rūaprūam] (v) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise  FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser
สั่งสม[sangsom] (v) EN: collect ; stock up ; save up ; accumulate  FR: emmagasiner ; accumuler ; stocker
สะสม[sasom] (v) EN: accumulate ; collect ; gather ; amass ; hoard ; store ; increase ; save ; deposit  FR: accumuler ; collectionner ; amasser ; rassembler
สะสมเงินทุน[sasom ngoenthun] (v, exp) EN: accumulate funds
สะสมเงินทุนสำรอง[sasom ngoenthun samrøng] (v, exp) EN: accumulate capital reserves

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
accumulate
accumulated
accumulates

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accumulate
accumulated
accumulates

WordNet (3.0)
accumulate(v) collect or gather, Syn. pile up, conglomerate, gather, cumulate, amass

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Accumulate

v. t. [ imp. & p. p. Accumulated p. pr. & vb. n. Accumulating. ] [ L. accumulatus, p. p. of accumulare; ad + cumulare to heap. See Cumulate. ] To heap up in a mass; to pile up; to collect or bring together; to amass; as, to accumulate a sum of money. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To collect; pile up; store; amass; gather; aggregate; heap together; hoard. [ 1913 Webster ]

Accumulate

v. i. To grow or increase in quantity or number; to increase greatly. [ 1913 Webster ]

Ill fares the land, to hastening ills a prey,
Where wealth accumulates, and men decay. Goldsmith. [ 1913 Webster ]

Accumulate

a. [ L. accumulatus, p. p. of accumulare. ] Collected; accumulated. Bacon. [ 1913 Webster ]

accumulated

adj. 1. 1 brought together into a group or crowd the accumulated letters in my office
Syn. -- assembled, collected, congregate, massed [ WordNet 1.5 ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lěi, ㄌㄟˇ, ] accumulate #1,175 [Add to Longdo]
累计[lěi jì, ㄌㄟˇ ㄐㄧˋ,   /  ] accumulate #3,100 [Add to Longdo]
积累[jī lěi, ㄐㄧ ㄌㄟˇ,   /  ] accumulate #3,436 [Add to Longdo]
堆积[duī jī, ㄉㄨㄟ ㄐㄧ,   /  ] accumulate #11,971 [Add to Longdo]
[zhěn, ㄓㄣˇ, ] accumulate; fine and close #21,296 [Add to Longdo]
积愤[jī fèn, ㄐㄧ ㄈㄣˋ,   /  ] accumulated anger; pent-up fury #169,202 [Add to Longdo]
慢累积[màn lěi jī, ㄇㄢˋ ㄌㄟˇ ㄐㄧ,    /   ] accumulates slowly; cumulative (e.g. poison) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (n) (1) merit; success; meritorious deed; (2) achievement; accumulated experience #3,726 [Add to Longdo]
消化[しょうか, shouka] (n, vs, adj-no) (1) digestion; (2) thorough understanding; (3) selling accumulated (excess) products; dealing with a large amount of work; (4) losing one's form and turning into something else; (P) #7,384 [Add to Longdo]
累計[るいけい, ruikei] (n, vs) cumulative total; accumulated total; total up to now; (P) #8,133 [Add to Longdo]
蓄積[ちくせき, chikuseki] (n, vs, adj-no) accumulation; accumulate; store; (P) #10,881 [Add to Longdo]
重なる[かさなる, kasanaru] (v5r, vi) (1) to be piled up; to lie on top of one another; (2) to come one after another; to happen over and over; to pile up (e.g. stress); to accumulate; (3) to overlap (each other); to occur at the same time; to happen simultaneously; (P) #15,948 [Add to Longdo]
アキュミュレイト;アキュムレイト;アクムレイト[akyumyureito ; akyumureito ; akumureito] (n, vs) accumulate [Add to Longdo]
ソーラーポンド[so-ra-pondo] (n) solar pond (salty pond in which energy from solar energy accumulates in the lower layers, due to lack of convection) [Add to Longdo]
歯石[しせき, shiseki] (n) dental calculus (calcified deposits that accumulate on the teeth); tartar (of the teeth) [Add to Longdo]
積み重なる[つみかさなる, tsumikasanaru] (v5r, vi) to accumulate [Add to Longdo]
積み重ねる(P);つみ重ねる[つみかさねる, tsumikasaneru] (v1, vt) to pile up; to accumulate; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top