ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accomplice

AH0 K AA1 M P L AH0 S   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accomplice-, *accomplice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accomplice[N] ผู้สมรู้ร่วมคิด, See also: ผู้สมคบ, Syn. associate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accomplice(อะคลอม' พลิซฺ) n. ผู้สมคบ

English-Thai: Nontri Dictionary
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มีส่วนร่วม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accompliceผู้ร่วมกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accomplicesผู้สนับสนุนการกระทำผิด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whoever killed Mr. Boddy also wanted his accomplices dead.คนที่ฆ่าคุณบ๊อดดี้ ยังต้องการฆ่าพรรคพวกของเขาด้วย Clue (1985)
accomplice to what?สมคบกับใคร The Fog (2005)
Just standing there you're an accomplice to murder!แค่ยืนมองเฉยๆ ก็ถือว่าคุณสมคบกับฆาตกรนะ Saw III (2006)
He's the accomplice we have been looking for and he is your fucking lawyer.เขาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด ที่เราตามหา และเขาก็เป็นไอ้ทนายของคุณ Saw IV (2007)
Or coughing accomplice in the audience?หรือใช้เสียงกระแอมของคนดู ? Slumdog Millionaire (2008)
Your accomplice sneaked out for a piss?ผู้สมรู้ร่วมคิดของนายออกไปฉี่งั้นเหรอ Slumdog Millionaire (2008)
Agent Strahm was theorizing about the possibility of an additional accomplice to Jigsaw, other than Amanda Young.เจ้าหน้าที่ สตาฟ กำลังสืบหาใครคนหนึ่ง ซึ่งสมคบคิดกับ จิ๊กซอว์... ...ใครสักคนที่ชื่อ อแมนด้า Saw V (2008)
Cole Pfeiffer, an employee of GA TE, a downtown wellness organization and his yet-unidentified female accomplice both seen here in police sketches.ฟังข่าวนี่สิ โคลด์ ไฟเฟอร์, พนักงานของ GATE องค์กรใหญ่ ใจกลางเมือง Deal or No Deal (2008)
Gunray and his accomplices stole a Republic ship to make their getawayกันเรย์และผู้สมรู้ร่วมคิด ได้ขโมยยานสาธารณรัฐเพื่อหลบหนี Cloak of Darkness (2008)
We can try you as accomplice to that murder after the fact;เราสามารถทำให้ นายกลายเป็นผู้สบคบในคดีฆาตรกรรมนั้นได้ทันที Changeling (2008)
AII murderers and their accomplices go to jail; Everybody knows that;ทั้งตัวฆาตรกรและ ผู้สบคบต้องเข้าคุก ทุกคนรู้หมดแล้ว Changeling (2008)
In short, it sets forth that members of the Fox River Eight and their accomplices are alive and well in Los Angeles.นักโทษ 4 คน จากฟ็อกซ์ ริเวอร์ และพวก ยังมีชิวิต และอยู่ในแอลเอ Greatness Achieved (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accompliceHe was accounted (to be) an accomplice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เกี่ยวข้อง[N] accessory, See also: accomplice, confederate, Ant. บุคคลภายนอก, Example: สื่อมวลชนยังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะมัดผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ ทึ้ง งบประมาณของชาติจำนวนหมื่นล้านบาท, Thai definition: ผู้ที่มีส่วนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ผู้สมคบ[N] accomplice, See also: accessory, Syn. ผู้สมรู้ร่วมคิด, Example: เขาเป็นผู้สบคบกับขบวนการวางแผนลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศมานานแล้ว, Thai definition: ผู้ที่ร่วมคบคิดกันทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ผู้สมรู้ร่วมคิด[N] accessory, See also: accomplice, Example: การโจรกรรมครั้งนี้มีผู้สมรู้ร่วมคิดกันประมาณ 20 คน, Thai definition: ผู้ที่รู้เห็นเป็นใจกัน
ลูกมือ[N] assistant, See also: accomplice, helper, helping hand, aide, right-hand man, Syn. ผู้ช่วย, คนช่วย, Example: ทุกวันพ่อเข้าครัวทำกับข้าวมีแม่เป็นลูกมืออยู่ข้างๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้สมคบ[n.] (phūsomkhop) EN: accomplice ; accessory   FR: complice [m]
ผู้สมรู้ร่วมคิด[n.] (phū som rū ruam khit) EN: accomplice ; accessory ; conspirator   FR: complice [m]
รู้กัน[v.] (rū kan) EN: conspire ; connive ; encourage ; be an accomplice or accessory   
สมคบ[v.] (somkhop) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; be accessary   FR: conspirer ; comploter ; fomenter ; être de connivence
สมรู้[v.] (somrū) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot   FR: comploter ; conspirer
สมรู้ร่วมคิด[v. exp.] (somrū ruam khit) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOMPLICE AH0 K AA1 M P L AH0 S
ACCOMPLICES AH0 K AA1 M P L AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accomplice (n) ˈəkˈʌmplɪs (@1 k uh1 m p l i s)
accomplices (n) ˈəkˈʌmplɪsɪz (@1 k uh1 m p l i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帮凶[bāng xiōng, ㄅㄤ ㄒㄩㄥ, / ] accomplice; accessory, #29,448 [Add to Longdo]
帮凶[bāng xiōng, ㄅㄤ ㄒㄩㄥ, / ] accomplice; accessory, #29,448 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐる[, guru] (n) accomplice; cohort [Add to Longdo]
アコンプリス[, akonpurisu] (n) accomplice [Add to Longdo]
一類[いちるい, ichirui] (n) same kind; accomplices; companions [Add to Longdo]
加担者[かたんしゃ, katansha] (n) accomplice [Add to Longdo]
共犯者[きょうはんしゃ, kyouhansha] (n) accomplice; henchman [Add to Longdo]
共謀者[きょうぼうしゃ, kyoubousha] (n) conspirator; accomplice [Add to Longdo]
合い[あい, ai] (n,pref) joint; associate; accomplice [Add to Longdo]
従犯[じゅうはん, juuhan] (n,adj-no) accomplice; complicity [Add to Longdo]
相棒[あいぼう, aibou] (n) partner; pal; accomplice; (P) [Add to Longdo]
同類[どうるい, dourui] (n,adj-no) the same kind; accomplice; partner; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accomplice \Ac*com"plice\, n. [Ac- (perh. for the article a or
   for L. ad) + E. complice. See {Complice}.]
   [1913 Webster]
   1. A cooperator. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Success unto our valiant general,
       And happiness to his accomplices!   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) An associate in the commission of a crime; a
    participator in an offense, whether a principal or an
    accessory. "And thou, the cursed accomplice of his
    treason." --Johnson.
 
   Note: It is followed by with or of before a person and by in
      (or sometimes of) before the crime; as, A was an
      accomplice with B in the murder of C. Dryden uses it
      with to before a thing. "Suspected for accomplice to
      the fire." --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Abettor; accessory; assistant; associate; confederate;
     coadjutor; ally; promoter. See {Abettor}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accomplice
   n 1: a person who joins with another in carrying out some plan
      (especially an unethical or illegal plan) [syn:
      {accomplice}, {confederate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top