Search result for

elf

(94 entries)
(0.0048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elf-, *elf*.
English-Thai: Longdo Dictionary
off the shelf(adj) มีจำหน่ายทั่วไป ไม่ต้องพัฒนาประดิษฐ์ใหม่ด้วยตนเอง
suit yourselfเรื่องของคุณ, เอาที่สบายใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
elf[เอลฟ] (n ) เอลฟ์ ชนในเทพนิยายนอร์สและยุโรปตะวันตก มีรูปร่างคล้ายมนุษย์
See also: R. dwarf
elf[เอลฟฺ] (n ) เอลฟ์ ตัวละครในนิยายแฟนตาซีหรือเกมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่สูงโปร่งและงดงามกว่า ผิวและเรือนผมสีอ่อน ใช้ชีวิตได้ยาวนานเป็นพันๆปีจนเหมือนเป็นอมตะ มักสร้างอาณาจักรอยู่ในป่าเขา โดยมากมีเวทมนตร์
See also: S. elven, R. dwarf

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elf    [N] คนที่มีรูปร่างเล็ก (โดยเฉพาะเด็กที่เกเรหรือซน)
elf    [N] เทพยดา, See also: นางไม้, ภูต, Syn. fairy, sprite
elfin    [ADJ] มีเสน่ห์, See also: มีเวทมนต์, Syn. charming, magical
elfin    [ADJ] เล็กและบอบบาง, Syn. delicate
elfin    [ADJ] เหมือนเทพธิดาตัวเล็กๆ, See also: เหมือนเทวดาตัวเล็กๆ, เหมือนภูติตัวเล็กๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ELF (extremely low frequency)อีแอลเอฟ (ความถี่ต่ำสุด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elf(เอลฟฺ) n.,เทพดานางไม้,ภูติหรือเทพดา (ของฝรั่ง) ที่มีรูปร่างเล็กอาศัยอยู่ตามป่าไม้,คนรูปร่างเล็ก,เด็กดื้อ,เด็กซน,คนเลว, See also: elifish adj. ดูelf -pl. elves
elfockn. ผงที่ยุ่งเหยิงเป็นกระเซิง
angelfish(เอน' เจลฟิช) ปลาผีเสื้อที่มีหนามที่หัว มีสีสรรหลายสี
belfry(เบล'ฟรี) n. หอระฆัง,โครงไม้สำหรับแขวนระฆัง, See also: belfried adj. มีหอระฆัง
bookshelf(บุค'เชลฟฺ) n. หิ้งหนังสือ,ที่ตั้งหนังสือ
continental shelf n.ส่วนของทวีปที่จมอยู่ในทะเลที่ค่อนข้างตื้น
delf(t) ,delftware (เดลฟท, เดลฟท'ฺ แวร์) n. เครื่องเคลือบเป็นมัน
herself(เฮอร์เซลฟฺ') pron. ตัวเธอเอง
himself(ฮิม'เซลฟฺ) pron. เขาเอง,ตัวเขาเอง
itself(อิทเซลฟฺ') pron. ตัวมันเอง,ตัวของมันเอง,ตัวเอง,ตัวเดียว,คนเดียว,อันเดียว

English-Thai: Nontri Dictionary
elf(n) เทวดา,เทพยดา,นางไม้,เด็กซน,เด็กดื้อ
elfin(adj) เกี่ยวกับเทวดา,เกี่ยวกับเทพยดา
belfry(n) หอระฆัง,หอกลอง
herself(pro) ตัวเธอเอง,ตัวหล่อนเอง
himself(pro) ตัวเขาเอง
itself(pro) ตัวของมันเอง
myself(pro) ตัวของฉันเอง
oneself(pro) ตัวของตัวเอง,ตนเอง
pelf(n) ทรัพย์สมบัติ,ข้าวของเงินทอง
self(n) ตนเอง,ตัวเอง,อัตตา,อาตมา,ธาตุแท้,สันดาน,ประโยชน์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อัตโนมัติ[adj.] (attanōmat) EN: automatic ; self-acting ; automated   FR: automatique ; automatisé
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: behave ; conduct oneself ; act   FR: se comporter ; se conduire ; agir
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: offer herself for sensual pleasure   
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine   FR: se soulager ; uriner
บิดขี้เกียจ [v.] (bitkhīkīet) EN: stretch oneself   FR: s'étirer ; se détendre
บริการตนเอง[n. exp.] (børikān ton-ēng) EN: self-service   FR: self-service [m] ; self [m] (abrév.)
บริการตัวเอง[n. exp.] (børikān tūa-ēng) EN: self-service   FR: self-service [m] ; self [m] (abrév.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELF    EH1 L F
ELF'S    EH1 L F S
ELFIE    EH1 L F IY0
ELFIN    EH1 L F IH2 N
ELFORD    EH1 L F ER0 D
ELFMAN    EH1 L F M AH0 N
ELFERS    EH1 L F ER0 Z
ELFREDA    EH0 L F R EH1 D AH0
ELFRIDA    EH0 L F R IY1 D AH0
ELFRINK    EH1 L F R IH0 NG K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elf    (n) (e1 l f)
elfin    (j) (e1 l f i n)
elfish    (j) (e1 l f i sh)

German-Thai: Longdo Dictionary
elf(adj) สิบเอ็ด
Elf(n) |die, pl. Elfen| หมายเลขสิบเอ็ด หรือถ้าเป็นเอกพจน์หมายถึงทีมฟุตบอล หรือนักฟุตบอลหมายเลขสิบเอ็ด
Elfenbein(n) |das, nur Sg.| งาช้าง
helfen(vt) |hilft, half, hat geholfen| ช่วยเหลือ เช่น Heutzutage helfen Männer seiner Frau mehr bei Haushaltaufgaben. สมัยนี้ผู้ชายช่วยเหลืองานบ้านของภรรยามากขึ้น
schwindelfrei(adj adv) ไม่วิงเวียนหรือปวดศรีษะ เช่น เวลาขึ้นที่สูงๆ, See also: A. schwindelig,
Bügelfalte(n) รอยรีดเป็นกลีบ, See also: Related: Falte

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
elf {num}eleven [Add to Longdo]
Elfenkauz {m} [ornith.]Elf Owl [Add to Longdo]
Kobold {m} | Kobolde {pl}elf | elfs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself [Add to Longdo]
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
お言葉;御言葉[おことば;みことば(御言葉), okotoba ; mikotoba ( okotoba )] (exp) (1) availing myself of your kind offer; taking you at your word; (n) (2) (みことば only) God's word; word of God [Add to Longdo]
お高く留まる;お高く止まる[おたかくとまる, otakakutomaru] (v5r) to assume an air of importance; to be self-important; to put on airs [Add to Longdo]
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
お蔵;お倉;御蔵;御倉[おくら;オクラ, okura ; okura] (n) (1) (See 蔵・くら) shelving (a play, movie, etc.); closing down; cancelling; canceling; the shelf; (2) rice storehouse of the Edo shogunate [Add to Longdo]
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P) [Add to Longdo]
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
こちらの話;此方の話[こちらのはなし, kochiranohanashi] (exp) (See こっちの話) talking to oneself [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仙童[xiān tóng, ㄒㄧㄢ ㄊㄨㄥˊ, ] elf; leprechaun [Add to Longdo]
小精灵[xiǎo jīng líng, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ, / ] elf [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] elf; demon [Add to Longdo]
[wǎng, ㄨㄤˇ, ] elf; sprite [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シェルフ[しえるふ, shierufu] shelf [Add to Longdo]
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
既製[きせい, kisei] ready-made (a-no), off the shelf [Add to Longdo]
誤り検出符号[あやまりけんしゅつふごう, ayamarikenshutsufugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
自己規定項目[じこきていこうもく, jikokiteikoumoku] self defining term [Add to Longdo]
自己検査符号[じこけんさふごう, jikokensafugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
自己終端判別[じこしゅうたんはんべつ, jikoshuutanhanbetsu] self-delimiting [Add to Longdo]
自己診断[じこしんだい, jikoshindai] self-diagnosis [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
象牙[ぞうげ, zouge] Elfenbein [Add to Longdo]
象牙の塔[ぞうげのとう, zougenotou] Elfenbeinturm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elves \Elves\, n.; pl. of {Elf}.
   [1913 Webster] Elvish \Elv"ish\, a.
   1. Pertaining to elves; implike; mischievous; weird; also,
    vacant; absent in demeanor. See {Elfish}.
    [1913 Webster]
 
       He seemeth elvish by his countenance. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Mysterious; also, foolish. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elf \Elf\ ([e^]lf), n.; pl. {Elves} ([e^]lvz). [AS. [ae]lf, ylf;
   akin to MHG. alp, G. alp nightmare, incubus, Icel. [=a]lfr
   elf, Sw. alf, elfva; cf. Skr. [.r]bhu skillful, artful, rabh
   to grasp. Cf. {Auf}, {Oaf}.]
   1. An imaginary supernatural being, commonly a little sprite,
    much like a fairy; a mythological diminutive spirit,
    supposed to haunt hills and wild places, and generally
    represented as delighting in mischievous tricks.
    [1913 Webster]
 
       Every elf, and fairy sprite,
       Hop as light as bird from brier.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A very diminutive person; a dwarf.
    [1913 Webster]
 
   {Elf arrow}, a flint arrowhead; -- so called by the English
    rural folk who often find these objects of prehistoric
    make in the fields and formerly attributed them to
    fairies; -- called also {elf bolt}, {elf dart}, and {elf
    shot}.
 
   {Elf child}, a child supposed to be left by elves, in room of
    one they had stolen. See {Changeling}.
 
   {Elf fire}, the ignis fatuus. --Brewer.
 
   {Elf owl} (Zo["o]l.), a small owl ({Micrathene Whitneyi}) of
    Southern California and Arizona.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elf \Elf\, v. t.
   To entangle mischievously, as an elf might do.
   [1913 Webster]
 
      Elf all my hair in knots.        --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elf
   n 1: (folklore) fairies that are somewhat mischievous [syn:
      {elf}, {hob}, {gremlin}, {pixie}, {pixy}, {brownie}, {imp}]
   2: below 3 kilohertz [syn: {extremely low frequency}, {ELF}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ELF
     Executable and Linkable Format (Unix, OS/2)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 elf [ɛlf]
   eleven
   elf
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 elf [ɛlf]
   eleven
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top