Search result for

influenza

(59 entries)
(0.0083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -influenza-, *influenza*
English-Thai: Longdo Dictionary
Swine influenza(n name ) โรคไข้หวัดหมู บ้างเรียก โรคไข้หวัดเม็กซิโก, S. Swine flu,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
influenza[N] โรคไข้หวัดใหญ่, Syn. severe cold, flu

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
influenza(อินฟลูเอน'ซะ) n. โรคไข้หวัดใหญ่, See also: influenzal adj., Syn. flu

English-Thai: Nontri Dictionary
influenza(n) ไข้หวัดใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
influenza; grippeไข้หวัดใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Influenzaไข้หวัดใหญ่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Influenzaเชื้อไช้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดใหญ่ [การแพทย์]
Influenza Aไข้หวัดใหญ่เอ [การแพทย์]
Influenza A virus, H1N1 subtypeไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 [TU Subject Heading]
Influenza Vaccineวัคซีนไข้หวัดใหญ่; ไข้หวัดใหญ่, วัคซีน; วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ [การแพทย์]
Influenza vaccinesวัคซีนไข้หวัดใหญ่ [TU Subject Heading]
Influenza Virusไวรัสไข้หวัดใหญ่ [การแพทย์]
Influenza, Asianไข้หวัดใหญ่เอเซีย [การแพทย์]
Influenza, Hemophilusฮีโมฟิลัสอินฟลูเอนซา [การแพทย์]
Influenza, Humanไข้หวัดใหญ่ในคน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Highly infectious influenza virus was crossed with the deadly Ebola genes.ไวรัสไข้หวัดใหญ่ติด่เชื่อระบาดอย่างรุนแรง ถูกจับมาผสมข้ามสายพันธุ์กับเชื้อยีนส์มฤตยูอีโบร่า Death Note: L Change the World (2008)
Uh, you mean influenza?พ่อหมายถึงไข้หวัดใหญ่เหรอคะ Under the Gun (2010)
I've got news from Renault, they've got a new car, I've got a picture of it here, it's called the Influenza.ผมมีข่าวจากเรโนลต์ เขามีรถใหม่ ผมมีรูปให้ดู Episode #18.2 (2012)
Is it? It isn't called the Influenza.มันชื่อว่าอินฟลูเอ็นซา/จริงอะ มันไม่ใช่อินฟลูเอ็นซา Episode #18.2 (2012)
Ok, I'm sure after walking around in this petri dish of influenza, her blood's still clean.โอเค ฉันมั่นใจหลังจากที่เดินไปทั่ว จานเพาะเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่นี่ ว่าเลือดเธอยังสะอาดอยู่แน่นอน The Teens, They Are a Changin' (2013)
So I'm not immune to influenzaชั้นเลยไม่มีภูมิต้านทานโรคไข้หวัด Oldboy (2003)
.. chicken-pox, influenza, hemophilic influenza type B.....ซิฟิลิส ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ชนิดB Heyy Babyy (2007)
That's when Carlisle found me dying of Spanish influenza.ตั้งแต่ 1918 นั่นเป็นตอนที่คาร์ไลส์พบผม ผมกำลังจะตายเพราะไข้หวัดใหญ่สเปน Twilight (2008)
We're working on a strain of influenza, specifically how the hemagglutinin protein fuses the viral envelope with the vacuole's membrane.เรากำลัง กรองเอาเฉพาะไข้หวัดใหญ่ออก โดยเฉพาะ จะทำยังไงให้โปรตีนhemagglutinin รวมกับไวรัสที่หุ้ม Chuck Versus the Ex (2008)
Guy had discovered an antiviral serum for a strain of influenza used in a bioweapon, an airborne influenza so deadly it could kill a person within one hour if exposed.กีคิดค้นเซรั่มต้านไวรัส สำหรับแยกไข้หวัดใหญ่ ที่ใช้ในอาวุธชีวภาพ Chuck Versus the Ex (2008)
Guy learned that our company secretly sells the influenza bioweapon.กีได้รู้ว่าบริษัทของเรา มีการขายอาวุธนี้อย่างลับๆ Chuck Versus the Ex (2008)
Getting ill, heavy bouts of influenza.แล้วก็ป่วยหนัก เป็นไข้หวัดใหญ่ เป็นช่วงๆ It Might Get Loud (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
influenzaHe is ill with influenza.
influenzaHe is under the doctor for influenza.
influenzaHigh fever is a frequent accompaniment of influenza.
influenzaMy father is suffering from influenza.
influenzaShe is down with influenza.
influenzaThere were many cases of influenza.
influenzaYou were flat on your back for two weeks with influenza.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข้หวัดใหญ่[N] influenza, See also: flu, Example: ตอนนี้ไข้หวัดใหญ่กำลังระบาด ทุกคนควรรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ, Thai definition: โรคติดต่อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อไวรัส มีอาการไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว ไอเจ็บหน้าอก หนาวสั่นและอ่อนเพลีย
โรคไข้หวัดใหญ่[N] flu, See also: influenza, Syn. ไข้หวัดใหญ่, Example: ทหารเกณฑ์หลายสิบคนเป็นโรคไข้หวัดใหญ่, Thai definition: โรคติดต่อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อไวรัส ผู้ป่วยมีไข้สูงมาก มีอาการหนาวสั่น ปวดกล้ามเนื้อและอ่อนเพลีย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข้หวัดหมู[n. exp.] (khaiwat mū) EN: swine flu ; swine influenza   FR: grippe porcine [f]
ไข้หวัดใหญ่[n.] (khaiwat yai) EN: flu ; influenza   FR: grippe [f]
ไข้หวัดใหญ่(ใน)สุกร [n. exp.] (khaiwat yai (nai) sukøn) EN: swine influenza   FR: grippe porcine [f]
ติดโรคหวัด [v. exp.] (tit rōk wat) EN: catch flu ; become infected with influenza   FR: attraper un rhume

CMU English Pronouncing Dictionary
INFLUENZA    IH2 N F L UW0 EH1 N Z AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
influenza    (n) (i2 n f l u e1 n z @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Influenza {f}; Grippe {f} [med.] | an Grippe erkrankt | die Grippe haben | Grippe bekommeninfluenza; flue | down with influenza | to have the flu | to get flu; to catch (the) flu [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
A型;エー型[エーがた, e-gata] (n) type A (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
B型[ビーがた, bi-gata] (n) type B (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
アジアかぜ[, ajia kaze] (n) Asia influenza [Add to Longdo]
アジアインフルエンザ[, ajiainfuruenza] (n) Asian influenza [Add to Longdo]
インフルエンザ[, infuruenza] (n,adj-no) influenza; (P) [Add to Longdo]
インフルエンザの予防接種[インフルエンザのよぼうせっしゅ, infuruenza noyobousesshu] (n) influenza vaccination; flu shot [Add to Longdo]
インフルエンザウイルス[, infuruenzauirusu] (n) influenza virus [Add to Longdo]
インフルエンザワクチン[, infuruenzawakuchin] (n) flu vaccine; influenza vaccine [Add to Longdo]
インフルエンザ脳症[インフルエンザのうしょう, infuruenza noushou] (n) influenza-associated encephalopathy [Add to Longdo]
スペイン風邪[スペインかぜ, supein kaze] (n) Spanish influenza [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流感病毒[liú gǎn bìng dú, ㄌㄧㄡˊ ㄍㄢˇ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, ] influenza virus; flu virus [Add to Longdo]
流行性感冒[liú xíng xìng gǎn mào, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ, ] influenza [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Influenza \In`flu*en"za\, n. [It. influenza influence, an
   epidemic formerly attributed by astrologers to the influence
   of the heavenly bodies, influenza. See {Influence}.] (Med.)
   An epidemic viral infectious disease characterized by acute
   nasal catarrh, or by inflammation of the throat or the
   bronchi, and usually accompanied by fever and general
   weakness; also called {grippe}. It is caused by several forms
   of RNA virus which mutate readily and thereby render vaccines
   prepared against older forms ineffective, often requiring a
   new form of vaccine for each new outbreak.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 influenza
   n 1: an acute febrile highly contagious viral disease [syn:
      {influenza}, {flu}, {grippe}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 influenza
   flu; grip; influenza
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 influenza [inflywɛnza]
   flu; grip; influenza
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top