ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abelian

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abelian-, *abelian*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abelian groupอาบีเลียนกรุป [มีความหมายเหมือนกับ commutative group] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
abelian group [commutative group]กลุ่มอาบีเลียน, กลุ่มที่มีสมบัติการสลับที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abelsche Gruppe {f} [math.]Abelian group [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーベル[, a-beru] (adj-na) {math} Abelian [Add to Longdo]
可換群[かかんぐん, kakangun] (n) {math} Abelian group [Add to Longdo]
非可換ゲージ理論[ひかかんゲージりろん, hikakan ge-ji riron] (n) non-Abelian gauge theory (physics) [Add to Longdo]
非可換群[ひかかんぐん, hikakangun] (n) non-Abelian group (physics) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Abelian \A*bel"i*an\, Abelite \A"bel*ite\, Abelonian
  \A`bel*o"ni*an\, n. (Eccl. Hist.)
     One of a sect in Africa (4th century), mentioned by St.
     Augustine, who states that they married, but lived in
     continence, after the manner, as they pretended, of Abel.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top