ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

absolve

AH0 B Z AA1 L V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -absolve-, *absolve*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absolve(vt) ประกาศว่าพ้นผิด, Syn. acquit, exonerate
absolve(vt) อภัยโทษ, See also: อภัยบาป, ให้อภัย
absolve of(phrv) ยกโทษให้, See also: ประกาศว่า บางคน ไม่มีความผิด
absolve from(phrv) ยกโทษให้, See also: ประกาศว่า บางคน ไม่มีความผิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolve(แอบซอลว' , -ซอลว) vt. ปลดเปลื้อง ล้างบาป อภัยโทษ หลุดออกจาก

English-Thai: Nontri Dictionary
absolve(vt) ให้อภัย, พ้นจากบาป, ปลดเปลื้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
absolveทำให้พ้นจากความรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I absolve you, in the name of the Father...พ่ออภัยให้ลูก, ในพระนามของพระบิดา... Cinema Paradiso (1988)
I'm sure the store's security footage will absolve me.ผมเชื่อว่าเทปบันนึกนี่ คงทำให้ผมพ้นข้อสงสัยได้ Hot Fuzz (2007)
But that does not absolve me of my other sins.เจมส์ ไปกับข้า ใครอยู่ตรงนั้น? Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
This doesn't absolve Curtis of what he did.สิ่งที่เคอร์ติสทำมันก็ไม่หมายความว่าเขาจะได้รับการให้อภัยหรอกนะ Resident Evil: Degeneration (2008)
That is the Buddhist Goddess of Mercy who absolves the suffering of all creatures and leads us to happiness.นั่นคือพระเทพแห่งความเมตตา สำหรับคนที่ สิ้นหวัง และนำพาเราไปพบความสุบสมหวัง Heartbreak Library (2008)
It further stipulates that the police were right in sending you here for observation and it absolves them of all responsibility;และตำรวจก็ทำถูกแล้ว ที่ส่งคุณมาที่นี่ สำหรับการรักษา และมันจะไม่ได้ทำให้คุณลำบาก Changeling (2008)
If you wanna watch, you have to help me. I'll need to absolve you first.ถ้าคุณอยากดู คุณต้องช่วยฉัน แล้วฉันจะยกโทษให้คุณก่อน The Rite (2011)
I absolve you of any sins you may have committed now or in the past in the name of the Father, Son and Holy Spirit.ฉันยกโทษให้กับบาปที่เธอทำ ทั้งในตอนนี้และในอดีต ในนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต The Rite (2011)
I'll absolve you of your sins tonight.ผมจะถ่ายบาปให้คุณคืนนี้ The Flowers of War (2011)
How do you expect to get into heaven, unless you let me absolve you of your sins?ลูกจะไปสวรรค์ได้ยังไง ถ้าไม่ยอมให้พ่อ อภัยในบาปของเจ้า Sin of Omission (2011)
I absolve you of all of your sins.พ่อให้อภัยในบาปของเจ้า Sin of Omission (2011)
I can't absolve you for any of this.ฉันให้อภัยโทษอะไรแกไม่ได้ Afterbirth (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
absolveHe was absolved from blame.
absolveHe was absolved of all responsibility.
absolveHe was absolved of his sin.
absolveI was absolved from paying my father's debt.
absolveThat absolves me from further responsibility.
absolveThe accused was absolved from the crime.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABSOLVE AH0 B Z AA1 L V
ABSOLVE AE0 B Z AA1 L V
ABSOLVED AH0 B Z AA1 L V D
ABSOLVED AE0 B Z AA1 L V D
ABSOLVES AH0 B Z AA1 L V Z
ABSOLVES AE0 B Z AA1 L V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
absolve (v) ˈəbzˈɒlv (@1 b z o1 l v)
absolved (v) ˈəbzˈɒlvd (@1 b z o1 l v d)
absolves (v) ˈəbzˈɒlvz (@1 b z o1 l v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absolvent { m } (einer Universität) | Absolventen { pl } (einer Universität)graduate (of a university) | graduates (of a university) [Add to Longdo]
Absolvent { m } eines Lehrgangsstudent who has completed a course [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Absolve \Ab*solve"\ (#; 277), v. t. [imp. & p. p. {Absolved}; p.
   pr. & vb. n. {Absolving}.] [L. absolvere to set free, to
   absolve; ab + solvere to loose. See {Assoil}, {Solve}.]
   1. To set free, or release, as from some obligation, debt, or
    responsibility, or from the consequences of guilt or such
    ties as it would be sin or guilt to violate; to pronounce
    free; as, to absolve a subject from his allegiance; to
    absolve an offender, which amounts to an acquittal and
    remission of his punishment.
    [1913 Webster]
 
       Halifax was absolved by a majority of fourteen.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To free from a penalty; to pardon; to remit (a sin); --
    said of the sin or guilt.
    [1913 Webster]
 
       In his name I absolve your perjury.  --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   3. To finish; to accomplish. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The work begun, how soon absolved.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To resolve or explain. [Obs.] "We shall not absolve the
    doubt."                   --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Absolve}, {Exonerate}, {Acquit}.
 
   Usage: We speak of a man as absolved from something that
      binds his conscience, or involves the charge of
      wrongdoing; as, to absolve from allegiance or from the
      obligation of an oath, or a promise. We speak of a
      person as exonerated, when he is released from some
      burden which had rested upon him; as, to exonerate
      from suspicion, to exonerate from blame or odium. It
      implies a purely moral acquittal. We speak of a person
      as acquitted, when a decision has been made in his
      favor with reference to a specific charge, either by a
      jury or by disinterested persons; as, he was acquitted
      of all participation in the crime.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 absolve
   v 1: grant remission of a sin to; "The priest absolved him and
      told him to say ten Hail Mary's" [syn: {shrive}, {absolve}]
   2: let off the hook; "I absolve you from this responsibility"
     [syn: {absolve}, {justify}, {free}] [ant: {blame}, {fault}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top