ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

absolve

AH0 B Z AA1 L V   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -absolve-, *absolve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absolve[VT] ประกาศว่าพ้นผิด, Syn. acquit, exonerate
absolve[VT] อภัยโทษ, See also: อภัยบาป, ให้อภัย
absolve of[PHRV] ยกโทษให้, See also: ประกาศว่า (บางคน) ไม่มีความผิด
absolve from[PHRV] ยกโทษให้, See also: ประกาศว่า (บางคน) ไม่มีความผิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolve(แอบซอลว' , -ซอลว) vt. ปลดเปลื้อง ล้างบาป อภัยโทษ หลุดออกจาก

English-Thai: Nontri Dictionary
absolve(vt) ให้อภัย,พ้นจากบาป,ปลดเปลื้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
absolveทำให้พ้นจากความรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I absolve you, in the name of the Father...พ่ออภัยให้ลูก, ในพระนามของพระบิดา... Cinema Paradiso (1988)
I'm sure the store's security footage will absolve me.ผมเชื่อว่าเทปบันนึกนี่ คงทำให้ผมพ้นข้อสงสัยได้ Hot Fuzz (2007)
But that does not absolve me of my other sins.เจมส์ ไปกับข้า ใครอยู่ตรงนั้น? Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
This doesn't absolve Curtis of what he did.สิ่งที่เคอร์ติสทำมันก็ไม่หมายความว่าเขาจะได้รับการให้อภัยหรอกนะ Resident Evil: Degeneration (2008)
That is the Buddhist Goddess of Mercy who absolves the suffering of all creatures and leads us to happiness.นั่นคือพระเทพแห่งความเมตตา สำหรับคนที่ สิ้นหวัง และนำพาเราไปพบความสุบสมหวัง Heartbreak Library (2008)
Those who are absolved of pain and are now resting in a beautiful and peaceful place.โน่นคือคนที่ทนทุข์เพราะความเจ็บปวด และมาพักกันอยู่ในสถานที่สวยงามและมีสันติสุข Heartbreak Library (2008)
It further stipulates that the police were right in sending you here for observation and it absolves them of all responsibility;และตำรวจก็ทำถูกแล้ว ที่ส่งคุณมาที่นี่ สำหรับการรักษา และมันจะไม่ได้ทำให้คุณลำบาก Changeling (2008)
Lloyd, you've been absolved of any guilt, parental or otherwise.ลอยด์ นายจะได้เลิก รู้สึกผิดเสียที ในฐานะคนเป็นพ่อแม่ หรือแบบอื่น Playing Cards with Coyote (2009)
I've been absolved, and I'm not about to go down now.ผมพ้นจากบาปแล้ว และผมก็จะไม่ยอมตกต่ำตอนนี้ For the Good of Our Country (2010)
By this sign, you are anointed with the grace of the atonement of our Lord Jesus Christ and absolved of all past error and freed to take your place in the world he has prepared for us.ด้วยสัญลักษญ์นี้ ถือว่าคุณได้รับพระเมตตา จากการไถ่บาปโดยพระเยซูเจ้า ผู้ซึ่งปลดเปลื้องความผิดในอดีตทั้งมวล และให้คุณตื่นขึ้นในโลกที่พระองค์เตรียมไว้ให้เรา The Rite (2011)
If you wanna watch, you have to help me. I'll need to absolve you first.ถ้าคุณอยากดู คุณต้องช่วยฉัน แล้วฉันจะยกโทษให้คุณก่อน The Rite (2011)
I absolve you of any sins you may have committed now or in the past in the name of the Father, Son and Holy Spirit.ฉันยกโทษให้กับบาปที่เธอทำ ทั้งในตอนนี้และในอดีต ในนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต The Rite (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
absolveHe was absolved from blame.
absolveHe was absolved of all responsibility.
absolveHe was absolved of his sin.
absolveI was absolved from paying my father's debt.
absolveThat absolves me from further responsibility.
absolveThe accused was absolved from the crime.

CMU English Pronouncing Dictionary
ABSOLVE    AH0 B Z AA1 L V
ABSOLVE    AE0 B Z AA1 L V
ABSOLVED    AH0 B Z AA1 L V D
ABSOLVED    AE0 B Z AA1 L V D
ABSOLVES    AH0 B Z AA1 L V Z
ABSOLVES    AE0 B Z AA1 L V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
absolve    (v) ˈəbzˈɒlv (@1 b z o1 l v)
absolved    (v) ˈəbzˈɒlvd (@1 b z o1 l v d)
absolves    (v) ˈəbzˈɒlvz (@1 b z o1 l v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absolvent {m} (einer Universität) | Absolventen {pl} (einer Universität)graduate (of a university) | graduates (of a university) [Add to Longdo]
Absolvent {m} eines Lehrgangsstudent who has completed a course [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Absolve \Ab*solve"\ (#; 277), v. t. [imp. & p. p. {Absolved}; p.
   pr. & vb. n. {Absolving}.] [L. absolvere to set free, to
   absolve; ab + solvere to loose. See {Assoil}, {Solve}.]
   1. To set free, or release, as from some obligation, debt, or
    responsibility, or from the consequences of guilt or such
    ties as it would be sin or guilt to violate; to pronounce
    free; as, to absolve a subject from his allegiance; to
    absolve an offender, which amounts to an acquittal and
    remission of his punishment.
    [1913 Webster]
 
       Halifax was absolved by a majority of fourteen.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To free from a penalty; to pardon; to remit (a sin); --
    said of the sin or guilt.
    [1913 Webster]
 
       In his name I absolve your perjury.  --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   3. To finish; to accomplish. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The work begun, how soon absolved.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To resolve or explain. [Obs.] "We shall not absolve the
    doubt."                   --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Absolve}, {Exonerate}, {Acquit}.
 
   Usage: We speak of a man as absolved from something that
      binds his conscience, or involves the charge of
      wrongdoing; as, to absolve from allegiance or from the
      obligation of an oath, or a promise. We speak of a
      person as exonerated, when he is released from some
      burden which had rested upon him; as, to exonerate
      from suspicion, to exonerate from blame or odium. It
      implies a purely moral acquittal. We speak of a person
      as acquitted, when a decision has been made in his
      favor with reference to a specific charge, either by a
      jury or by disinterested persons; as, he was acquitted
      of all participation in the crime.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 absolve
   v 1: grant remission of a sin to; "The priest absolved him and
      told him to say ten Hail Mary's" [syn: {shrive}, {absolve}]
   2: let off the hook; "I absolve you from this responsibility"
     [syn: {absolve}, {justify}, {free}] [ant: {blame}, {fault}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top