ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abnormality

AE2 B N AO0 R M AE1 L AH0 T IY0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abnormality-, *abnormality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abnormality[N] ความผิดปรกติ, See also: สภาพผิดปกติ, Syn. aberration, peculiarity

English-Thai: Nontri Dictionary
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This genetic abnormality going to effect her?ความผิดปกติทางพันธุกรรมจะส่งผลกระทบต่อเธอ? Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
If you're right, there'd be an abnormality on the pancreas.อน่างน้อยลองทำMRIยืนยันดู Alone (2007)
Structural abnormality causes the heart attack and throws clots to the brain, leading to synesthesia.ความผิดปกติของโครงสร้างอาจทำให้เกิดหัวใจวาย/nและทำให้การอุดตันไหลไปที่สมอง นำไปสู่ synesthesia The Right Stuff (2007)
The indicator is the increased electrical activity focused around the abnormality.ตัวชี้วัดคือการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้า ดูความผิดปกติไปรอบๆ The Itch (2008)
- An abnormality with Strahm's fingerprints - What?ความผิดปกติในลายนิ้วมือของสตรัม อะไรน่ะ Saw VI (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abnormalityWe have detected an abnormality on your x-ray.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งผิดปกติ[N] abnormality, Syn. เรื่องผิดปกติ
ความผิดปกติ[N] abnormality, Syn. ความผิดธรรมดา, ความแปลกประหลาด, ความแปลก, Ant. ความปกติ, ธรรมดา, Example: นักจิตวิทยาไม่ถือว่า ความผิดปกติทางจิตใจในลักษณะอาการโรคจิต เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดโดยตรงได้, Thai definition: อาการที่แปลกไปจากธรรมดา, ไม่เป็นเหมือนที่เคยปฏิบัติมา
สภาพผิดปกติ[N] abnormality, Syn. ลักษณะผิดปกติ, สภาวะผิดปกติ, Ant. สภาพปกติ
ความผิดปกติ[N] strangeness, See also: abnormality, queerness, peculiarity, Syn. ความผิดแผก, Ant. ความปกติ, ความปกติ, Example: หัวหน้าพบความผิดปกติในเอกสารแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความผิดปกติ[n. exp.] (khwām phitpakati = khwām phitpokkati) EN: strangeness ; abnormality ; queerness ; peculiarity ; disorder   FR: anomalie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABNORMALITY    AE2 B N AO0 R M AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abnormality    (n) ˌæbnɔːmˈælɪtiː (a2 b n oo m a1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abweichung {f}; Abnormalität {f} | Abweichungen {pl}abnormality | abnormalities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異常性[いじょうせい, ijousei] (n) abnormality [Add to Longdo]
異常性欲[いじょうせいよく, ijouseiyoku] (n) sexual abnormality [Add to Longdo]
異状[いじょう, ijou] (n) something wrong; accident; change; abnormality; aberration; (P) [Add to Longdo]
[きょう, kyou] (suf) (1) (some type of) enthusiast; (2) somebody possessed of a (certain kind of) mental abnormality [Add to Longdo]
染色体異常[せんしょくたいいじょう, senshokutaiijou] (n) chromosomal abnormality [Add to Longdo]
変わり(P);変り[かわり, kawari] (n) (1) change; alteration; (2) unusual state or event; accident; abnormality; (3) difference; distinction; (P) [Add to Longdo]
変体[へんたい, hentai] (n,adj-f) abnormality [Add to Longdo]
変態[へんたい, hentai] (n,vs,adj-no) (1) transformation; metamorphosis; (2) abnormality; pervert; (P) [Add to Longdo]
変調[へんちょう, henchou] (n,vs) (1) change of tone; variation (music); irregularity; anomaly; abnormality; (2) modulation (in radio) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abnormality \Ab`nor*mal"i*ty\, n.; pl. {Abnormalities}.
   1. The state or quality of being abnormal; variation;
    irregularity. --Darwin.
    [1913 Webster]
 
   2. Something abnormal.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abnormality
   n 1: an abnormal physical condition resulting from defective
      genes or developmental deficiencies [syn: {abnormality},
      {abnormalcy}] [ant: {normalcy}, {normality}]
   2: retardation sufficient to fall outside the normal range of
     intelligence [syn: {abnormality}, {mental defectiveness}]
   3: marked strangeness as a consequence of being abnormal [syn:
     {abnormality}, {freakishness}]
   4: behavior that breaches the rule or etiquette or custom or
     morality [syn: {abnormality}, {irregularity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top