ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abnormality

AE2 B N AO0 R M AE1 L AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abnormality-, *abnormality*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abnormality(n) ความผิดปรกติ, See also: สภาพผิดปกติ, Syn. aberration, peculiarity

English-Thai: Nontri Dictionary
abnormality(n) ความผิดปกติ, ความวิปริต, ความวิปลาส, ความพิกล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This genetic abnormality going to effect her?ความผิดปกติทางพันธุกรรมจะส่งผลกระทบต่อเธอ? Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
If you're right, there'd be an abnormality on the pancreas.อน่างน้อยลองทำMRIยืนยันดู Alone (2007)
Structural abnormality causes the heart attack and throws clots to the brain, leading to synesthesia.ความผิดปกติของโครงสร้างอาจทำให้เกิดหัวใจวาย/nและทำให้การอุดตันไหลไปที่สมอง นำไปสู่ synesthesia The Right Stuff (2007)
- An abnormality with Strahm's fingerprints - What?ความผิดปกติในลายนิ้วมือของสตรัม อะไรน่ะ Saw VI (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abnormalityWe have detected an abnormality on your x-ray.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งผิดปกติ(n) abnormality, Syn. เรื่องผิดปกติ
ความผิดปกติ(n) abnormality, Syn. ความผิดธรรมดา, ความแปลกประหลาด, ความแปลก, Ant. ความปกติ, ธรรมดา, Example: นักจิตวิทยาไม่ถือว่า ความผิดปกติทางจิตใจในลักษณะอาการโรคจิต เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดโดยตรงได้, Thai Definition: อาการที่แปลกไปจากธรรมดา, ไม่เป็นเหมือนที่เคยปฏิบัติมา
สภาพผิดปกติ(n) abnormality, Syn. ลักษณะผิดปกติ, สภาวะผิดปกติ, Ant. สภาพปกติ
ความผิดปกติ(n) strangeness, See also: abnormality, queerness, peculiarity, Syn. ความผิดแผก, Ant. ความปกติ, ความปกติ, Example: หัวหน้าพบความผิดปกติในเอกสารแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความผิดปกติ[khwām phitpakati = khwām phitpokkati] (n, exp) EN: strangeness ; abnormality ; queerness ; peculiarity ; disorder  FR: anomalie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABNORMALITY AE2 B N AO0 R M AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abnormality (n) ˌæbnɔːmˈælɪtiː (a2 b n oo m a1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abweichung { f }; Abnormalität { f } | Abweichungen { pl }abnormality | abnormalities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異常性[いじょうせい, ijousei] (n) abnormality [Add to Longdo]
異常性欲[いじょうせいよく, ijouseiyoku] (n) sexual abnormality [Add to Longdo]
異状[いじょう, ijou] (n) something wrong; accident; change; abnormality; aberration; (P) [Add to Longdo]
[きょう, kyou] (suf) (1) (some type of) enthusiast; (2) somebody possessed of a (certain kind of) mental abnormality [Add to Longdo]
染色体異常[せんしょくたいいじょう, senshokutaiijou] (n) chromosomal abnormality [Add to Longdo]
変わり(P);変り[かわり, kawari] (n) (1) change; alteration; (2) unusual state or event; accident; abnormality; (3) difference; distinction; (P) [Add to Longdo]
変体[へんたい, hentai] (n, adj-f) abnormality [Add to Longdo]
変態[へんたい, hentai] (n, vs, adj-no) (1) transformation; metamorphosis; (2) abnormality; pervert; (P) [Add to Longdo]
変調[へんちょう, henchou] (n, vs) (1) change of tone; variation (music); irregularity; anomaly; abnormality; (2) modulation (in radio) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abnormality \Ab`nor*mal"i*ty\, n.; pl. {Abnormalities}.
   1. The state or quality of being abnormal; variation;
    irregularity. --Darwin.
    [1913 Webster]
 
   2. Something abnormal.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abnormality
   n 1: an abnormal physical condition resulting from defective
      genes or developmental deficiencies [syn: {abnormality},
      {abnormalcy}] [ant: {normalcy}, {normality}]
   2: retardation sufficient to fall outside the normal range of
     intelligence [syn: {abnormality}, {mental defectiveness}]
   3: marked strangeness as a consequence of being abnormal [syn:
     {abnormality}, {freakishness}]
   4: behavior that breaches the rule or etiquette or custom or
     morality [syn: {abnormality}, {irregularity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top