ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acolyte

AE1 K AH0 L AY2 T   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acolyte-, *acolyte*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acolyte[N] ผู้ช่วยพระ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acolyte(แอค' โคไลทฺ) n. เด็กผู้ช่วยขาดหลวงทำพิธี, พระในนิกายดรมันคาทอลิก

English-Thai: Nontri Dictionary
acolyte(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ติดตาม,สาวก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're acolytes today remember?วันนี้เราต้องเข้าร่วมพิธีมิชชา จำได้ไหม Love So Divine (2004)
His acolytes were always trying to get a piece of him-- photos, autographs, anything.พวกสาวกของเขาชอบมารุมทึ้งเขา ถ่ายรูป ขอลายเซ็นต์ ประมาณนั้น Lekio (2012)
Maybe this acolyte is giving you your path to freedom.บางทีสาวกคนนี้อาจจะช่วยเปิดทางสู่อิสระให้คุณ Hassun (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
ACOLYTE    AE1 K AH0 L AY2 T
ACOLYTES    AE1 K AH0 L AY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acolyte    (n) ˈækəlaɪt (a1 k @ l ai t)
acolytes    (n) ˈækəlaɪts (a1 k @ l ai t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アコライト[, akoraito] (n) acolyte [Add to Longdo]
侍祭[じさい, jisai] (n) acolyte [Add to Longdo]
侍者[じしゃ, jisha] (n) attendant; valet; altar boy; acolyte [Add to Longdo]
侍僧[じそう, jisou] (n) acolyte [Add to Longdo]
追随者[ついずいしゃ, tsuizuisha] (n) acolyte; adherent; follower; imitator; copycat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acolyte \Ac`o*lyte\, n. [LL. acolythus, acoluthus, Gr. ?
   following, attending: cf. F. acolyte.]
   [1913 Webster]
   1. (Eccl.) One who has received the highest of the four minor
    orders in the Catholic church, being ordained to carry the
    wine and water and the lights at the Mass.
    [1913 Webster]
 
   2. One who attends; an assistant. "With such chiefs, and with
    James and John as acolytes." --Motley.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 altar boy \al"tar boy\, n.
   a boy who assists a priest at the clebration of the Holy Mass
   and other forms of public worship; -- also called {acolyte}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acolyte
   n 1: someone who assists a priest or minister in a liturgical
      service; a cleric ordained in the highest of the minor
      orders in the Roman Catholic Church but not in the Anglican
      Church or the Eastern Orthodox Churches

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 acolyte /akolit/ 
  acolyte

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top