ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accidental

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accidental-, *accidental*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accidental(adj) ซึ่งเป็นผลข้างเคียง
accidental(adj) โดยบังเอิญ, See also: เป็นการบังเอิญ, โดยไม่ได้ตั้งใจ, เป็นเหตุบังเอิญ, โดยไม่ได้คาดคิด, ซึ่งไม่ได้เจตนา, Syn. chance, fortuitous, unintentional
accidental(n) ผลข้างเคียง
accidental(n) สิ่งที่เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจ, See also: สิ่งที่เกิดโดยบังเอิญ
accidentally(adv) โดยบังเอิญ, See also: โดยไม่ได้คาดคิด, Syn. unintentionally, unexpectedly, casually

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj., n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected
accidental albuminuriaเป็นภาวะลวงที่มี albumin ในปัสสาวะ

English-Thai: Nontri Dictionary
accidental(adj) เป็นอุบัติเหตุ, โดยบังเอิญ
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ, เป็นเหตุบังเอิญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accidental bodily injuryการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental causeเหตุบังเอิญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental colourสีอุบัติการณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental deathความตายโดยอุบัติเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental death benefitผลประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุ ดู double indemnity [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental haemorrhageการตกเลือดอุบัติเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accidental hostตัวให้อาศัยโดยบังเอิญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accidental inclusion; xenolithหินแปลกปลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accidental lightแสงอุบัติการณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental meansวิถีอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accidentalโดยอุบัติเหตุ, อุปัทวเหตุ [การแพทย์]
Accidental fallsการหกล้ม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When motherfuckers get scared, that's when motherfuckers accidentally get shot.เมื่อ motherfuckers ได้กลัวที่เมื่อ motherfuckers บังเอิญได้ยิง Pulp Fiction (1994)
He might try accidentally breaking something valuable of hers.ก็ควรจะลองแกล้ง ทำของมีค่าเธอให้แตก The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
You say you´re sorry when you step on someone´s toe... or you accidentally break their glasses... or you, you fart while they´re eating.นั่นมันใช้เมื่อแกเหยียบตีนคน หรือทำแก้วแตก หรือตดตอนคนอื่นกำลังกิน Nothing to Lose (1997)
I had my assistant accidentally forward my calendar for the week to his e-mail....had my assistant accidentally forward my calendar for the week to his e-mail. Maid in Manhattan (2002)
Well, my plan is to sort of accidentally bump into him.Well, my plan is to sort of accidentally bump into him. Maid in Manhattan (2002)
I know. I accidentally set a python on my cousin Dudley at the zoo once.ฉันรู้ ฉันบังเอิญ ปล่อยงูเหลือมใส่ดัดลี่ย์ที่สวนสัตว์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I accidentally ripped her dural sac.ผมเผอิญทำถุงรวมเส้นประสาทเธอแตก Pilot: Part 1 (2004)
They were five coins that were accidentally misstamped.พวกเขาขาดเงินเหรียญกษาปน์ 5 เซนต์กระทันหัน ผิดพลาดอย่างร้ายแรง Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
- It discharged accidentally.-อุบัติเหตุปืนลั่น An American Haunting (2005)
The Accidental Magic Reversal Department was dispatched immediately.กองการถอนอุบัติเหตุเวทย์มนตร์ถูกส่งไปทันที Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Brother was accidentally mauled by a wild beast, we thought it was a minor wound.เสด็จพี่เกิดอุบัติเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้าย หม่อมฉันคิดว่าบาดแผลไม่ร้ายแรง Episode #1.9 (2006)
That was accidental. Accidental boob graze.ไม่ได้เจตนา ชนภูเขาไฟโดยบังเอิญ The Holiday (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accidentalAccidentally, the rumor has turned out to be false.
accidentalA farm boy accidentally overturned his wagon load of wheat on the road.
accidentalColumbus' discovery of America was accidental.
accidentalHe accidentally hit his thumb with the hammer.
accidentalHis rudeness was conscious, not accidental.
accidentalIn short some guns have excellent security systems to prevent accidental firing (e.g. when dropped), others don't.
accidentalOur meeting was purely accidental.
accidentalOur meeting was quite accidental.
accidentalThat discovery was quite accidental.
accidentalWillie accidentally let off his father's shotgun and made a hole in the wall.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
accidental
accidental
accidentally
accidentally

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accidental
accidentally

WordNet (3.0)
accidental(n) a musical notation that makes a note sharp or flat or natural although that is not part of the key signature
accidental(adj) happening by chance or unexpectedly or unintentionally, Syn. inadvertent

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Accidental

a. [ Cf. F. accidentel, earlier accidental. ] 1. Happening by chance, or unexpectedly; taking place not according to the usual course of things; casual; fortuitous; as, an accidental visit. [ 1913 Webster ]

2. Nonessential; not necessary belonging; incidental; as, are accidental to a play. [ 1913 Webster ]


Accidental chords (Mus.), those which contain one or more tones foreign to their proper harmony. --
Accidental colors (Opt.), colors depending on the hypersensibility of the retina of the eye for complementary colors. They are purely subjective sensations of color which often result from the contemplation of actually colored bodies. --
Accidental point (Persp.), the point in which a right line, drawn from the eye, parallel to a given right line, cuts the perspective plane; so called to distinguish it from the principal point, or point of view, where a line drawn from the eye perpendicular to the perspective plane meets this plane. --
Accidental lights (Paint.), secondary lights; effects of light other than ordinary daylight, such as the rays of the sun darting through a cloud, or between the leaves of trees; the effect of moonlight, candlelight, or burning bodies. Fairholt.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Casual; fortuitous; contingent; occasional; adventitious. -- Accidental, Incidental, Casual, Fortuitous, Contingent. We speak of a thing as accidental when it falls out as by chance, and not in the regular course of things; as, an accidental meeting, an accidental advantage, etc. We call a thing incidental when it falls, as it were, into some regular course of things, but is secondary, and forms no essential part thereof; as, an incremental remark, an incidental evil, an incidental benefit. We speak of a thing as casual, when it falls out or happens, as it were, by mere chance, without being prearranged or premeditated; as, a casual remark or encounter; a casual observer. An idea of the unimportant is attached to what is casual. Fortuitous is applied to what occurs without any known cause, and in opposition to what has been foreseen; as, a fortuitous concourse of atoms. We call a thing contingent when it is such that, considered in itself, it may or may not happen, but is dependent for its existence on something else; as, the time of my coming will be contingent on intelligence yet to be received. [ 1913 Webster ]

Accidental

n. 1. A property which is not essential; a nonessential; anything happening accidentally. [ 1913 Webster ]

He conceived it just that accidentals . . . should sink with the substance of the accusation. Fuller. [ 1913 Webster ]

2. pl. (Paint.) Those fortuitous effects produced by luminous rays falling on certain objects so that some parts stand forth in abnormal brightness and other parts are cast into a deep shadow. [ 1913 Webster ]

3. (Mus.) A sharp, flat, or natural, occurring not at the commencement of a piece of music as the signature, but before a particular note. [ 1913 Webster ]

Accidentalism

n. Accidental character or effect. Ruskin. [ 1913 Webster ]

Accidentality

n. The quality of being accidental; accidentalness. [ R. ] Coleridge. [ 1913 Webster ]

Accidentally

adv. In an accidental manner; unexpectedly; by chance; unintentionally; casually; fortuitously; not essentially. [ 1913 Webster ]

Accidentalness

n. The quality of being accidental; casualness. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ǒu, ㄡˇ, ] accidental; image; pair; mate #2,650 [Add to Longdo]
偶一[ǒu yī, ㄡˇ ㄧ,  ] accidentally; once in a while; very ocassionally #42,915 [Add to Longdo]
事故照射[shì gù zhào shè, ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ,    ] accidental exposure [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erdschluss { m }accidental ground [Add to Longdo]
Unfalltod { m }; Tod durch Unfallaccidental death [Add to Longdo]
unkontrolliertes Stichprobenverfahrenaccidental sampling [Add to Longdo]
zufällig { adj } | zufälliger | am zufälligstenaccidental | more accidental | most accidental [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
事故死[じこし, jikoshi] (n) accidental death #16,017 [Add to Longdo]
ひょいと[hyoito] (adv) (on-mim) by chance; suddenly; accidentally; with agility [Add to Longdo]
ひょっと[hyotto] (adv, vs) (1) (on-mim) (See ひょっとすると, ひょっとしたら, ひょっとして) possibly; perhaps; perchance; (2) (on-mim) unintentionally; accidentally [Add to Longdo]
ふとした[futoshita] (adj-pn) impulsive; unexpected; accidental; casual; inadvertent; on a whim [Add to Longdo]
ふらっと[furatto] (adv) (on-mim) aimlessly; by chance; accidentally; casually; suddenly; unexpectantly [Add to Longdo]
アクシデンタル;アクスィデンタル[akushidentaru ; akusuidentaru] (n) accidental [Add to Longdo]
横死[おうし, oushi] (n, vs) violent (tragic or accidental) death; dog's death [Add to Longdo]
過失傷害[かしつしょうがい, kashitsushougai] (n) accidental infliction of injury [Add to Longdo]
過失傷害罪[かしつしょうがいざい, kashitsushougaizai] (n) accidental infliction of injury [Add to Longdo]
過失致死[かしつちし, kashitsuchishi] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide; negligent homicide; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top