ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acquittal

AH0 K W IH1 T AH0 L   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acquittal-, *acquittal*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge

English-Thai: Nontri Dictionary
acquittal(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การพ้นผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acquittalการตัดสินปล่อยตัวจำเลย (ให้พ้นจากข้อกล่าวหา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was upset about the acquittal and dealt some justice of his own.เขาโกรธที่กัลช์พ้นผิด และสร้างความยุติธรรม ขึ้นมาซะเอง There's No Place Like Home (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตัดสินปล่อยตัวจำเลย[n. exp.] (kān tatsin plǿi tūa jamloēi) EN: acquittal   
การยกฟ้อง[n.] (kān yokføng) EN: acquittal ; dismissal of action   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACQUITTAL AH0 K W IH1 T AH0 L
ACQUITTALS AH0 K W IH1 T AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acquittal (n) ˈəkwˈɪtl (@1 k w i1 t l)
acquittals (n) ˈəkwˈɪtlz (@1 k w i1 t l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
釈放[しゃくほう, shakuhou] (n,vs) release; liberation; acquittal; (P) [Add to Longdo]
放免[ほうめん;ほうべん, houmen ; houben] (n,vs) release (from custody); discharge; liberation; setting free; letting go; letting off; acquittal [Add to Longdo]
無罪放免[むざいほうめん, muzaihoumen] (n) acquittal [Add to Longdo]
免罪[めんざい, menzai] (n) acquittal; pardon; papal indulgence [Add to Longdo]
免訴[めんそ, menso] (n,vs) acquittal; dismissal (of a case) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acquittal \Ac*quit"tal\, n.
   1. The act of acquitting; discharge from debt or obligation;
    acquittance.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A setting free, or deliverance from the charge of an
    offense, by verdict of a jury or sentence of a court.
    --Bouvier.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acquittal
   n 1: a judgment of not guilty [ant: {condemnation},
      {conviction}, {judgment of conviction}, {sentence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top