Search result for

cumulative

(51 entries)
(0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cumulative-, *cumulative*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
cumulativetop up

English-Thai: Longdo Dictionary
cumulative record(n phrase) ระเบียนสะสม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cumulative[ADJ] ซึ่งสะสมเพิ่มขึ้น
cumulative[ADJ] ที่เพิ่มมากขึ้น, See also: ที่รุนแรงขึ้น, Syn. increasing, additive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cumulative(คิว'มิวเลทิฟว) adj. ทับทวีขึ้น,สะสมขึ้น,เพิ่มขึ้น,เพิ่มทวี, See also: cumulativeness n., Syn. increasing

English-Thai: Nontri Dictionary
cumulative(adj) เพิ่มขึ้น,กองขึ้น,มากขึ้น,ทับทวี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cumulativeสะสม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cumulative distributionการแจกแจงสะสม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cumulative distributionการแจกแจงสะสม [มีความหมายเหมือนกับ distribution function] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cumulative fertilityภาวะเจริญพันธุ์สะสม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cumulative frequencyความถี่สะสม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cumulative net fertilityภาวะเจริญพันธุ์สุทธิสะสม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cumulative voting๑. การออกเสียงลงคะแนนแบบสะสม๒. การทุ่มคะแนนเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cumulative votingการออกเสียงลงคะแนนแบบสะสม, การทุ่มคะแนนเสียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cumulative Effectsผลที่ยาสะสมในร่างกาย,ผลสะสม,ฤทธิ์ที่สะสม [การแพทย์]
Cumulative Frequencies, Classความถี่สะสมของชั้น [การแพทย์]
cumulative frequencyความถี่สะสม,  ความถี่สะสมของค่าที่เป็นไปได้ค่าใด หมายถึงผลรวมของความถี่ของค่านั้น กับความถี่ของค่าที่ต่ำกว่าทั้งหมดหรือสูงกว่าทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cumulative frequency curve [ogive]เส้นโค้งของความถี่สะสม, เส้นโค้งที่ได้จากการปรับเส้นตรงที่โยงต่อระหว่างจุดซึ่งแทนคู่อันดับของค่าตัวแปร และค่าของความถี่สะสม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cumulative Rateอัตราสะสม [การแพทย์]
cumulative runoffcumulative runoff, ปริมาณน้ำท่าทับทวี [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cumulativeการทับทวี
cumulativeต่อยอด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The cumulative total is easily over a billion Won.รวมๆกันแล้วอาจจะมากกว่าพันล้านวอน Bread, Love and Dreams (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วยกิตสะสม[N] cumulative credit, Example: อาจารย์ที่ดีไม่ใช่แค่ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนได้รับครบตามหลักสูตร มีหน่วยกิตสะสมถึงเกณฑ์ตามระเบียบวัดผลก็จบการศึกษาได้ปริญญาเท่านั้น, Count unit: หน่วยกิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบสะสม[adj.] (baēp sasom) EN: cumulative   

CMU English Pronouncing Dictionary
CUMULATIVE    K Y UW1 M Y AH0 L AH0 T IH0 V
CUMULATIVELY    K Y UW1 M Y AH0 L AH0 T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cumulative    (j) (k y uu1 m y u l @ t i v)
cumulatively    (a) (k y uu1 m y u l @ t i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesamtstärke {f}cumulative strength [Add to Longdo]
Gesamtwirkung {f}cumulative effect [Add to Longdo]
kumulierte Häufigkeitcumulative percentage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
累計[るいけい, ruikei] (n,vs) cumulative total; accumulated total; total up to now; (P) [Add to Longdo]
累算温度[るいさんおんど, ruisan'ondo] (n) cumulative temperature [Add to Longdo]
累積差率[るいせきさりつ, ruisekisaritsu] (n) {comp} cumulative remainder [Add to Longdo]
累積債務[るいせきさいむ, ruisekisaimu] (n) cumulative debt; debt accumulation [Add to Longdo]
累積索引付け[るいせきさくいんつけ, ruisekisakuintsuke] (n) {comp} cumulative indexing [Add to Longdo]
累積投票[るいせきとうひょう, ruisekitouhyou] (n) cumulative voting [Add to Longdo]
累積分布関数[るいせきぶんぷかんすう, ruisekibunpukansuu] (n) {comp} cumulative distribution function [Add to Longdo]
累積率[るいせきりつ, ruisekiritsu] (n) {comp} cumulative percentage [Add to Longdo]
累積和[るいせきわ, ruisekiwa] (n) {comp} cumulative sum [Add to Longdo]
累増[るいぞう, ruizou] (n,vs) successive or progressive increases; cumulative increase [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积弱[jī ruò, ㄐㄧ ㄖㄨㄛˋ, / ] cumulative weakness; to decline (over time); degeneration [Add to Longdo]
累积剂量[lèi jī jì liàng, ㄌㄟˋ ㄐㄧ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] cumulative dose [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
累積差率[るいせきさりつ, ruisekisaritsu] cumulative remainder [Add to Longdo]
累積索引付け[るいせきさくいんつけ, ruisekisakuintsuke] cumulative indexing [Add to Longdo]
累積分布関数[るいせきぶんぷかんすう, ruisekibunpukansuu] cumulative distribution function [Add to Longdo]
累積率[るいせきりつ, ruisekiritsu] cumulative percentage [Add to Longdo]
累積和[るいせきわ, ruisekiwa] cumulative sum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cumulative \Cu"mu*la*tive\ (k?"m?-l?-t?v), a. [Cf. F.
   cumulatif.]
   [1913 Webster]
   1. Composed of parts in a heap; forming a mass; aggregated.
    "As for knowledge which man receiveth by teaching, it is
    cumulative, not original." --Bacon
    [1913 Webster]
 
   2. Augmenting, gaining, or giving force, by successive
    additions; as, a cumulative argument, i. e., one whose
    force increases as the statement proceeds.
    [1913 Webster]
 
       The argument . . . is in very truth not logical and
       single, but moral and cumulative.   --Trench.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law)
    (a) Tending to prove the same point to which other
      evidence has been offered; -- said of evidence.
    (b) Given by same testator to the same legatee; -- said of
      a legacy. --Bouvier. --Wharton.
      [1913 Webster]
 
   {Cumulative action} (Med.), that action of certain drugs, by
    virtue of which they produce, when administered in small
    doses repeated at considerable intervals, the same effect
    as if given in a single large dose.
 
   {Cumulative poison}, a poison the action of which is
    cumulative.
 
   {Cumulative vote} or {Cumulative system of voting}
    (Politics), that system which allows to each voter as many
    votes as there are persons to be voted for, and permits
    him to accumulate these votes upon one person, or to
    distribute them among the candidates as he pleases.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cumulative
   adj 1: increasing by successive addition; "the benefits are
       cumulative"; "the eventual accumulative effect of these
       substances" [syn: {accumulative}, {cumulative}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top