Search result for

abdominal

(66 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abdominal-, *abdominal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abdominal[ADJ] เกี่ยวกับท้อง, See also: ตรงช่องท้อง, Syn. ventral

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdominal(แอบดอม' มิเนิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับช่องท้อง (of the abdomen)
abdominal crampปวดเกร็งท้อง
abdominal distensionอาการปวดแน่นท้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abdominal-ท้อง, -ส่วนท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal aneurysmหลอดเลือดช่องท้องโป่งพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal bandage; abdominal binderผ้าพันท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal binder; bandage, abdominalผ้าพันท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal cavityช่องท้อง, โพรงท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal dropsy; ascites; dropsy, peritonealท้องมาน [มีความหมายเหมือนกับ hydroperitoneum; hydroperitonia] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal gestation; pregnancy, abdominal; pregnancy, intraperitonealการตั้งครรภ์ในช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal pregnancy; gestation, abdominal; pregnancy, intraperitonealการตั้งครรภ์ในช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal reflexรีเฟล็กซ์หน้าท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdominal regionบริเวณหน้าท้อง, บริเวณท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abdominal Areaพื้นที่บริเวณท้อง [การแพทย์]
Abdominal Bathบริเวณท้อง [การแพทย์]
Abdominal cavityช่องท้อง [TU Subject Heading]
Abdominal Cavityช่องท้อง [การแพทย์]
abdominal cavityช่องท้อง, ส่วนหนึ่งภายในร่างกาย มีอวัยวะหลายอย่าง เช่น กระเพาะอาหาร ลำไส้ ตับ ไต  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Abdominal Crampsปวดท้องอย่างรุนแรง, ตะคริว, ปวดบริเวณท้องจากตะคริว, ปวดท้อง [การแพทย์]
Abdominal Decompressionการลดความกดดันในช่องท้อง [การแพทย์]
Abdominal Discomfortแน่นท้อง, อึดอัดในท้อง [การแพทย์]
Abdominal Distensionท้องอืด [การแพทย์]
Abdominal Distentionท้องโตกว่าปกติ, ท้องอืด, หน้าท้องตึง, ท้องโตกว่าปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She starts getting abdominal pain,เธอเริ่มปวดทีท้อง Not Cancer (2008)
Abdominal surgery to remove a...bezoar.ช่องท้อง .. ผ่าเอาbezoar.ออก Adverse Events (2008)
Entering the abdominal cavity.เข้าไปในช่องท้อง Joy (2008)
The abdominal pain keeps getting worse.อาการปวดท้อง ยังคงแย่ลงเรื่อยๆ The Itch (2008)
His abdominal pain. That was on morphine?การปวดท้องของเขา เพราะว่าใช้มอร์ฟีน The Itch (2008)
Is there something that causes abdominal pain that doesn't respond to morphine?มีอะไรบางอย่าง\ นั่นเพราะว่าปวดท้อง นั่นไม่ตอบสนอง ต่อมอร์ฟีน The Itch (2008)
No abdominal pain?ไม่เจ็บปวดที่ท้อง Emancipation (2008)
{\pos(194,215)}Anemia, bradycardia, and abdominal pain aren't psychiatric symptoms.โลหิตจาง อัตราการเต้นหัวใจต่ำ และปวดช่องท้อง ไม่ใช่อาการทางจิต Dying Changes Everything (2008)
The patient's joints don't hurt, abdominal pain went away when the fetus did, and no palpable lymph nodes.คนไข้ไม่เจ็บข้อ อาการปวดท้องจะหายไปเมื่อตัวอ่อน และคลำไม่พบว่าต่อมน้ำเหลืองโต Dying Changes Everything (2008)
Um, she has lots and lots of palpable lymph nodes, joint and abdominal pain.อืม เธอมีอาการต่อมน้ำเหลืองโต ปวดข้อและปวดในช่องท้อง Dying Changes Everything (2008)
He had abdominal surgery there.เขาเข้าผ่าตัดที่นั่น I Lied, Too. (2009)
We stopped the abdominal bleeding, but he has a very serious neck injury.เราห้ามเลือดที่ออกบริเวณช่องทองได้แล้วนะครับ แต่ว่าคอของเขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างรุนแรง Orphan (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าท้อง[N] abdominal surface, Syn. ท้อง, พุง, Example: บาดแผลบริเวณหน้าท้อง ควรกดบนแผลด้วยผ้าสะอาด เพื่อห้ามเลือด
ท้องมาน[N] dropsy, See also: abdominal edema, Syn. โรคท้องมาน, Example: ในตำนานกล่าวว่า หากใครกล่าวเท็จจะถูกสาปให้เป็นท้องมาน, Thai definition: ชื่อโรคจำพวกหนึ่งมีอาการให้ท้องโตอย่างหญิงมีครรภ์
ช่องท้อง[N] abdomen, See also: abdominal, Syn. ท้อง, Thai definition: ส่วนของร่างกายด้านหน้า ตั้งแต่ลิ้นปี่จนถึงกระดูกเชิงกราน มีสะดืออยู่ตรงกลาง มีกระเพาะ สำไส้เล็ก และสำไส้ใหญ่อยู่ภายใน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล้ามเนื้อท้อง[n. exp.] (klāmneūa thøng) EN: abdominal muscles   FR: abdominaux [mpl]
หน้าท้อง[n.] (nāthøng) EN: abdominal surface ; belly   
ท้องมวน[n. exp.] (thøng mūan) EN: abdominal angina ; colic   

CMU English Pronouncing Dictionary
ABDOMINAL    AE0 B D AA1 M AH0 N AH0 L
ABDOMINAL    AH0 B D AA1 M AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abdominal    (j) (a1 b d o1 m i n l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauchatmung {f}abdominal respiration [Add to Longdo]
Bauchdecke {f}abdominal wall [Add to Longdo]
Bauchmuskel {m} | Bauchmuskeln {pl}abdominal muscle | abdominal muscles; abdominals [Add to Longdo]
Leibschmerzen {pl}; Magenschmerzen {pl}abdominal pain; stomach ache [Add to Longdo]
Kaiserschnitt {m} [med.]abdominal delivery [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コブラツイスト[, koburatsuisuto] (n) cobra twist; abdominal stretch [Add to Longdo]
マオマオ;サージャントメイジャーダムゼルフィッシュ[, maomao ; sa-jantomeija-damuzerufisshu] (n) green damselfish (Abudefduf abdominalis); Hawaiian sergeant; Hawaiian sergeant-major damselfish; Maomao [Add to Longdo]
下脹れ[しもぶくれ, shimobukure] (n) abdominal swelling; fat face [Add to Longdo]
開腹手術[かいふくしゅじゅつ, kaifukushujutsu] (n) laparotomy (abdominal surgery) [Add to Longdo]
脱腸[だっちょう, dacchou] (n,adj-no) (See ヘルニア) abdominal hernia [Add to Longdo]
腸満[ちょうまん, chouman] (n) bloating of the abdominal region [Add to Longdo]
腹筋[ふっきん;ふくきん;はらすじ, fukkin ; fukukin ; harasuji] (n,vs) (1) sit-up; (2) abdominal muscles; abs [Add to Longdo]
腹筋運動[ふっきんうんどう, fukkin'undou] (n) sit-ups; exercise to strengthen one's abdominal muscles [Add to Longdo]
腹腔[ふっこう;ふくこう;ふくくう, fukkou ; fukukou ; fukukuu] (n,adj-no) abdominal cavity [Add to Longdo]
腹腔内圧[ふくくうないあつ, fukukuunaiatsu] (n) abdominal pressure [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腹腔[fù qiāng, ㄈㄨˋ ㄑㄧㄤ, ] abdominal cavity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abdominal \Ab*dom"i*nal\, a. [Cf. F. abdominal.]
   1. Of or pertaining to the abdomen; ventral; as, the
    abdominal regions, muscles, cavity.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Having abdominal fins; belonging to the
    Abdominales; as, abdominal fishes.
    [1913 Webster]
 
   {Abdominal ring} (Anat.), a fancied ringlike opening on each
    side of the abdomen, external and superior to the pubes;
    -- called also {inguinal ring}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abdominal \Ab*dom"i*nal\, n.; E. pl. {Abdominals}, L. pl.
   {Abdominales}.
   A fish of the group Abdominales.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abdominal
   adj 1: of or relating to or near the abdomen; "abdominal
       muscles"
   n 1: the muscles of the abdomen [syn: {abdominal}, {abdominal
      muscle}, {ab}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 abdominal [abdominal]
   abdominal
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 abdominal
   abdominal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top