ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dienstleistung

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dienstleistung-, *dienstleistung*
German-Thai: Longdo Dictionary
Dienstleistung(n) |die, pl. Dienstleistungen| การรับใช้, การบริการ เช่น Die Firma bietet Produkte und Dienstleistungen für Systemlösungen für industielle Märkte.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Dienstleistung (n) การบริการ การให้บริการ
See also: S. Service,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dienstleistungsvertrag {m}service agreement [Add to Longdo]
Dienstleistungszeichen {n}service mark [Add to Longdo]
Dienstleistung {f}; Leistung {f} | Dienstleistungen {pl} | eine Leistung erbringen | erbrachte Leistungenservice; provision of services | services | to render a service | services rendered [Add to Longdo]
Dienstleistung {f}; Wartung {f} | Dienstleistungen {pl}; Wartungen {pl}attendance | attendances [Add to Longdo]
Dienstleistungsbetrieb {m}service enterprise [Add to Longdo]
Dienstleistungsorganisation {f}service organisation [Add to Longdo]
Dienstleistungsunternehmen {n}(public) service(s) company [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Dienstleistung /diːnstlaistuŋ/ 
   attendance

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top