ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aboral

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aboral-, *aboral*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aboral(แอบอ' รัล) adj. ว่งตรงข้ามหรือไปจากปาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aboralไปจากปาก, ห่างจากปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aboral-ตรงข้ามปาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aboral \Ab*o"ral\, a. [L. ab. + E. oral.] (Zool.)
   Situated opposite to, or away from, the mouth.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aboral
   adj 1: opposite to or away from the mouth; "the aboral surface
       of a starfish" [ant: {oral}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top