ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

actionable

AE1 K SH AH0 N AH0 B AH0 L   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -actionable-, *actionable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actionable[ADJ] ซึ่งฟ้องร้องได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actionable(แอค' เชินนะเบิล) adj.ซึ่งฟ้องร้องได้

English-Thai: Nontri Dictionary
actionable(adj) ซึ่งฟ้องร้องได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
which means it could just be parked under this truck for all we know any actionable intelligenceเราตองการข้อมูลของรถที่จอดทั้งมหด มีอะไรที่ฉลาดๆมั่งไหม Next (2007)
cars and transmits have been checked perimeter was revised and... we have opened up surveillance on 2 or 3 suspects but nothing actionable yet.รถยนต์ สถานที่ กำลังถูกตรวจสอบ เราล้อมไว้หมดแล้ว เรา มีทีม เฝ้าจับตา 2 ถึง 3 ผู้ต้องสงสัย แต่ยังไม่ได้ลงมือ Next (2007)
To provide any actionable evidence To implicate massive dynamic or william bellหาหลักฐานฟ้องร้องเอาผิด The Dreamscape (2008)
The point is Sergeant Brody stopped being a source of actionable intelligence fairly quickly, and yet he was kept alive for eight more years.ความหมายก็คือ หลังจากที่จ่าโบรดี้ตอบไปหมดแล้ว ปกติจะต้องถูกฆ่า เพราะไม่มีประโยชน์แล้ว แต่เค้ากลับยังมีชีวิตอยุ่อีก 8 ปี Pilot (2011)
Were you able to find anything actionable about Sophia?คุณพบอะไร ที่จะดำเนินการเรื่องโซเฟียได้บ้างมั้ย The Beginning of the End (2011)
The machine will deliver actionable intelligence in time to thwart any threat to national security, but its operating system is a black box.เดอะแมชชีนจะส่งข้อมูลที่ใช้รับมือ กับสถานการณ์ในขณะนั้น ทันเวลาที่จะหยุดยั้งการคุกคามใดๆ ต่อความมั่นคงของชาติ แต่ระบบปฏิบัติการของมัน คือแบล็กบ็อกซ์ Super (2012)
Our undercover operations reap the most successful actionable intelligence, if you refer to the chart in appendix four.การดำเนินงานของเรา ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดl ซึ่งหน่วยราชการลับ ถ้าคุณอ้างอิงข้อมูลกำหนดแผนการ ในภาคผนวกที่ 4 Say My Name (2012)
Can you at least tell me if there was any actionable intelligence in that?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหม ถ้ามันมีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ State of Independence (2012)
nothing actionable yet.ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลย Everybody Hates Hitler (2013)
Either he's lying, which is an actionable offense, or... or you didn't plant it on him like some pussy, punk-ass, cheating, coward cop, did you?ไม่เขาโกหก ซึ่งเป็นการกระทำที่ร้ายแรงมาก หรือ.. Us (2014)
Actionable immediately.ดำเนินการทันที Snowden (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTIONABLE AE1 K SH AH0 N AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
actionable (j) ˈækʃənəbl (a1 k sh @ n @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Actionable \Ac"tion*a*ble\, a. [Cf. LL. actionabilis. See
   {Action}.]
   That may be the subject of an action or suit at law; as, to
   call a man a thief is actionable.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 actionable
   adj 1: affording grounds for legal action; "slander is an
       actionable offense"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top